ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

work out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -work out-, *work out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
work out(phrv) ทำให้ค่อยๆ ออกมา
work out as(phrv) รวมเป็น (การคำนวณ), See also: มีจำนวน, Syn. come out as
work out to(phrv) รวมเป็น (การคำนวณ), See also: มีจำนวน
work out all right(idm) จบอย่างมีความสุข, See also: จบด้วยดี, เสร็จสิ้นอย่างราบรื่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
work out(vi) ออกกำลังกาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you said everything would work out I thought you could tell the future.ที่ท่านบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ ผมคิดว่าท่านบอกอนาคตได้ Oh, God! (1977)
If your date... don't work out tonight for any reason... there's a motel up on the interstate.ไม่ว่าเหตุผลคืนนี้ก็ไม่ดี มีโรงแรมบนทางด่วน The Blues Brothers (1980)
I just have to work out how it's set up.ฉันแค่ต้องสืบดูว่ายังไง In the Mouth of Madness (1994)
Is there any way that... it could work out between us?มีทางมั้ย ที่เราจะหันหน้าเข้าหากัน Heat (1995)
I can't work out who this amazing piano player isเดาไม่ออกว่า มือเปียโนมหัศจรรย์คนนี้ใคร The Legend of 1900 (1998)
Do you mind? I'm trying to work out here. Unless... you want to spot me.โทษทีนะ ผมออกกำลังกายอยู่ ยกเว้นคุณจะมาช่วยผม American Beauty (1999)
It'll work out somehow. Nami-swan~!ดูเหมือนเจ้าหมวกฟางลูฟี่ถูกจับแล้ว One Piece: Wan pîsu (1999)
Tempting, tempting but I want to work out before my meeting.ได้ ฉันคิดงั้น เอาละ... Valentine (2001)
Just never seems to work out when I fall in love.ดูเหมือนมันไม่เคยสำเร็จเลย เวลาที่ฉันตกหลุมรัก Hope Springs (2003)
We can work out jurisdiction with Washington on the flight to Andrews.ดัคกี้ Yankee White (2003)
I just can't work out why there's no sound.ฉันซ่อมไม่ได้ ทำไมไม่มีเสียงออกมานะ Wicker Park (2004)
- I'll work out of the basement and you can, well sell one of the kids.จริงนะ? The Amityville Horror (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
work outA lot of woman work outside their homes these days.
work outCan you work out the total cost of the trip?
work outDid you work out the math problem?
work outEverything will work out in due course.
work outHe and his wife tried to work out their problems but couldn't.
work outHis wife has started to work out of necessity.
work outHow did he work out the big problem?
work outHow did he work out the plan?
work outHow will the plan work out?
work outI am going to work out the problem by myself.
work outI can't work out the problem.
work outI do not think their plan will work out.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ปัญหา[kaē panhā] (v) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with  FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; solutionner un problème ; rechercher une solution
เก็บเงิน[kep ngoen] (x) EN: collect money ; work out accounts ; do accounts  FR: encaisser ; collecter
คิดบัญชี[khit banchī] (v, exp) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts  FR: calculer ; compter
คิดเงิน[khit ngoen] (v, exp) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts  FR: faire l'addition ; faire la note
แปลความ[plaēkhwām] (v) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble  FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
วางโครงการ[wāng khrōngkān] (v, exp) EN: work out a plan ; lay plans ; plan

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
制订[zhì dìng, ㄓˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] work out; formulate, #5,080 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一計を案じる[いっけいをあんじる, ikkeiwoanjiru] (exp,v1) (See 一計) to devise a plan; to work out a plan [Add to Longdo]
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]
講じる[こうじる, koujiru] (v1,vt) (1) (See 講ずる・1) to take measures; to work out a plan; (2) (See 講ずる・2) to lecture; to read aloud; (3) (See 講ずる・3) to confer [Add to Longdo]
講ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vt) (1) (See 講じる・1) to take measures; to work out a plan; (2) (See 講じる・2) to lecture; to read aloud; (3) (See 講じる・3) to confer; (P) [Add to Longdo]
策する[さくする, sakusuru] (vs-s,vt) to devise a plan; to work out a plot [Add to Longdo]
巡らす[めぐらす, megurasu] (v5s,vt) to enclose (with); to surround (with); to encircle; to think over; to work out [Add to Longdo]
詳細を詰める[しょうさいをつめる, shousaiwotsumeru] (exp,v1) (See 詰める・5) to hammer out the details; to work out details [Add to Longdo]
打ち出す[うちだす, uchidasu] (v5s,vt) to begin; to beat; to end; to close; to set out (forth); to work out; to hammer out; (P) [Add to Longdo]
中を取る[なかをとる, nakawotoru] (exp,v5r) to work out a compromise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 work out
   v 1: come up with; "His colleagues worked out his interesting
      idea"; "We worked up an ad for our client" [syn: {work
      out}, {work up}]
   2: happen in a certain way, leading to, producing, or resulting
     in a certain outcome, often well; "Things worked out in an
     interesting way"; "Not everything worked out in the end and
     we were disappointed"
   3: work out in detail; "elaborate a plan" [syn: {elaborate},
     {work out}]
   4: do physical exercise; "She works out in the gym every day"
     [syn: {exercise}, {work out}]
   5: be calculated; "The fees work out to less than $1,000"
   6: make a mathematical calculation or computation [syn:
     {calculate}, {cipher}, {cypher}, {compute}, {work out},
     {reckon}, {figure}]
   7: find the solution to (a problem or question) or understand
     the meaning of; "did you solve the problem?"; "Work out your
     problems with the boss"; "this unpleasant situation isn't
     going to work itself out"; "did you get it?"; "Did you get my
     meaning?"; "He could not work the math problem" [syn:
     {solve}, {work out}, {figure out}, {puzzle out}, {lick},
     {work}]
   8: give a workout to; "Some parents exercise their infants"; "My
     personal trainer works me hard"; "work one's muscles"; "this
     puzzle will exercise your mind" [syn: {exercise}, {work},
     {work out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top