ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decentralization

D IH0 S EH2 N T R AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decentralization-, *decentralization*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decentralization๑. การกระจายอำนาจ๒. การกระจายอำนาจปกครอง [ดู deconcentration และ devolution ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
decentralizationการกระจายอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decentralizationการกระจายอำนาจ [TU Subject Heading]
Decentralization in governmentการกระจายอำนาจปกครอง [TU Subject Heading]
Decentralization in managementการกระจายอำนาจในการจัดการ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระจายอำนาจ[n. exp.] (kān krajāi amnāt) EN: decentralization   

CMU English Pronouncing Dictionary
DECENTRALIZATION D IH0 S EH2 N T R AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decentralization (n) dˌiːsˌɛntrəlaɪzˈɛɪʃən (d ii2 s e2 n t r @ l ai z ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディセントラリゼーション[, deisentorarize-shon] (n) decentralization; decentralisation [Add to Longdo]
集権排除[しゅうけんはいじょ, shuukenhaijo] (n) decentralization; decentralisation [Add to Longdo]
地域主権改革[ちいきしゅぎかいかく, chiikishugikaikaku] (n) regional sovereignty reform; decentralization of power to local governments [Add to Longdo]
地方分権[ちほうぶんけん, chihoubunken] (n) decentralization of power; decentralisation of power; (P) [Add to Longdo]
分権[ぶんけん, bunken] (n) decentralization of authority; decentralisation of authority; (P) [Add to Longdo]
分権化[ぶんけんか, bunkenka] (n,vs) decentralization (of power); decentralisation [Add to Longdo]
分散[ぶんさん, bunsan] (n,vs) dispersion; decentralization; decentralisation; variance (statistics); distribution; dissemination; allocation; (P) [Add to Longdo]
分散化[ぶんさんか, bunsanka] (n) {comp} decentralization [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
分散化[ぶんさんか, bunsanka] decentralization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 decentralization \de*cen`tral*i*za"tion\, n.
   1. The action of decentralizing, or the state of being
    decentralized. "The decentralization of France." --J. P.
    Peters.
    [1913 Webster]
 
   2. the spread of power away from the center to local branches
    or governments.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decentralization
   n 1: the social process in which population and industry moves
      from urban centers to outlying districts [syn:
      {decentralization}, {decentalisation}]
   2: the spread of power away from the center to local branches or
     governments [syn: {decentralization}, {decentralisation}]
     [ant: {centralisation}, {centralization}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top