ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกลี่ย

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกลี่ย-, *เกลี่ย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลี่ย[V] equalize, See also: spread out, level down, average, Syn. ปรับ, เฉลี่ย, กระจาย, Example: เมื่อหว่านเมล็ดหญ้าแล้ว ควรใช้คราดเกลี่ยดินกลบบางๆ ช่วยให้เมล็ดหญ้าฝังในดิน, Thai definition: กระจายออกไปให้เสมอกัน
เกลี่ยไกล่[V] reconcile, See also: mediate, harmonize, arrange for agreement, settle matter, Syn. ไกล่เกลี่ย, Example: ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้ สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป, Thai definition: พูดจาให้ตกลงกัน, พูดให้ปรองดองกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกลี่ย(เกฺลี่ย) ก. กระจายของออกไปให้เสมอกัน.
เกลี้ย(เกฺลี้ย) ก. ชักชวน, ทำให้ไล่เลี่ยกัน, เช่น เกลี้ยกระมลบันโดย (ตะเลงพ่าย).
เกลี้ยกล่อมก. ชักชวนจูงใจให้ร่วมพวก, พูดจูงใจให้คล้อยตามหรือปฏิบัติตาม.
เกลี้ยง ๑(เกฺลี้ยง) ว. เรียบ ๆ ไม่ขรุขระหรือไม่มีลวดลาย
เกลี้ยง ๑หมดไม่มีเหลือไม่มีอะไรติดอยู่ เช่น หมดเกลี้ยง กินเสียเกลี้ยง.
เกลี้ยง ๒น. ส้มเกลี้ยง. (ดู ส้ม ๑).
เกลี้ยงเกลาว. หมดจดหรือเรียบร้อย เช่น หน้าตาเกลี้ยงเกลา หนังสือเล่มนี้สำนวนเกลี้ยงเกลา.
เกลี่ยวดำ(เกฺลี่ยว-) น. โรคเปลี่ยวดำ.
เกลี่ยไกล่ก. พูดจาให้ตกลงกัน, พูดจาให้ปรองดองกัน
เกลี่ยไกล่ทำให้เรียบร้อย, ทำให้มีส่วนเสมอกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He patched things up with the Okadas.เจรจาไกล่เกลี่ยกับพวกโอกาดะแล้ว Blues Harp (1998)
Then a third party will step in to mediate...แล้วก็จะมีมือที่สามเข้ามาไกล่เกลี่ย Blues Harp (1998)
I've already talked to potential mediators.ฉันติดต่อคนไกล่เกลี่ยชั้นเยี่ยมไว้แล้ว Blues Harp (1998)
They're usually nothing incriminating, but a lot of people have accounts they haven't reconciled - things they're just not ready to share.ส่วนมากไม่มีอะไรพัวพันหรอก แต่คนหลายคนมีบัญชี ที่ยังไม่ได้ไกล่เกลี่ย สิ่งของที่พวกเขายังไม่พร้อมจะแบ่งให้ใคร Shall We Dance (2004)
He wanted me to help try in getting my dad to turn himself in.เขาอยากให้เกลี่ยกล่อมพ่อให้เข้ามอบตัว Otis (2006)
I'm gonna sweep the whole thing right now. How about that?เดี๋ยวเกลี่ยให้ เดี๋ยวนี้เลย โอเคมั๊ย Transformers (2007)
Now I get him patched up and tell the locals that these are federal prisoners and we get them back to level five.เดี๋ยวฉันจะไปไกล่เกลี่ยพวกเขาและเดี๋ยวจะบอกตำแหน่งให้ นี่เป็นนักโทษ และเราก็นำเค้ากลับมาที่ชั้น 5 Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
I do anything to compromise this case...ฉันทำทุกอย่าง ในการไกล่เกลี่ยคดีนี้ Fun Town (2008)
I'm not asking you to compromise. Just tell us what you know.ผมไม่ได้ถามคุณเรื่องการไกล่เกลี่ย แค่บอกเราในสิ่งที่คุณรู้ Fun Town (2008)
Ladies. You want to hate me so you won't feel guilty. Shut up!คุณอยากจะเกลี่ยดฉัน จะได้ไม่ต้องรู้สึกผิด Not Cancer (2008)
I hate visitors day.ฉันเกลี่ยดวันเยี่ยมญาติ Dying Changes Everything (2008)
The judge has ordered the case into mediation. He wants us to settle.ผู้พิพากษาต้องไกล่เกลี่ยคดีนี้ เขาต้องการให้เราจ่าย A Pretty Girl in a Leotard (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลี่ย[n.] (klīa) EN: equalize ; spread out ; level down ; average   FR: aplanir ; niveler ; égaliser
เกลี้ยกล่อม[v.] (klīakløm) EN: persuade ; convince ; prevail upon ; induce ; coax   FR: persuader ; convaincre
เกลี้ยง[adj.] (klīeng) EN: smooth ; flat and smooth ; clean ; level ; even ; flatten   FR: lisse ; uni ; plan
เกลี่ยไกล่[v.] (klīaklai) EN: reconcile ; mediate ; harmonize ; arrange for agreement ; settle matter   FR: réconcilier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smear on[PHRV] เกลี่ยบน, See also: กระจายบน, ป้ายบน
smooth in[PHRV] ทำให้เรียบ, See also: เกลี่ยให้เรียบ, ทำให้เนียน, Syn. iron out
smooth on[PHRV] ทำให้เรียบ, See also: เกลี่ยให้เรียบ, ทำให้เนียน, Syn. iron out, smooth in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrange(อะเรนจฺ') vt.,vi. จัด,จัดการ, เตรียม,เตรียมการ,ปรึกษา,ไกล่เกลี่ย,ปรับปรุง, ตกลง,กำหนด-arrangeable adj. -arranger n., Syn. assort, adjust ###A. disarrange)
bulldozer(บูล'โดเซอะ) n. รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน
conciliate(คันซิล'ลีเอท) {conciliated,conciliating,conciliates} vt. ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ผูกไมตรี,ชนะใจ,ประนีประนอม., See also: conciliation n. ดูconciliate, Syn. appease,placate
conciliator(คันซิล'ลีเอเทอะ) n. ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ทำให้ปรองดองกันได้,ผู้ประนีประนอมให้ยอมกัน
conciliatory(คันซิล'ลีอะโทรี) adj.เป็นการไกล่เกลี่ย, See also: conciliatoriness n. ดูconciliatory, Syn. placatory,compromising,conciliative
go-between(โก'บิทวีน) n. คนกลาง,นายหน้า,ผู้ไกล่เกลี่ย, Syn. mediator
good officesการบริการของผู้ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทอิทธิพล
hoe(โฮ) n. จอบ,เกรียงโบกปูน,เหล็กเกลี่ยไฟ. vt. ขุด,ขุดหญ้า,พรวน,สับด้วยจอบ., See also: hoer n.
intercede(อินเทอะซีด') vi. ขอร้อง,ร้องขอ,ไกล่เกลี่ย,พยายามให้มีการประนีประนอมกัน., See also: interceder n., Syn. arbitrate
intermediary(อินเทอมี'เดียรี) adj. ระหว่างกลาง,ระหว่างเวลา,เป็นคนกลาง,เป็นสื่อ,เป็นสื่อนำทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย. n. คนกลาง,สื่อ,คนไกล่เกลี่ย, Syn. mediator,middleman

English-Thai: Nontri Dictionary
bulldozer(n) รถปราบดิน,รถเกลี่ยดิน
conciliate(vt) ทำให้ปรองดองกัน,ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม
conciliator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ประนีประนอม
intercede(vi) ร้องขอ,ไกล่เกลี่ย,ขอความกรุณาให้
intermediary(n) คนกลาง,สื่อ,คนไกล่เกลี่ย
mediate(n) คนกลาง,ผู้ไกล่เกลี่ย,สื่อกลาง
mediate(vi,vt) ไกล่เกลี่ย,เป็นสื่อ,เข้ากล่อม,ทำให้ประนีประนอม
mediation(n) การไกล่เกลี่ย,การเป็นสื่อ,การประนีประนอม
mediator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย,สื่อกลาง
moderator(n) ผู้เป็นประธาน,ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ดำเนินรายการ,พิธีกร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top