ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

take shape

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -take shape-, *take shape*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นตัวเป็นตน[V] take shape, See also: be tangible, Syn. เป็นรูปเป็นร่าง, Example: ภาพวาดของเขามันดูไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นรูปร่างชัดเจนนักว่าเป็นรูปอะไร สุดแต่คนจะมอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นรูปเป็นร่าง[v. exp.] (pen rū pen rāng) EN: crystallize ; be formed ; take shape   
เป็นตัวเป็นตน[v. exp.] (pen tūa pen ton) EN: take shape ; be tangible   

Japanese-English: EDICT Dictionary
格好が付く;格好がつく[かっこうがつく, kakkougatsuku] (exp,v5k) to take shape; to look good enough to be shown publicly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  take shape
      v 1: develop into a distinctive entity; "our plans began to take
           shape" [syn: {form}, {take form}, {take shape}, {spring}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top