ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perceive

P ER0 S IY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perceive-, *perceive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perceive(vt) รับรู้, See also: สัมผัสรู้, เข้าใจ, Syn. sense, experience, apperceive, know

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perceive(เพอซีฟว) vt. สังเกต, มองเห็น, มองออก, เข้าใจ, สัมผัสรู้, สำเหนียก, รู้., See also: perceivedly adv. perceiver n., Syn. observe, see, understand, know
apperceive(แอพพะซีฟว') vt. รู้สึกตัว, เข้าใจ, สำนึก (comprehend)

English-Thai: Nontri Dictionary
perceive(vt) รู้, สังเกตเห็น, แลเห็น, เข้าใจ, ได้ยิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perceiveกำหนดรู้, รับรู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I could never perceive anything extraordinary in them.ฉันก็ไม่เคยแลเห็นความวิเศษของมันเลย Episode #1.5 (1995)
People perceive you as somewhat-ทุกคนคิดว่าเธอน่ะ... ยังไงดีนะ 10 Things I Hate About You (1999)
Well, you got to realise that a nervous system will radically enhance the way you feel and perceive the world around you.คุณต้องรู้ไว้ด้วยว่าระบบประสาทจะ... ขยายวิธีที่คุณ... รู้สึกและการมองโลก รอบตัวคุณอย่างสิ้นเชิง Bicentennial Man (1999)
She's just shy. If he cannot perceive her regard, he is a fool.หล่อนอายน่ะ ถ้าเขาไม่รู้ว่าหล่อนชอบละก็ เขาก็เป็นคนโง่ Pride & Prejudice (2005)
He's drawn to high-stakes jobs by a need to prove his superiority to a world he perceives has undervalued him, and these shootings are the ultimate expression of that need.คุณบอกว่า เขาขับรถอเมริกันเหรอ ที่รัก คุณอยู่ที่โรงแรมไชนี่ไดม์ในมิดเวสต์นะ รถคันไหนๆก็ผลิตในอเมริกาทั้งนั้นแหละ L.D.S.K. (2005)
It's very common in these situations to perceive a connection that isn't there.คุณก็รู้นี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
You will not perceive her even if she stands before you.ต่อให้นางมายืนต่อหน้าเจ้า เจ้าก็มิอาจสำเหนียกได้ Stardust (2007)
Can perceive my true visage.ถึงจะสามารถมองเห็นผมได้ Lazarus Rising (2008)
As you observe this image, Your brain perceives first a duck, คุณลองสังเกตภาพนี้ดู ตอนแรกสมองคุณจะรับรู้ว่ามันคือเป็ด The Ghost Network (2008)
OR AT LEAST SOMEONE WHO PERCEIVES HIMSELF THAT WAY.เขามีร่มชูชีพให้ด้วย ใช่ไหม? The Angel Maker (2008)
The intelligence of a few perceives what has been carefully hidden."คนฉลาดน้อยคนที่จะเจอ เนื้อแท้คนเบื้องลึกที่ฉาบทา" Paradise (2008)
Your eyes will wanna dominate how you perceive the world, but you can't fully trust them, not yet.นั่งลงสิ คุณตาบอดตอนคุณ ห้าชวบใช่มั้ย? The Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perceiveBusinesses perceive as competitors a narrow range of the business world; there are many cases where they don't understand their real rivals.
perceiveHe could not perceive any difference between the twins.
perceiveI perceive by your face that you have good news.
perceiveI perceived an object looming through the mist.
perceiveI perceived you entering my room.
perceiveMinds that have nothing to confer find little to perceive.
perceiveNobody perceived me entering the room.
perceiveShe perceived that her husband was unhappy.
perceiveShe will perceive his irony.
perceiveThe alert guard perceived a dim shape in the distance.
perceiveThe alert officer perceived a dim shape in the distance.
perceiveThe officer on duty perceived an elderly man coming up behind him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมผัส(v) feel, See also: perceive, Syn. รับรู้, รู้สึก
ล่วงรู้(v) perceive, See also: foresee, sense, detect, know in advance, Syn. รู้ทัน, รู้ใจ, Example: พระอาจารย์เป็นผู้มีญาณวิเศษจริงๆ สามารถล่วงรู้จิตใจคนอื่นได้อย่างแม่นยำ
รู้สึกนึกคิด(v) perceive, See also: sense, think, feel, Example: ความตายไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าหมดสิ้นความรู้สึก และการรับรู้อย่างคนเป็นเลย เคยรู้สึกนึกคิดอย่างไร เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนัญ[chamnan] (v) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive
ได้รับการมองว่า[dāirap kān møng wā] (v, exp) EN: perceive
ล่วงรู้[lūangrū] (v) EN: perceive ; foresee ; sense ; detect ; know in advance  FR: connaître à l'avance ; savoir d'avance ; prévoir
มองเห็น[mønghen] (v) EN: see ; catch sight of ; sight ; behold ; notice ; perceive  FR: voir ; percevoir ; apercevoir ; discerner
รู้ดี[rū dī] (v, exp) EN: know well ; know clearly ; perceive clearly ; be aware of ; understand  FR: bien connaître
รู้สึกนึกคิด[rūseuk neukkhit] (v, exp) EN: perceive ; sense ; think ; feel
สำนึก[samneuk] (v) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with  FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
สัมผัส[samphat] (n) EN: touch ; feel ; come into contact : perceive  FR: toucher ; palper ; sentir
สังเกต[sangkēt] (v) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor  FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
สังเกตออก[sangkēt øk] (v) EN: see ; make out ; perceive ; find out  FR: percevoir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PERCEIVE P ER0 S IY1 V
PERCEIVED P ER0 S IY1 V D
PERCEIVES P ER0 S IY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perceive (v) pˈəsˈiːv (p @1 s ii1 v)
perceived (v) pˈəsˈiːvd (p @1 s ii1 v d)
perceiver (n) pˈəsˈiːvər (p @1 s ii1 v @ r)
perceives (v) pˈəsˈiːvz (p @1 s ii1 v z)
perceivers (n) pˈəsˈiːvəz (p @1 s ii1 v @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
付く[づく, duku] (v5k, vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf, v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.) #7,839 [Add to Longdo]
触れる[ふれる, fureru] (v1, vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P) #8,256 [Add to Longdo]
[ちり, chiri] (n) (1) { Buddh } defilement; impurity; affliction; (2) object (perceived with the mind or the senses); (3) one billionth #16,966 [Add to Longdo]
ソーン[so-n] (n) sone (unit of perceived loudness) [Add to Longdo]
窺い知る;伺い知る;窺いしる[うかがいしる, ukagaishiru] (v5r, vt) to perceive; to understand [Add to Longdo]
感じ取る[かんじとる, kanjitoru] (v5r, vt) to perceive; to sense; to take in; to grasp; to feel; (P) [Add to Longdo]
気がつく;気が付く[きがつく, kigatsuku] (v5k) (1) to notice; to become aware; to perceive; to realize; to realise; (2) to recover consciousness; to come to oneself [Add to Longdo]
気付く(P);気づく[きづく, kiduku] (v5k) to notice; to recognize; to recognise; to become aware of; to perceive; to realize; to realise; (P) [Add to Longdo]
見て取る[みてとる, mitetoru] (v5r, vt) to perceive; to grasp (the situation) [Add to Longdo]
見取る[みとる, mitoru] (v5r, vt) to perceive; to understand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perceive \Per*ceive"\ (p[~e]r*s[=e]v"), v. t. [imp. & p. p.
   {Perceived} (p[~e]r*s[=e]vd"); p. pr. & vb. n. {Perceiving}.]
   [OF. percevoir, perceveir, L. percipere, perceptum; per (see
   {Per-}) + capere to take, receive. See {Capacious}, and cf.
   {Perception}.]
   1. To obtain knowledge of through the senses; to receive
    impressions from by means of the bodily organs; to take
    cognizance of the existence, character, or identity of, by
    means of the senses; to see, hear, or feel; as, to
    perceive a distant ship; to perceive a discord. --Reid.
    [1913 Webster]
 
   2. To take intellectual cognizance of; to apprehend by the
    mind; to be convinced of by direct intuition; to note; to
    remark; to discern; to see; to understand.
    [1913 Webster]
 
       Jesus perceived their wickedness.   --Matt. xxii.
                          18.
    [1913 Webster]
 
       You may, fair lady,
       Perceive I speak sincerely.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Till we ourselves see it with our own eyes, and
       perceive it by our own understandings, we are still
       in the dark.             --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To be affected of influented by. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The upper regions of the air perceive the collection
       of the matter of tempests before the air here below.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To discern; distinguish; observe; see; feel; know;
     understand.
 
   Usage: To {Perceive}, {Discern}. To perceive a thing is to
      apprehend it as presented to the senses or the
      intellect; to discern is to mark differences, or to
      see a thing as distinguished from others around it. We
      may perceive two persons afar off without being able
      to discern whether they are men or women. Hence,
      discern is often used of an act of the senses or the
      mind involving close, discriminating, analytical
      attention. We perceive that which is clear or obvious;
      we discern that which requires much attention to get
      an idea of it. "We perceive light, darkness, colors,
      or the truth or falsehood of anything. We discern
      characters, motives, the tendency and consequences of
      actions, etc." --Crabb.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perceive
   v 1: to become aware of through the senses; "I could perceive
      the ship coming over the horizon" [syn: {perceive},
      {comprehend}]
   2: become conscious of; "She finally perceived the futility of
     her protest"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top