Search result for

(64 entries)
(0.0337 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -化-, *化*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[けしょう, keshou] (n) เครื่องสำอาง, เครื่องแต่งหน้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] (n) ห้องสุขา
学工学[かがくこうがく, kagakukougaku] (n ) วิศวกรรมเคมี
学調味料[かがくちょうみりょう, kagakuchoumiryou] (n phrase ) ผงชูรส

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ける[ばける, bakeru] Thai: แปลงร่าง English: to appear in disguise
ける[ばける, bakeru] Thai: เปลี่ยนรูปเป็น English: to take the form of
学的[かがくてき, kagakuteki] Thai: ทางเคมี English: chemical (an)
する[かする, kasuru] Thai: เปลี่ยนสภาพกลายเป็น ใช้ต่อท้ายคำที่แสดงสภาพเพื่อทำให้เป็นกริยา English: to change into

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[化, huà, ㄏㄨㄚˋ] to change, to convert, to reform; -ize
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
[か, ka] (suf) (See する) action of making something; -ification [Add to Longdo]
かす;魅す[ばかす, bakasu] (v5s,vt) to bewitch; to confuse; to enchant; to delude [Add to Longdo]
[ばけ, bake] (n,adj-no) (1) transforming oneself; taking on another form; disguising oneself; (2) artificial fly (for fishing) [Add to Longdo]
けの皮;の皮(io)[ばけのかわ, bakenokawa] (n) masking one's true character; disguise; sheep's clothing [Add to Longdo]
けの皮を現わす;けの皮を現す[ばけのかわをあらわす, bakenokawawoarawasu] (exp,v5s) to expose one's true colors (colours); to expose one's true character [Add to Longdo]
けの皮を剥ぐ;けの皮をはぐ[ばけのかわをはぐ, bakenokawawohagu] (exp,v5g) to unmask (someone's true nature) [Add to Longdo]
ける[ばける, bakeru] (v1,vi) (1) to appear in disguise; to take the form of; (2) to change for the worse; to corrupt; (P) [Add to Longdo]
けチェック[ばけチェック, bake chiekku] (n) {comp} parity check (data, memory, etc.) [Add to Longdo]
け猫[ばけねこ, bakeneko] (n) monster cat; cat with magical powers [Add to Longdo]
け物(P);[ばけもの(P);ばけもん(ik);バケモン, bakemono (P); bakemon (ik); bakemon] (n) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huā, ㄏㄨㄚ, ] variant of 花 [Add to Longdo]
[huà, ㄏㄨㄚˋ, ] to make into; to change into; -ization; to ... -ize; to transform; abbr. for chemistry [Add to Longdo]
[huà hé, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ, ] chemical combination [Add to Longdo]
合价[huà hé jià, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] valence (chem.) [Add to Longdo]
合物[huà hé wù, ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ˋ, ] chemical compound [Add to Longdo]
[huà míng, ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄥˊ, ] to use an alias; assumed name; pseudonym [Add to Longdo]
[huà zhuāng, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ, / ] to put on make-up [Add to Longdo]
妆品[huà zhuāng pǐn, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄆㄧㄣˇ, / ] makeup [Add to Longdo]
妆舞会[huà zhuāng wǔ huì, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] masquerade [Add to Longdo]
[huā zi, ㄏㄨㄚ ㄗ˙, ] beggar (old term); same as 花子 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What do you mean by cultural relativism?「文相対主義」とはどういう意味ですか。
A year had passed by and his body turned to dust.1年が過ぎ、彼の死体は塵とした。
The second argument deals with the naturalization of foreign workers in Japan.2番目の議論は日本の外国人労働者の帰に関するものである。
Food you eat which you don't like will not digest well.あなたが食べる食物で好きでないものはよく消しない。
Can you justify your action?あなたは自分の行為を正当できますか。
That old house is thought to be haunted.あの古い家には良くおけが出るそうだ。
That country's economic situation changes from day to day.あの国の経済状態は日ごとに変する。
She looks young because of her makeup, but she is already more than forty years old.あの人はお粧のせいで若く見えるけど、もう40歳を越えているのよ。 [F]
That store no longer sells cosmetics.あの店ではもう粧品は売っていない。
There are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.アマゾンのジャングルやニューギニア島には、いわゆる原始的な文があり、ヨーロッパやアジアやアフリカにはいわゆる進歩した文がある。しかし、このいずれの文の言語も同じように進歩しており、複雑なのである。
The American culture had been transplanted from Europe.アメリカの文はヨーロッパから移植されたものだ。
In American culture, speech is golden.アメリカ文では、雄弁は金である。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir, I'm looking forward to seeing how you visualize Mr. Hanaki's novel.[JA] (森口) 監督が花木作品を どう映像するのか 楽しみです Confrontation (2017)
If it becomes a movie?[JA] 映画... Affection (2017)
Here's to the World Theory TV special.[JA] (森口) 「セカイロン」の スペシャルドラマを祝って Confrontation (2017)
That's a brilliant idea.[CN] 再加上《世界论》电影的正式发表 来进行现场直播 一定会引发话题的 Disbanded (2017)
Yes.[CN] 应该没有任何理由 是可以把杀人正当 Reason (2017)
But you only have yourself.[CN] 好了 乱动的话会成丑女喔 Ready (2017)
World Theory will now become a movie.[JA] (花木)「セカイロン」 ついに映像が決定しました Disbanded (2017)
The two works that everyone wants to see made into a movie are World Theory and Drifting Emotions .[JA] 今 最も映像が望まれているのも 「セカイロン」と「漂う感情」の 2作品ですからね Ready (2017)
What a big family you have now![CN] (冢本瞳) 因为这群女人 我的人生起了巨大的变 Choices (2017)
There are all kinds of people in this world.[CN] 将感情与讯息成明确的文字 传达给读者 Values (2017)
Yes.[CN] 因为这群女人 我的人生起了巨大的变 Absolute (2017)
You're the same age as Hiroshi, aren't you?[CN] 但是 只要有理由 就能正当杀人的行为吗? Values (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ける[ばける, bakeru] to corrupt [Add to Longdo]
けチェック[ばけチェック, bake chiekku] parity check (data, memory, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かす[ばかす, bakasu] behexen [Add to Longdo]
ける[ばける, bakeru] sich_verwandeln [Add to Longdo]
け物[ばけもの, bakemono] Gespenst, Geist [Add to Longdo]
[かがく, kagaku] Chemie [Add to Longdo]
[けしょう, keshou] das_Schminken, Schminke [Add to Longdo]
粧品[けしょうひん, keshouhin] Toilettengegenstaende [Add to Longdo]
粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] Toilettenzimmer [Add to Longdo]
粧箱[けしょうばこ, keshoubako] Kosmetikbeutel, Kosmetikkoefferchen [Add to Longdo]
[かせん, kasen] Kunstfaser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top