ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

work out

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -work out-, *work out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
work out[PHRV] ทำให้ค่อยๆ ออกมา
work out as[PHRV] รวมเป็น (การคำนวณ), See also: มีจำนวน, Syn. come out as
work out to[PHRV] รวมเป็น (การคำนวณ), See also: มีจำนวน
work out all right[IDM] จบอย่างมีความสุข, See also: จบด้วยดี, เสร็จสิ้นอย่างราบรื่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
work out (vi ) ออกกำลังกาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you said everything would work out I thought you could tell the future.ที่ท่านบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ ผมคิดว่าท่านบอกอนาคตได้ Oh, God! (1977)
I said, everything could work out, if that's everybody's choice.ผมว่าทุกอย่างเป็นไปได้ ขึ้นอยู่กับทางเลือกของคน Oh, God! (1977)
If your date... don't work out tonight for any reason... there's a motel up on the interstate.ไม่ว่าเหตุผลคืนนี้ก็ไม่ดี มีโรงแรมบนทางด่วน The Blues Brothers (1980)
I knew it would work out.ฉันรู้ว่ามันต้องลงเอยแบบนี้ Dirty Dancing (1987)
Our inmates, properly supervised, will be put to work outside these walls, performing all manner of public service.ผู้ต้องขังของเราภายใต้การดูแลอย่างถูกต้อง จะถูกนำไปทำงานนอกกำแพงเหล่านี้ การแสดงลักษณะของการบริการสาธารณะทั้งหมด The Shawshank Redemption (1994)
I just have to work out how it's set up.ฉันแค่ต้องสืบดูว่ายังไง In the Mouth of Madness (1994)
Is there any way that... it could work out between us?มีทางมั้ย ที่เราจะหันหน้าเข้าหากัน Heat (1995)
If for some reason it doesn't work out, all this equipment must be returned within seven days.ถ้าหากวิธีนี้ไม่ได้ผล ต้องคืนของภายใน 7 วัน Gattaca (1997)
- You work out, huh?ออกกำลังกายเหรอ Good Will Hunting (1997)
I mean, my mom never thought this would work out.คิดดู แม่ฉันไม่เคยคิดว่ามันจะได้ผล The One with the Jellyfish (1997)
And I hope you work out, all right?และฉันคิดว่านายคงทำงานได้ดีนะ/ ใช่มั้ย American History X (1998)
I can't work out who this amazing piano player isเดาไม่ออกว่า มือเปียโนมหัศจรรย์คนนี้ใคร The Legend of 1900 (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
work outA lot of woman work outside their homes these days.
work outCan you work out the total cost of the trip?
work outDid you work out the math problem?
work outEverything will work out in due course.
work outHe and his wife tried to work out their problems but couldn't.
work outHis wife has started to work out of necessity.
work outHow did he work out the big problem?
work outHow did he work out the plan?
work outHow will the plan work out?
work outI am going to work out the problem by myself.
work outI can't work out the problem.
work outI do not think their plan will work out.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ปัญหา[v.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with   FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; solutionner un problème ; rechercher une solution
เก็บเงิน[X] (kep ngoen) EN: collect money ; work out accounts ; do accounts   FR: encaisser ; collecter
คิดบัญชี[v. exp.] (khit banchī) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts   FR: calculer ; compter
คิดเงิน[v. exp.] (khit ngoen) EN: calculate ; count ; reckon ; work out accounts ; do accounts   FR: faire l'addition ; faire la note
แปลความ[v.] (plaēkhwām) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble   FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter
วางโครงการ[v. exp.] (wāng khrōngkān) EN: work out a plan ; lay plans ; plan   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
制订[zhì dìng, ㄓˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] work out; formulate, #5,080 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一計を案じる[いっけいをあんじる, ikkeiwoanjiru] (exp,v1) (See 一計) to devise a plan; to work out a plan [Add to Longdo]
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]
講じる[こうじる, koujiru] (v1,vt) (1) (See 講ずる・1) to take measures; to work out a plan; (2) (See 講ずる・2) to lecture; to read aloud; (3) (See 講ずる・3) to confer [Add to Longdo]
講ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vt) (1) (See 講じる・1) to take measures; to work out a plan; (2) (See 講じる・2) to lecture; to read aloud; (3) (See 講じる・3) to confer; (P) [Add to Longdo]
策する[さくする, sakusuru] (vs-s,vt) to devise a plan; to work out a plot [Add to Longdo]
巡らす[めぐらす, megurasu] (v5s,vt) to enclose (with); to surround (with); to encircle; to think over; to work out [Add to Longdo]
詳細を詰める[しょうさいをつめる, shousaiwotsumeru] (exp,v1) (See 詰める・5) to hammer out the details; to work out details [Add to Longdo]
打ち出す[うちだす, uchidasu] (v5s,vt) to begin; to beat; to end; to close; to set out (forth); to work out; to hammer out; (P) [Add to Longdo]
中を取る[なかをとる, nakawotoru] (exp,v5r) to work out a compromise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 work out
   v 1: come up with; "His colleagues worked out his interesting
      idea"; "We worked up an ad for our client" [syn: {work
      out}, {work up}]
   2: happen in a certain way, leading to, producing, or resulting
     in a certain outcome, often well; "Things worked out in an
     interesting way"; "Not everything worked out in the end and
     we were disappointed"
   3: work out in detail; "elaborate a plan" [syn: {elaborate},
     {work out}]
   4: do physical exercise; "She works out in the gym every day"
     [syn: {exercise}, {work out}]
   5: be calculated; "The fees work out to less than $1,000"
   6: make a mathematical calculation or computation [syn:
     {calculate}, {cipher}, {cypher}, {compute}, {work out},
     {reckon}, {figure}]
   7: find the solution to (a problem or question) or understand
     the meaning of; "did you solve the problem?"; "Work out your
     problems with the boss"; "this unpleasant situation isn't
     going to work itself out"; "did you get it?"; "Did you get my
     meaning?"; "He could not work the math problem" [syn:
     {solve}, {work out}, {figure out}, {puzzle out}, {lick},
     {work}]
   8: give a workout to; "Some parents exercise their infants"; "My
     personal trainer works me hard"; "work one's muscles"; "this
     puzzle will exercise your mind" [syn: {exercise}, {work},
     {work out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top