ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mobilize

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mobilize-, *mobilize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mobilize(vi) ระดมกำลัง, See also: ชุมนุมคน, รวมพล, Syn. assemble, gather, Ant. immobilize
mobilize(vt) ระดมกำลัง, See also: ชุมนุมคน, รวมพล, Syn. assemble, gather, Ant. immobilize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mobilize(โม'บิไลซ) vt., vi. เคลื่อนพล, ระดมพล, ระดม, เกณฑ์., See also: mobilisable adj. mobilizable adj. mobilis z ation n.
demobilize(ดิโม'บะไลซ) vt. ปล่อยทหาร, ปล่อยจากการประจำการ., See also: demobilisation n. ดูdemobilize demobilization n. ดูdemobilize, Syn. disband
immobilize(อิโม'บิไลซ) vt. ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, ทำให้หยุดเคลื่อนไหว, ทำให้หยุดนิ่ง., See also: immobilisation, immobiliszation n., Syn. fix

English-Thai: Nontri Dictionary
mobilize(vt) ใช้ให้เป็นประโยชน์, ชุมนุม, เกณฑ์, ระดมพล, เคลื่อนพล
demobilize(vi) ปลดประจำการ, ปลดพล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mobilize every division of the army and air force.ระดมพล ทั้งทัพบก ทัพอากาศ The Great Dictator (1940)
If RIPLEY gives us an opening, we gotta mobilize against those decon units.ถ้าริปลี่ยอมให้เราทำ เราจะส่งจรวดไปทำลาย ดีคอน WarGames: The Dead Code (2008)
All Joes mobilize and ready check for Operation Mongoose.หน่วยเคลื่อนที่ Joes ทุกหน่วย ขอให้เตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการณ์ Mongoose G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Did you already mobilize the unit?การรวมพลเป็นยังไง? Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Could you even mobilize the board on my behalf?คุณรวมผลด้านคณะกรรมการในนามของฉันได้ไหม London. Of Course (2009)
We need to mobilize now. Get the men together.เราต้องรวมพลเดี๋ยวนี้ เรียกทหารมารวมกัน Landing at Point Rain (2009)
- Captain, mobilize the army.นายทหาร, เตรียมกำลังพล. Planet 51 (2009)
Now, I don't know who else is working with them, sir, but we need to mobilize now.ตอนนี้ ผมไม่รู้ว่าใครทำงานกับเขาบ้าง ครับ พวกเราต้องเคลื่อนไหวเดี๋ยวนี้ Pain (2010)
Should you mobilize troops away from the capital... and face a critical quandary?ถ้าท่านเคลื่อนทัพออกจากเมืองหลวง และเจอความลังเลตอนวิกฤต Episode #1.4 (2010)
Mobilize FEMA with full radiation protocol.ระดมกำลังหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบการช่วยเหลือผู้โดนสารกัมมันตรังสี Countdown (2011)
It is said that the Qing government has to mobilize the army from Hubei province to Sichuan.เพื่อปกป้องทางรถไฟจาก รัฐบาลในราชวงศ์ชิงที่ฉ้อฉลพึ่งพาไม่ได้ พูดกันว่ารัฐบาลของชิงได้เคลื่อนทัพ จากมณฑลหูเป่ยไปยังเสฉวน 1911 (2011)
If the others know we're mobile, they'll want to mobilize and move on.ถ้าคนอื่นรู้ว่าเราไปได้ พวกเขาจะอยากเดินทางต่อ What Lies Ahead (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดม(v) mobilize, See also: assemble, muster, gather, come in force, Example: คู่ต่อสู้มีแผนที่จะระดมคะแนนเสียงด้วยวิธีทุจริต, Thai Definition: รวมพร้อมๆ กันอย่างรีบด่วน
โหม(v) mobilize, See also: concentrate, strain, exert, Syn. ระดม, Example: บริษัทเหล่านี้ได้โหมโฆษณาสร้างภาพสังคมข้อมูลขนานใหญ่
ยกกำลัง(v) mobilize, See also: assemble, prepare, gather, raise an army, Syn. รวมพล, Example: มีทหารพม่ายกกำลังมา 3 กองพลเพื่อโจมตีชนกลุ่มน้อย

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mobilize
mobilized
mobilizer
mobilizers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mobilize
mobilized
mobilizes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动员[dòng yuán, ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ,   /  ] mobilize; arouse #4,705 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1, vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) { MA } to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) #4,966 [Add to Longdo]
動かす[うごかす, ugokasu] (v5s, vt) (1) to move; to shift; to operate; to set in motion; to mobilize; to mobilise; (2) to inspire; to rouse; to move (e.g. feeling); to influence; (3) to deny; to change; (P) #11,665 [Add to Longdo]
イモビライザー[imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer [Add to Longdo]
押さえ込む;押え込む;押さえこむ[おさえこむ, osaekomu] (v5m, vt) to pin down; to immobilize; to immobilise; to control; to suppress [Add to Longdo]
駆り集める;駆集める;狩り集める;狩集める[かりあつめる, kariatsumeru] (v1, vt) to round up; to gather; to muster; to mobilize; to mobilise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mobilize \Mob"i*lize\, v. t. [imp. & p. p. {Mobilized}; p. pr. &
   vb. n. {Mobilizing}.] [F. mobiliser.]
   1. To assemble and organize and make ready for use or action;
    as, to mobilize volunteers for the election campaign.
 
   Syn: mobilise, marshal.
     [WordNet 1.5]
 
   2. Specifically: To put in a state of readiness for active
    service in war, as an army corps; as, to mobilize the
    National Guard.
 
   Syn: mobilise, militarize, militarise.
     [1913 Webster] Moebius strip

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mobilize
   v 1: make ready for action or use; "marshal resources" [syn:
      {mobilize}, {mobilise}, {marshal}, {summon}]
   2: call to arms; of military personnel [syn: {call up},
     {mobilize}, {mobilise}, {rally}] [ant: {demobilise},
     {demobilize}, {inactivate}]
   3: get ready for war [syn: {mobilize}, {mobilise}] [ant:
     {demob}, {demobilise}, {demobilize}]
   4: cause to move around; "circulate a rumor" [syn: {mobilize},
     {mobilise}, {circulate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top