ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adulate

AE1 JH AH0 L EY2 T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adulate-, *adulate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adulate[VT] ยกยอ, See also: ประจบประแจง, ป้อยอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adulate(แอด' ดิวเลท) vt. ประจบ,สอพลอ. -adulator n., Syn. flatter)

English-Thai: Nontri Dictionary
adulate(vt) ยกย่องสรรเสริญ,ประจบสอพลอ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลียแข้งเลียขา[V] flatter, See also: adulate, fawn on, Syn. ประจบประแจง, สอพลอ, Example: เขาเลียแข้งเลียขาเจ้านายจนได้ขึ้นเงินเดือนก่อนใคร, Thai definition: ประจบประแจงผู้เหนือกว่าด้วยฐานะเป็นต้น ไปในทางที่ถือว่าต่ำช้าเพื่อประโยชน์ของตนโดยเฉพาะ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเลีย[n. exp.] (khon līa) FR: adulateur [m] ; adulatrice [f]
ยกยอ[v.] (yokyø) EN: praise ; flatter ; adulate ; compliment ; eulogize ; overpraise ; adulate ; laud   FR: flatter ; enjôler ; aduler

CMU English Pronouncing Dictionary
ADULATE    AE1 JH AH0 L EY2 T

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Adulate \Ad"u*late\, v. t. [L. adulatus, p. p. of adulari.]
     To flatter in a servile way. --Byron.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  adulate
      v 1: flatter in an obsequious manner

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top