ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

象征

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -象征-, *象征*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
象征[xiàng zhēng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ, / ] emblem; symbol; token; badge; to symbolize; to signify; to stand for, #5,538 [Add to Longdo]
象征[xiàng zhēng xìng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ ㄒㄧㄥˋ, / ] symbolic; emblem; token, #23,403 [Add to Longdo]
象征主义[xiàng zhēng zhǔ yì, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] symbolism [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- sincerity and fidelity?[CN] - 作为真诚和忠诚的爱情的象征? No Man of Her Own (1950)
Did you ever see me in my regalia with my diadem and all my jewels?[CN] 你见过我戴着象征着 王权标志的头饰和珠宝吗? Ninotchka (1939)
Buffalo come back, great sign. Too late, Nathan.[CN] 美洲野牛回来了 伟大的象征,太迟了内森 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
They represent illustrious houses of our most important domains.[CN] 她们象征着我们 最重要的领域的杰出宅地 The Scarlet Empress (1934)
Her Majesty also asked me to give you this token of her esteem.[CN] 尊贵的女王陛下还让 我送给您这个表示 她敬意的象征物品 The Scarlet Empress (1934)
"To the people of this city we donate this monument; 'Peace and Prosperity'."[CN] 我们向本市的人民捐赠这座 象征和平与繁荣的纪念碑 City Lights (1931)
The Egyptian symbol of life. I meant it for your father.[CN] 埃及人生命的象征 我本想送给你父亲的 The Mummy (1932)
It all seems symbolic of something.[CN] 好像是象征什么东西 The Dark Mirror (1946)
-I pay no attention to the sign. Go right in.[CN] 我不会注意那些象征的。 The Best Years of Our Lives (1946)
White heather for good luck, Miss Catherine.[CN] 白色的石南花象征好的运气 凯萨琳小姐 Wuthering Heights (1939)
Will you receive this ring and wear it as a symbol of your affection, sincerity and fidelity?[CN] 你愿意把这个戒子作为真诚... 和忠诚的爱情的象征? No Man of Her Own (1950)
Symbolic of what?[CN] 象征着什么? The Dark Mirror (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top