ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brutalization

B R UW1 T AH0 L AH0 Z EY2 SH AH0 N   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brutalization-, *brutalization*
CMU English Pronouncing Dictionary
BRUTALIZATION B R UW1 T AH0 L AH0 Z EY2 SH AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verrohung {f} | Verrohungen {pl}brutalization | brutalizations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brutalization \Bru`tal*i*za"tion\, n.
   The act or process of making brutal; state of being
   brutalized.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brutalization
   n 1: the condition of being treated in a cruel and savage manner
      [syn: {brutalization}, {brutalisation}]
   2: the activity of treating someone savagely or viciously [syn:
     {brutalization}, {brutalisation}]
   3: an act that makes people cruel or lacking normal human
     qualities [syn: {brutalization}, {brutalisation},
     {animalization}, {animalisation}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top