Search result for

purify

(45 entries)
(0.0259 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purify-, *purify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purify[VI] บริสุทธิ์, See also: ไร้มลทิน, Syn. refine, disinfect, fumigate
purify[VT] ทำให้บริสุทธิ์, See also: ทำให้ไร้มลทิน, Syn. refine, disinfect, fumigate
purify of[PHRV] ทำให้สะอาดและบริสุทธิ์ (สิ่งของ)
purify of[PHRV] ชำระ (จิตใจ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purify(เพียว'ริไฟ) vt. ทำให้บริสุทธิ์,ชำระล้าง,ล้างบาป,ชำระล้างเพื่อเข้าพิธี. vi. กลายเป็นบริสุทธิ์., See also: purification n. purificatory adj. purificator n. purifier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
purify(vt) ทำให้สะอาด,ฟอก,ชำระล้าง,ล้างบาป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you'll be purifying her sins.แต่คุณจะเป็นผู้ชำระล้างบาปให้เธอ Ricochet Rabbit (2011)
Chiayi is where they purify heparin.Chiayi เป็นที่ๆเขาทำให้ heparin บริสุทธิ์ Clawback (2011)
A series of transfusions to try and purify your blood.และชำระวิญญาณของข้าด้วย Dark Shadows (2012)
The makeup could mean that he believes death is purifying them.การแต่งหน้าอาจหมายถึง เขาเชื่อว่าการตายจะทำให้พวกเธอบริสุทธิ์ Heathridge Manor (2012)
And we need to purify ourselves for the last day of b'ak'tun, the 144,000-day cycle of the Mayan Calendar.และพวกเราจะต้องทำตัวให้บริสุทธิ์สำหรับวันสุดท้ายที่ b'ak'tun 144,000 วันรอบปฏิทินมายัน Glee, Actually (2012)
It doesn't matter anymore, because these trials they're purifying me.มันไม่สำคัญอีกแล้วละ เพราะการทดสอบพวกนั้น... ... พวกเขากำลังชำระฉัน The Great Escapist (2013)
These trials -- they're purifying me.การทดสอบเหล่านี้-- กำลังทำให้ฉันบริสุทธิ์ Sacrifice (2013)
Water is used in many religions as a way to purify.น้ำถูกใช้ในหลายๆศาสนา ว่าเป็นการชำระล้าง John Doe (2013)
Patterson realized he would have to boil his containers and tools in acid and purify all his chemicals to further reduce the lead in his lab.แพตเตอร์สันตระหนักว่า เขาจะต้องต้มภาชนะของเขา และเครื่องมือในกรดและ สารเคมีบริสุทธิ์ของเขาทั้งหมด เพื่อลดการเป็นผู้นำใน ห้องทดลองของเขา The Clean Room (2014)
Place where people would purify themselves, wash away their sins, heal, before going up to the Temple Mount.ที่ที่ผู้คนทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ ล้างบาปพวกเขา รักษา ก่อนที่จะไปพระวิหาร Pilot (2015)
- Place where people would purify themselves, wash away their sins, heal.- ที่ที่ผู้คนจะ ล้างมลทินของตนเอง ล้างบาปพวกเขา รักษาโรค Emma Wilson's Father (2015)
I was at my lab trying to purify heavy water without any residual radiation when there was a blinding light.ผมอยู่ในเเล็บของผม พยายามที่จะฟอกน้ำ โดยไม่ใช้รังสีใดๆ แล้วมันก็มีแสงสว่างจ้า Flash of Two Worlds (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟอก[V] purify, See also: clean, Example: ป่าชายเลนจะป้องกันกระแสลมมิให้ชายฝั่งทะเลพังทลาย และยังช่วยฟอกน้ำเสียบริเวณชายฝั่งทะเลด้วย, Thai definition: ทำให้สะอาดหมดจด
ฟอกโลหิต[V] purify blood, Syn. ฟอกเลือด, Example: หัวใจจะฟอกโลหิตจากโลหิตดำเป็นโลหิตแดงแล้วส่งไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย, Thai definition: อาการที่แก๊สออกซิเจนซึ่งหายใจเข้าไปแล้วเปลี่ยนเลือดดำเป็นเลือดแดง
ชำระใจ[V] cleanse, See also: purify the mind, confess, repent, Example: ผู้ที่ประพฤติธรรมคือผู้ที่ละบาปบำเพ็ญบุญและชำระใจให้ผ่องใส, Thai definition: ทำใจให้บริสุทธิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระใจ[v.] (chamrajai) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent   FR: se confesser
ฟอก[v.] (føk) EN: purify ; clean ; cleanse   FR: purifier ; raffiner
ฟอกเลือด[v. exp.] (føk leūat) EN: purify blood   FR: purifier le sang
ฟอกโลหิต[v. exp.] (føk lōhit) EN: purify blood   FR: purifier le sang
ฆ่าเชื้อ[v.] (khā cheūa) EN: sterilize ; disinfect ; purify ; clean   FR: désinfecter ; nettoyer
ทำตัวให้บริสุทธิ์[v. exp.] (thamtūa hai børisut) EN: purify oneself   FR: se purifier

CMU English Pronouncing Dictionary
PURIFY    P Y UH1 R AH0 F AY2
PURIFYING    P Y UH1 R AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purify    (v) (p y u@1 r i f ai)
purifying    (v) (p y u@1 r i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
塩花;潮花;鹽花(oK)[しおばな, shiobana] (n) (1) (塩花, 鹽花 only) (arch) purifying salt; (2) (塩花, 鹽花 only) pile of salt placed by the door of a shop or restaurant; (3) whitecap [Add to Longdo]
御手洗[みたらし, mitarashi] (n) font of purifying water placed at the entrance of a shrine [Add to Longdo]
自浄能力[じじょうのうりょく, jijounouryoku] (n) self-cleansing power; being capable of purifying oneself [Add to Longdo]
浄化槽[じょうかそう, joukasou] (n) septic tank; tank for purifying water; (P) [Add to Longdo]
清めの塩[きよめのしお, kiyomenoshio] (n) salt thrown to purify the sumo ring before the bout [Add to Longdo]
清める;浄める[きよめる, kiyomeru] (v1,vt) to purify; to cleanse; to exorcise [Add to Longdo]
精げる;白げる[しらげる, shirageru] (v1,vt) to polish (rice); to refine; to purify [Add to Longdo]
精進潔斎[しょうじんけっさい, shoujinkessai] (n,vs) purifying oneself (religiously) by abstaining from eating meat [Add to Longdo]
直日神;直毘神[なおびのかみ, naobinokami] (n) (See 禍津日神) gods of restoration (who purify sin, etc.) [Add to Longdo]
土俵祭り[どひょうまつり, dohyoumatsuri] (n) ceremony to purify the ring before the start of sumo tournament [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
净化[jìng huà, ㄐㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] purify [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purify \Pu"ri*fy\, v. i.
   To grow or become pure or clear.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purify \Pu"ri*fy\ (p[=u]"r[i^]*f[imac]), v. t. [imp. & p. p.
   {Purified} (p[=u]"r[i^]*f[imac]d); p. pr. & vb. n.
   {Purifying} (p[=u]"r[i^]*f[imac]"[i^]ng).] [F. purifier, L.
   purificare; purus pure + -ficare (in comp.) to make. See
   {Pure}, and {-fy}.]
   1. To make pure or clear from material defilement, admixture,
    or imperfection; to free from extraneous or noxious
    matter; as, to purify liquors or metals; to purify the
    blood; to purify the air.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, in figurative uses:
    (a) To free from guilt or moral defilement; as, to purify
      the heart.
      [1913 Webster]
 
         And fit them so
         Purified to receive him pure.   --Milton.
      [1913 Webster]
    (b) To free from ceremonial or legal defilement.
      [1913 Webster]
 
         And Moses took the blood, and put it upon the
         horns of the altar, . . . and purified the
         altar.              --Lev. viii.
                          15.
      [1913 Webster]
 
         Purify both yourselves and your captives. --
                          Num. xxxi. 19.
      [1913 Webster]
    (c) To free from improprieties or barbarisms; as, to
      purify a language. --Sprat.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 purify
   v 1: remove impurities from, increase the concentration of, and
      separate through the process of distillation; "purify the
      water" [syn: {purify}, {sublimate}, {make pure}, {distill}]
   2: make pure or free from sin or guilt; "he left the monastery
     purified" [syn: {purify}, {purge}, {sanctify}]
   3: become clean or pure or free of guilt and sin; "The hippies
     came to the ashram in order to purify"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top