Search result for

utilized

(17 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -utilized-, *utilized*, utiliz, utilize
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I came to realize that this was going to be a much longer process, so we utilized our time over there doing reconnaissance, planning.มือก็หยิบอะไรไม่ได้ ขาก็เดินไม่ได้ เด็กที่เกิดมาจะเริ่มมีรูปร่างผิดประหลาด และมันกำลังจะเกิดขึ้นอีก The Cove (2009)
Severai criminals have utilized this persona.คนอื่นที่ก่ออาชญากรรมด้วยสมญานี้ ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลย Batman: Under the Red Hood (2010)
You're doing a comparison of what's being imported to the amount utilized, right?คุณได้เปรียบเทียบปริมาณอเซติก แอนไฮไดรด์ ที่นำเข้าและที่ใช้ในการผลิดหรือยัง Poseidon (2011)
She utilized them to keep me safe and hidden.เธอใช้พวกเขาเพื่อทำให้ฉันปลอดภัยและซ่อนตัว The Fugitives (2012)
However, the latter two are utilized to create the colors green and blue, respectively.ยังไงก้เถอะ สองอย่างหลัง ทำให้เกิดสีเขียวและน้ำเงิน ตามลำดับ Lekio (2012)
you and I... that are properly utilized but improperly compensated.คุณกับผม... ซึ่งลงทุนน้อย แต่ให้ผลตอบแทนสูง A Busy Solitude (2012)
What are the stones utilized for?ก้อนหินนี่หมายถึงอะไร? Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)
See, Carla was doing a little planning for the future and she utilized said law firm to set up a trust, with two trustees.คาร์ล่าทำการวางแผนอนาคตเอาไว้ และเธอแต่งตั้งให้สำนักทนายความ ตั้งกองทุนให้ The Inspired (2013)
Paul Revere utilized the same technique the night the Crown arrived in the colonies.คืนที่กองทัพอังกฤษมาถึงอาณานิคม ในปี 1775 พอล รีเวียร์ แขวนโคมไฟด้วยเงิน The Midnight Ride (2013)
NASA has confirmed that the IBM 790 data processing system has been utilized to confirm all of the mission's long and recovery system calculations.นาซ่าได้รับการยืนยันว่าการ ประมวลผล ไอบีเอม 790 ข้อมูล ระบบได้ถูกนำมาใช้เพื่อยืนยัน ทั้งหมดของภารกิจของการคำนวณระบบยาวและการกู้คืน Hidden Figures (2016)
I've utilized all the tools and connections and things like that in whatever new businesses that I start now.ฉันใช้เส้นสายและอุปกรณ์ทั้งหมด และอะไรพวกนั้น ในธุรกิจอะไรก็ตามแต่ ที่ฉันเริ่มต้นตอนนี้ After Porn Ends 2 (2017)
I'm here with Hugo Posh, the producer of Adult Education the hottest-selling sex-education video ever made being utilized in classrooms across the globe.เรามาอยู่กับ Hugo Posh ผู้อำนวยการสร้างของ Adult Education... ...ยอดขายกระฉูด sex-education video ได้แพร่หลาย... ...ในโรงเรียน และทั่วโลก The Girl Next Door (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
utilizedAtomic energy can be utilized for peaceful purposes.

CMU English Pronouncing Dictionary
UTILIZED    Y UW1 T AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
utilized    (v) (y uu1 t i l ai z d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Utilize \U"til*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Utilized}; p. pr. &
   vb. n. {Utilizing}.] [Cf. F. utiliser.]
   To make useful; to turn to profitable account or use; to make
   use of; as, to utilize the whole power of a machine; to
   utilize one's opportunities.
   [1913 Webster]
 
      In former ages, the mile-long corridors, with their
      numerous alcoves, might have been utilized as . . .
      dungeons.                --Hawthorne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 utilized
   adj 1: put to use [syn: {utilized}, {utilised}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top