ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stylize

S T AY1 L AY2 Z   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stylize-, *stylize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stylize[VT] ทำให้ทันสมัย, See also: ทำให้เข้ากับรูปแบบ, Syn. accord, conform, formalize

CMU English Pronouncing Dictionary
STYLIZE S T AY1 L AY2 Z
STYLIZE S T AY1 AH0 L AY2 Z
STYLIZED S T AY1 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stylize (v) stˈaɪəlaɪz (s t ai1 @ l ai z)
stylized (v) stˈaɪəlaɪzd (s t ai1 @ l ai z d)
stylizes (v) stˈaɪəlaɪzɪz (s t ai1 @ l ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
様式化[ようしきか, youshikika] (n) (1) stylization; (vs) (2) to stylize; to conventionalize [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  stylize
      v 1: represent according to a conventional style; "a stylized
           female head" [syn: {stylize}, {stylise}, {conventionalize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top