ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

socialize

S OW1 SH AH0 L AY2 Z   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -socialize-, *socialize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
socialize[VI] คบหาสมาคม, See also: พบปะผู้คน, Syn. be friendly, fraternize
socialize[VT] สอนการอยู่รวมกันเป็นสังคม, Syn. civilize, teach manners
socialize[VT] ทำให้เป็นระบบสังคมนิยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
socialize(โซ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นสังคม,จัดตั้งชุมชน. - vi. คบหาสมาคม,วิสาสะ., Syn. socialise., See also: socializable adj. socialization n. socializer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
socialize(vt) ทำให้เป็นสังคมนิยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
socialized medicineการแพทย์ที่จัดโดยสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't have any friends to play with or socialize with except my mom's computer, and, to be honest, we got along very well.ผมไม่มีเพื่อนเล่นด้วยหรือ เข้าสังคมด้วยยกเว้นคอมพิวเตอร์ของแม่ แต่ให้พูดจริง ๆ แล้ว เราเข้ากันได้อย่างดีมากเลยล่ะ Hacker (2016)
My opportunities to, uh, socialize are somewhat limited.โอกาสที่ผมจะ... ติดต่อคนอื่นมันมีจำกัดนะ Final Shot (2013)
I mean, these British guys like to socialize with their students.คนอังกฤษก็ชอบสังสรรค์ กับศิษย์ของตน Intro to Knots (2013)
It's fine. He'll just stare at the wall, and I'll socialize around him.ไม่เป็นไร เขาแค่ ยืนจ้องผนัง Fright Night (2013)
There were other children besides Chang Gil that couldn't adapt and left the shelter, but in my recollection, Kang Chang Gil was the one child that couldn't socialize with anyone.เด็กที่ออกจากสถานที่นี้ไป เนื่องจากปรับตัวไม่ได้ มีจำนวนมากมายนอกจากชางกิล คังชางกิลที่ฉันจำได้... Poseidon (2011)
You're investigating Bannerman's bank, and your son socializes with him?คุณกำลังสืบสวนธนาคารของแบนเนอร์แมน แล้วลูกชายท่านไปสังสรรค์กับเขาหรือครับ Number Crunch (2011)
I am unfit to socialize with your classy gay boyfriend.ผมเข้ากับเพื่อนเกย์ของคุณไม่ได้จริงๆ A Humiliating Business (2010)
I don't usually socialize with cops.ปรกติแล้ว ผมไม่สุงสิงกับพวกตำรวจ Consumed (2010)
We didn't socialize outside of work, but, uh, well, we were all devastated when we heard.เราไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กันในเรื่องอื่น นอกจากเรื่องงาน แต่เอ่อ... เราทั้งหมดรู้สึกสูญเสีย ตอนที่รู้เรื่อง The Plateau (2010)
It's such a bummer, too, because one of the things I love about first class is the opportunity to really socialize and rub elbows with people that are, you know, like-minded, and not the rabble.มันก็น่าผิดหวังเหมือนกันนะ เพราะว่าอย่างนึงที่ผมชอบ เกี่ยวกับเฟิร์สคลาส คือโอกาสที่จะได้เจอคนสังคมเดียวกัน Chuck Versus First Class (2010)
Well,I wouldn't bother with me,seriously, because I wouldn't even socialize with anyone remotely related to my job.ฉันไม่ได้กวนใจฉันนะ กับฉัน... จริง ๆ เพราะว่าฉันไม่เคยมีความสัมพันธ์ กับใครก็ตามที่ทำงานด้วยกัน Out of Time (2009)
How do you socialize with him?ทำไมคุณแน่ใจว่าจะติดต่อเขาได้ Public Enemies (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
socializeIn addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าสังคม[V] socialize, Example: เด็กที่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่จะเป็นเด็กที่พร้อมจะเรียนรู้อารมณ์ดีสามารถปรับตัวได้เมื่อเข้าสังคม
สร้างมิตร[V] make friends, See also: socialize, Syn. ผูกมิตร, สร้างสัมพันธ์, ผูกสัมพันธ์, Ant. สร้างศัตรู, Example: พรรคของเราสร้างมิตรทางการเมืองมาตลอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สร้างมิตร[v. exp.] (sāng mit) EN: make friends ; socialize   FR: se faire des amis
สังสรรค์[v.] (sangsan) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally   FR: se réunir ; se retrouver

CMU English Pronouncing Dictionary
SOCIALIZE    S OW1 SH AH0 L AY2 Z
SOCIALIZED    S OW1 SH AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
socialize    (v) sˈouʃəlaɪz (s ou1 sh @ l ai z)
socialized    (v) sˈouʃəlaɪzd (s ou1 sh @ l ai z d)
socializes    (v) sˈouʃəlaɪzɪz (s ou1 sh @ l ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Socialize \So"cial*ize\, v. t.
   1. To render social.
    [1913 Webster]
 
   2. To subject to, or regulate by, socialism.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 socialize
   v 1: take part in social activities; interact with others; "He
      never socializes with his colleagues"; "The old man hates
      to socialize" [syn: {socialize}, {socialise}]
   2: train for a social environment; "The children must be
     properly socialized" [syn: {socialize}, {socialise}]
   3: prepare for social life; "Children have to be socialized in
     school" [syn: {socialize}, {socialise}]
   4: make conform to socialist ideas and philosophies; "Health
     care should be socialized!" [syn: {socialize}, {socialise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top