Search result for

assemble

(112 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assemble-, *assemble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assemble[VT] ประกอบ
assemble[VI] รวมตัว, Syn. collect, gather
assemble[VT] เอามารวมกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assemble(อะเซม'เบิล) vt. รวบรวม,ประชุม,รวมเข้า. -assembler n., Syn. combine, collect ###A. disperse, separate) แปล (ภาษาแอสเซมบลี) หมายถึงแปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ๆ ได้
assemblerแอสเซมเบลอร์ตัวแปลภาษาแอสเซมบลีหมายถึง โปรแกรมที่ใช้เพื่อทำหน้าที่แปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์อ่านแล้วเข้าใจ และปฏิบัติตามคำสั่งได้ ดู assembly language
macro assemblerตัวแปลแมโครหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่งที่ใช้งานในการสร้างโปรแกรมแมโครและมีหน้าที่แปลภาษาที่ใช้ในแมโครให้เป็นภาษาแอสเซมบลี (assembly language) แต่ละข้อคำสั่งในโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีนั้นใช้แทนคำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) หลายคำสั่งได้ ฉะนั้นถ้าเขียนแมโครเก็บไว้ เมื่อเรียกมาใช้ก็จะทำให้สะดวก ไม่ต้องพิมพ์คำสั่งยาว ๆ ดู macro ประกอบ
reassemble(รีอะเซม'เบิล) vt.,vi. รวมตัวใหม่,ประกอบใหม่,ชุมนุมกันใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
assemble(n) การประชุม
assemble(vi) ประชุม,มาชุมนุมกัน,รวบรวม
reassemble(vi) ชุมนุมกันใหม่,รวมกันอีกครั้ง,ประกอบขึ้นใหม่
reassemble(vt) ชุมนุมกันใหม่,ทำให้รวมกันอีกครั้ง,ประกอบขึ้นใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assembleแปลภาษาแอสเซมบลี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assemble๑. ชุมนุม (ก. รัฐธรรมนูญ และ ก. ปกครอง)๒. มั่วสุม (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assembleแปลภาษาแอสเซมบลี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assemble, liberty to; assembly, freedom ofเสรีภาพในการชุมนุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assemblerแอสเซมเบลอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assemblerแอสเซมเบลอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assemblerตัวแปลภาษาแอสเซมบลี
โปรแกรมประเภทหนึ่งซึ่งทำหน้าที่แปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีไปเป็นภาษาเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Assembler language (Computer program language)แอสเซมเบลอร์ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Assemble on the building opposite.รวมกันที่ตรงข้ามตึก The Dark Knight (2008)
Assemble on that bank!เราจะรวมตัวกัน! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
We are ready. Everyone has assembled.พวกเขาเตรียมพร้อมแล้ว, ทุกคนกำลังรอท่านอยู่. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Time was commanders would assemble their troopsในเวลาที่เหล่าผู้บัญชาการ เรียกประชุมกองทัพ The Price (2008)
Please assemble all the staff for me.เรียกประชุมสต๊าฟทั้งหมดให้ผมหน่อย.. Invictus (2009)
Wake up our colleagues and have them assembled in one hour.ปลุกคนของเรา และติดตั้งมันให้เสร็จในหนึ่งชั่วโมง Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Assemble the field teams.สั่งการภาคสนามลงไป Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Assemble the Cabinet and the Joint Chiefs.จัดประชุมคณะรัฐมนตรี และผบ.เหล่าทัพ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Dubaku suspected wwere gonna take him out, and apparently, he assembled evide nce to use as an insurance policy.ดูบากูสงสัยว่าเราจะเก็บเขา ตอนนี้เขาใช้หลักฐานทุกอย่างที่มี เป็นสิ่งรับรองความปลอดภัยของเขา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Grapevine says walter kendrick has assembled a group of private investors, and they're about to invest a significant amount of capital.เกรบวินท์บอกว่าวอลเตอร์ เคนดริกได้รวบรวม กลุ่มของผู้ลงทุนรายย่อย และมันเกี่ยวกับการลงทุน ปริมาณทุนจดทะเบียน They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Well, should i assemble the police for a profile?งั้นฉันค้นจากแฟ้มของตำรวจให้มั๊ย? Pleasure Is My Business (2009)
Come assembled.นำมาประกอบ Albification (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assembleAt Kuroda Primary School we assemble at a prearranged time and go to school as a group.
assembleHere we have assembled only athletes who have broken 10 minutes but, as you can see, Hirayama's record is the slowest of the five people.
assembleThe club members assembled in the meeting room.
assembleThe factory now under construction will assemble 3,000 VCR units per day.
assembleThe leaders assembled in Paris for a meeting.
assembleThe manager assembled the players on the field.
assembleThe mechanic assembled the engine.
assembleThe police assembled a lot of evidence against him.
assembleThe police assembled several unemployed men.
assembleThe president assembled his advisers for a conference.
assembleThe students assembled in the classroom.
assembleThe teacher assembled the students in the hall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวมตัว[V] assemble, See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine in, Syn. รวมกลุ่ม, Example: เราต้องจัดการไม่ให้พวกมันรวมตัวกันได้, Thai definition: เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม, ร่วมชุมนุมกัน
มั่ว[V] assemble, See also: conspire, swarm, gather, congregate, mustre, rally, Syn. มั่วสุม, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มักพากันไปมั่วในผับในเธคอย่างไม่คิดถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่, Thai definition: มาอยู่รวมกันหรือมาสุมหัวกัน (ใช้ในทางไม่ดี)
ระดม[V] mobilize, See also: assemble, muster, gather, come in force, Example: คู่ต่อสู้มีแผนที่จะระดมคะแนนเสียงด้วยวิธีทุจริต, Thai definition: รวมพร้อมๆ กันอย่างรีบด่วน
มั่วสุม[V] assemble for unlawful purposes, See also: meet or gather for unlawful purpose, Syn. สุมหัว, มั่ว, Example: เขามั่วสุมอยู่กับพวกสูบกัญชาจนดึกดื่นค่อนคืน, Thai definition: ชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี เช่น มั่วสุมเล่นการพนัน
ลอม[ADJ] gathered together, See also: assembled, curving toward each other, Thai definition: อาการที่โค้งเข้าหากันเป็นวง
ต่อรถ[V] build a car, See also: assemble, construct, Example: ศูนย์รถยนต์กำลังเร่งต่อรถรุ่นใหม่เพื่อให้ทันงานเปิดตัวในต้นปีหน้า, Thai definition: ประกอบรถ
ทรสองทรสุม[V] assemble, See also: meet together, congregate, swarm, flock together, gather, Syn. ทระสองทระสุม, ซ่อมสุม, ประชุม, รวมตัว, Example: เหล่าไพร่พลทรสองทรสุมก่อนเคลื่อนพล, Notes: (กวี)
ยกกำลัง[V] mobilize, See also: assemble, prepare, gather, raise an army, Syn. รวมพล, Example: มีทหารพม่ายกกำลังมา 3 กองพลเพื่อโจมตีชนกลุ่มน้อย
ยกพวก[V] gather, See also: assemble, congregate, muster, Syn. รวมหัว, Example: นักเรียนช่างกลยกพวกไปตีกับโรงเรียนอื่น, Thai definition: ไปกันเป็นกลุ่ม
ประกอบ[V] assemble, See also: put together, fit together, form, Syn. ประสม, ก่อรูป, รวมตัวกันขึ้น, Example: บริษัทต้องการจ้างพนักงานมาประกอบรถจักรยานยนต์, Thai definition: เอาชิ้นส่วนต่างๆ มารวมหรือคุมกันเข้าเป็นรูปร่างตามที่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement   FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
ชุม[v.] (chum) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster   
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: assembly ; meeting ; party ; club   FR: assemblée [f]
ชุมนุม[v.] (chumnum) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate   FR: rassembler ; rallier
จับกลุ่ม[v.] (japklum) EN: assemble   
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering   FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting   FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมสามัญ[n. exp.] (kān prachum sāman) EN: ordinary meeting   FR: réunion ordinaire [f] ; assemblée ordinaire [f]
การประชุมสามัญประจำปี[n. exp.] (kān prachum sāman prajampī) EN: annual general meeting (AGM)   FR: assemblée générale annuelle [f]
การประชุมใหญ่[n. prop.] (kān prachum yai) EN: general meeting ; convention   FR: réunion générale [f] ; assemblée générale [f] ; convention [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSEMBLE    AH0 S EH1 M B AH0 L
ASSEMBLED    AH0 S EH1 M B AH0 L D
ASSEMBLER    AH0 S EH1 M B L ER0
ASSEMBLES    AH0 S EH1 M B AH0 L Z
ASSEMBLERS    AH0 S EH1 M B L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assemble    (v) (@1 s e1 m b l)
assembled    (v) (@1 s e1 m b l d)
assembles    (v) (@1 s e1 m b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assembler {m} [comp.]assembler [Add to Longdo]
Assembler {m}assembly [Add to Longdo]
Assembler-Primärprogramm {n} [comp.]assembler primary program [Add to Longdo]
Assembler-Programmierer {m} [comp.]assembler programmer [Add to Longdo]
Assembler-Programmverknüpfung {f} [comp.]assembler program link [Add to Longdo]
Assembler {m}; Monteur {m}; Montagefirma {f}assembler [Add to Longdo]
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembler instruction [Add to Longdo]
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembly instruction [Add to Longdo]
Assemblerdirektive {f} [comp.]assembler directive [Add to Longdo]
Assemblerformat {n} [comp.]assembler format [Add to Longdo]
Assemblermodul {n} [comp.]assembler module [Add to Longdo]
Assemblerprotokoll {n}; Übersetzungsprotokoll {n} [comp.]assembler listing [Add to Longdo]
Assemblersprache {f} [comp.]assembler language; assembly language [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセンブラ;アセンブラー[, asenbura ; asenbura-] (n) {comp} assembler [Add to Longdo]
アセンブラマクロ変換支援プログラム[アセンブラマクロへんかんしえんプログラム, asenburamakuro henkanshien puroguramu] (n) {comp} assembler macro conversion aid [Add to Longdo]
アセンブラ制御命令[アセンブラせいぎょめいれい, asenbura seigyomeirei] (n) {comp} assembler control instruction [Add to Longdo]
アセンブル[, asenburu] (n,vs) assemble [Add to Longdo]
アセンブル編集[アセンブルへんしゅう, asenburu henshuu] (n) {comp} assemble edit [Add to Longdo]
クロスアセンブラ[, kurosuasenbura] (n) {comp} cross assembler [Add to Longdo]
スプリッター[, supuritta-] (n) (See 分波器) splitter (device that splits and reassembles signals from different frequencies) [Add to Longdo]
セットメーカー[, settome-ka-] (n) manufacturer of assembled products (wasei [Add to Longdo]
ディスアセンブル[, deisuasenburu] (exp) {comp} disassemble [Add to Longdo]
パケット組立て分解機能[パケットくみたてぶんかいきのう, paketto kumitatebunkaikinou] (n) {comp} packet assembler-disassembler; PAD [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
聚集[jù jí, ㄐㄩˋ ㄐㄧˊ, ] assemble; gather, #4,543 [Add to Longdo]
[còu, ㄘㄡˋ, / ] assemble; put together; press near; come together, #6,071 [Add to Longdo]
组装[zǔ zhuāng, ㄗㄨˇ ㄓㄨㄤ, / ] assemble and install, #13,129 [Add to Longdo]
集聚[jí jù, ㄐㄧˊ ㄐㄩˋ, ] assemble; gather, #13,390 [Add to Longdo]
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] assemble; small, #94,898 [Add to Longdo]
合成语音[hé chéng yǔ yīn, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ , / ] assembled phonology [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アセンブラ[あせんぶら, asenbura] assembler [Add to Longdo]
アセンブル[あせんぶる, asenburu] assemble (vs) [Add to Longdo]
クロスアセンブラ[くろすあせんぶら, kurosuasenbura] cross assembler [Add to Longdo]
パケット組立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.) [Add to Longdo]
マクロアセンブラ[まくろあせんぶら, makuroasenbura] macro assembler [Add to Longdo]
逆アセンブラ[ぎゃくアセンブラ, gyaku asenbura] disassembler [Add to Longdo]
再度組み立て[さいどふくみたて, saidofukumitate] reassemble [Add to Longdo]
翻訳アセンブラ指示文[ほんやくあせんぶらしじぶん, honyakuasenburashijibun] assembler directive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assemble \As*sem"ble\, v. i.
   To meet or come together, as a number of individuals; to
   convene; to congregate.            --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      The Parliament assembled in November.  --W. Massey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assemble \As*sem"ble\, v. i.
   To liken; to compare. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Bribes may be assembled to pitch.    --Latimer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assemble \As*sem"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Assembled}; p. pr. &
   vb. n. {Assembling}.] [F. assembler, fr. LL. assimulare to
   bring together to collect; L. ad + simul together; akin to
   similis like, Gr. ? at the same time, and E. same. Cf.
   {Assimilate}, {Same}.]
   1. To collect into one place or body; to bring or call
    together; to convene; to congregate.
    [1913 Webster]
 
       Thither he assembled all his train.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       All the men of Israel assembled themselves. --1
                          Kings viii. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. To collect and put together the parts of; as, to assemble
    a bicycle, watch, gun, or other manufactured article.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assemble
   v 1: create by putting components or members together; "She
      pieced a quilt"; "He tacked together some verses"; "They
      set up a committee" [syn: {assemble}, {piece}, {put
      together}, {set up}, {tack}, {tack together}] [ant: {break
      apart}, {break up}, {disassemble}, {dismantle}, {take
      apart}]
   2: collect in one place; "We assembled in the church basement";
     "Let's gather in the dining room" [syn: {meet}, {gather},
     {assemble}, {forgather}, {foregather}]
   3: get people together; "assemble your colleagues"; "get
     together all those who are interested in the project";
     "gather the close family members" [syn: {assemble}, {gather},
     {get together}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top