ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

settle

S EH1 T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -settle-, *settle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
settle(vt) ตัดสินใจ, See also: แก้ปัญหา, Syn. decide, resolve
settle(vi) ตัดสิน, See also: แก้ปัญหา, Syn. decide, resolve
settle(vi) เข้ามาอาศัยอยู่, See also: ตั้งรกราก, Syn. locate, lodge, reside
settle(vt) ทำให้เข้ามาอาศัยอยู่, See also: ตั้งรกราก, Syn. locate, lodge, reside
settle(vi) จ่ายหนี้, See also: ชำระเงิน, ปิดบัญชี, Syn. pay, compensate
settle(vt) จ่ายหนี้, See also: ชำระเงิน, ปิดบัญชี, Syn. pay, compensate
settle(n) ม้ายาวที่มีพนักพิงและที่วางแขน
settler(n) ผู้จัดการ, See also: ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้, Syn. planter, homesteader, immigrant
settle in(phrv) ทำให้คุ้นเคยกับที่อยู่หรืองานใหม่, Syn. settle down, shake down
settle in(phrv) ตั้งถิ่นฐาน, See also: ตั้งรกราก, อาศัยอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
settle(เซท'เทิล) vt., vi. จัด, จัดการ, วาง, จ่ายเงิน, ชำระ, ปิดบัญชี, อพยพเข้า, ตั้งรกราก, ตั้งหลักฐาน, ทำให้สงบ, ทำให้มั่นคง, ทำให้ค่อย ๆ จมลง, ขจัดให้เสร็จสิ้น, ตัดสินใจ, จัดการ, ตกลง, พัก, นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก, ตั้งถิ่นฐาน, สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
settlement(เซท'เทิลเมินทฺ) n. การจัดการ, การแก้ปัญหา, การชำระหนี้, การชำระบัญชี, การตั้งถิ่นฐาน, การตั้งรกราก, การตั้งหลักฐาน, การตั้งกิจการ, นิคม, อาณานิคม, ชุมชน, การมอบทรัพย์สิน, ทรัพย์สิน, กองทุน, ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย, การค่อย ๆ จมลง
settler(เซท'เลอะ) n. ผู้จัดการ, ผู้แก้ปัญหา, ผู้ตั้งรกราก, ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้ชำระหนี้, เครื่องกรอง, ลักษณะเด็ดขาด, ลักษณะชี้ขาด
unsettle(อันเซท'เทิล) vt. ทำให้ไม่มั่นคง, เปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่, ทำให้เปลี่ยนแปลง, ทำให้อ่อนแอ. vi. กลายเป็นไม่มั่นคง, กลายเป็นไม่มีระเบียบ., See also: unsettlement n., Syn. upset
unsettled(อันเซท'เทิลดฺ) adj. ไม่เป็นหลักแหล่ง, ไม่อยู่กับ, ไม่มั่นคง, ไม่เป็นระเบียบ, ไม่ได้ชำระสะสาง, หลักลอย, ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย, ไม่ตัดสินใจแน่นอน, ผันแปร., See also: unsettledness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
settle(vi) ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งรกราก, พักผ่อน, ตั้งครรภ์
settle(vt) ชำระเงิน, วาง, จัดการ, ระงับ, ขจัด, ตกลงกัน
settlement(n) การจัดการ, การตกลงกัน, ถิ่นฐาน, การชำระเงิน, กองทุน, ทรัพย์สิน
settler(n) ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้จัดการ, ผู้ชำระเงิน
unsettled(adj) ยังไม่เรียบร้อย, ยังไม่ตกลง, ยุ่งเหยิง, หลักลอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
settleตั้งถิ่นฐาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
settle๑. ชำระสะสาง๒. ระงับ, เปรียบเทียบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settleเก้าอี้ยาวพนักสูง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settle a disputeระงับข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settle the affairsชำระสะสางการงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settle the caseเปรียบเทียบคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settled accountบัญชีที่ชำระสะสางแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlementการตั้งถิ่นฐาน, นิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
settlement๑. การตกลง๒. การเลื่อนข้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement๑. ข้อตกลง (ก. แพ่ง)๒. นิคม, การตั้งถิ่นฐาน (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Settleable Solidsของแข็งจมตัวได้, Example: สารที่อยู่ในน้ำเสียซึ่งจะจมตัวลงในช่วงเวลา ที่กำหนด เช่น ในช่วงเวลา1ชั่วโมง ในการทดสอบโดยใช้กรวยอิมฮอฟฟ์ หมายถึงปริมาณของสารที่ตกตะกอน อยู่ที่ก้นกรวยภายในเวลา 1 ชั่วโมง [สิ่งแวดล้อม]
Settlementการตั้งถิ่นฐาน, Example: การตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่ม หรือการตั้งถิ่นฐานอย่างกระจัดกระจาย [สิ่งแวดล้อม]
settlement allowancesettlement allowance, การทรุดตัวที่ยอมได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Settlement policyนโยบายการตั้งถิ่นฐาน [เศรษฐศาสตร์]
settlement shrinkagesettlement shrinkage, การหดจากการแข็งตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
settle(vt) ตกลงกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That settles it!ที่ตกลงมัน! Pinocchio (1940)
Okay, that settles it.เอาล่ะว่ามันชำระได้ Pinocchio (1940)
- I'm trying to settle something here.- I'm trying to settle something here. 12 Angry Men (1957)
Let everything settle down a little bit.Let everything settle down a little bit. The Ugly American (1963)
Why don't we just settle down and found a colony?ทําไมเราไม่ปักหลัก เเล้วตั้งอาณานิคมกัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
I want you to talk to this movie big shot and settle this business for Johnny.ฉันต้องการให้คุณพูดคุยกับหนังเรื่องนี้พี่ใหญ่และชำระธุรกิจนี้จอห์นนี่ The Godfather (1972)
Today I settle all family business, so don't tell me you're innocent, Carlo.Today I settle all family business, so don't tell me you're innocent, Carlo. The Godfather (1972)
All right, we'll settle it like men.งั้นมาสู้กันแบบลูกผู้ชาย Blazing Saddles (1974)
If your papers are in order, you can settle down there.ถ้าเอกสารของเธอพร้อม เธอไปอยู่ที่นั่นก็ได้ The Little Prince (1974)
Goose, settle down, boy.กูส ปักหลักเด็ก Mad Max (1979)
-...to ride in no lousy school bus! -Okay, settle down!ให้ฉันเสี่ยงขึ้นรถนี่หรอก โอเค เย็นไว้ก่อน The Road Warrior (1981)
Mother, I don't want to settle down.ท่านแม่เพคะ.. ลูกไม่อยากต้องตกต่ำเช่นนั้น. Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
settleA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
settleAfter a while, the children settled down.
settleA neutral country was asked to help settle the dispute.
settleA part of the country was at one time a French settlement.
settleAs the Little House settled down on her new foundation, she smiled happily.
settleCall me when you get settled in.
settleCough syrup. If I don't drink a mouthful before going on stage I can't settle down!
settleDavid has never had a settled career; he has always lived by his wits.
settleEventually I'd like to settle down and have a family, but not yet.
settleFear crept into my heart and settled there.
settleFighting won't settle anything.
settleGet it settled once and for all.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาง(n) village, See also: settlement, Example: แต่ก่อนต้องพายเรือจากบางหนึ่งไปบางหนึ่ง ใช้เวลาเป็นวันเลยทีเดียว, Thai Definition: ตำบลบ้านที่อยู่หรือเคยอยู่ริมบางหรือในบริเวณที่เคยเป็นบางมาก่อน
สร้างถิ่นฐาน(v) settle down, Ant. ละทิ้งถิ่นฐาน, Example: ชาวกระเหรี่ยงเป็นจำนวนมากได้เข้ามาสร้างถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
อยู่อาศัย(v) live, See also: settle, inhabit, Syn. พักอาศัย, อาศัย, Example: รัฐบาลจัดที่ดินป่าสงวนที่เสื่อมโทรมให้ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยในรูปหมู่บ้านป่าไม้เพื่อให้มีที่ทำกินและได้แรงงานปลูกป่าขึ้น
อาศัย(v) settle, See also: reside, dwell, Syn. พักพิง, อยู่, พักอาศัย, Example: ชาวพื้นเมืองพวกอบอริจินได้อพยพเข้ามาอาศัยในออสเตรเลียเป็นเวลานับหมื่นๆปีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์, Notes: (สันสกฤต)
ตั้งถิ่นฐาน(v) settle down, See also: have one's home, have one's domicile, take up residence, make one's home, Syn. ตั้งรกราก, ตั้งหลักแหล่ง, Example: เขาไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ภาคเหนือกับลูกเมียได้หลายปีแล้ว, Thai Definition: อยู่อาศัยพักพิงหรืออยู่อาศัยทำมาหากิน
ปักหลัก(v) settle down, See also: take root, Ant. โยกย้าย, Example: บ้านบริเวณนี้เปลี่ยนเจ้าของไปหลายครอบครัวแต่สำหรับเขายังคงปักหลักอยู่ตั้งแต่แรก, Thai Definition: ตั้งหลักฐานบ้านช่อง
ฝังราก(v) settle, See also: settle down, Syn. ตั้งรกราก, ตั้งหลักปักฐาน, Example: ศิลปตะวันตกเข้ามาสู่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยและกำลังฝังรากลึกลงไปในสังคมและวัฒนธรรมไทย, Thai Definition: ตั้งถิ่นฐานประจำ
หมายตา(v) settle on, See also: have a liking for, Syn. หมายมั่น, Example: เมียพ่อพรานชักฉุนที่รังมดแดงซึ่งหมายตาไว้ถูกคนอื่นตัดหน้าไปแล้ว, Thai Definition: ดูไว้เป็นที่ต้องประสงค์
ตั้งรกราก(v) settle down, See also: domicile, take up residence(/one's abode), live permanently, have one's home, Syn. ตั้งถิ่นฐาน, ตั้งหลักแหล่ง, Ant. โยกย้าย, Example: คุณปู่ของฉันมาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่สมัยหนุ่มๆ
ตั้งหลักแหล่ง(v) settle down, See also: take up residence (/one's abode), Syn. ตั้งถิ่นฐาน, สร้างถิ่นฐาน, ตั้งรกราก, Ant. โยกย้าย, อพยพ, Example: คนโบราณนิยมตั้งหลักแหล่งอยู่ริมแม่น้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย[āsai] (v) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay  FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
บรรจุตำแหน่ง[banju tamnaeng] (v, exp) EN: fill a post ; put in a position ; assign someone to a post ; settle someone in a place  FR: nommer à un poste ; occuper une position
บิลที่ยังไม่ชำระ[bin thī yang mai chamra] (n, exp) EN: unsettled bill
ใช้หนี้[chai nī] (v, exp) EN: settle one's debts ; discharge a debt  FR: rembourser sa dette
ใช้หนี้ใช้สิน[chai nī chai sin] (v, exp) EN: settle ; pay a debt ; disburse ; repay
ชำระ[chamra] (v) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle  FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระบัญชี[chamra banchī] (v) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account  FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
ชำระล้าง[chamralāng] (v) EN: clear up ; solve ; settle
ชำระหนี้[chamra nī] (v, exp) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay  FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
เฉ่ง[cheng] (v) EN: pay ; pay off ; settle an account  FR: payer ; régler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SETTLE S EH1 T AH0 L
SETTLED S EH1 T AH0 L D
SETTLER S EH1 T L ER0
SETTLES S EH1 T AH0 L Z
SETTLER S EH1 T AH0 L ER0
SETTLERS S EH1 T L ER0 Z
SETTLERS S EH1 T AH0 L ER0 Z
SETTLERS' S EH1 T L ER0 Z
SETTLEMYRE S EH1 T AH0 L M AY2 R
SETTLEMENT S EH1 T AH0 L M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
settle (v) sˈɛtl (s e1 t l)
settled (v) sˈɛtld (s e1 t l d)
settler (n) sˈɛtlər (s e1 t l @ r)
settles (v) sˈɛtlz (s e1 t l z)
settlers (n) sˈɛtləz (s e1 t l @ z)
settlement (n) sˈɛtlmənt (s e1 t l m @ n t)
settlements (n) sˈɛtlmənts (s e1 t l m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěn, ㄨㄣˇ, / ] settled; steady; stable #2,848 [Add to Longdo]
平息[píng xī, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧ, ] settle (a dispute); quiet down; suppress #12,263 [Add to Longdo]
[dèng, ㄉㄥˋ, ] settle (liquid) #14,552 [Add to Longdo]
不了了之[bù liǎo liǎo zhī, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˇ ㄓ, ] settle a matter by leaving it unsettled; end up with nothing definite #25,526 [Add to Longdo]
定居点[dìng jū diǎn, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ ㄉㄧㄢˇ, / ] settlement #26,038 [Add to Longdo]
安家[ān jiā, ㄢ ㄐㄧㄚ, ] settle down; set up a home #28,837 [Add to Longdo]
租界[zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ, ] settlement; international settlement in many Chinese cities established under unequal treaties from 1860 #32,106 [Add to Longdo]
安身立命[ān shēn lì mìng, ㄢ ㄕㄣ ㄌㄧˋ ㄇㄧㄥˋ, ] settle down and get on with one's pursuit #47,496 [Add to Longdo]
定当[dìng dàng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄤˋ, / ] settled; ready; finished #51,418 [Add to Longdo]
定居者[dìng jū zhě, ㄉㄧㄥˋ ㄐㄩ ㄓㄜˇ, ] settler #75,088 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
解決[かいけつ, kaiketsu] (n, vs) settlement; solution; resolution; (P) #1,716 [Add to Longdo]
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n, adj-no, vs, adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P) #2,609 [Add to Longdo]
済み;済(io)[ずみ;すみ, zumi ; sumi] (n-suf, n) (pronounced ずみ only when a suffix) arranged; taken care of; settled; completed #2,677 [Add to Longdo]
確定[かくてい, kakutei] (n, vs) (1) decision; settlement; (2) { math } definition; (P) #3,250 [Add to Longdo]
決算[けっさん, kessan] (n, adj-no) balance sheet; settlement of accounts; reporting (of accounts); (P) #3,559 [Add to Longdo]
集落(P);聚落[しゅうらく(P);じゅらく(聚落), shuuraku (P); juraku ( shuuraku )] (n) village; community; settlement; town; colony (animals, etc.); (P) #3,591 [Add to Longdo]
確立[かくりつ, kakuritsu] (n) (1) establishment; settlement; (vs) (2) to establish; to settle; (P) #4,040 [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1, vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) { MA } to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) #4,966 [Add to Longdo]
決まり(P);決り;極まり;極り[きまり, kimari] (n, adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御決まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as 決まりが悪い, etc.) (See 決まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P) #4,989 [Add to Longdo]
和解[わかい(P);わげ, wakai (P); wage] (n, vs, adj-no) (1) reconciliation; settlement; accommodation; compromise; mediation; rapprochement; (2) (わかい only) (legal) settlement; (3) (arch) translation of a foreign language into Japanese; (P) #7,237 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Settle \Set"tle\, v. t. [imp. & p. p. {Settled}; p. pr. & vb. n.
   {Settling}.] [OE. setlen, AS. setlan. [root]154. See
   {Settle}, n. In senses 7, 8, and 9 perhaps confused with OE.
   sahtlen to reconcile, AS. sahtlian, fr. saht reconciliation,
   sacon to contend, dispute. Cf. {Sake}.]
   1. To place in a fixed or permanent condition; to make firm,
    steady, or stable; to establish; to fix; esp., to
    establish in life; to fix in business, in a home, or the
    like.
    [1913 Webster]
 
       And he settled his countenance steadfastly upon him,
       until he was ashamed.         --2 Kings
                          viii. 11.
                          (Rev. Ver.)
    [1913 Webster]
 
       The father thought the time drew on
       Of setting in the world his only son. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To establish in the pastoral office; to ordain or install
    as pastor or rector of a church, society, or parish; as,
    to settle a minister. [U. S.]
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to be no longer in a disturbed condition; to
    render quiet; to still; to calm; to compose.
    [1913 Webster]
 
       God settled then the huge whale-bearing lake.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
       Hoping that sleep might settle his brains. --Bunyan.
    [1913 Webster]
 
   4. To clear of dregs and impurities by causing them to sink;
    to render pure or clear; -- said of a liquid; as, to
    settle coffee, or the grounds of coffee.
    [1913 Webster]
 
   5. To restore or bring to a smooth, dry, or passable
    condition; -- said of the ground, of roads, and the like;
    as, clear weather settles the roads.
    [1913 Webster]
 
   6. To cause to sink; to lower; to depress; hence, also, to
    render close or compact; as, to settle the contents of a
    barrel or bag by shaking it.
    [1913 Webster]
 
   7. To determine, as something which is exposed to doubt or
    question; to free from unscertainty or wavering; to make
    sure, firm, or constant; to establish; to compose; to
    quiet; as, to settle the mind when agitated; to settle
    questions of law; to settle the succession to a throne; to
    settle an allowance.
    [1913 Webster]
 
       It will settle the wavering, and confirm the
       doubtful.               --Swift.
    [1913 Webster]
 
   8. To adjust, as something in discussion; to make up; to
    compose; to pacify; as, to settle a quarrel.
    [1913 Webster]
 
   9. To adjust, as accounts; to liquidate; to balance; as, to
    settle an account.
    [1913 Webster]
 
   10. Hence, to pay; as, to settle a bill. [Colloq.] --Abbott.
     [1913 Webster]
 
   11. To plant with inhabitants; to colonize; to people; as,
     the French first settled Canada; the Puritans settled New
     England; Plymouth was settled in 1620.
     [1913 Webster]
 
   {To settle on} or {To settle upon},
     (a) to confer upon by permanent grant; to assure to. "I .
       . . have settled upon him a good annuity." --Addison.
     (b) to choose; to decide on; -- sometimes with the
       implication that the choice is not ideal, but the
       best available.
 
   {To settle the land} (Naut.), to cause it to sink, or appear
    lower, by receding from it.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To fix; establish; regulate; arrange; compose; adjust;
     determine; decide.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Settle \Set"tle\, n. [OE. setel, setil, a seat, AS. setl: akin
   to OHG. sezzal, G. sessel, Goth. sitls, and E. sit.
   [root]154. See {Sit}.]
   1. A seat of any kind. [Obs.] "Upon the settle of his
    majesty" --Hampole.
    [1913 Webster]
 
   2. A bench; especially, a bench with a high back.
    [1913 Webster]
 
   3. A place made lower than the rest; a wide step or platform
    lower than some other part.
    [1913 Webster]
 
       And from the bottom upon the ground, even to the
       lower settle, shall be two cubits, and the breadth
       one cubit.              --Ezek. xliii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   {Settle bed}, a bed convertible into a seat. [Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Settle \Set"tle\, v. i.
   1. To become fixed or permanent; to become stationary; to
    establish one's self or itself; to assume a lasting form,
    condition, direction, or the like, in place of a temporary
    or changing state.
    [1913 Webster]
 
       The wind came about and settled in the west.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Chyle . . . runs through all the intermediate colors
       until it settles in an intense red.  --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. To fix one's residence; to establish a dwelling place or
    home; as, the Saxons who settled in Britain.
    [1913 Webster]
 
   3. To enter into the married state, or the state of a
    householder.
    [1913 Webster]
 
       As people marry now and settle.    --Prior.
    [1913 Webster]
 
   4. To be established in an employment or profession; as, to
    settle in the practice of law.
    [1913 Webster]
 
   5. To become firm, dry, and hard, as the ground after the
    effects of rain or frost have disappeared; as, the roads
    settled late in the spring.
    [1913 Webster]
 
   6. To become clear after being turbid or obscure; to clarify
    by depositing matter held in suspension; as, the weather
    settled; wine settles by standing.
    [1913 Webster]
 
       A government, on such occasions, is always thick
       before it settles.          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. To sink to the bottom; to fall to the bottom, as dregs of
    a liquid, or the sediment of a reserveir.
    [1913 Webster]
 
   8. To sink gradually to a lower level; to subside, as the
    foundation of a house, etc.
    [1913 Webster]
 
   9. To become calm; to cease from agitation.
    [1913 Webster]
 
       Till the fury of his highness settle,
       Come not before him.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. To adjust differences or accounts; to come to an
     agreement; as, he has settled with his creditors.
     [1913 Webster]
 
   11. To make a jointure for a wife.
     [1913 Webster]
 
        He sighs with most success that settles well.
                          --Garth.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 settle
   n 1: a long wooden bench with a back [syn: {settle}, {settee}]
   v 1: settle into a position, usually on a surface or ground;
      "dust settled on the roofs" [syn: {settle}, {settle down}]
   2: bring to an end; settle conclusively; "The case was decided";
     "The judge decided the case in favor of the plaintiff"; "The
     father adjudicated when the sons were quarreling over their
     inheritance" [syn: {decide}, {settle}, {resolve},
     {adjudicate}]
   3: settle conclusively; come to terms; "We finally settled the
     argument" [syn: {settle}, {square off}, {square up},
     {determine}]
   4: take up residence and become established; "The immigrants
     settled in the Midwest" [syn: {settle}, {locate}]
   5: come to terms; "After some discussion we finally made up"
     [syn: {reconcile}, {patch up}, {make up}, {conciliate},
     {settle}]
   6: go under, "The raft sank and its occupants drowned" [syn:
     {sink}, {settle}, {go down}, {go under}] [ant: {float},
     {swim}]
   7: become settled or established and stable in one's residence
     or life style; "He finally settled down" [syn: {settle},
     {root}, {take root}, {steady down}, {settle down}]
   8: become resolved, fixed, established, or quiet; "The roar
     settled to a thunder"; "The wind settled in the West"; "it is
     settling to rain"; "A cough settled in her chest"; "Her mood
     settled into lethargy"
   9: establish or develop as a residence; "He settled the farm 200
     years ago"; "This land was settled by Germans"
   10: come to rest
   11: arrange or fix in the desired order; "She settled the
     teacart"
   12: accept despite lack of complete satisfaction; "We settled
     for a lower price"
   13: end a legal dispute by arriving at a settlement; "The two
     parties finally settled"
   14: dispose of; make a financial settlement
   15: become clear by the sinking of particles; "the liquid
     gradually settled"
   16: cause to become clear by forming a sediment (of liquids)
   17: sink down or precipitate; "the mud subsides when the waters
     become calm" [syn: {subside}, {settle}]
   18: fix firmly; "He ensconced himself in the chair" [syn:
     {ensconce}, {settle}]
   19: get one's revenge for a wrong or an injury; "I finally
     settled with my old enemy" [syn: {settle}, {get back}]
   20: make final; put the last touches on; put into final form;
     "let's finalize the proposal" [syn: {finalize}, {finalise},
     {settle}, {nail down}]
   21: form a community; "The Swedes settled in Minnesota"
   22: come as if by falling; "Night fell"; "Silence fell" [syn:
     {fall}, {descend}, {settle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top