ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fine

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fine-, *fine*
Possible hiragana form: ふぃね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
finesse(n) ชั้นเชิง
finesse(n) ไหวพริบ เช่น I've heard that today's game is more of a power game than a finesse game.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fine(adj) ดี, See also: ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, ชั้นดี, วิเศษ, Syn. excellent, exceptional, first-rate, Ant. poor, inferior
fine(adj) สบายดี (สุขภาพ), See also: สุขสบาย, Syn. well, healthy, Ant. bad, unhealthy
fine(adj) อากาศแจ่มใส, See also: ท้องฟ้าสดใส, Syn. sunny, bright, clear, Ant. gloomy, cloudy
fine(adj) ดี (ยอมรับได้), See also: น่าพอใจ, พอใช้ได้, Syn. satisfactory, acceptable, all right, Ant. unacceptable
fine(adj) ละเอียด, See also: ประณีต, ละเอียดลออ, Syn. dainty delicate, fragile, Ant. coarse, rough, indelicate
fine(adj) บาง, See also: เรียวบาง, แบบบาง, Syn. gauzy, flimsy, slender, Ant. thick
fine(adj) สวยงาม, See also: งาม, ชวนมอง, Syn. good-looking, handsome, attractive, Ant. ugly, ungraceful
fine(adv) น่าพึงพอใจ, Syn. satisfactorily
fine(vt) ปรับเป็นเงิน, Syn. penalize, mulct, Ant. compensate
fine(n) ค่าปรับ, See also: เงินค่าปรับ, Syn. penalty, forfeit, Ant. reward, compensation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fine(ไฟนฺ) { fined.fining, fines } adj. ดีเลิศ, เยี่ยม, ล้ำเลิศ, วิเศษ, ชั้นสูง, งดงาม, วิจิตร, หรูหรา, ประณีตไพเราะ, น่าชม, น่าฟัง, น่าดู, ละเอียดอ่อน, บอบบาง, (มีด) คม, ชำนาญ, บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ, เยี่ยม, ประณีต, ละมุนละไม, ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น, ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
fine artsวิจิตรศิลป์
fine-grainedadj. เป็นเม็ดละเอียด, เป็นเนื้อละเอียด
fineable(ไฟ'นะเบิล) adj. ซึ่งควรถูกปรับเงิน., See also: finableness n.
finely(ไฟนฺ'ลี) adj. ดีเลิศ, ประณีต, งดงาม, ละเอียด
fineness(ไฟนฺ'เน็ส) n. ความดีเลิศ, ความประณีต, ความงดงาม, ความละเอียด, ปริมาณเนื้อโลหะบริสุทธิ์ในโลหะผสม
finery(ไฟ'เนอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหรา, เตาหลอมสำหรับเปลี่ยนเหล็กหล่อ (cast-iron) เป็นเหล็กเหนียวที่ตีเป็นรูปร่างขึ้นได้ (wrought-iron)
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด, กลวิธี, อุบาย, ความพลิกแพลง, ความเชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice
affined(อะไฟนดฺ์') adj. เลียนแบบ
confine(คันไฟน์') { confined, confining, confines } vt. ขีดขั้น, จำกัด, ตีวง, เก็บตัว, กักตัว n. ขอบเขต, การจำกัด, การเก็บตัว, คุก, สถานกักกัน., See also: confinable adj. ดูconfine confineable adj. ดูconfine, Syn. intern, imprision

English-Thai: Nontri Dictionary
fine(adj) ดี, วิเศษ, วิจิตร, งาม, ปลอดโปร่ง, ละเอียด, บอบบาง, ไพเราะ, น่าฟัง
fine(n) ค่าปรับ, ค่าสินไหม, ค่าปรับไหม
fine(vt) ปรับ
fineness(n) ความงดงาม, ความประณีต, ความดี, ความบาง, ความละเอียด, อากาศปลอดโปร่ง
finery(n) เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับประดา
finesse(n) ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, กลเม็ด, กลวิธี, การพลิกแพลง
affine(adj) ลอกเลียน, เลียนแบบ
affined(adj) ที่เกี่ยวข้องกัน, ที่เกี่ยวดองกัน, ที่ผูกพันกัน
confine(n) ขอบเขต, วงรอบ, การจำกัด, คุก, สถานกักกัน
confine(vt) กักขัง, จำกัดที่, ตีวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fineค่าปรับ, โทษปรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fineค่าปรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fine artวิจิตรศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fine sandทรายละเอียด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fine tremorอาการสั่นริก, อาการสั่นละเอียด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fine tuningการปรับชัด, การปรับละเอียด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fine-grained-เนื้อละเอียด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fineness factorแฟกเตอร์ความละเอียด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fineness of partitionความละเอียดของการแบ่งกั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
finesส่วนละเอียด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fineค่าปรับ, Example: ห้องสมุด มีการระบุถึงการปรับในระเบียบการใช้ห้องสมุด กรณีคืนหนังสือช้ากว่ากำหนด หรือ ผู้ใช้ทำหนังสือห้องสมุดหาย หรือชำรุด จะมีการระบุว่า ต้องชำระเป็นเงินทดแทนหนังสือเล่มนั้น (หรืออาจจะซื้อหนังสือที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันมาทดแทน) <p> <p> วัตถุประสงค์ของการปรับ การที่ห้องสมุดมีกฎ ระเบียบในเรื่องของการปรับเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ห้องสมุด เนื่องจาก <p> 1. เป็นการสร้างความรับผิดชอบให้กับผู้ใช้บริการ ในการนำทรัพยาการสนเทศมาคืนตามเวลาที่ห้องสมุดกำหนด กรณีที่ยังอ่านหรือใช้ไม่เสร็จ สามารถมาต่ออายุการยืมได้ (ส่วนมากจะให้สิทธิการยืมได้ติดต่อกัน 3 ครั้ง) หรือในห้องสมุดของหน่วยงานบางแห่ง เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ที่ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศรายการดังกล่าว เป็นคู่มือประจำหน่วยงาน หรือประจำหลักสูตร สามารถติดต่อเพื่อขอยืมในระยะยาว แต่ควรมีการทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร <p> 2. เป็นการเผยแพร่หรือกระจายทรัพยากรสารสนเทศให้มีการใช้อย่างทั่วถึง <p> การเตือนเพื่อให้นำหนังสือมาคืน <p> ห้องสมุดหลายๆ แห่ง มีกระบวนการในการเตือน โดยอาจจะมีจดหมายถึงผู้ใช้ หรือในปัจจุบันอาจจะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถกำหนดวัน ก่อนถึงวันกำหนดส่งจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะไปถึงผู้ใช้ ก่อนถึงวันกำหนดส่ง และอาจจะมีการกำหนดให้มีจดหมายอีก 1 หรือ 2 ครั้ง เมื่อถึงกำหนดคืนแล้ว และยังไม่นำมาคืน หรืออาจจะเป็นระบบ SMS ทั้งนี้ <p> การกำหนดค่าปรับ <p> การกำหนดอัตราค่าปรับ จะเสียค่าปรับตามระเบียบการยืม ซึ่งแตกต่างกันตามประเภทของหนังสือ/สิ่งพิมพ์ที่ยืม ขึ้นอยู่กับนโยบายของห้องสมุดแต่ละแห่ง <p> การปรับ <p> 1. การปรับ โดยคิดอัตราค่าปรับตามจำนวนวันที่ค้างส่งหนังสือ 2. การยกเว้นการปรับหนังสือ กรณีที่มีอัตราค่าปรับสูงสำหรับผู้ใช้ ผู้ปฏิบัติงานอาจสามารถยกเว้นค่าปรับได้ หรือ สามารถผ่อนผัน โดยคิดอัตราค่าปรับที่ถูกลง 3. การตัดสิทธิ์การใช้ห้องสมุด หรือ การระงับการเป็นสมาชิก เช่น ห้องสมุดบางแห่งมีการกำหนดการค้างค่าปรับสูงเป็นจำนวนเงิน 100 บาท สำหรับสมาชิกที่เป็นนักศึกษา และ 300 บาท สำหรับสมาชิกที่เป็นบุคลากร จะไม่มีสิทธิ์ยืม หรือการระงับการออก Transcripts หรือการอนุม้ติการสำเร็จการศึกษา ในการค้างค่าปรับหรือยังคงมีหน้งสือค้างการส่งคืน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fineละเอียด, อย่างละเอียด [การแพทย์]
Fine Branny Scaleขุยหรือแผ่นลักษณะเป็นผงเหมือนรำข้าวอัดกันแน่น [การแพทย์]
Fine Earthขนาดอนุภาคละเอียด, Example: อนุภาคอนินทรีย์ของดินที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 2 มิลลิเมตร ได้แก่ ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว [สิ่งแวดล้อม]
Fine Mistเป็นฝอยละเอียด [การแพทย์]
Fine Motorการใช้กล้ามเนื้ออย่างละเอียด, การเคลื่อนไหวด้วยกล้ามเนื้อเล็ก [การแพทย์]
Fine Motor Adaptiveกล้ามเนื้อมัดเล็กต้องอาศัยความละเอียดมากกว่า [การแพทย์]
Fine Motor Sectionด้านการฝึกหัดกล้ามเนื้อเล็ก [การแพทย์]
Fine Motor Skillการเคลื่อนไหวที่ละเอียดซับซ้อน, ทักษะการเคลื่อนไหวของลำตัวแขนขามือ [การแพทย์]
Fine Motor Skill and Capacityความสามารถและทักษะในการเคลื่อนไหวอย่างประณีต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fine time you picked to sneeze!เวลาที่ดีที่คุณเลือกที่จะจาม! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A fine bunch of water lilies you turned out to be.พวงดี ของน้ำดอกบัวคุณจะกลายเป็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A fine kettle of fish!กาต้มน้ำที่ดีของปลา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A fine photo on each!รูปสะท้อนแสงได้ The Great Dictator (1940)
Fine conscience I turned out to be.มโนธรรมวิจิตรฉันเปิด ออกมาเป็น Pinocchio (1940)
A fine conscience I turned out to be.มีจิตสำนึกที่ดีฉันเปิดออกมา เป็น Pinocchio (1940)
You've taken long enough for that sketch. I shall expect a really fine work of art.คุณใช้เวลาวาดนานขนาดนี้ มันต้องเป็นศิลปะชั้นยอดแน่ Rebecca (1940)
Fine blow to my conceit, that's all.- ไม่เป็นไร ผมก็เเค่เสียหน้า Rebecca (1940)
- It's fine with me.- It 's ดีกับฉัน 12 Angry Men (1957)
They say he's real handy with a knife. Oh, this is a very fine boy.พวกเขาบอกว่าเขาเป็นจริงมีประโยชน์ด้วยมีด โอ้นี่เป็นเด็กดีมาก 12 Angry Men (1957)
Why do they make birds so delicate and fine when the ocean can be so cruel?ทำไมพวกเขาทำเพื่อให้นกที่ ละเอียดอ่อนและปรับ เมื่อมหาสมุทรสามารถจะ โหดร้ายเพื่อ? The Old Man and the Sea (1958)
He was sure that he had the Negro, who was a fine man and a great athlete... ... beaten.เขาแน่ใจว่าเขามีนิโกร ที่เป็นคนดีและเป็นนักกีฬาที่ดี พ่ายแพ้ The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fine1. Finely chop the chicken breast meat.
fineAccording to the TV, it will be fine today.
fineA fine dessert finished the meal.
fineA fine rain was falling.
fineA fine view burst upon our sight.
fineA good brandy completes a fine meal.
fineA healthy curiosity is truly a fine thing.
fineAh, well I've bandaged it for the meantime but if that's awkward then it's fine to replace it with a plaster when you get home.
fineAll else is fine.
fineAlong the way will be fine. It's a complicated matter.
fineAlthough it looked like rain this morning, it has turned out fine.
fineAnother event that has the same behaviour would also be fine. (computer)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลเม็ดเด็ดพราย(n) trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai Definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
สินไหมทดแทน(n) fine, Syn. เงินค่าทดแทน
แก้ไขปรับปรุง(v) adjust, See also: fine-tune, Syn. ปรับปรุงแก้ไข, Example: ประเทศไทยจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายล้มละลายเสียใหม่, Thai Definition: การทำส่วนที่เสียให้ดีขึ้นอย่างเดิม แล้วดัดแปลงให้ดีขึ้น
ละออ(v) beautiful, See also: fine, graceful, Syn. งาม, Ant. หยาบ
วิจิตรศิลป์(n) fine arts, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นตำราวรรณคดีเล่มแรกที่ทำให้แนวการศึกษาวรรณคดีอยู่ในฐานะที่เป็นวิจิตรศิลป์, Thai Definition: งานช่างศิลป์
วิจิตร(adj) exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตรบรรจง, Example: ลวดลายอันวิจิตรพิสดารเหล่านี้ต้องเป็นฝีมือของช่างหลวงแน่นอน, Thai Definition: ที่งามหยดย้อย
วิจิตรบรรจง(adj) exquisite, See also: fine, elaborate, beautiful, dainty, artistic, Syn. สวย, งาม, งดงาม, วิจิตร, Example: นายช่างผู้สร้างผลงานผลงานที่วิจิตรบรรจงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นนายช่างเอกแห่งยุค, Thai Definition: ที่ตั้งใจทำให้งดงามหยดย้อย
อย่างประณีต(adv) elaborately, See also: finely, Syn. ละเอียดลออ, Example: ศาลาหลังนี้เป็นไม้สักทั้งหลังสร้างขึ้นอย่างประณีตโดยฝีมือสถาปนิกชื่อดัง
แพรพรรณ(n) finery, See also: coloured silk, raiment, clothing, Syn. ผ้า, ภูษา, อาภรณ์, Example: นางแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยชุดแพรพรรณผืนใหม่เอี่ยม, Thai Definition: เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
เงินค่าปรับ(n) fine, Example: เขาต้องเสียเงินค่าปรับให้แก่ห้องสมุดเนื่องจากคืนหนังสือล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้, Count Unit: บาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระของมนุษย์[akkhara khøng manut] (n) EN: fine human script  FR: écriture humaine [ f ]
อณู[anū] (adj) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine  FR: minuscule
บะหมี่[bamī] (n) EN: Chinese egg noodles ; Chinese vermicelli ; egg noodles  FR: nouilles aux oeufs et farine de blé [ fpl ] ; pâte de blé fine aux oeufs [ f ]
บรรจง[banjong] (adj) EN: careful ; delicate ; fine ; regular  FR: soigneux ; délicat
บรรจง[banjong] (adv) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly  FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
เบี้ยปรับ[bīaprap] (n) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion  FR: amende [ f ] ; contravention [ f ]
บริสุทธิ์แท้[børisut thaē] (adj) FR: affiné
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [ m ] ; moyen [ m ] ; artifice [ m ] ; finesse [ f ]
เชิง[choēng] (n) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs  FR: subtilité [ f ] ; finesse [ f ] ; manière [ f ]
ชด[chot] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fine
fine
fined
finer
fines
finex
finely
finery
finest
finegan

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fine
fined
finer
fines
finely
finery
finest
finesse
fineable
fineness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, / ] fine and close #2,336 [Add to Longdo]
[xì, ㄒㄧˋ, / ] fine; minutely; thin; slender; abbr. for 细胞, cell #2,358 [Add to Longdo]
优良[yōu liáng, ㄧㄡ ㄌㄧㄤˊ,   /  ] fine; good #5,183 [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, / ] fine; delicate; minute #9,253 [Add to Longdo]
精细[jīng xì, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˋ,   /  ] fine; meticulous; careful #10,110 [Add to Longdo]
[mì, ㄇㄧˋ, ] fine silk #13,910 [Add to Longdo]
罚金[fá jīn, ㄈㄚˊ ㄐㄧㄣ,   /  ] fine; to forfeit #14,537 [Add to Longdo]
粉末[fěn mò, ㄈㄣˇ ㄇㄛˋ,  ] fine powder; dust #14,645 [Add to Longdo]
纤细[xiān xì, ㄒㄧㄢ ㄒㄧˋ,   /  ] fine; slim; tender #17,579 [Add to Longdo]
细雨[xì yǔ, ㄒㄧˋ ㄩˇ,   /  ] fine rain; drizzle; poem by Tang poet Li Shangyin 李商隱|李商隐 #19,739 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
優良[ゆうりょう, yuuryou] TH: ดี  EN: fine

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bußgeld { n } | sofort fälliges Bußgeldfine | spot fine [Add to Longdo]
Feineinstellung { f }fine tuning [Add to Longdo]
Feinmechanik { f }fine mechanics [Add to Longdo]
Feinreinigung { f }fine cleaning [Add to Longdo]
Feinsieb { n }fine sieve [Add to Longdo]
Feinstaubfilter { m }fine particulate air filter [Add to Longdo]
Feinstmahlung { f }; Feinmahlung { f }fine grinding; pulverization [Add to Longdo]
Feinvakuum { n }fine vacuum [Add to Longdo]
Finesse { f }; Raffinesse { f }finesse [Add to Longdo]
Schmackhaftigkeit { f }fine taste [Add to Longdo]
fein { adj } | feiner | am feinstenfine | finer | finest [Add to Longdo]
feinmechanischfine mechanical [Add to Longdo]
Kleider machen Leute. [ Sprw. ]Fine feathers make fine birds. [ prov. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
良い(P);善い;好い;佳い;吉い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) #876 [Add to Longdo]
芸術(P);藝術[げいじゅつ, geijutsu] (n) (fine) art; the arts; (P) #1,061 [Add to Longdo]
美術[びじゅつ, bijutsu] (n, adj-no) art; fine arts; (P) #1,235 [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) elegance; grace; refinement; class; dignity; (suf) (2) article; item; (suf, ctr) (3) (sometimes pronounced ぴん) counter for items (of food, etc.); counter for dishes or courses (at a restaurant); (P) #1,244 [Add to Longdo]
[みや, miya] (n) (1) palace; (2) (See 五音) tonic (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (3) (abbr) (See 宮刑) ancient Chinese punishment (castration for men, or confinement for women); (n, n-suf) (4) (See 十二宮) zodiacal sign #1,487 [Add to Longdo]
最優秀[さいゆうしゅう, saiyuushuu] (adj-no) best; most (valuable player); top (quality); grade A; ace; finest #2,106 [Add to Longdo]
[さん, san] (n) (1) (See お産) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (n, n-suf) (2) native of; product of; (3) assets; property; fortune #2,523 [Add to Longdo]
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n, adj-no, vs, adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P) #2,609 [Add to Longdo]
雅;雅び[みやび, miyabi] (n, adj-na) refinement; elegance #3,337 [Add to Longdo]
細かい[こまかい, komakai] (adj-i) (1) small; (2) fine; minute; (3) (See 細かいこと) minor; trivial; (4) (See 神経が細かい) sensitive; attentive; (P) #4,639 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
コンテキスト定義集合[コンテキストていぎしゅうごう, kontekisuto teigishuugou] defined context set [Add to Longdo]
ユーザー定義[ユーザーていぎ, yu-za-teigi] user defined, user specific [Add to Longdo]
確定[かくてい, kakutei] defined [Add to Longdo]
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence [Add to Longdo]
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined [Add to Longdo]
処理系定義[しょりけいていぎ, shorikeiteigi] implementation-defined [Add to Longdo]
処理系定義の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] implementation- defined behavior [Add to Longdo]
組込み[くみこみ, kumikomi] built-in, predefined, intrinsic [Add to Longdo]
段階的詳細化[だんかいてきしょうさいか, dankaitekishousaika] stepwise refinement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fine \fine\ (f[imac]n), a. [Compar. {finer} (f[imac]n"[~e]r);
   superl. {finest}.] [F. fin, LL. finus fine, pure, fr. L.
   finire to finish; cf. finitus, p. p., finished, completed
   (hence the sense accomplished, perfect.) See {Finish}, and
   cf. {Finite}.]
   1. Finished; brought to perfection; refined; hence, free from
    impurity; excellent; superior; elegant; worthy of
    admiration; accomplished; beautiful.
    [1913 Webster]
 
       The gain thereof [is better] than fine gold. --Prov.
                          iii. 14.
    [1913 Webster]
 
       A cup of wine that's brisk and fine. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Not only the finest gentleman of his time, but one
       of the finest scholars.        --Felton.
    [1913 Webster]
 
       To soothe the sick bed of so fine a being [Keats].
                          --Leigh Hunt.
    [1913 Webster]
 
   2. Aiming at show or effect; loaded with ornament;
    overdressed or overdecorated; showy.
    [1913 Webster]
 
       He gratified them with occasional . . . fine
       writing.               --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   3. Nice; delicate; subtle; exquisite; artful; skillful;
    dexterous.
    [1913 Webster]
 
       The spider's touch, how exquisitely fine! --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The nicest and most delicate touches of satire
       consist in fine raillery.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       He has as fine a hand at picking a pocket as a
       woman.                --T. Gray.
    [1913 Webster]
 
   4. Not coarse, gross, or heavy; as:
    (a) Not gross; subtile; thin; tenous.
      [1913 Webster]
 
         The eye standeth in the finer medium and the
         object in the grosser.      --Bacon.
    (b) Not coarse; comminuted; in small particles; as, fine
      sand or flour.
    (c) Not thick or heavy; slender; filmy; as, a fine thread.
    (d) Thin; attenuate; keen; as, a fine edge.
    (e) Made of fine materials; light; delicate; as, fine
      linen or silk.
      [1913 Webster]
 
   5. Having (such) a proportion of pure metal in its
    composition; as, coins nine tenths fine.
    [1913 Webster]
 
   6. (Used ironically.)
    [1913 Webster]
 
       Ye have made a fine hand, fellows.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Fine is often compounded with participles and
      adjectives, modifying them adverbially; a, fine-drawn,
      fine-featured, fine-grained, fine-spoken, fine-spun,
      etc.
      [1913 Webster]
 
   {Fine arch} (Glass Making), the smaller fritting furnace of a
    glasshouse. --Knight.
 
   {Fine arts}. See the Note under {Art}.
 
   {Fine cut}, fine cut tobacco; a kind of chewing tobacco cut
    up into shreds.
 
   {Fine goods}, woven fabrics of fine texture and quality.
    --McElrath.
 
   {Fine stuff}, lime, or a mixture of lime, plaster, etc., used
    as material for the finishing coat in plastering.
 
   {To sail fine} (Naut.), to sail as close to the wind as
    possible.
 
   Syn: {Fine}, {Beautiful}.
 
   Usage: When used as a word of praise, fine (being opposed to
      coarse) denotes no "ordinary thing of its kind." It is
      not as strong as beautiful, in reference to the single
      attribute implied in the latter term; but when we
      speak of a fine woman, we include a greater variety of
      particulars, viz., all the qualities which become a
      woman, -- breeding, sentiment, tact, etc. The term is
      equally comprehensive when we speak of a fine garden,
      landscape, horse, poem, etc.; and, though applied to a
      great variety of objects, the word has still a very
      definite sense, denoting a high degree of
      characteristic excellence.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fine \Fine\, v. i.
   To pay a fine. See {Fine}, n., 3
   (b) . [R.]
     [1913 Webster]
 
        Men fined for the king's good will; or that he
        would remit his anger; women fined for leave to
        marry.                --Hallam.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fine \Fine\, v. t. & i. [OF. finer, F. finir. See {Finish}, v.
   t.]
   To finish; to cease; or to cause to cease. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fine \Fine\ (f[imac]n), adv.
   1. Finely; well; elegantly; fully; delicately; mincingly.
    [Obs., Dial., or Colloq.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Billiards & Pool) In a manner so that the driven ball
    strikes the object ball so far to one side as to be
    deflected but little, the object ball being driven to one
    side.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fine \Fine\, v. t. [imp. & p. p. {Fined} (f[imac]nd); p. pr. &
   vb. n. {Fining}.] [From {Fine}, a.]
   1. To make fine; to refine; to purify, to clarify; as, to
    fine gold.
    [1913 Webster]
 
       It hath been fined and refined by . . . learned men.
                          --Hobbes.
    [1913 Webster]
 
   2. To make finer, or less coarse, as in bulk, texture, etc.;
    as. to fine the soil. --L. H. Bailey.
    [1913 Webster]
 
   3. To change by fine gradations; as (Naut.), to fine down a
    ship's lines, to diminish her lines gradually.
    [1913 Webster]
 
       I often sate at home
       On evenings, watching how they fined themselves
       With gradual conscience to a perfect night.
                          --Browning.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fine \Fine\ (f[imac]n), n. [OE. fin, L. finis end, also in LL.,
   a final agreement or concord between the lord and his vassal;
   a sum of money paid at the end, so as to make an end of a
   transaction, suit, or prosecution; mulct; penalty; cf. OF.
   fin end, settlement, F. fin end. See {Finish}, and cf.
   {Finance}.]
   1. End; conclusion; termination; extinction. [Obs.] "To see
    their fatal fine." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Is this the fine of his fines?    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A sum of money paid as the settlement of a claim, or by
    way of terminating a matter in dispute; especially, a
    payment of money imposed upon a party as a punishment for
    an offense; a mulct.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law)
    (a) (Feudal Law) A final agreement concerning lands or
      rents between persons, as the lord and his vassal.
      --Spelman.
    (b) (Eng. Law) A sum of money or price paid for obtaining
      a benefit, favor, or privilege, as for admission to a
      copyhold, or for obtaining or renewing a lease.
      [1913 Webster]
 
   {Fine for alienation} (Feudal Law), a sum of money paid to
    the lord by a tenant whenever he had occasion to make over
    his land to another. --Burrill.
 
   {Fine of lands}, a species of conveyance in the form of a
    fictitious suit compromised or terminated by the
    acknowledgment of the previous owner that such land was
    the right of the other party. --Burrill. See {Concord},
    n., 4.
 
   {In fine}, in conclusion; by way of termination or summing
    up.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fine \Fine\, v. t. [From {Fine}, n.]
   To impose a pecuniary penalty upon for an offense or breach
   of law; to set a fine on by judgment of a court; to punish by
   fine; to mulct; as, the trespassers were fined ten dollars.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fine \Fine\ (f[imac]n), v. i.
   To become fine (in any one of various senses); as, the ale
   will fine; the weather fined.
 
   {To fine} {away, down, off}, gradually to become fine; to
    diminish; to dwindle.
 
       I watched her [the ship] . . . gradually fining down
       in the westward until I lost of her hull. --W. C.
                          Russel.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fine
   adv 1: an expression of agreement normally occurring at the
       beginning of a sentence [syn: {very well}, {fine},
       {alright}, {all right}, {OK}]
   2: in a delicate manner; "finely shaped features"; "her fine
     drawn body" [syn: {finely}, {fine}, {delicately},
     {exquisitely}]
   adj 1: being satisfactory or in satisfactory condition; "an all-
       right movie"; "the passengers were shaken up but are all
       right"; "is everything all right?"; "everything's fine";
       "things are okay"; "dinner and the movies had been fine";
       "another minute I'd have been fine" [syn: {all right},
       {fine}, {o.k.}, {ok}, {okay}, {hunky-dory}]
   2: minutely precise especially in differences in meaning; "a
     fine distinction"
   3: thin in thickness or diameter; "a fine film of oil"; "fine
     hairs"; "read the fine print"
   4: characterized by elegance or refinement or accomplishment;
     "fine wine"; "looking fine in her Easter suit"; "a fine
     gentleman"; "fine china and crystal"; "a fine violinist";
     "the fine hand of a master"
   5: of textures that are smooth to the touch or substances
     consisting of relatively small particles; "wood with a fine
     grain"; "fine powdery snow"; "fine rain"; "batiste is a
     cotton fabric with a fine weave"; "covered with a fine film
     of dust" [ant: {coarse}, {harsh}]
   6: free from impurities; having a high or specified degree of
     purity; "gold 21 carats fine"
   n 1: money extracted as a penalty [syn: {fine}, {mulct},
      {amercement}]
   v 1: issue a ticket or a fine to as a penalty; "I was fined for
      parking on the wrong side of the street"; "Move your car or
      else you will be ticketed!" [syn: {ticket}, {fine}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 fine
  adj.
 
   [WPI] Good, but not good enough to be {cuspy}. The word fine is used
   elsewhere, of course, but without the implicit comparison to the higher
   level implied by {cuspy}.
 

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 fine
  end; ending

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top