ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นตัวเป็นตน

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นตัวเป็นตน-, *เป็นตัวเป็นตน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นตัวเป็นตน[ADV] tangibly, See also: apparently, evidently, vividly, clearly, visibly, Syn. ปรากฏชัด, เป็นหลักฐาน, เป็นที่เปิดเผย, Example: แม้ว่าเขาจะมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนแล้ว ยังไม่วายทำเจ้าชู้กับสาวคนอื่น
เป็นตัวเป็นตน[V] take shape, See also: be tangible, Syn. เป็นรูปเป็นร่าง, Example: ภาพวาดของเขามันดูไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นรูปร่างชัดเจนนักว่าเป็นรูปอะไร สุดแต่คนจะมอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นตัวเป็นตนว. จริงจัง, แน่นอน, ปรากฏชัด, เช่น มีผัวเป็นตัวเป็นตน, เป็นหลักฐาน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All that held me together was knowing, when this was over, you and I would have a really good laugh about it.ทั้งหมดที่จะทำให้ฉันกลับมาเป็นตัวเป็นตนได้ก็เมื่อ... คุณและฉันได้กลับมาหัวเราะด้วยกันอีก Hope Springs (2003)
He taught biomolecular kinetics and cellular dynamics, and he used to sort of scare the underclassmen with this story about how the world would eventually be eviscerated by technology.เขาสอนไบโอโมเลกุล และ เซลลูลาร์ ไดนามิค จัดอยู่ในกลุ่มวิชาไม่น่าเรียน เกี่ยวกับการที่โลกสร้าง มนุษย์ขึ้นมาเป็นตัวเป็นตน Mission: Impossible III (2006)
But he only needs to look at this,my body of work,to know the real me.แต่เขาต้องมาดูนี่ ผลงานเป็นตัวเป็นตนนี่ - ถึงจะรู้จักตัวจริงของผม An Inconvenient Lie (2007)
I-I never even had a real girlfriend before i met you.ผม ผมไม่เคยมีแฟนเป็นตัวเป็นตนเลยจนพบคุณ There's Always a Woman (2008)
- Without that wedding date set.- โดยที่ยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนซักที Guadalcanal/Leckie (2010)
Don't you got anybody of your own?มีแฟนเป็นตัวเป็นตนรึยัง Deadfall (2012)
A real people person.ไม่มีเพื่อนเป็นตัวเป็นตนซักคน Safety Not Guaranteed (2012)
Callie didn't have a steady boyfriend.แคลลี่ไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตน The Crimson Ticket (2012)
Normally, I'd go for that sort of thing, but now I'm in a committed relationshipเป็นเมื่อก่อนจะรีบโผเข้าใส่เลย แต่ตอนนี้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้ว Iron Man 3 (2013)
I-I never had a real girlfriend before you.ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยมีแฟนเป็นตัวเป็นตนมาก่อน Read Before Use (2013)
I-I never had a real girlfriend before you.ผมไม่เคยมีแฟนเป็นตัวเป็นตนมาก่อนเลยก่อนจะเจอเธอ Caught (2013)
Even so, Radar was the first one of us to get a serious girlfriend.ถึงกระนั้น เรดาร์ ก็เป็นคนแรกในกลุ่มเรา ที่มีแฟนเป็นตัวเป็นตน Paper Towns (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นตัวเป็นตน[v. exp.] (pen tūa pen ton) EN: take shape ; be tangible   
เป็นตัวเป็นตน[adv.] (pen tūa pen ton) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tangible[ADJ] ที่จับต้องได้, See also: เป็นตัวเป็นตน, Syn. palpable, concrete, Ant. intangible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tangible(แทน'จะเบิล) adj. สัมผัสได้,แท้จริง,จับต้องได้,เป็นตัวเป็นตน,แน่ชัด,มีรูปร่าง,มีแก่นแท้. n. สิ่งที่เป็นของจริง,สิ่งที่มีตัวมีตน., See also: tangibility n. tangibleness n. tangibly adv., Syn. concrete,real,material

English-Thai: Nontri Dictionary
materialize(vi,vt) เป็นตัวเป็นตนขึ้น,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top