Search result for

รู้

   
127 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รู้-, *รู้*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
ฮู้ (vi ) รู้

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ซ่าหวารู้สึกว่า,ประมาณว่า

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้Public Law

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้[V] know, See also: understand, comprehend, realize, see, Syn. ทราบ, เข้าใจ, Example: เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าความเชื่อเช่นนั้นไร้สาระ, Thai definition: มีอยู่ในสมองเนื่องจากประสบการณ์หรือการเรียน
รู้ดี[V] know well, See also: know clearly, perceive clearly, be aware of, understand, Example: พวกเธอรู้ดีในเรื่องอดีตและอนาคต แต่ไม่รู้เลยว่าเรื่องในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาอย่างไรบ้าง, Thai definition: รู้แจ่มแจ้ง, รู้ชัดแจ้ง
รู้ที[V] see through somebody's tricks, See also: know what another is up to, become wise regarding a rival's or opponent's schemes or trick, Syn. รู้ท่า, รู้เท่า, รู้ทัน, รู้ชั้นเชิง, Ant. เสียที, เสียท่า
รู้ใจ[ADJ] intimate, Syn. ใกล้ชิด, สนิทสนม, Example: กว่า 10 ปีแล้วที่เขาทำงานอยู่ที่นี่ ตอนนี้เขากลายเป็นคนรู้ใจของเจ้านายไปแล้ว, Thai definition: ที่ใกล้ชิดสนิทสนม จนรู้จักความต้องการและนิสัยใจคอกันเป็นอย่างดี
รู้ใจ[V] know one's mind, See also: understand one's intention, Syn. รู้อกรู้ใจ, Example: ผมกับเขารู้จักกันมานานมาก หัวหกก้นขวิดมาด้วยกัน รู้ใจกันเป็นอย่างดี, Thai definition: รู้นิสัยใจคอดี
รู้กัน[V] conspire, See also: connive, encourage, be an accomplice or accessory, Syn. เป็นใจ, รู้เห็นเป็นใจ, Example: พิธีกรกับผู้เล่นเกมรู้กัน จึงตอบคำถามได้ถูกทุกข้อ, Thai definition: เป็นใจกัน, สมรู้ร่วมคิดกัน
รู้คิด[V] know how to think wisely, Example: รู้คิด รู้แก้ไข คือ วิสัยของผู้รู้, Thai definition: เข้าใจคิดอ่าน, รู้คิดรู้อ่าน
รู้คุณ[V] be grateful, See also: be thankful, show gratitude, Syn. กตัญญูกตเวที, กตัญญู, Ant. เนรคุณ, Example: ในการดำเนินชีวิต เด็กจะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ ผู้มีอุปการะคุณ ตลอดจนรู้คุณสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นต่อชีวิต, Thai definition: ระลึกถึงความดีที่เขาทำให้แก่ตน
รู้จัก[V] know, See also: be acquainted with, recognize, come across, Example: คุณยังไม่รู้จักเขาดีพอ
รู้ตัว[V] be aware of, See also: be conscious of, Syn. รู้สึกตัว, Example: ท่านเองก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเมื่อเป็นเด็ก ท่านเองก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รู่ก. ครูด, ถู, สี, เช่น อย่าเอาทองไปรู่กระเบื้อง.
รู้ก. แจ้ง, เข้าใจ, ทราบ.
รู้กันก. รู้เป็นนัยกันเฉพาะในกลุ่มของตน เช่น เรื่องนี้เขารู้กัน.
รู้กันอยู่ในทีก. รู้เรื่องดีอยู่แล้วระหว่างกันโดยไม่ต้องพูดออกมา เช่น เขารู้กันอยู่ในทีแล้วว่าจะยกมรดกให้แก่ผู้ใด.
รู้การรู้งานก. ทำงานเก่ง เช่น คนรู้การรู้งาน ทำงานอะไร ๆ ก็เรียบร้อย.
รู้ความก. เข้าใจภาษา (ใช้แก่เด็ก).
รู้คิด, รู้คิดรู้อ่านก. เข้าใจคิดตริตรอง เช่น เด็กบางคนรู้คิดรู้อ่านดีกว่าผู้ใหญ่.
รู้คุณก. ระลึกถึงความดีที่ผู้อื่นทำให้แก่ตน เช่น ลูกศิษย์รู้คุณอาจารย์ ลูกรู้คุณพ่อแม่.
รู้งานก. ทำงานเป็น, เข้าใจลักษณะงาน, เช่น แม้ว่าเขาจะเข้าใหม่ แต่ก็รู้งานดี.
รู้งู ๆ ปลา ๆก. รู้เล็ก ๆ น้อย ๆ, รู้ไม่จริง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reach discretionรู้จักผิดชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulsateรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
มิได้นำพารู้แต่ก็ไม่นำไปปฏิบัติ [ศัพท์วัยรุ่น]
Chokingรู้สึกสำลัก,สำลัก [การแพทย์]
Choking Sensationรู้สึกหายใจไม่สะดวก [การแพทย์]
Confusedรู้สึกสับสน [การแพทย์]
Deja Vuรู้สึกว่าตนเองเคยอยู่ในที่นั้นทั้งๆที่ไม่เคยอยู่ [การแพทย์]
Ego Alienรู้สึกสะอิดสะเอียน [การแพทย์]
Globus Hystericusรู้สึกมีก้อนจุกที่คอ [การแพทย์]
Jamais Vecuรู้สึกไม่รู้จักสถานที่หรือสภาพนั้นทั้งๆที่เคย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I know.ผมรู้ Good Will Hunting (1997)
I know.ฉันรู้ City of Angels (1998)
So do you.ฉันรู้ Rock Star (2001)
I see.ฉันรู้ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Yes, sir!รู้ครับ Crazy First Love (2003)
I know that.ผมรู้ Chuck Versus the Helicopter (2007)
- I know!ฉันรู้ Paranormal Activity (2007)
I know.ฉันรู้ No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
I know.ผมรู้ Chuck Versus the Marlin (2008)
I know.ผมรู้ Chuck Versus the Break-Up (2008)
I know!ฉันรู้Brothers of Nablus (2008)
- I know.- ฉันรู้ The Pull (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รู้[v.] (rū) EN: know   FR: connaître ; savoir
รู้กัน[v.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory   
รู้กันหรือเปล่าว่า...[xp] (rū kan reū plāo wā ...) EN: do you know that ...   FR: savez-vous que ...
รู้จัก[v.] (rūjak) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of   FR: connaître ; savoir ; être au courant
รู้จักกัน[v.] (rūjak kan) FR: se connaître
รู้จักกันในชื่อ [xp] (rūjak kan nai cheū) EN: known as   FR: connu sous le nom de
รู้จักคิด[v.] (rūjakkhit) EN: think ; ponder ; consider ; judge ; deem ; reckon   
รู้จักตัว[v. exp.] (rūjak tūa) FR: connaître de vue
รู้จักตัวเอง[v. exp.] (rūjak tūa-ēng) FR: se connaître soi-même
รู้จักประหยัด[v. exp.] (rūjak prayat) EN: know how to economize   FR: savoir comment économiser

English-Thai: Longdo Dictionary
unrepentant(adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิด
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
take in(vi.) หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/
hyperpolyglot(n) ผู้ที่รู้ภาษาอย่างเชี่ยวชาญมากกว่า 6 ภาษาขึ้นไป, R. polyglot, multilingual

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alive[ADJ] รู้ (ถึงอันตราย), See also: ระวังตัว
appreciative[ADJ] รู้สึกขอบคุณ, Syn. thankful, appreciatory, grateful
associate[VI] รู้จักเป็นเพื่อนกัน, See also: คบค้าสมาคมกัน, Syn. connect, combine
awaken from[PHRV] รู้สึกตัว (จากหลับ), See also: ตื่นจาก (หลับ), Syn. arouse from
be abreast of[PHRV] รู้ทะลุปรุโปร่ง, See also: รู้ตลอดเวลาว่าความจริงทั้งหมดเป็นอย่างไร, Syn. keep abreast of
be at ease[IDM] รู้สึกสบาย
be dying of[PHRV] รู้สึก (บางอย่าง) อย่างมาก
be out of humour[IDM] รู้สึกอารมณ์เสีย, See also: มีอารมณ์ไม่ดี
be out of it[IDM] ไม่เข้าพวก (คำไม่เป็นทางการ), See also: รู้สึกเป็นส่วนเกิน, แตกต่างจากกลุ่ม, Syn. feel out of, leave out
be struck with[PHRV] รู้สึก, See also: มีอารมณ์ของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
ache(เอค) vi.,n. รู้สึกปวด, สงสาร, เวทนา, อยาก, ความปวด. -achingly adv., Syn. suffer, yearn, hurt, want)
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
acoriaความไม่รู้สึกหิว
acquainted(อะเควน' ทิด) adj. คุ้นเคย, รู้จัดก่อน -acquaintedness n.
acquire(อะไคว' เออ) vt.ได้มา, เข้าถือสิทธิ์, เข้ายึด, ได้เรียนรู้, Syn. obtain, get, reap)
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม,เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic (al) -esthetician n.
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
acquaint(vt) รู้จัก,คุ้นเคย,เป็นกันเอง
affective(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับอารมณ์
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
agonize(vi,vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
amaranth(n) ดอกบานไม่รู้โรย,สีม่วงแดง
amaranthine(adj) ไม่รู้โรย,อมร,ไม่รู้จบ
anaesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
anaesthetic(adj) ซึ่งหมดความรู้สึก
anesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
きもい[きもい, kimoi] (slang) รู้สึกแย่ รู้สึกไม่ดี ( มาจากคำว่า 気持ち悪い ), See also: Related: 気持ち悪い
恥ずかしい[はずかしい, hazukashii] (adj) รู้สึกอาย,ละอาย, ขายหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
清々[せいせい, seisei] (adv) รู้สึกสดชื่น ดีใจ สบายอารมณ์
キモイ[きもい, kimoi] (slang) รู้สึกแย่ รู้สึกไม่ดี น่าเกลียด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
気がつく[きがつく, kigatsuku] Thai: รู้ตัว English: to become aware
思う[おもう, omou] Thai: รู้สึก English: to feel
気付く[きづく, kiduku] Thai: รู้ตัว
感じる[かんじる, kanjiru] Thai: รู้สึก English: to feel
触れる[ふれる, fureru] Thai: รู้สึก English: to feel
気づく[きづく, kiduku] Thai: รู้ตัว
痛む[いたむ, itamu] Thai: รู้สึกเจ็บปวด English: to feel a pain
見直す[みなおす, minaosu] Thai: รู้สึกกับ(เขา)ดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา English: to get a better opinion of
知る[しる, shiru] Thai: รู้ English: to know
知る[しる, shiru] Thai: รู้จัก English: to be acquainted with

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
bekannt(adj) เป็นที่รู้จัก, เปิดเผย
davonใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท von โดยย่อวลีที่อยู่หลัง von ไว้ เช่น Davon wußte ich nichts. ผมไม่รู้เรื่องนั้นเลย
dochใช้เน้นว่าเชื่อเช่นนั้น เช่น Du weißt doch meine Telefonnummer, nicht wahr? เธอรู้เบอร์โทรศัพท์ของฉัน ไม่ใช่หรือ
her(adv) นี่ (ทิศทางจากนอกเข้ามา) เช่น von irgendwo her จากที่ใดที่หนึ่ง, Wir kennen uns von der Uni her. เรารู้จักกันจากตอนมหาวิทยาลัย
indem(Konj.) |กริยาอยู่ท้ายอนุประโยค| โดย, ด้วย เช่น Man lernt, indem man etwas ausprobiert. คนเราเรียนรู้ด้วยการลองด้วยตนเอง
jedenfallsไม่ว่ากรณีใดๆ, ในทุกๆ กรณี เช่น Ich weiß nicht wie lange die Sitzung dauert. Ich komme jedenfalls nach. ฉันไม่รู้ว่าที่ประชุมเลิกกี่โมง อย่างไรซะฉันก็จะตามไปนะ, See also: S. auf jeden Fall
wissenรู้ |wusste, gewusst|
kalt(adj) เย็นชา, ไร้ความรู้สึก, เมินเฉย, See also: Syn. eisig, frostig
Kenntnis(n) |die, pl. Kenntnisse| ความรู้

French-Thai: Longdo Dictionary
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
apprendre(vt) เรียน,เรียนรู้,รับทราบ เช่น 1° apprendre à nager = เรียนว่ายน้ำ 2° apprendre que... = รับรู้ว่า..., See also: S. étudier,métier,
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ , See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กิริยา regarder|
avoir froid(phrase) รู้สึกหนาว, หนาวตัว เช่น j'ai froid! = ฉันหนาวจัง, See also: A. avoir chaud,
sentir(vt) รู้สึก, เช่น รูป รส กลิ่น เสียง และ ความรู้สึก
savoir(vt) |je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent| รู้ รับทราบ เช่น je n'en sais rien. ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top