ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

civilize

S IH1 V AH0 L AY2 Z   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -civilize-, *civilize*
English-Thai: Longdo Dictionary
civilizer(n) ผู้ที่มีความเจริญ, ผู้ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง เช่น Some other called him civilizer and even God! All of them yet, called him "The Great". He was the first man in modern history that took this name., R. civilize

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
civilize[VT] ทำให้มีความศิวิไลซ์, See also: ให้การศึกษาจนมีการพัฒนาทางวัฒนธรรม, Syn. civilise, cultivate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncivilized(อันซิฟ'เวิลไลซดฺ) adj. ป่าเถื่อน,ไม่มีอารยธรรม,ไม่มีวัฒนธรรม,ไม่เจริญ., See also: uncivillis (z) edly adv. uncivilis (z) edness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
civilize(vt) ทำให้มีอารยธรรม,ทำให้จริญ,ทำให้มีการศึกษา
uncivilized(adj) ป่าเถื่อน,ไม่เจริญ,ไม่มีวัฒนธรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of civilized behavior.พฤติกรรมของผู้เจริญแล้ว Day of the Dead (1985)
- Bastard. Be civilized! Be civil.'บัดซบ มีมารยาทหน่อยสิ' Day of the Dead (1985)
You mean, you'll put down your rock and I'll put down my sword, and we'll try and kill each other like civilized people?เจ้าวางหินของเจ้าลง ส่วนข้าก็จะวางดาบของข้าลง พวกเราจะดวลกันอย่างคนที่เจริญแล้ว The Princess Bride (1987)
fit... for a civilized house!เหมาะกับบ้านของอารยชน Wuthering Heights (1992)
- Civilized, strategic.- อารยะยุทธศาสตร์ The Shawshank Redemption (1994)
This incredible epidemic of random mass killing... has spread to every country in the civilized world.มันแพร่ระบาดไปอย่างเหลือเชื่อ มีการฆ่ากันอย่างโจ่งแจ้ง แผ่ขยายไปทั่วประเทศในโลกอันศิวิไลซ์ In the Mouth of Madness (1994)
What do the Wachati possess that is of great value to civilized man?อย่าเสียเวลาชักช้าในการทักทาย เวลามีค่ายิ่งทองคำ งั้นเหรอ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Like a civilized gentleman, not some savage.ก็พูดแบบคนมีอารยธรรมเขาพูดกัน ไม่ใช่แบบคนป่าเยี่ยงนี้ Snow White: A Tale of Terror (1997)
The last time i heard that word spoken, it was by one of your so-called gentlemen, and there was nothing gentle about it... or civilized.ล่าสุดที่ข้าได้ยินคำเหยียดหยามเช่นนี้ มันออกมาจากปากของพวกที่ถูกเรียกว่าสุภาพบุรุษ แต่กลับไม่มีความสุภาพในตัวเลยแม้แต่นิด Snow White: A Tale of Terror (1997)
It's not a term one usually hears in civilized conversation.มันไม่ใช่ภาษา ที่ใช้กันในหมู่คนที่เจริญแล้ว Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
In France this could not inherrit. But here, there are no civilized rules. I have business in East.ในฝรั่งเศส นี่ไม่ใช่ทำหรับทายาท แต่ที่นี่ ไม่มีกฏของผู้เจริญแล้วนี่นะ. Kingdom of Heaven (2005)
Oh, come inside, and we'll see if we can't get you some food, and some civilized company.เข้ามาสิ ฉันจะหาอะไรให้ทาน เพื่อแขกผู้มีเกียรติ The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
civilizeEuropeans tried to civilize the tribe.
civilizeIf it were not for electricity, our civilized life would be impossible.
civilizeThe Romans tried to civilize the ancient Britons.
civilizeWe live in a civilized society.
civilizeYou could try and be a bit more civilized.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีวัฒนธรรม[N] civilized person, Example: ผู้คนในประเทศของเราเป็นผู้มีวัฒนธรรม ไม่ใช่คนป่าเถื่อนอย่างที่ใครๆ กล่าวหา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีศีลธรรมอันดี
อารยประเทศ[N] civilized country, Syn. อารยชาติ, Example: ผู้นำประเทศรับเอาอารยธรรมจากตะวันตกเข้ามาเพื่อปรับประเทศให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ, Thai definition: ประเทศที่เจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี, ประเทศที่พ้นจากความเป็นป่าเถื่อน
ศิวิไลซ์[V] civilize, Syn. เจริญ, รุ่งเรือง, Example: เขาบอกว่าสังคมทางโลกตะวันตกศิวิไลซ์มาก, Notes: (อังกฤษ)
ศิวิไลซ์[ADJ] civilized, Syn. เจริญ, Example: แดนศิวิไลซ์แห่งนี้มีอะไรที่ซ่อนเร้นแอบแฝงอีกมากมาย, Notes: (อังกฤษ)
อารยชน[N] civilized people, Syn. ผู้เจริญ, ผู้มีวัฒนธรรม, Example: การรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น เป็นเครื่องหมายของอารยชนประการหนึ่ง, Thai definition: ชนที่เจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี, ชนที่พ้นจากความเป็นป่าเถื่อน
อารยะ[ADJ] civilized, Syn. เจริญ, Ant. ป่าเถื่อน, Example: สังคมที่มีอารยะแห่งความศิวิไลซ์ มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนอยู่
อารยชาติ[N] civilized nation, See also: civilized country, Syn. อารยประเทศ, Example: อารยชาติที่เจริญล้วนเป็นชาติผสม และมีวัฒนธรรมผสมกันทั้งนั้น, Thai definition: ประเทศที่เจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี, ประเทศที่พ้นจากความเป็นป่าเถื่อน
อริยะ[ADJ] civilized, See also: excellent, honourable, respectable, eminent, prosperous, Syn. เจริญ, เด่น, ประเสริฐ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารยะ[adj.] (āraya) EN: civilized   FR: civilisé
อารยชาติ[n.] (ārayachāt) EN: civilized nation ; civilized country   FR: nation civilisée [f] ; pays civilisé [m]
อารยชน[n.] (ārayachon) EN: civilized man ; civilized people   FR: peuple civilisé [m] ; personnes civilisées [mpl]
อารยประเทศ[n.] (ārayaprathēt) EN: civilized country   FR: pays civilisé [m]
ป่าเถื่อน[adj.] (pātheūoen) EN: savage ; wild ; barbarous ; uncivilized ; brutal   FR: sauvage ; farouche

CMU English Pronouncing Dictionary
CIVILIZE    S IH1 V AH0 L AY2 Z
CIVILIZED    S IH1 V AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
civilize    (v) sˈɪvɪlaɪz (s i1 v i l ai z)
civilized    (v) sˈɪvɪlaɪzd (s i1 v i l ai z d)
civilizes    (v) sˈɪvɪlaɪzɪz (s i1 v i l ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文明[wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, ] civilized; civilization; culture, #1,811 [Add to Longdo]
开化[kāi huà, ㄎㄞ ㄏㄨㄚˋ, / ] civilized; to have laws and culture; to civilize; the process of becoming civilized, #42,530 [Add to Longdo]
文明化[wén míng huà, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, ] civilize, #116,473 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開ける[ひらける, hirakeru] (v1,vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P) [Add to Longdo]
半開[はんかい, hankai] (n,vs,adj-no) semicivilized; semicivilised [Add to Longdo]
半開国[はんかいこく, hankaikoku] (n) underdeveloped country; half-civilized country; half-civilised country [Add to Longdo]
文明国[ぶんめいこく, bunmeikoku] (n) civilized nation; civilised nation [Add to Longdo]
文明社会[ぶんめいしゃかい, bunmeishakai] (n) civilized society; civilised society [Add to Longdo]
文明諸国[ぶんめいしょこく, bunmeishokoku] (n) civilized world; civilised world [Add to Longdo]
文明人[ぶんめいじん, bunmeijin] (n) civilized person; civilized people [Add to Longdo]
文明世界[ぶんめいせかい, bunmeisekai] (n) civilized world; civilised world [Add to Longdo]
未開[みかい, mikai] (adj-na,n,adj-no) savage land; backward region; uncivilized; uncivilised; (P) [Add to Longdo]
未開国[みかいこく, mikaikoku] (n) uncivilized country [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Civilize \Civ"i*lize\, v. t. [imp. & p. p. {Civilized}; p. pr. &
   vb. n. {Civilizing}.] [Cf. F. civilizer, fr.L. civilis civil.
   See {Civil}.]
   1. To reclaim from a savage state; to instruct in the rules
    and customs of civilization; to educate; to refine.
    [1913 Webster]
 
       Yet blest that fate which did his arms dispose
       Her land to civilize, as to subdue.  --Dryden
    [1913 Webster]
 
   2. To admit as suitable to a civilized state. [Obs. or R.]
    "Civilizing adultery." --Milton.
 
   Syn: To polish; refine; humanize.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 civilize
   v 1: teach or refine to be discriminative in taste or judgment;
      "Cultivate your musical taste"; "Train your tastebuds";
      "She is well schooled in poetry" [syn: {educate}, {school},
      {train}, {cultivate}, {civilize}, {civilise}]
   2: raise from a barbaric to a civilized state; "The wild child
     found wandering in the forest was gradually civilized" [syn:
     {civilize}, {civilise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top