Search result for

(81 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -安-, *安*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
全衛生管理[かんぜんえいせいかんり] (n ) sanitation and securement management

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[やすい, yasui] (adj) (ราคา)ถูก
[あんぜん, anzen] (adj) ปลอดภัย
全保障理事会[あんぜんほしょうりじかい, anzenhoshourijikai] (n) คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ, See also: 国連
[あんぴ, anpi] (n) ความปลอดภัย การรอดชีวิต
否情報[あんぴじょうほう, anpijouhou] (n) ข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการรอดชีวิต
[あんてい, antei] (n) ความมั่นคง
[あんしん, anshin] (n adj) ผ่อนคลาย, สบายใจ, สงบจิตสงบใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[やすい, yasui] (n adj) ราคาถูก
置する[あんちする, anchisuru] (vt) ประดิษฐาน
うま[yasuu ma] (n ) ราคาถูก
全衛生[あんぜんえいせい, anzen'eisei] (n ) ความปลอดภัยและชีวอนามัย
全衛生管理[かんぜんえいせいかんり, kanzen'eiseikanri] (n ) การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[やすい, yasui] Thai: ถูก English: cheap
らぎ[やすらぎ, yasuragi] Thai: ความสงบ English: peace
らぎ[やすらぎ, yasuragi] Thai: ความสงบทางใจ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[安, ān, ] peaceful, tranquil, quiet
Radical: Decomposition: 宀 (gài,mián)  女 (nǚ ㄋㄩˇ) 
Etymology: [ideographic] A woman 女 safe in a house 宀

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やす, yasu] (pref,suf) (1) cheap; (pref) (2) (See 請け合い) rash; thoughtless; careless; indiscreet; frivolous [Add to Longdo]
々;[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably [Add to Longdo]
い(P);廉い[やすい, yasui] (adj-i) (1) cheap; inexpensive; (2) (い only) calm; peaceful; quiet; (P) [Add to Longdo]
かろう悪かろう[やすかろうわるかろう, yasukarouwarukarou] (exp) you get what you pay for [Add to Longdo]
[やすく, yasuku] (adv) inexpensively [Add to Longdo]
くつく;く付く[やすくつく, yasukutsuku] (v5k) to come cheaper [Add to Longdo]
く上がる;くあがる[やすくあがる, yasukuagaru] (exp,v5r) to cost little; to come cheap [Add to Longdo]
く上げる;くあげる[やすくあげる, yasukuageru] (v1) to make it less expensive [Add to Longdo]
く譲る[やすくゆずる, yasukuyuzuru] (v5r) to sell (a thing) cheap [Add to Longdo]
っぽい[やすっぽい, yasuppoi] (adj-i) cheap-looking; tawdry; insignificant; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ān, , ] content; calm; still; quiet; to pacify; peace; surname An [Add to Longdo]
[Ān qiū, ㄢ ㄑㄧㄡ, ] (N) Anqiu (city in Shandong) [Add to Longdo]
乃近[ān nǎi jìn, ㄢ ㄋㄞˇ ㄐㄧㄣˋ, ] analgin [Add to Longdo]
之若素[ān zhī ruò sù, ㄢ ㄓ ㄖㄨㄛˋ ㄙㄨˋ, ] bear hardship with equanimity; regard wrongdoing with equanimity [Add to Longdo]
[Ān rén, ㄢ ㄖㄣˊ, ] (N) Anren (place in Hunan) [Add to Longdo]
[ān bǎo, ㄢ ㄅㄠˇ, ] to maintain security (abbr.) [Add to Longdo]
[Ān bèi, ㄢ ㄅㄟˋ, ] Japanese surname Abe [Add to Longdo]
倍晋三[Ān bèi Jìn sān, ㄢ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄢ, / ] ABE Shinzou, Japanese prime minister from 2006 [Add to Longdo]
克拉治[Ān kè lā zhì, ㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄓˋ, ] Anchorage (Alaska) [Add to Longdo]
克雷奇[Ān kè léi qí, ㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄟˊ ㄑㄧˊ, ] Anchorage (city in Alaska) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"That's cheaper than a new hat," Susan answers.「でも新しく帽子を買うよりはいわよ」とスーザンが答える。 [F]
"That's fine," replied the girl. "I'll take ten yards."いですね。じゃあ10ヤードください。」小娘が答えた。
In 1995, Anode received architecture's most prestigious award.1995年、藤氏は建築におけるもっとも権威ある賞を受賞した。
It is cheaper to order by the dozen.1ダースいくらで注文したほうがい。
Is it cheaper to call after 9:00?9時以降に電話した方がいですか。
Desktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.DTPで本を作れば、いし早いし、まさに一挙両得だ。
The EC countries are working out a new security pact.EC諸国は新たな全保障条約を検討中です。
You can trust him with any job.あいつに仕事を任せておけば心だ。
That place's food is great and their prices are good but the fly in the ointment is their terrible location.あそこの食べ物はうまいし値段もいが、地の利が悪いのが難点だね。
But for your steady support, my mission would have resulted in failure.あなたの定的な支援がなければ、私の任務は失敗に終わっていたでしょう。
It's much cheaper to live on grains and vegetables you can grow in your garden.あなたの菜園で作れる穀物や野菜を食べて生活する方がずっと上がりだ。
You have just won a prize of $5000 in a California state safety competition for proper use of your seatbelt.あなたはシートベルトをちゃんと使用していたとして、カリフォルニア州交通全大会において賞金5000ドルを獲得されました。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There is a bit of a conflict with the no headgear.[JA] ヘッドギアなしで 全確保は難しい ヘッドギアなしで 全確保は難しい トム・リーガン ボクシングコーチ CounterPunch (2017)
I can trust that you'll do a good job with World Theory .[JA] 監督なら心して 「セカイロン」を任せられそうです Confrontation (2017)
But, don't worry.[JA] でも 心して Reason (2017)
No. Goodbye.[CN] 晚 Ready (2017)
Why did you choose me?[CN] 我似乎能心地 把《世界论》交给导演了 Confrontation (2017)
I woke up and couldn't get back to sleep.[CN] 早 Choices (2017)
Really?[CN] 请帮我排和开菜菜果私下见面 Absolute (2017)
It didn't cost me much, but it ruined my plan.[JA] (佑希) くは済みましたけど 計画が狂ってしまいました Confrontation (2017)
We've been told that safety of the boxer is the primary concern.[JA] 選手の全が 第一だと習ったが CounterPunch (2017)
Do you have anything to say about the execution of Tatsuyuki Michima?[CN] 晚 Ready (2017)
He didn't say anything, and just kept on walking.[CN] 很逸吧? Emotions (2017)
Pretty silly, isn't it?[JA] 易でしょ? Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
全インターロック[あんぜんインターロック, anzen inta-rokku] safety interlock [Add to Longdo]
全基準[あんぜんきじゅん, anzenkijun] safety policy [Add to Longdo]
全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] safety design requirement [Add to Longdo]
全保護サービス[あんぜんほごサービス, anzenhogo sa-bisu] security service [Add to Longdo]
全保護ラベル[あんぜんほごラベル, anzenhogo raberu] security label [Add to Longdo]
全保護監査[あんぜんほごかんさ, anzenhogokansa] security audit [Add to Longdo]
全保護監査証跡[あんぜんほごかんさしょうせき, anzenhogokansashouseki] security audit trail [Add to Longdo]
全保護能力[あんぜんほごのうりょく, anzenhogonouryoku] security capabilities [Add to Longdo]
全保護付きアクセス管理[あんぜんほごつきアクセスかんり, anzenhogotsuki akusesu kanri] secure access management, MT [Add to Longdo]
全保護方針[あんぜんほごほうしん, anzenhogohoushin] security policy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あん, an] FRIEDE, RUHE [Add to Longdo]
[あん, an] Friede, -Ruhe [Add to Longdo]
らか[やすらか, yasuraka] friedlich, ruhig [Add to Longdo]
[やすい, yasui] billig [Add to Longdo]
[あんじゅう, anjuu] ruhiges_Leben, friedliches_Leben [Add to Longdo]
[あんぜん, anzen] Sicherheit [Add to Longdo]
[あんぴ, anpi] das_Befinden, Gesundheit, Gesundheitszustand [Add to Longdo]
[あんてい, antei] Stabilisierung, Gleichgewicht [Add to Longdo]
[あんねい, annei] oeffentlicher_Friede, oeffentliche_Ruhe, oeffentliche_Wohlfahrt [Add to Longdo]
寧秩序[あんねいちつじょ, anneichitsujo] Ruhe_und_Ordnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top