Search result for

wield

(53 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wield-, *wield*, wiel
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wield[VT] ใช้อาวุธหรือเครื่องมือ, See also: ถืออาวุธหรือเครื่องมือ, Syn. handle, manipulate, use
wieldy[ADJ] ซึ่งจัดการได้ง่าย, See also: ซึ่งใช้ได้ง่าย
wielder[N] ผู้ใช้อาวุธหรือเครื่องมือ, Syn. wielder
wielder[N] คนที่ถือ (อาวุธ, เครื่องมือ), See also: คนที่ใช้ (อาวุธ, เครื่องมือ)
wieldable[ADJ] ซึ่งใช้อาวุธหรือเครื่องมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wield(วีลดฺ) vt. ใช้ (อำนาจ) ,แกว่ง,กวัดแกว่ง,รำ,จัดการ,ปกครอง, See also: wieldable adj. wielder n., Syn. brandish,handle
wieldy(วิล'ดี) adj. จัดการได้,พร้อมที่จะจัดการได้, Syn. managed
unwieldly(อันวีล'ดี,อันวีลดฺ,ลี) adj. อุ้ยอ้าย,เก้งก้าง,เทอะทะ,ไม่คล่อง.
unwieldy(อันวีล'ดี,อันวีลดฺ,ลี) adj. อุ้ยอ้าย,เก้งก้าง,เทอะทะ,ไม่คล่อง.

English-Thai: Nontri Dictionary
wield(vt) จัดการ,ใช้อำนาจ,ควบคุม,ควง,แกว่ง,ปกครอง
unwieldy(adj) จัดการได้ยาก,เทอะทะ,อุ้ยอ้าย,ไม่กะทัดรัด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
wieldy (adj ) เหมาะสมแก่การงาน (นั่นคือ ปรับไปใช้กับงานชนิดไหนก็ได้นั่นเอง)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It must be wielded by Arthur and him alone.มันจะต้องถูกใช้โดยอาเธอร์ เพียงผู้เดียว Excalibur (2008)
I mean they did, except... it wasn't Arthur who wielded the sword.คือ มันเป็นไปตามแผนทั้งหมด, เว้นแต่ว่า... อูเธอร์เป็นคนที่ถือดาบ Excalibur (2008)
I wield great power, Jedi fool.ข้ามีพลังมหาศาล เจ้าเจไดโง่ Lair of Grievous (2008)
A collapsed roof, maybe a little axe wielding action?หลังคาที่ยุบลงมา บางทีขวานเล็กๆน่าจะใช้งานได้ดี Emotional Rescue (2009)
Actually, maybe a little axe wielding action would've been better.ตามจริง ขวานเล็กๆน่าจะใช้งานได้ดีกว่า Emotional Rescue (2009)
And my twin and I were chosen to wield them.และฝาแฝดของฉันและฉันได้เลือกคู่กับเขา Under the Mountain (2009)
He wears the mask of shielding and wields the nynrah ghost blaster.เค้าสวมหน้ากากแห่งเกราะป้องกัน และอาวุธ nynrah วิญาณแหง่ไฟ The Good Wound (2009)
Yeah, I got real clear incisions, so unless you can think of an animal that can wield a hunting knife...ใช่ มันเหมือนการผ่าตัด นอกจากคุณสามารถคิดออกว่าสัตว์ใด ที่ใช้มีดในการล่า Shake and Fingerpop (2009)
Everyone says they're so thin and light, but let me tell you, when wielded properly, it's quite a weapon.ใครๆ ก็ว่า มันบางเบา แต่บอกให้ว่า ทุ่มดีๆ ก็แรงใช้ได้เหมือนกัน Timebomb (2009)
But it's heavy, difficult to wield,แต่มันหนักมากๆ,ทำให้ใช้งานได้ยาก, Slack Tide (2009)
Sure, I've always wanted to wield arench.ใช่ ฉันชอบเรียนรู้อะไรแปลก ๆ เสมอ The Bond in the Boot (2009)
If he wants me to wield this power, he has to teach me how to use it.ถ้าเขาให้ฉันใช้พลังนี้เป็นอาวุธ เขาก็ต้องสอนวิธีใช้ให้ฉัน Orutorosu no inu (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wieldIt is dangerous to wield an edged tool in such a way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลิกแพลง[V] modify, See also: wield, apply, change, utilize, Syn. ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง, ปรับ, Example: ถ้ารู้ภาษาไทยจะต้องรู้จักคำและไวยากรณ์ดีพอที่จะพลิกแพลงแต่งให้เข้ากับข้อบังคับทางฉันทลักษณ์ให้ได้ความหมายบริบูรณ์และเสียงไพเราะ
กวะแกว่ง[V] sway, See also: wield, wave, brandish, Syn. กวัดแกว่ง, แกว่ง, กวัดไกว, Example: ทหารทั้งสองฝ่ายต่างก็กวะแกว่งดาบเข้าห้ำหั่นกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กุมอำนาจ[v. exp.] (kum amnāt) EN: be in power ; wield power ; exercise control ; be in the saddle   FR: exercer le pouvoir
กุมอำนาจทหาร[v. exp.] (kum amnāt thahān) EN: wield military power ; have command of the armed forces   FR: exercer le pouvoir militaire
กวัดแกว่ง[v.] (kwatkwaeng) EN: wave ; wield ; swing ; brandish   FR: brandir ; balancer
กวัดแกว่งดาบ[v. exp.] (kwatkwaeng dāp) EN: wield a sword   FR: brandir une épée
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: rough ; awkward ; ungainly ; unwieldy ; clumsy   

CMU English Pronouncing Dictionary
WIELD    W IY1 L D
WIELDS    W IY1 L D Z
WIELDED    W IY1 L D AH0 D
WIELDING    W IY1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wield    (v) (w ii1 l d)
wields    (v) (w ii1 l d z)
wielded    (v) (w ii1 l d i d)
wielding    (v) (w ii1 l d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさ高;嵩高[かさだか, kasadaka] (adj-na) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
かさ高い;嵩高い[かさだかい, kasadakai] (adj-i) (1) bulky; unwieldy; (2) haughty; high-handed [Add to Longdo]
運ぶ[はこぶ, hakobu] (v5b) (1) to carry; to transport; to move; to convey; (2) (hon) (usu. as お運びになる, お運び下さる, etc.) (See 足を運ぶ) to come; to go; (3) to wield (a tool, etc.); to use; (v5b,vi) (4) to go (well, etc.); to proceed; to progress; (P) [Add to Longdo]
金剛手[こんごうしゅ, kongoushu] (n) {Buddh} Vajrapani; wielder of the vajra [Add to Longdo]
采配を振るう[さいはいをふるう, saihaiwofuruu] (exp,v5u) (1) to wield a baton; to swing a baton; (2) (col) (See 采配を振る) to lead; to direct; to command [Add to Longdo]
執金剛神[しゅこんごうじん;しゅうこんごうじん;しっこんごうじん, shukongoujin ; shuukongoujin ; shikkongoujin] (n) {Buddh} (See 金剛杵,仁王) Vajradhara (vajra-wielding gods) [Add to Longdo]
振りかざす;振り翳ざす;振り翳す[ふりかざす, furikazasu] (v5s,vt) (1) to raise (esp. overhead); to brandish (e.g. sword); to flourish; (2) to wield (e.g. power, authority); to proclaim one's principles [Add to Longdo]
振り回す(P);振りまわす;振回す[ふりまわす, furimawasu] (v5s,vt) (1) to wield; to brandish; to flourish; to wave (about); to swing; (2) to display (one's knowledge); to show off; (3) to abuse (one's power); (4) to manipulate someone; (P) [Add to Longdo]
振るう;揮う;振う(io)[ふるう, furuu] (v5u,vt) (1) (See 槍を振るう,奮う) to swing; to wield (physically); to exert; (2) (See 威を振るう) to exercise; to wield (metaphorically); (3) to flourish; to prosper; to thrive [Add to Longdo]
嵩張る[かさばる, kasabaru] (v5r,vi) to be bulky; to be unwieldy; to grow voluminous [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执掌[zhí zhǎng, ㄓˊ ㄓㄤˇ, / ] wield (power etc) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wield \Wield\, v. t. [imp. & p. p. {Wielded}; p. pr. & vb. n.
   {Wielding}.] [OE. welden to govern, to have power over, to
   possess, AS. geweldan, gewyldan, from wealdan; akin to OS.
   waldan, OFries. walda, G. walten, OHG. waltan, Icel. valda,
   Sw. v[*a]lla to occasion, to cause, Dan. volde, Goth. waldan
   to govern, rule, L. valere to be strong. Cf. {Herald},
   {Valiant}.]
   [1913 Webster]
   1. To govern; to rule; to keep, or have in charge; also, to
    possess. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When a strong armed man keepeth his house, all
       things that he wieldeth ben in peace. --Wyclif (Luke
                          xi. 21).
    [1913 Webster]
 
       Wile [ne will] ye wield gold neither silver ne money
       in your girdles.           --Wyclif
                          (Matt. x. 9.)
    [1913 Webster]
 
   2. To direct or regulate by influence or authority; to
    manage; to control; to sway.
    [1913 Webster]
 
       The famous orators . . . whose resistless eloquence
       Wielded at will that fierce democraty. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Her newborn power was wielded from the first by
       unprincipled and ambitions men.    --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. To use with full command or power, as a thing not too
    heavy for the holder; to manage; to handle; hence, to use
    or employ; as, to wield a sword; to wield the scepter.
    [1913 Webster]
 
       Base Hungarian wight! wilt thou the spigot wield!
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Part wield their arms, part curb the foaming steed.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Nothing but the influence of a civilized power could
       induce a savage to wield a spade.   --S. S. Smith.
    [1913 Webster]
 
   {To wield the scepter}, to govern with supreme command.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wield
   v 1: have and exercise; "wield power and authority" [syn:
      {wield}, {exert}, {maintain}]
   2: handle effectively; "The burglar wielded an axe"; "The young
     violinist didn't manage her bow very well" [syn: {wield},
     {handle}, {manage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top