ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

capitalize

K AE1 P AH0 T AH0 L AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -capitalize-, *capitalize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capitalize(vt) ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
capitalize(vi) ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
capitalize(vi) ได้ผลประโยชน์, Syn. gain, benefit, profit
capitalize on(phrv) ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จาก, See also: ได้ผลประโยชน์จาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
capitalize(แคพพิท'ทะไลซ) { capitalized, capitalised, capitalizing, capitalising, capitalizes, capitalises } vt. เขียนหรือพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่, เสนอทุนให้, ให้ทุน, ประเมินค่าของหลักทรัพย์หรือหุ้น, ใช้ประโยชน์ของ, See also: capitalisation n. ดู capitalize, capitalizat

English-Thai: Nontri Dictionary
capitalize(vt) ใช้ให้เกิดประโยชน์, ใช้เป็นทุน, เขียนตัวโต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Underline and capitalize the "us."วาดเงินให้พ่อซิ วาดเงินให้พ่อ. Bridge to Terabithia (2007)
In 1830, to capitalize on his rising status...ปี 1830 เพื่อใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงที่กำลังเพิ่มขึ้น Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
We have all seen that leaked fundraising presentation which outlines an aggressive strategy that's designed to capitalize on fear and misinformation.ได้โปรด เราต่างก็เห็น\ โฆษณาระดมทุนที่มีช่องโหว่นั่น ซึ่งพุ่งเป้าไปที่ความก้าวร้่าว ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์\ จากความกลัวและข้อมูลที่ผิด ๆ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
I'm sorry I tried to capitalize on your situation with Chang.ผมเสียใจที่ผมพยายามฉวยโอกาส จากสถานการณ์ของคุณกับแชง Custody Law and Eastern European Diplomacy (2011)
Now, in combining these two phenomena, circuitry that remains viable post-mortem and a memory bank that goes back eight minutes, source code enables us to capitalize on the overlap.เมื่อทั้งสองปรากฎการณ์นี้มารวมกัน วงจรหลังตายที่ยังอยู่ และความทรงจำที่ย้อนกลับไป 8 นาทีนั้น Source Code (2011)
Your mother... is inviting every vulture in the sky down for a feast, attempting to capitalize on the one thing she's never really had... sympathy.เธอจะปรากฎตัวงั้นรึ? เธอจะสร้างหายนะ แม่ของเธอ เชิญพวกแร้งกาบนฟ้า ลงมาเลี้ยงฉลอง Confidence (2012)
Oh, it was fantastic watching you capitalize on the serendipity of my actions.โอ้ มันน่าประหลาดใจที่ได้ดูเธอใช้ประโยชน์ จากสิ่งที่ฉันทำโดยบังเอิญ Confidence (2012)
We have got to capitalize on this momentum.นี่เป็นโอกาสของพวกเราแล้ว Heroic Origins (2013)
First I'd like to showcase your value by having you capitalize on some opportunities abroad.แต่ขั้นแรกเลย ผมอยากให้คุณแสดงผลงาน โดยการลงทุนข้ามประเทศ Retribution (2013)
I'm sure it wasn't easy watching Conrad capitalize on all this.ต้องทนดูคอนราดหาประโยชน์จากเรื่องแบบนี้ Retribution (2013)
All of these people trying to capitalize on your pain.พวกคนเหล่านี้ พยายามใช้ประโยชน์ จากความเจ็บปวดของคุณ Engagement (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
capitalizeHe capitalized on every opportunity to learn from the great scholar.
capitalizeThe first word of every sentence should be capitalized.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CAPITALIZE K AE1 P AH0 T AH0 L AY2 Z
CAPITALIZED K AE1 P IH0 T AH0 L AY2 Z D
CAPITALIZES K AE1 P AH0 T AH0 L AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
capitalize (v) kˈæpɪtəlaɪz (k a1 p i t @ l ai z)
capitalized (v) kˈæpɪtəlaɪzd (k a1 p i t @ l ai z d)
capitalizes (v) kˈæpɪtəlaɪzɪz (k a1 p i t @ l ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り損なう;取損なう[とりそこなう, torisokonau] (v5u, vt) to miss; to fail to capitalize; to fail to capitalise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Capitalize \Cap"i*tal*ize\ (k[a^]p"[i^]*tal*[imac]z), v. t.
   [imp. & p. p. {Capitalized} (k[a^]p"[i^]*tal*[imac]zd); p.
   pr. & vb. n. {Capitalizing}.]
   1. To convert into capital, or to use as capital.
    [1913 Webster]
 
   2. To compute, appraise, or assess the capital value of (a
    patent right, an annuity, etc.)
    [1913 Webster]
 
   3. To print in capital letters, or with an initial capital.
    [1913 Webster]
 
   4. To supply capital for (an enterprise), especially by
    selling capital stock.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 capitalize
   v 1: draw advantages from; "he is capitalizing on her mistake";
      "she took advantage of his absence to meet her lover" [syn:
      {capitalize}, {capitalise}, {take advantage}]
   2: supply with capital, as of a business by using a combination
     of capital used by investors and debt capital provided by
     lenders [syn: {capitalize}, {capitalise}]
   3: write in capital letters [syn: {capitalize}, {capitalise}]
   4: compute the present value of a business or an income [syn:
     {capitalize}, {capitalise}]
   5: consider expenditures as capital assets rather than expenses
     [syn: {capitalize}, {capitalise}]
   6: convert (a company's reserve funds) into capital [syn:
     {capitalize}, {capitalise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top