ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เฉลี่ย

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฉลี่ย-, *เฉลี่ย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉลี่ย[V] share, See also: divide, assign, distribute, Syn. แบ่ง, หาร, Example: ทุกคนเฉลี่ยกันเพื่อจ่ายค่าอาหาร, Thai definition: แบ่งส่วนให้เท่าๆ กัน
เฉลี่ย[V] average, See also: balance out to, make on average, to estimate an average, Example: ชาวประมงในหมู่บ้านนี้ เฉลี่ยแล้วแต่ละคนมีรายได้ 500-600 บาทต่อเดือน
เฉลี่ย[ADJ] average, See also: mean, Syn. ค่าเฉลี่ย, Example: เขาเป็นเด็กที่ฉลาดเรียนดี ได้เกรดเฉลี่ย 3.6 %

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉลี่ย(ฉะเหฺลี่ย) ก. แบ่งส่วนให้เท่ากัน, แจกจ่ายให้ทั่วกัน.
เฉลี่ย(ฉะเหฺลี่ย) ว. ที่ถัวให้มีส่วนเสมอกัน เช่น รายเฉลี่ย.
เฉลี่ย(ฉะเหฺลี่ยง) น. ยาน, คานหาม, โดยมากใช้ว่า เสลี่ยง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lifetime average .356, third highest in history.เฉลี่ย .356 ต่อฤดูกาล สูงสุดอันดับ 3 ในประวัติศาสตร์ Field of Dreams (1989)
If he threw it, how do you explain he hit .375 for the Series and committed no errors?ถ้าเขาล้มบอลจริง คนจะอธิบายได้ยังไง ว่าเขาตีเฉลี่ย .375 และไม่เล่นพลาดแม้แต่ครั้งเดียว Field of Dreams (1989)
The kid passed. C+ average.เด็กที่ผ่านมา C + เฉลี่ย The Shawshank Redemption (1994)
-Life expectancy: 30.2 years. -Thirty years?อายุเฉลี่ย 30.2 ปี , 30เหรอ? Gattaca (1997)
You've got a bit of an unfair advantage.คุณมีค่าเฉลี่ย ไม่ปกติเล็กน้อย eXistenZ (1999)
Single pat of butter.ค่าเฉลี่ยของการยอมความกันนอกศาล C Fight Club (1999)
When a student's average score increases +1?เมื่อคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเพิ่มขึ้น +1? ... GTO (1999)
5 hundred. You know how many people on average read one copy?รู้ไหมโดยเฉลี่ย ฉบับนึงมีคนอ่านกี่คน The Pianist (2002)
I'll raise my average above 50 on the next mid-term.ผมจะทำคะแนนเฉลี่ยให้มากกว่า50 คะแนน ในการสอบกลางภาคครั้งต่อไป My Tutor Friend (2003)
I'll get above a 50, okay?ผมจะทำคะแนนเฉลี่ยให้มากกว่า 50 คะแนน ตกลงมั้ย? My Tutor Friend (2003)
I thought I had lived an average life but I've sinned too muchโดยเฉลี่ยจากชีวิต ฉันทำชั่วมามากเกินไป Oldboy (2003)
In this trial exam, our class again got the lowest average gradeในการทดลองสอบล่าสุด ห้องเราได้คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด 100 Days with Mr. Arrogant (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty   FR: partager ; répartir
เฉลี่ย[adj.] (chalīa) EN: average ; mean   FR: moyen
เฉลี่ยค่าใช้จ่าย[v. exp.] (chalīa khāchaijāi) EN: share the expenses   
เฉลี่ยน้ำหนัก[v. exp.] (chalīa nāmnak ) EN: distribute the weight evenly   

English-Thai: Longdo Dictionary
MSL(n) ความสูงเฉลี่ยของระดับน้ำทะเล ย่อมาจาก mean sea level
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
average[ADJ] โดยเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, Syn. mean, medium, median
average[VT] หาค่าเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, Syn. make, earn, perform, do
average out[PHRV] คิดเฉลี่ย, See also: เฉลี่ย, คิดถัวเฉลี่ย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arithmetic meanค่าเฉลี่ยที่ได้จากการหารผลรวมของเลขด้วยจำนวนเลขเหล่านั้น,ค่าเฉลี่ย
atomic weightน้ำหนักอะตอมโดยเฉลี่ยของธาตุ
average(แอฟ'เวอะเรจฺ) n. ค่าเฉลี่ย,อัตราเฉลี่ย,จำนวนเฉลี่ย -vt,vi. คิดเฉลี่ย,คิดถัวเฉลี่ย.
averment(อะเวอ'เมินท) n. การเฉลี่ย, ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แน่นอน (act of averring)
geoid(จี'ออยดฺ) n. ผิวหน้าที่บรรจบกับระดับน้ำทะเลเฉลี่ย,รูปโลกตามผิวหน้าดังกล่าว
harmonic meanส่วนกลับของค่าเฉลี่ยของผลบวกของส่วนกลับแต่ละรายการของข้อมูลสถิติ
mean(มีน) vt. มุ่งหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจ,หมายถึง,ทำให้เกิดขึ้น,นำมาซึ่ง,มีความหมายต่อ,มีความสำคัญต่อ. vi. ตั้งใจ,มุ่งหมาย adj. ต่ำต้อย,ชั้นต่ำ,ไม่สำคัญ,ถ่อย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี้เหนียว,เห็นแก่ตัว,สร้างความเดือดร้อน,ร้าย,เชี่ยวชาญ,ประทับใจ,ระหว่างกลาง,โดยเฉลี่ย n. ค่าเฉลี่ย
medial(มี'เดียล) adj. อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง,กึ่งกลาง,เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย,ธรรมดา,ปกติ
median(มี'เดียน) adj. แนวหรือเส้นกึ่งกลาง,อยู่ตรงกลาง,ระหว่างกลาง. n. ค่าเฉลี่ยของเลขกลางจำนวนของกลุ่มเลขที่เรียงลำดับ ความมากน้อย,แนวแบ่ง,เส้นแบ่ง.
mtbf(เอ็มทีบีเอฟ) ย่อมาจากคำ mean time between failure ได้แก่อายุการใช้งานเฉลี่ยของอุปกรณ์บางชนิด เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าเป็นขนาด MTBF 35000 ก็หมายความว่า เมื่อใช้พิมพ์ออกมา 35,000 แผ่น ก็จะถึงคราวหมดอายุของมันแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
average(adj) โดยเฉลี่ย,โดยทั่วไป,โดยมาก
average(n) ค่าเฉลี่ย,ส่วนมาก,คนทั่วไป
average(vi) คิดเฉลี่ย,เฉลี่ยเท่าๆกัน
median(n) สิ่งที่อยู่ตรงกลาง,ค่าเฉลี่ย,เส้นแบ่ง,แนวแบ่ง
norm(n) มาตรฐาน,แบบฉบับ,แบบแผน,รูปแบบ,ค่าเฉลี่ย
overhead(adj) อยู่เหนือหัว,อยู่ข้างบน,ทั่วไป,โดยเฉลี่ย
par(n) ความเสมอกัน,เกณฑ์,รายเฉลี่ย,ราคาที่ปรากฏ,ระดับมาตรฐาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
平均[へいきん, heikin] (n) เฉลี่ย

German-Thai: Longdo Dictionary
im Schnittโดยเฉลี่ย เช่น 80 km/h im Schnitt fahren

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top