ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strain

S T R EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strain-, *strain*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strain(vi) ทำให้ตึง, See also: ขึงให้ตึง, Syn. distend, tighten, stretch
strain(vt) ทำให้ตึง, See also: ขึงให้ตึง, Syn. distend, tighten, stretch
strain(vi) ทำงานหนักเกินไป, See also: ใช้แรงมากเกินไป, Syn. overexert, overwork
strain(vi) ทำให้เครียด, See also: ทำให้เครียด, ทำให้เคล็ด, Syn. distort, sprain
strain(vt) ทำให้เครียด, See also: ทำให้เครียด, ทำให้เคล็ด, Syn. distort, sprain
strain(n) การทำให้ตึง
strain(n) ความตึงเครียด, Syn. pressure, stress, tension
strain(n) สายเลือด, See also: วงศ์, บรรพบุรุษ, Syn. ancestry, descent, lineage
strain(n) ร่องรอย, Syn. trace, streak
strained(adj) ซึ่งทำให้ตึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strain(สเทรน) vt., vi., n. (การ) ทำให้ตึง, ขึงให้แน่น, ทำให้เครียด, ทำให้เคล็ด, ทำให้ตึงเครียด, ขยายเกินไป, ต้องการมากเกินไป, เทของเหลวผ่านที่กรอง, กรองออก, ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิด, กอดรัด, ยับยั้ง, รูปงอคดเนื่องจากถูกดึง, ความตึงเครียด, พันธุ์, ชนิด, เชื้อชาติ, วงศ์, สกุล, บรรพบุรุษ
strained(สเทรนดฺ) adj. ใช้กำลัง, ออกแรง, ฝืน, ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ, เครียด., See also: strainedness n.
strainer(สเทรน'เนอะ) n. ผู้กรอง, เครื่องกรอง, ที่กรอง, อุปกรณ์การกรอง, Syn. filter, sieve
constrain(คันสเทรน') { constrained, constraining, constrains } vt. บังคับ, ผลักดัน, ขัง, จำกัด, ระงับความรู้สึก -Conf. restrain
constrained(คันสเทรนดฺ') adj. ถูกบังคับ, ซึ่งระงับความรู้สึกไว้, ฝืนใจ, ถูกจำกัด
constraint(คันเทรนทฺ') n. การคุมขัง, การจำกัด, การควบคุมความรู้สึก, การบีบบังคับ, แรงบีบบังคับ, ภาวะที่ถูกบีบบังคับ, Syn. compulsion
distrain(ดิสเทรน') vt. ยึดทรัพย์เพื่อหักกลบลบหนี้หรือบีบบังคับ. vi. อายัดทรัพย์, ยึดทรัพย์., See also: distrainable adj. ดูdistrain distraiment n. ดูdistrain distrainor n. ดูdistrain distrainer n. ดูdistrain
distrainee(ดิสเทรน'นี) n. ผู้ถูกอายัดทรัพย์
distraint(ดิสเทรนท') n. การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ, ความยากลำบาก
eyestrainn. อาการเพลียตา

English-Thai: Nontri Dictionary
strain(n) ความเครียด, ความเคล็ด, ความหักโหม, วงศ์ตระกูล, ร่องรอย
strain(vt) รัด, ขึงตึง, ทำให้เคล็ด, ทำให้ตึง, ทำให้เครียด
strainer(n) เครื่องกรอง
constrain(vt) บีบบังคับ, ขัง, ฝืนใจ, จำกัด
constraint(n) การบีบบังคับ, การฝืนใจ, การจำกัด, การระงับความรู้สึก, การคุมขัง
overstrain(n) การใช้กำลังมากไป
overstrain(vt) ทำงานมากเกินไป, ใช้กำลังมากไป
restrain(vt) รั้ง, งดเว้น, ยับยั้ง, ผูกมัด, ควบคุม, ข่มใจ, อดกลั้น
restraint(n) การยับยั้ง, การงดเว้น, ข้อผูกมัด, การหักห้ามใจ
SELF-self-restraint(n) ความข่มใจตนเอง, ความอดกลั้น, ความระงับใจตนเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strain๑. ความล้า, ความเพลีย๒. สายเชื้อ, สายพันธุ์๓. กรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strainสายเชื้อ, สายพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
strainerเครื่องกรอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strainerชุดดักผง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
strainerตะแกรงกรอง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strainความเครียด, Example: อัตราส่วนของส่วนยืดหรือส่วนหด ของวัสดุที่รับแจ้งต่อความยาวเดิมของวัสดุนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Strainอัตราส่วนระหว่างขนาดของวัสดุที่เปลี่ยนไปกับขนาดเดิม (เช่น ความยาวที่ยืดหรือหดไปเทียบกับความยาวเดิม) [เทคโนโลยียาง]
strainความเครียด, ผลที่เกิดกับวัสดุเมื่อวัสดุนั้นได้รับความเค้น เช่น ความยาว ปริมาตร เปลี่ยนไปจากเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Strain gagesอุปกรณ์วัดความเครียดของวัสดุ [TU Subject Heading]
Strains and stresseความเครียดและความเค้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Strains and stressesความเครียดและความเค้น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Strain(n) สายพันธุ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
we'll now begin with afpsr-- air force passive strain response.ตอนนี้เราจะทดสอบ AFPSR การทนทานต่ออุณหภูมิสูง Spies Like Us (1985)
You come to us with no evidence, no records no artifacts only a story that, to put it mildly, strains credibility.คุณมาให้เรามีหลักฐาน ไม่มีไม่มีระเบียน สิ่งประดิษฐ์ไม่มี เพียงเรื่องราวที่จะนำมันอย่างอ่อน โยนสายพันธุ์ความน่าเชื่อถือ Contact (1997)
Be careful! You'll strain yourself!และปล่อยที่เหลือไว้ให้... Millennium Actress (2001)
The Corvinus strain itself, which we learned was hidden away in the genetic code of his human descendants and passed along in its dormant form down through the ages to Michael Corvin.เรารู้ว่ายีนส์โควีนัส ถูกซ่อนในยีนส์ของมนุษย์ที่เป็นลูกหลานของเค้า และส่งมาในรูปแบบตายตัว Underworld (2003)
Chancellor, chancellor, chancellor I understand you've been under tremendous strain lately since the beginning of this whole terrorism business and we thought it would be a nice idea to try and help you relax.ท่านผู้นำ, ท่านผู้นำ, ท่านผู้นำ... ...ผมเข้าใจดีว่าช่วงนี้ท่านอยู่ภายใต้ ความเครียดจากการทำงาน... ...ตั้งแต่เกิดเรื่อง การก่อการร้ายทั้งหมดนี่... V for Vendetta (2005)
Whoa, don't strain yourself.โธ่ อย่าอวดดีไปหน่อยเลย Art of Seduction (2005)
Master gait, master bait, either way strains the balls!การล่าเหยื่อนายท่านได้เริ่มแล้ว ไม่ว่าจะทางใดความตึงเครียดก็ยังคงอยู่! The King and the Clown (2005)
my team's been working on a strain of fast-growing high-protein kelp... leviathan has nothing to do with feeding the hungry, luthor !my team's been working on a strain of fast-growing high-protein kelp... leviathan has nothing to do with feeding the hungry, luthor ! Aqua (2005)
Professional astronauts who have been trained to withstand the pressures and the strain and the emotional stress of leaving your family behind.นักบินอวกาศอาชีพได้รับการฝึกฝน... ...เพื่อให้ทนต่อความดันและความเครียด... ...และสภาวะอารมณ์ ที่ต้องทิ้งครอบครัวไว้เบื้องหลัง The Astronaut Farmer (2006)
Don't strain yoursel victor.ไม่ต้องเครียดไปนะวิคเตอร์ Distant Past (2007)
The serial numbers that Chuck flashed on are a strain of counterfeit currency the treasury's been trying to crack.ตัวเลขที่ชัคแว่บขึ้นมา คือร่องรอยแก๊งแบงก์ปลอม... ที่กรมธนารักษ์ตามล่าอยู่ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
HAS PUT A HUGE STRAIN ON OUR FAMILY, ทำให้เกิดความตึงเครียดในครอบครัวของเรา Poison Ivy (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strainAir traffic controllers are under severe mental strain.
strainHe'd been three months in the job and the strain was beginning to tell on him.
strainHe sang with his voice strained.
strainHe strained every nerve to see in the darkness.
strainHe strained his eyes by reading too much.
strainHis weight strained the rope.
strainI have a strained back.
strainI strained to hear what the President said.
strainRelations between the two countries have been strained to the breaking point.
strainSomehow all those reasons sound rather strained ...
strainTake care not to strain your eyes.
strainThe atmosphere became strained when he came.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องกรองน้ำ(n) strainer
เขม็งเกลียว(v) tense, See also: strain, Syn. ตึงเครียด, เครียด, Ant. ผ่อนปรน, Example: สถานการณ์การเริ่มเขม็งเกลียวหนักขึ้นทุกที, Thai Definition: เกิดความตึงเครียดหรือแข็งขันขึ้น
เครื่องกรอง(n) filter, See also: strainer, screen, Syn. ที่กรอง, Example: ปุ่มน้ำเหลืองทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองสิ่งแปลกปลอมและเชื้อจุลินทรีย์ที่ติดมาในหลอดน้ำเหลือง, Count Unit: เครื่อง, Thai Definition: สิ่งที่ใช้กรองน้ำ กรองอากาศ หรือของเหลว
พันธุ์(n) seeds, See also: strain, species, heredity, Syn. ชนิด, จำพวก, กลุ่ม, ตระกูล, ประเภท, พวก, สาย, Example: ทุเรียนพันธุ์หมอนทองเป็นที่นิยมที่สุดของนักกินผลไม้ไทย, Thai Definition: ชนิดหรือวงศ์ของพืช
แร่ง(n) strainer, See also: sieve, Thai Definition: เครื่องร่อนของละเอียด
ตึงเครียด(adj) tense, See also: strained, serious, taut, tight, critical, stern, Ant. คลี่คลาย, Example: แม้ว่าจะต้องเผชิญปัญหาหรือเหตุการณ์ตึงเครียดมากมายขนาดไหน เขาก็สามารถผ่านพ้นมาได้, Thai Definition: ใกล้จะถึงขั้นแตกหัก
ยอก(v) strain, See also: sprain, Syn. ปวด, เมื่อย, Example: ข้อมือเขาขัดยอกหมดหลังจากเล่นกีฬา
กรอง(v) percolate, See also: strain, sift, filter, sieve, Example: เธอต้องกรองเศษผงออกจากน้ำเสียก่อนจึงจะดื่มได้
กระชอน(n) colander, See also: strainer, Syn. เครื่องกรองกะทิ, Example: กระชอนใช้กรองกะทิ, Count Unit: อัน
ความเครียด(n) strain, See also: tension, stress, pressure, Syn. ความตึงเครียด, ความเคร่งเครียด, Ant. ความผ่อนคลาย, ความสบาย, Example: พ่อแม่เริ่มทะเลาะกันอันเกิดมาจากความเครียดเรื่องเงินๆ ทองๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter
บังคับ[bangkhap] (v) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce  FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับใจ[bangkhapjai] (v) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind  FR: se contrôler ; se maîtriser
บึ้งบูด[beungbūt] (adj) EN: sullen ; serious ; strained ; unsmiling  FR: grincheux ; hargneux
ชนะใจตัวเอง[chana jai tūa-ēng] (v, exp) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint  FR: se contrôler soi-même
ฝืน[feūn] (v) EN: force ; constrain ; make an effort ; persist  FR: forcer
ห้าม[hām] (v) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe  FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire
ห้ามใจ[hāmjai] (v) EN: restrain oneself ; suppress one's feeling ; control one's feeling  FR: se dominer ; se contenir ; se maîtriser
เหิม[hoēm] (v) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints
โหม[hōm] (v) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert  FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STRAIN S T R EY1 N
STRAINS S T R EY1 N Z
STRAINED S T R EY1 N D
STRAINING S T R EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strain (v) strˈɛɪn (s t r ei1 n)
strains (v) strˈɛɪnz (s t r ei1 n z)
strained (v) strˈɛɪnd (s t r ei1 n d)
strainer (n) strˈɛɪnər (s t r ei1 n @ r)
strainers (n) strˈɛɪnəz (s t r ei1 n @ z)
straining (v) strˈɛɪnɪŋ (s t r ei1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品系[pǐn xì, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄧˋ, / ] strain (of a species), #29,698 [Add to Longdo]
拉紧[lā jǐn, ㄌㄚ ㄐㄧㄣˇ, / ] strain; tense; tighten, #42,375 [Add to Longdo]
[lù, ㄌㄨˋ, ] strain liquids, #68,128 [Add to Longdo]
[shī, ㄕ, / ] strain, #240,218 [Add to Longdo]
品族[pǐn zú, ㄆㄧㄣˇ ㄗㄨˊ, ] strain (of a species) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anspannung { f }; Anstrengung { f }; Kraftaufwand { f } | Anspannungen { pl }strain | strains [Add to Longdo]
Dehnungsanalyse { f }strain analysis [Add to Longdo]
Dehnungsmessstreifen { m }strain gauge; wire strain gauge [Add to Longdo]
Entlastungsseil { n } | Entlastungsseil für Leitungswagenstrain release wire | strain release wire for cable trolley [Add to Longdo]
Formänderungsenergie { f }strain energy [Add to Longdo]
Kalthärten { n }strain harden [Add to Longdo]
Verfestigung { f }strain hardening [Add to Longdo]
Verzerrungstensor { m }strain tensor [Add to Longdo]
Zugentlastung { f }strain relief [Add to Longdo]
Zugentlastungsseil { n }strain relief wire [Add to Longdo]
kaltgehärtetstrain hardened [Add to Longdo]
kalthärtendstrain hardening [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎこちない(P);ぎごちない[gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
ぎすぎす[gisugisu] (adv, n, vs) (on-mim) strained atmosphere; thin and bony [Add to Longdo]
ぎっくり腰;ギックリ腰[ぎっくりごし(ぎっくり腰);ギックリごし(ギックリ腰), gikkurigoshi ( gikkuri koshi ); gikkuri goshi ( gikkuri koshi )] (n) strained back; slipped disk; lumbosacral strain [Add to Longdo]
こし器;漉し器[こしき, koshiki] (n) filter; strainer; colander [Add to Longdo]
こじつけ[kojitsuke] (n, adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
こじつける[kojitsukeru] (v1, vt) to distort; to strain (interpretation); to force (meaning) [Add to Longdo]
よいしょ;よいっしょ[yoisho ; yoissho] (int) (1) (expression of) effort or strain; Yo-heave-ho!; (vs) (2) to butter up; to suck up to [Add to Longdo]
よっこいしょ[yokkoisho] (int) (See よいしょ) (expression of) effort or strain; heave-ho [Add to Longdo]
ギクシャク;ぎくしゃく[gikushaku ; gikushaku] (adv, n, vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations) [Add to Longdo]
コランダー[koranda-] (n) colander; strainer; sieve [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トランザクション木の制約条件[とらんざくしょんもくのせいやくじょうけん, toranzakushonmokunoseiyakujouken] transaction tree constraint [Add to Longdo]
フラット制約集号[フラットせいやくしゆうごう, furatto seiyakushiyuugou] flat constraint set [Add to Longdo]
階層制約集合[かいそうせいやくしゅうごう, kaisouseiyakushuugou] hierarchical constraint set [Add to Longdo]
条件付き最適化[じょうけんつきさいてきか, joukentsukisaitekika] constrained optimization [Add to Longdo]
制約[せいやく, seiyaku] constraints [Add to Longdo]
制約集号[せいやくしゆうごう, seiyakushiyuugou] constraint set [Add to Longdo]
制約集合[せいやくしゅうごう, seiyakushuugou] constraint set [Add to Longdo]
非構造制約集合[ひこうぞうせいやくしゅうごう, hikouzouseiyakushuugou] unstructured (constraint set) [Add to Longdo]
制約条件[せいやくじょうけん, seiyakujouken] constraint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strain \Strain\, v. t. [imp. & p. p. {Strained}; p. pr. & vb. n.
   {Straining}.] [OF. estraindre, estreindre, F. ['e]treindre,
   L. stringere to draw or bind tight; probably akin to Gr. ? a
   halter, ? that which is squeezwd out, a drop, or perhaps to
   E. strike. Cf. {Strangle}, {Strike}, {Constrain}, {District},
   {Strait}, a. {Stress}, {Strict}, {Stringent}.]
   1. To draw with force; to extend with great effort; to
    stretch; as, to strain a rope; to strain the shrouds of a
    ship; to strain the cords of a musical instrument. "To
    strain his fetters with a stricter care." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mech.) To act upon, in any way, so as to cause change of
    form or volume, as forces on a beam to bend it.
    [1913 Webster]
 
   3. To exert to the utmost; to ply vigorously.
    [1913 Webster]
 
       He sweats,
       Strains his young nerves.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They strain their warbling throats
       To welcome in the spring.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To stretch beyond its proper limit; to do violence to, in
    the matter of intent or meaning; as, to strain the law in
    order to convict an accused person.
    [1913 Webster]
 
       There can be no other meaning in this expression,
       however some may pretend to strain it. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   5. To injure by drawing, stretching, or the exertion of
    force; as, the gale strained the timbers of the ship.
    [1913 Webster]
 
   6. To injure in the muscles or joints by causing to make too
    strong an effort; to harm by overexertion; to sprain; as,
    to strain a horse by overloading; to strain the wrist; to
    strain a muscle.
    [1913 Webster]
 
       Prudes decayed about may track,
       Strain their necks with looking back. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   7. To squeeze; to press closely.
    [1913 Webster]
 
       Evander with a close embrace
       Strained his departing friend.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. To make uneasy or unnatural; to produce with apparent
    effort; to force; to constrain.
    [1913 Webster]
 
       He talks and plays with Fatima, but his mirth
       Is forced and strained.        --Denham.
    [1913 Webster]
 
       The quality of mercy is not strained. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. To urge with importunity; to press; as, to strain a
    petition or invitation.
    [1913 Webster]
 
       Note, if your lady strain his entertainment. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. To press, or cause to pass, through a strainer, as
     through a screen, a cloth, or some porous substance; to
     purify, or separate from extraneous or solid matter, by
     filtration; to filter; as, to strain milk through cloth.
     [1913 Webster]
 
   {To strain a point}, to make a special effort; especially, to
    do a degree of violence to some principle or to one's own
    feelings.
 
   {To strain courtesy}, to go beyond what courtesy requires; to
    insist somewhat too much upon the precedence of others; --
    often used ironically. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strain \Strain\, n. [See {Strene}.]
   1. Race; stock; generation; descent; family.
    [1913 Webster]
 
       He is of a noble strain.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       With animals and plants a cross between different
       varieties, or between individuals of the same
       variety but of another strain, gives vigor and
       fertility to the offspring.      --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   2. Hereditary character, quality, or disposition.
    [1913 Webster]
 
       Intemperance and lust breed diseases, which,
       propogated, spoil the strain of nation. --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. Rank; a sort. "The common strain." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. (Hort.) A cultural subvariety that is only slightly
    differentiated.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strain \Strain\, n.
   1. The act of straining, or the state of being strained.
    Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) A violent effort; an excessive and hurtful exertion or
      tension, as of the muscles; as, he lifted the weight
      with a strain; the strain upon a ship's rigging in a
      gale; also, the hurt or injury resulting; a sprain.
      [1913 Webster]
 
         Whether any poet of our country since
         Shakespeare has exerted a greater variety of
         powers with less strain and less ostentation.
                          --Landor.
      [1913 Webster]
 
         Credit is gained by custom, and seldom recovers
         a strain.             --Sir W.
                          Temple.
      [1913 Webster]
    (b) (Mech. Physics) A change of form or dimensions of a
      solid or liquid mass, produced by a stress. --Rankine.
      [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) A portion of music divided off by a double bar; a
    complete musical period or sentence; a movement, or any
    rounded subdivision of a movement.
    [1913 Webster]
 
       Their heavenly harps a lower strain began. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Any sustained note or movement; a song; a distinct portion
    of an ode or other poem; also, the pervading note, or
    burden, of a song, poem, oration, book, etc.; theme;
    motive; manner; style; also, a course of action or
    conduct; as, he spoke in a noble strain; there was a
    strain of woe in his story; a strain of trickery appears
    in his career. "A strain of gallantry." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
       Such take too high a strain at first. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The genius and strain of the book of Proverbs.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       It [Pilgrim's Progress] seems a novelty, and yet
       contains
       Nothing but sound and honest gospel strains.
                          --Bunyan.
    [1913 Webster]
 
   4. Turn; tendency; inborn disposition. Cf. 1st {Strain}.
    [1913 Webster]
 
       Because heretics have a strain of madness, he
       applied her with some corporal chastisements.
                          --Hayward.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strain \Strain\ (str[=a]n), v. i.
   1. To make violent efforts. "Straining with too weak a wing."
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
       To build his fortune I will strain a little. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To percolate; to be filtered; as, water straining through
    a sandy soil.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strain
   n 1: (physics) deformation of a physical body under the action
      of applied forces
   2: difficulty that causes worry or emotional tension; "she
     endured the stresses and strains of life"; "he presided over
     the economy during the period of the greatest stress and
     danger"- R.J.Samuelson [syn: {stress}, {strain}]
   3: a succession of notes forming a distinctive sequence; "she
     was humming an air from Beethoven" [syn: {tune}, {melody},
     {air}, {strain}, {melodic line}, {line}, {melodic phrase}]
   4: (psychology) nervousness resulting from mental stress; "his
     responsibilities were a constant strain"; "the mental strain
     of staying alert hour after hour was too much for him" [syn:
     {strain}, {mental strain}, {nervous strain}]
   5: a special variety of domesticated animals within a species;
     "he experimented on a particular breed of white rats"; "he
     created a new strain of sheep" [syn: {breed}, {strain},
     {stock}]
   6: (biology) a group of organisms within a species that differ
     in trivial ways from similar groups; "a new strain of
     microorganisms" [syn: {form}, {variant}, {strain}, {var.}]
   7: injury to a muscle (often caused by overuse); results in
     swelling and pain
   8: the general meaning or substance of an utterance; "although I
     disagreed with him I could follow the tenor of his argument"
     [syn: {tenor}, {strain}]
   9: an effortful attempt to attain a goal [syn: {striving},
     {nisus}, {pains}, {strain}]
   10: an intense or violent exertion [syn: {strain}, {straining}]
   11: the act of singing; "with a shout and a song they marched up
     to the gates" [syn: {song}, {strain}]
   v 1: to exert much effort or energy; "straining our ears to
      hear" [syn: {strive}, {reach}, {strain}]
   2: test the limits of; "You are trying my patience!" [syn:
     {try}, {strain}, {stress}]
   3: use to the utmost; exert vigorously or to full capacity; "He
     really extended himself when he climbed Kilimanjaro"; "Don't
     strain your mind too much" [syn: {strain}, {extend}]
   4: separate by passing through a sieve or other straining device
     to separate out coarser elements; "sift the flour" [syn:
     {sift}, {sieve}, {strain}]
   5: cause to be tense and uneasy or nervous or anxious; "he got a
     phone call from his lawyer that tensed him up" [syn: {tense},
     {strain}, {tense up}] [ant: {loosen up}, {make relaxed},
     {relax}, {unlax}, {unstrain}, {unwind}]
   6: become stretched or tense or taut; "the bodybuilder's neck
     muscles tensed;" "the rope strained when the weight was
     attached" [syn: {strain}, {tense}]
   7: remove by passing through a filter; "filter out the
     impurities" [syn: {filter}, {filtrate}, {strain}, {separate
     out}, {filter out}]
   8: rub through a strainer or process in an electric blender;
     "puree the vegetables for the baby" [syn: {puree}, {strain}]
   9: alter the shape of (something) by stress; "His body was
     deformed by leprosy" [syn: {deform}, {distort}, {strain}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top