Search result for

เฉลี่ย

(46 entries)
(0.0473 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฉลี่ย-, *เฉลี่ย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉลี่ย[V] share, See also: divide, assign, distribute, Syn. แบ่ง, หาร, Example: ทุกคนเฉลี่ยกันเพื่อจ่ายค่าอาหาร, Thai definition: แบ่งส่วนให้เท่าๆ กัน
เฉลี่ย[V] average, See also: balance out to, make on average, to estimate an average, Example: ชาวประมงในหมู่บ้านนี้ เฉลี่ยแล้วแต่ละคนมีรายได้ 500-600 บาทต่อเดือน
เฉลี่ย[ADJ] average, See also: mean, Syn. ค่าเฉลี่ย, Example: เขาเป็นเด็กที่ฉลาดเรียนดี ได้เกรดเฉลี่ย 3.6 %

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉลี่ย(ฉะเหฺลี่ย) ก. แบ่งส่วนให้เท่ากัน, แจกจ่ายให้ทั่วกัน.
เฉลี่ย(ฉะเหฺลี่ย) ว. ที่ถัวให้มีส่วนเสมอกัน เช่น รายเฉลี่ย.
เฉลี่ย(ฉะเหฺลี่ยง) น. ยาน, คานหาม, โดยมากใช้ว่า เสลี่ยง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Is it right? - Fine.4,000 ศพ ในรอบ 30 ปี เฉลี่ย 3 วัน ต่อ 1 ศพ Gomorrah (2008)
Not your average salesmen.ไม่ได้พนักงานขายเฉลี่ยของคุณ Revolutionary Road (2008)
Averaging 30 miles an hour the whole way,เฉลี่ยแล้วก็ 30 ไมล์ต่อ ชม ตลอดทาง Safe and Sound (2008)
Every apartment Summer rented... was offered at an average rate of 9.2% below market value.ทุกอพาร์ทเมนท์ที่ซัมเมอร์เคยเช่า คิดค่าเช่าที่ราคาเฉลี่ยซึ่งต่ำกว่าอัตราเช่าถึง 9.2% 500 Days of Summer (2009)
And her round-trip commute to work... averaged 18.4 double takes per day.และการเดินทางไป-กลับที่ทำงานของเธอ ได้สร้างความประหลาดใจให้ผู้คนโดยเฉลี่ย 18.4 ครั้งต่อวัน 500 Days of Summer (2009)
Rip, if we average your scores with Duke's, you pass, too.ริป, ถ้าเราเฉลี่ยคะแนนของนายกับดุ๊ค\ นายก็ผ่านด้วย G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
If there is even a chance that this guy is Tully's secret weapon, we're gonna need a hell of a lot more than his goddamn grade point average!มีโอกาสที่หมอนี่จะเป็นอาวุธลับของไอ้ทัลลี่ เราต้องรู้เกี่ยวกับเขาทุกอย่าง ไม่ใช่แค่เกรดเฉลี่ยตอนเรียน Duplicity (2009)
Acid rain from coal-burning power plants have pushed mercury levels to 87 times the national average.ฝนกรดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทำให้ปริมาณสารปรอท สูงเป็น 87 เท่าของค่าเฉลี่ย I Knew You Were a Pig (2009)
Leukemia rates around here are 145% above the national average.อัตตราของโรคลูคีเมียที่นี่สูงถึง 145 % ของค่าเฉลี่ย Hey! Mr. Pibb! (2009)
At least I got persistence.อย่างน้อยฉันก็ยายามงัดต่อล่ะกัน กฎแห่งการเฉลี่ย Peekaboo (2009)
2.2 pounds.อ้อ น้ําหนักค่าเฉลี่ยครึ่งหนึ่ง... 4 Days Out (2009)
THE AVERAGE UPTICK HASN'T SURPASSED 5% IN THE PAST 10 YEARS N CLEVELAND11เปอร์เซ็นในไตรมาศนี้ ปกติเฉลี่ยแล้วไม่เคยเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ในคลิฟแลนด์10ปีที่ผ่านมา Zoe's Reprise (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty   FR: partager ; répartir
เฉลี่ย[adj.] (chalīa) EN: average ; mean   FR: moyen
เฉลี่ยค่าใช้จ่าย[v. exp.] (chalīa khāchaijāi) EN: share the expenses   
เฉลี่ยน้ำหนัก[v. exp.] (chalīa nāmnak ) EN: distribute the weight evenly   

English-Thai: Longdo Dictionary
MSL(n) ความสูงเฉลี่ยของระดับน้ำทะเล ย่อมาจาก mean sea level
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
average[ADJ] โดยเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, Syn. mean, medium, median
average[VT] หาค่าเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, Syn. make, earn, perform, do
average out[PHRV] คิดเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, คิดถัวเฉลี่ย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arithmetic meanค่าเฉลี่ยที่ได้จากการหารผลรวมของเลขด้วยจำนวนเลขเหล่านั้น,ค่าเฉลี่ย
atomic weightน้ำหนักอะตอมโดยเฉลี่ยของธาตุ
average(แอฟ'เวอะเรจฺ) n. ค่าเฉลี่ย,อัตราเฉลี่ย,จำนวนเฉลี่ย -vt,vi. คิดเฉลี่ย,คิดถัวเฉลี่ย.
averment(อะเวอ'เมินท) n. การเฉลี่ย, ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แน่นอน (act of averring)
geoid(จี'ออยดฺ) n. ผิวหน้าที่บรรจบกับระดับน้ำทะเลเฉลี่ย,รูปโลกตามผิวหน้าดังกล่าว
harmonic meanส่วนกลับของค่าเฉลี่ยของผลบวกของส่วนกลับแต่ละรายการของข้อมูลสถิติ
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
medial(มี'เดียล) adj. อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง,กึ่งกลาง,เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย,ธรรมดา,ปกติ
median(มี'เดียน) adj. แนวหรือเส้นกึ่งกลาง,อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง. n. ค่าเฉลี่ยของเลขกลางจำนวนของกลุ่มเลขที่เรียงลำดับ ความมากน้อย,แนวแบ่ง,เส้นแบ่ง.
mtbf(เอ็มทีบีเอฟ) ย่อมาจากคำ mean time between failure ได้แก่อายุการใช้งานเฉลี่ยของอุปกรณ์บางชนิด เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าเป็นขนาด MTBF 35000 ก็หมายความว่า เมื่อใช้พิมพ์ออกมา 35,000 แผ่น ก็จะถึงคราวหมดอายุของมันแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
average(adj) โดยเฉลี่ย,โดยทั่วไป,โดยมาก
average(n) ค่าเฉลี่ย,ส่วนมาก,คนทั่วไป
average(vi) คิดเฉลี่ย,เฉลี่ยเท่าๆกัน
median(n) สิ่งที่อยู่ตรงกลาง,ค่าเฉลี่ย,เส้นแบ่ง,แนวแบ่ง
norm(n) มาตรฐาน,แบบฉบับ,แบบแผน,รูปแบบ,ค่าเฉลี่ย
overhead(adj) อยู่เหนือหัว,อยู่ข้างบน,ทั่วไป,โดยเฉลี่ย
par(n) ความเสมอกัน,เกณฑ์,รายเฉลี่ย,ราคาที่ปรากฏ,ระดับมาตรฐาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
平均[へいきん, heikin] (n) เฉลี่ย

German-Thai: Longdo Dictionary
im Schnittโดยเฉลี่ย เช่น 80 km/h im Schnitt fahren

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top