Search result for

exert

(76 entries)
(0.0067 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exert-, *exert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exert[VT] ใช้ความพยายามอย่างมาก (ทางร่างกายหรือจิตใจ)
exert[VT] ใช้อำนาจ (ไปกระทบบางคนหรือบางสิ่ง), See also: ใช้อิทธิพล (ไปกระทบบางคนหรือบางสิ่ง), Syn. bring to bear, put forth
exertion[N] การทุ่มเท, See also: การลงแรง, ความพยายาม, Syn. attempt, effort, endeavor
exertion[N] กิจกรรมที่ต้องลงแรงมาก, See also: กิจกรรมที่ต้องใช้กำลังมาก, Syn. effort

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exert(เอคเซิร์ท') {exerted,exerting,exerts} vt. ออกแรง,ออกกำลังกาย,พยายาม,ใช้อำนาจหน้าที่., See also: exertive adj., Syn. put
exertion(เอคเซอ'เชิน) n. การออกแรง,การสำแดง,การออกกำลังกาย,ความพยายาม

English-Thai: Nontri Dictionary
exert(vt) ใช้,ออกแรง,สำแดง,พยายาม,ใช้อำนาจ
exertion(n) การใช้,ความพยายาม,การใช้อำนาจหน้าที่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exertionกายบริหาร,การออกกำลังกาย,ออกแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"to exert its power and influence."จะแสดงพลังอำนาจที่มีอยู่ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I don't want her exerting that kind of influence over Max.ฉันไม่อยากให้เธอสอนพฤติกรรมแบบนั้นกับแม็กซ์ Orphan (2009)
...the frontal lobe, an area associated with emotions, issues orders and exerts perfect control over some 50 or so muscles in the face a natural smile is formed.สมองส่วนหน้านั้นะถ้ามีบางอย่างเข้ามาในใจเธอ ก็จะส่งคำสั่งออกมา ควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ บนใบหน้าประมาณ 50 มัด ให้เกิดรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติขึ้นมา Episode #1.7 (2009)
You shouldn't have exerted yourself so much.คุณยายไม่น่าฝืนตัวเองมากไปนะครับ Summer Wars (2009)
Hey, the keyboard lid could've exerted that much force.เฮ้ ฝาครอบคีย์บอร์ด ไม่ต้องใช้แรงมาก The Plain in the Prodigy (2009)
Because of the physical nature of the murders and the amount of control these unsubs exert over their victims, we believe that these unsubs are large or at least extremely physically fit.เนื่องจากสัญชาตญาณของฆาตกร รวมถึงความเชี่ยวชาญในการจัดการ ของฆาตกรที่มีต่อเหยื่อ เราเชื่อว่า ฆาตกรเป็นคนตัวใหญ่ Hopeless (2009)
Although it was only supposed to assist the pilot, not only can it independently exert autonomous control, but it can even exert an A.T. field while unmanned.ที่จริงมันควรจะเป็นแค่ผู้ช่วยนักบินเท่านั้น \ แต่พลังของมันก็เพียงพอจะแสดงพลังด้วยตัวเองได้ แถมยังสามารถสร้างสนามพลัง A.T. ได้โดยที่ไม่มีนักบิน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Enough to exert a quiet control.มากพอที่จะทำการควบคุมทุกอย่างแบบเงียบๆ Smoke and Steel (2010)
You exert a strong influence over Tara.เธอมีอิทธิพลต่อธาร่ามาก Widening Gyre (2010)
But they all exert incredible gravity.แต่พวกเขาทั้งหมดออกแรง แรงโน้มถ่วงอย่างไม่น่าเชื่อ Is Time Travel Possible? (2010)
Being nervous, hiding, exerting so much effort because of me...เพราะพี่ เธอจะต้องไม่เป็นแบบนั้น Episode #1.3 (2010)
You could get nosebleeds followed by extreme dizziness, especially after physical exertion.คุณอาจจะมีเลือดกำเดาไหล และตามด้วยอาการเวียนหัว โดยเฉพาะหลังจากการออกกำลังกาย Talk to the Hand (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exertDon't exert yourself.
exertHe exerted himself and made his way in life.
exertHe exerted himself to solve the problem.
exertI do not want to exert myself in vain.
exertI exerted myself to pass the examination.
exertSeveral politicians exerted strong pressure on the committee.
exertShe exerted herself to pass the examination.
exertSuccess depends on your own exertions.
exertThe union exerts a dominant influence on the conservative party.
exertThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.
exertWe exerted ourselves to finish the job.
exertWhether you will succeed or not depends upon your own exertions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใช้กำลัง[V] use force against, See also: exert oneself, fight, engage in battle, Example: ตำรวจใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้ชุมนุม, Thai definition: หักหาญเอาด้วยกำลัง
ออกแรง[V] exert, See also: put forth one's strength, Syn. ออกกำลัง, Example: ชายชราออกแรงถากถางหญ้าที่สวนหลังบ้านเกือบทั้งวัน
การออกกำลังกาย[N] exercise, See also: exertion, Syn. การออกกำลัง, การบริหารร่างกาย, Example: การเต้นแอโรบิคเป็นการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายใช้ออกซิเจนมากขึ้นถึงประมาณร้อยละ 70 ขึ้นไป, Thai definition: การบริหารร่างกายเพื่อให้แข็งแรง
ฮึกโหม[V] exert all the strength, Example: กองทัพพม่าฮึกโหมเข้าโจมตีกองทัพไทย, Thai definition: ระดมเข้าไปด้วยความคะนอง
ตะโกรง[ADV] cravenly, See also: exert very effort to acquire, to desire exceedingly, Syn. ทะเยอทะยาน, อยาก, ตะกลาม
การลงแรง[N] exerting one's efforts, See also: expending energy, making efforts, Syn. การออกแรง, Example: การลงแรงครั้งนี้เหนื่อยเกินกว่าที่เขาคิดไว้, Thai definition: การออกแรงทำงาน
ทุ่ม[V] exert oneself, See also: do one's best, exert to the utmost, use up, Syn. ทุ่มเท, Thai definition: ใช้ความสามารถ กำลัง หรือสติปัญญาทั้งหมดทำลงไป
ทุ่มเท[V] exert, See also: lavish, dedicate, apply, Thai definition: ยอมเสียสละให้อย่างล้นเหลือหรือเต็มกำลังความสามารถ
ออกกำลัง[V] exert, See also: put forth one's strength, Syn. ออกแรง, เบ่งแรง, Example: งานนี้ทำให้ฉันต้องออกกำลังเสียแล้ว, Thai definition: ใช้กำลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlang) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle   FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
โหม[v.] (hōm) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert   FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
การลงแรง [n.] (kān longraēng) EN: exerting one's efforts ; expending energy ; making efforts   FR: dépense d'énergie [f]
มานะ[v.] (māna) EN: endure ; make a determined effort ; be patient ; exert oneself ; be industrious   FR: persévérer ; persister ; se donner du mal
ออกกำลัง[v. exp.] (økkamlang) EN: exert ; put forth one's strength   
พยายาม[v.] (phayāyām) EN: try ; attempt : make an effort ; make great efforts ; endeavour = endeavor (Am.) ; strive ; exert ; strain   FR: essayer ; tenter ; s'efforcer (de) ; tâcher

CMU English Pronouncing Dictionary
EXERT    IH0 G Z ER1 T
EXERTS    IH0 G Z ER1 T S
EXERTED    IH0 G Z ER1 T AH0 D
EXERTING    IH0 G Z ER1 T IH0 NG
EXERTION    IH0 G Z ER1 SH AH0 N
EXERTIONS    IH0 G Z ER1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exert    (v) (i1 g z @@1 t)
exerts    (v) (i1 g z @@1 t s)
exerted    (v) (i1 g z @@1 t i d)
exerting    (v) (i1 g z @@1 t i ng)
exertion    (n) (i1 g z @@1 sh @ n)
exertions    (n) (i1 g z @@1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, mu] (int) (1) (arch) unh (sound of physical exertion); oof; (2) wow; whoa; (3) (See うむ) yes; yeah; uh-huh; (aux-v) (4) (after a -nai stem) probably; (5) will; intend to; (6) would like to have done (for me) [Add to Longdo]
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius) [Add to Longdo]
気張る[きばる, kibaru] (v5r) to strain or exert oneself; to go all out [Add to Longdo]
及ぼす[およぼす, oyobosu] (v5s,vt) to exert; to cause; to exercise; (P) [Add to Longdo]
勤労[きんろう, kinrou] (n,vs) labor; labour; exertion; diligent service; (P) [Add to Longdo]
腰を入れる;腰をいれる[こしをいれる, koshiwoireru] (exp,v1) (1) to take a solid stance; (2) (See 本腰を入れる) to put one's back in it; to exert oneself [Add to Longdo]
骨折り[ほねおり, honeori] (n) travail; exertion; service; labour (labor); ado [Add to Longdo]
骨折る[ほねおる, honeoru] (v5r,vi) to exert oneself greatly; to take pains [Add to Longdo]
出し過ぎる[だしすぎる, dashisugiru] (v1) to overdo something (speed, exertion, etc.) [Add to Longdo]
勝ち取る;勝ちとる[かちとる, kachitoru] (v5r,vt) to exert oneself and win; to gain (victory) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使劲[shǐ jìn, ㄕˇ ㄐㄧㄣˋ, 使 / 使] exert all one's strength [Add to Longdo]
[fèn, ㄈㄣˋ, / ] exert oneself [Add to Longdo]
施加[shī jiā, ㄕ ㄐㄧㄚ, ] exert (effort or pressure) [Add to Longdo]
用力[yòng lì, ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ, ] exert oneself (physically); put forth one's strength [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exert \Ex*ert"\, v. t. [imp. & p. p. {Exerted}; p. pr. & vb. n.
   {Exerting}.] [L. exertus, exsertus, p. p. of exerere,
   exserere, to thrust out; ex out + serere to join or bind
   together. See {Series}, and cf. {Exsert}.]
   1. To thrust forth; to emit; to push out. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       So from the seas exerts his radiant head
       The star by whom the lights of heaven are led.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To put force, ability, or anything of the nature of an
    active faculty; to put in vigorous action; to bring into
    active operation; as, to exert the strength of the body,
    limbs, faculties, or imagination; to exert the mind or the
    voice.
    [1913 Webster]
 
   3. To put forth, as the result or exercise of effort; to
    bring to bear; to do or perform.
    [1913 Webster]
 
       When we will has exerted an act of command on any
       faculty of the soul or member of the body. --South.
    [1913 Webster]
 
   {To exert one's self}, to use efforts or endeavors; to
    strive; to make an attempt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exert
   v 1: put to use; "exert one's power or influence" [syn: {exert},
      {exercise}]
   2: have and exercise; "wield power and authority" [syn: {wield},
     {exert}, {maintain}]
   3: make a great effort at a mental or physical task; "exert
     oneself"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top