Search result for

perceive

(62 entries)
(0.0089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perceive-, *perceive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perceive[VT] รับรู้, See also: สัมผัสรู้, เข้าใจ, Syn. sense, experience, apperceive, know

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perceive(เพอซีฟว) vt. สังเกต,มองเห็น,มองออก,เข้าใจ,สัมผัสรู้,สำเหนียก,รู้., See also: perceivedly adv. perceiver n., Syn. observe,see,understand,know
apperceive(แอพพะซีฟว') vt. รู้สึกตัว, เข้าใจ, สำนึก (comprehend)

English-Thai: Nontri Dictionary
perceive(vt) รู้,สังเกตเห็น,แลเห็น,เข้าใจ,ได้ยิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perceiveกำหนดรู้, รับรู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your eyes will wanna dominate how you perceive the world, but you can't fully trust them, not yet.นั่งลงสิ คุณตาบอดตอนคุณ ห้าชวบใช่มั้ย? The Eye (2008)
We perceive as pleasant.เราพอใจกับมัน Safe and Sound (2008)
I don't wanna be perceived as a bimbo. I mean...ไม่อยากถูกมองว่าเป็นพวก สวยแต่ไร้สมอง The Ugly Truth (2009)
Can perceive my true visage.จึงจะสามารถเห็นใบหน้าที่แท้จริงข้าได้ The Rapture (2009)
It's entirely possible to get what you want without being perceived of as a nagging shrew.มันเป็นได้แน่นอน ที่จะได้สิ่งที่เธอต้องการ โดยไม่ต้องถูกมองว่า เป็นยายตัวแสบ Everybody Says Don't (2009)
There's something he perceives in their exchange.เขาอาจรู้สึกถึงอะไรบางอย่างตอนที่เจอกับพวกเธอ Roadkill (2009)
Okay,as a police officer,Ms.Duquesne is trained to react to a perceived threat.โอเค ในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจ คุณดูเควนท์ถูกฝึกมาให้ตอบโต้เมื่อโดนจู่โจม Bolt Action (2009)
The organism can project another version of itself, what we perceive as the shadow, without ever really leaving the cosmonaut's body.สิ่งมีชีวิตสามารถแสดงตน ได้ในอีกรูปแบบหนึ่ง แทนตัวของมันเอง คือสิ่งที่เรา เข้าใจว่าคือเงา Earthling (2009)
If you're concerned that I'd discuss any perceived shortcomings...ถ้าคุณกำลังสนใจในสิ่ง ที่ฉันพูดถึงจุดอ่อน ที่ปกปิดไว้... A Night at the Bones Museum (2009)
The human eye can only perceive color between wavelengths of 400 and 750 nanometers.ดวงตาของมนุษย์สามารถรับรู้ได้แค่คลื่นแสง ที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 400 ถึง 750 นาโนเมตร เท่านั้น The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
He does this thing where he pretends he's in an alternate dimension that occupies the same physical space we're in, but he can't perceive us.ทำเสมือนอยู่อีกมิตินึง ที่มีห้วงอากาศและกาลเวลา เดียวกับเรา แต่เขามองไม่เห็นเรา The Guitarist Amplification (2009)
If the United States and Soviet Union engage in all-out war the resulting blast wave would produce a sudden burst of tachyons particles which travel backward through what you perceive as time therefore obscuring my vision of the present.เมื่อสหรัฐกับสหภาพโซเวียต เปิดศึกแบบเทหมดหน้าตัก... ...คลื่นจากแรงระเบิด จะปะทุก่อเกิดประจุไวเหนือแสง ...จะมีประจุที่วิ่งย้อนศร ผ่านเข้าไปในมิติรับรู้แห่งเวลา... Watchmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perceiveBusinesses perceive as competitors a narrow range of the business world; there are many cases where they don't understand their real rivals.
perceiveHe could not perceive any difference between the twins.
perceiveI perceive by your face that you have good news.
perceiveI perceived an object looming through the mist.
perceiveI perceived you entering my room.
perceiveMinds that have nothing to confer find little to perceive.
perceiveNobody perceived me entering the room.
perceiveShe perceived that her husband was unhappy.
perceiveShe will perceive his irony.
perceiveThe alert guard perceived a dim shape in the distance.
perceiveThe alert officer perceived a dim shape in the distance.
perceiveThe officer on duty perceived an elderly man coming up behind him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมผัส[V] feel, See also: perceive, Syn. รับรู้, รู้สึก
ล่วงรู้[V] perceive, See also: foresee, sense, detect, know in advance, Syn. รู้ทัน, รู้ใจ, Example: พระอาจารย์เป็นผู้มีญาณวิเศษจริงๆ สามารถล่วงรู้จิตใจคนอื่นได้อย่างแม่นยำ
รู้สึกนึกคิด[V] perceive, See also: sense, think, feel, Example: ความตายไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าหมดสิ้นความรู้สึก และการรับรู้อย่างคนเป็นเลย เคยรู้สึกนึกคิดอย่างไร เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
ได้รับการมองว่า[v. exp.] (dāirap kān møng wā) EN: perceive   
ล่วงรู้ [v.] (lūangrū) EN: perceive ; foresee ; sense ; detect ; know in advance   FR: connaître à l'avance ; savoir d'avance ; prévoir
มองเห็น[v.] (mønghen) EN: see ; catch sight of ; sight ; behold ; notice ; perceive   FR: voir ; percevoir ; apercevoir ; discerner
รู้ดี[v. exp.] (rū dī) EN: know well ; know clearly ; perceive clearly ; be aware of ; understand   FR: bien connaître
รู้สึกนึกคิด[v. exp.] (rūseuk neukkhit) EN: perceive ; sense ; think ; feel   
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with   FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
สัมผัส[n.] (samphat) EN: touch ; feel ; come into contact : perceive   FR: toucher ; palper ; sentir
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor   FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
สังเกตออก[v.] (sangkēt øk) EN: see ; make out ; perceive ; find out   FR: percevoir

CMU English Pronouncing Dictionary
PERCEIVE    P ER0 S IY1 V
PERCEIVED    P ER0 S IY1 V D
PERCEIVES    P ER0 S IY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perceive    (v) (p @1 s ii1 v)
perceived    (v) (p @1 s ii1 v d)
perceiver    (n) (p @1 s ii1 v @ r)
perceives    (v) (p @1 s ii1 v z)
perceivers    (n) (p @1 s ii1 v @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソーン[, so-n] (n) sone (unit of perceived loudness) [Add to Longdo]
窺い知る;伺い知る;窺いしる[うかがいしる, ukagaishiru] (v5r,vt) to perceive; to understand [Add to Longdo]
感じ取る[かんじとる, kanjitoru] (v5r,vt) to perceive; to sense; to take in; to grasp; to feel; (P) [Add to Longdo]
気がつく;気が付く[きがつく, kigatsuku] (v5k) (1) to notice; to become aware; to perceive; to realize; to realise; (2) to recover consciousness; to come to oneself [Add to Longdo]
気付く(P);気づく[きづく, kiduku] (v5k) to notice; to recognize; to recognise; to become aware of; to perceive; to realize; to realise; (P) [Add to Longdo]
見て取る[みてとる, mitetoru] (v5r,vt) to perceive; to grasp (the situation) [Add to Longdo]
見取る[みとる, mitoru] (v5r,vt) to perceive; to understand [Add to Longdo]
悟る(P);覚る[さとる, satoru] (v5r,vt) (1) to understand; to comprehend; to realize; to perceive; to sense; to discern; (2) to attain enlightenment; (P) [Add to Longdo]
差別表現[さべつひょうげん, sabetsuhyougen] (n) word, phrase, or image that is perceived as showing or suggesting discrimination or prejudice against a person or group of people [Add to Longdo]
斬り捨て御免;切り捨て御免;斬捨て御免;切捨て御免;斬捨御免(io);切捨御免(io)[きりすてごめん, kirisutegomen] (n) right of samurai to kill commoners for perceived affronts (Edo period) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perceive \Per*ceive"\ (p[~e]r*s[=e]v"), v. t. [imp. & p. p.
   {Perceived} (p[~e]r*s[=e]vd"); p. pr. & vb. n. {Perceiving}.]
   [OF. percevoir, perceveir, L. percipere, perceptum; per (see
   {Per-}) + capere to take, receive. See {Capacious}, and cf.
   {Perception}.]
   1. To obtain knowledge of through the senses; to receive
    impressions from by means of the bodily organs; to take
    cognizance of the existence, character, or identity of, by
    means of the senses; to see, hear, or feel; as, to
    perceive a distant ship; to perceive a discord. --Reid.
    [1913 Webster]
 
   2. To take intellectual cognizance of; to apprehend by the
    mind; to be convinced of by direct intuition; to note; to
    remark; to discern; to see; to understand.
    [1913 Webster]
 
       Jesus perceived their wickedness.   --Matt. xxii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
       You may, fair lady,
       Perceive I speak sincerely.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Till we ourselves see it with our own eyes, and
       perceive it by our own understandings, we are still
       in the dark.             --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To be affected of influented by. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The upper regions of the air perceive the collection
       of the matter of tempests before the air here below.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To discern; distinguish; observe; see; feel; know;
     understand.
 
   Usage: To {Perceive}, {Discern}. To perceive a thing is to
      apprehend it as presented to the senses or the
      intellect; to discern is to mark differences, or to
      see a thing as distinguished from others around it. We
      may perceive two persons afar off without being able
      to discern whether they are men or women. Hence,
      discern is often used of an act of the senses or the
      mind involving close, discriminating, analytical
      attention. We perceive that which is clear or obvious;
      we discern that which requires much attention to get
      an idea of it. "We perceive light, darkness, colors,
      or the truth or falsehood of anything. We discern
      characters, motives, the tendency and consequences of
      actions, etc." --Crabb.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perceive
   v 1: to become aware of through the senses; "I could perceive
      the ship coming over the horizon" [syn: {perceive},
      {comprehend}]
   2: become conscious of; "She finally perceived the futility of
     her protest"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top