ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

understand

AH2 N D ER0 S T AE1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -understand-, *understand*, understan
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
understand(vt) เข้าใจ, See also: รู้เรื่อง, Syn. comprehend, know, conceive, believe, Ant. misunderstand
understand(vi) เข้าใจ, See also: รู้เรื่อง, Syn. know, Ant. misunderstand
understand by(phrv) เข้าใจจาก, Syn. gather from
understanding(n) ความสามารถในการเข้าใจ, See also: ความเข้าใจ, Syn. meaning, purport, significance
understanding(n) ข้อตกลงร่วมกัน, See also: สัญญา, Syn. intendment, acceptance
understanding(adj) ซึ่งเข้าอกเข้าใจ, See also: ซึ่งเห็นอกเห็นใจ, ซึ่งเข้าใจแท้จริง, Syn. perceptive, Ant. unperceptive
understandable(adj) ที่สามารถเข้าใจได้, Syn. comprehensible
understandable(adj) ที่สามารถยอมรับได้, See also: ที่มีเหตุผลให้ยอมรับได้
understandably(adv) อย่างรับรู้ได้, See also: อย่างสมเหตุสมผล, อย่างเข้าใจได้, Syn. naturally, sensibly, reasonably
understandingly(adv) อย่างเข้าอกเข้าใจ, See also: อย่างเห็นอกเห็นใจ, Syn. kindly, sympathetically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
understand(อันเดอะสแทนดฺ') vt., vi. เข้าใจ, รู้, รู้จัก, เข้าใจความหมาย, เรียนรู้, เชื่อ, ยอมรับว่าเป็นความจริง, เห็นอกเห็นใจ, Syn. comprehend
understandable(อันเดอะสแทน'ดะเบิล) adj. เข้าใจได้, สามารถเข้าใจได้., See also: understandably adv. understandability n.
understanding(อันเดอะสแทน'ดิง) n., adj. (เกี่ยวกับ) ความเข้าใจ, การเข้าใจ, ความสามารถในการเข้าใจ, สติปัญญา, ความรู้, เชาวน์, ความเห็นอกเห็นใจ, See also: understandingly adv. understandingness n., Syn. intelligence, intellect, agreement
misunderstand(มิสอันเดอสแทนดฺ') { misunderstood, misunderstanding, misunderstands } vt., vi. เข้าใจผิด, ตีความหมายผิด, แปลผิด, Syn. misread, mistake
misunderstanding(มิสอันเดอสแทน'ดิง) n. ความเข้าใจผิด, ความไม่สามารถจะเข้าใจได้, ความไม่เห็นด้วย, Syn. mistake

English-Thai: Nontri Dictionary
understand(vt) เข้าใจ, รู้จัก, ทราบ, รู้ใจ
understanding(n) ความเข้าใจ, ปัญญา, เชาวน์, สมอง
misunderstand(vt) เข้าใจผิด, ตีความผิด
misunderstanding(n) ความเข้าใจผิด, การตีความผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
understanding, commonsenseความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't understand it. The whole ghetto is so quiet.ฉันไม่เค้าใจเลย อยู่ๆชุมชนยิวก็สงบสุข The Great Dictator (1940)
I don't understand it. This crazy midnight supper...ฉันไม่เข้าใจ มื้อเย็นตอนเที่ยงคืน บ้าสิ้นดี... The Great Dictator (1940)
Funny. I wish I understand it.น่าตลก หวังผมคงเข้าใจนะ The Great Dictator (1940)
I can well understand that. As for me, if I had a home like Manderley, เรื่องนี้ฉันพอเข้าใจค่ะ เพราะถ้าฉันมีบ้านเหมือนเเมนเดอเลย์ละก็ Rebecca (1940)
Well, I thought so, but people didn't understand him.ฉันก็คิดว่าเช่นนั้น เเต่คนมักไม่ค่อยเข้าใจท่าน Rebecca (1940)
You can't understand what my feelings were, can you?ใช่มั้ย Rebecca (1940)
You can understand now what I meant.ทีนี้คุณคงเข้าใจแล้วสิว่าผมหมายถึงอะไร Rebecca (1940)
She'll understand it more easily. Danny, who was Rebecca's doctor?แต่ให้ผมคุยกับแดนนี่ หล่อนจะเข้าใจดีกว่า แดนนี่ ใครคือหมอของรีเบคคา Rebecca (1940)
I don't understand you people!I don't understand you people! 12 Angry Men (1957)
Pardon. Maybe you don't fully understand the term "reasonable doubt".การให้อภัย บางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจคำว่า "ข้อสงสัย" 12 Angry Men (1957)
We nine can't understand how you three are still so sure.We nine can't understand how you three are still so sure. 12 Angry Men (1957)
But he said nothing of this to the bird, who could not understand him anyway... ... and who'd learn about the hawks soon enough.แต่เขาบอกว่าไม่มีอะไรนี้นก ที่ไม่สามารถเข้าใจเขาอยู่แล้ว และผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ เหยี่ยวเร็วพอ The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
understandAfter I got married, my Japanese got better and I could understand more.
understandAll you do is string together a bunch of farfetched ideas. I can't understand a word of it.
understandAnyone who is unwilling to read does not understand the joy of reading.
understandA person with average intelligence would understand that.
understandAs cultural exchange continued between the two countries their mutual understanding became even deeper.
understandA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
understandAs their conversation was in French, I could not understand a word.
understandAt first I could not understand what he said.
understandAt first, I had difficulty understanding people when they spoke too fast.
understandAt length, he came to understand the theory.
understandAt times I can't understand him.
understandBecause it is written in simple English even a child can understand it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยั่งถึง(v) fathom, See also: understand, Syn. เข้าใจ, Example: การสังเกตความคล้ายคลึงเป็นเรื่องยากที่จะหยั่งถึง, Thai Definition: เข้าใจอย่างลึกซึ้ง, เข้าใจถ่องแท้
เข้าใจง่าย(v) easily understood, See also: understand easily, Ant. เข้าใจยาก, Example: หนังสือเล่มนี้ขายดีเพราะใช้ภาษาที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย, Thai Definition: รับรู้ได้ง่าย
รู้ใจ(v) know one's mind, See also: understand one's intention, Syn. รู้อกรู้ใจ, Example: ผมกับเขารู้จักกันมานานมาก หัวหกก้นขวิดมาด้วยกัน รู้ใจกันเป็นอย่างดี, Thai Definition: รู้นิสัยใจคอดี
รู้(v) know, See also: understand, comprehend, realize, see, Syn. ทราบ, เข้าใจ, Example: เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าความเชื่อเช่นนั้นไร้สาระ, Thai Definition: มีอยู่ในสมองเนื่องจากประสบการณ์หรือการเรียน
รู้แจ้ง(v) understand thoroughly, See also: have a thorough knowledge, Example: คุณต้องทดลองฟังให้รู้แจ้งว่าได้เสียงที่ต้องการเพียงใด, Thai Definition: รู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง
รู้เรื่อง(v) understand, See also: see, know, Syn. เข้าใจ, Ant. ไม่รู้เรื่อง, Example: นักคอมพิวเตอร์มักพูดจากับคนที่อยู่นอกวงการไม่ค่อยจะรู้เรื่องกัน
สำคัญ(v) understand, See also: consider, think, suppose, Syn. เข้าใจ, คะเน, สังเกต, Example: เหตุการณนี้เกิดขึ้นเพราะผมสำคัญผิดเอง
เข้าใจ(v) understand, See also: comprehend, Syn. รู้เรื่อง, รู้ความหมาย, Example: ถ้าเธอเข้าใจเธอก็สามารถทำข้อสอบได้ ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหน, Thai Definition: รู้เรื่องหรือรู้ความหมายของเรื่องนั้นอย่างชัดเจน
ฟังออก(v) understand, See also: know, comprehend, grasp, perceive, Syn. เข้าใจ, รู้, ฟังรู้เรื่อง, Example: เขาฟังออกนะว่าเธอพูดตำหนิเขาอย่างไรบ้าง
มุติ(n) intelligence, See also: understanding, awareness, illuminated or enlightened mind, wisdom, Syn. ความรู้สึก, ความเห็น, ความเข้าใจ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านออก[ān øk] (adj) EN: legible ; understandable ; discernible  FR: lisible ; déchiffrable
ชำนัญ[chamnan] (v) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive
ได้ความ[dāikhwām] (v) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results
ได้ความว่า[dāikhwām wā] (v, exp) EN: understand that ; gather ; it appears
ได้รับทราบว่า[dāirap sāp wā] (v, exp) EN: have learned that ; understand that  FR: avoir appris que
ได้เรื่อง[dāi reūang] (v) EN: know ; get it ; understand
โดยเข้าใจผิด[dōi khaojai phit] (adv) EN: due to a misunderstanding
ฟังไม่ได้ศัพท์[fang mai dāi sap] (v, exp) EN: fail to understand
ฟังออก[fang-øk] (v) EN: understand
ฟังรู้เรื่อง[fang rū reūang] (v, exp) EN: understand

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
UNDERSTAND AH2 N D ER0 S T AE1 N D
UNDERSTANDS AH2 N D ER0 S T AE1 N D Z
UNDERSTANDING AH2 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG
UNDERSTANDABLE AH2 N D ER0 S T AE1 N D AH0 B AH0 L
UNDERSTANDABLY AH2 N D ER0 S T AE1 N D AH0 B L IY0
UNDERSTANDINGS AH2 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
understand (v) ˌʌndəstˈænd (uh2 n d @ s t a1 n d)
understands (v) ˌʌndəstˈændz (uh2 n d @ s t a1 n d z)
understanding (v) ˌʌndəstˈændɪŋ (uh2 n d @ s t a1 n d i ng)
understandable (j) ˌʌndəstˈændəbl (uh2 n d @ s t a1 n d @ b l)
understandably (a) ˌʌndəstˈændəbliː (uh2 n d @ s t a1 n d @ b l ii)
understandings (n) ˌʌndəstˈændɪŋz (uh2 n d @ s t a1 n d i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
领会[lǐng huì, ㄌㄧㄥˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] understand; comprehend; grasp #12,434 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] understanding #42,306 [Add to Longdo]
理解力[lǐ jiě lì, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄌㄧˋ, ] understand; ability to grasp ideas #48,297 [Add to Longdo]
识时通变[shí shí tōng biàn, ㄕˊ ㄕˊ ㄊㄨㄥ ㄅㄧㄢˋ, / ] understanding and adaptable [Add to Longdo]
识时达务[shí shí dá wù, ㄕˊ ㄕˊ ㄉㄚˊ ㄨˋ, / ] understanding; to know what's up [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
聞き取る[ききとる, kikitoru] TH: ฟังเข้าใจ  EN: understand

Japanese-English: EDICT Dictionary
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
理解[りかい, rikai] (n, vs) understanding; comprehension; appreciation; sympathy; (P) #755 [Add to Longdo]
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m, vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P) #901 [Add to Longdo]
合意[ごうい, goui] (n, vs, adj-no) agreement; consent; mutual understanding; accord; (P) #1,184 [Add to Longdo]
分かり(P);解り;判り;分り[わかり, wakari] (n) understanding; comprehension; (P) #1,996 [Add to Longdo]
知る(P);識る[しる, shiru] (v5r, vt) to know; to understand; to be acquainted with; to feel; (P) #2,982 [Add to Longdo]
誤解[ごかい, gokai] (n, vs) misunderstanding; (P) #3,136 [Add to Longdo]
納得[なっとく, nattoku] (n, vs) consent; assent; understanding; agreement; comprehension; grasp; (P) #4,557 [Add to Longdo]
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1, vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P) #4,700 [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r, vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf, v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) #5,779 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Understand \Un`der*stand"\ ([u^]n`d[~e]r*st[a^]nd"), v. t. [imp.
   & p. p. {Understood} ([u^]n`d[~e]r*st[oo^]d"), and Archaic
   {Understanded}; p. pr. & vb. n. {Understanding}.] [OE.
   understanden, AS. understandan, literally, to stand under;
   cf. AS. forstandan to understand, G. verstehen. The
   development of sense is not clear. See {Under}, and {Stand}.]
   1. To have just and adequate ideas of; to apprehended the
    meaning or intention of; to have knowledge of; to
    comprehend; to know; as, to understand a problem in
    Euclid; to understand a proposition or a declaration; the
    court understands the advocate or his argument; to
    understand the sacred oracles; to understand a nod or a
    wink.
    [1913 Webster]
 
       Speaketh [i. e., speak thou] so plain at this time,
       I you pray,
       That we may understande what ye say. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I understand not what you mean by this. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Understood not all was but a show.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A tongue not understanded of the people. --Bk. of
                          Com. Prayer.
    [1913 Webster]
 
   2. To be apprised, or have information, of; to learn; to be
    informed of; to hear; as, I understand that Congress has
    passed the bill.
    [1913 Webster]
 
   3. To recognize or hold as being or signifying; to suppose to
    mean; to interpret; to explain.
    [1913 Webster]
 
       The most learned interpreters understood the words
       of sin, and not of Abel.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To mean without expressing; to imply tacitly; to take for
    granted; to assume.
    [1913 Webster]
 
       War, then, war,
       Open or understood, must be resolved. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To stand under; to support. [Jocose & R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To give one to understand}, to cause one to know.
 
   {To make one's self understood}, to make one's meaning clear.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Understand \Un`der*stand"\, v. i.
   1. To have the use of the intellectual faculties; to be an
    intelligent being.
    [1913 Webster]
 
       Imparadised in you, in whom alone
       I understand, and grow, and see.   --Donne.
    [1913 Webster]
 
   2. To be informed; to have or receive knowledge.
    [1913 Webster]
 
       I came to Jerusalem, and understood of the evil that
       Eliashib did for Tobiah.       --Neh. xiii.
                          7.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 understand
   v 1: know and comprehend the nature or meaning of; "She did not
      understand her husband"; "I understand what she means"
   2: perceive (an idea or situation) mentally; "Now I see!"; "I
     just can't see your point"; "Does she realize how important
     this decision is?"; "I don't understand the idea" [syn:
     {understand}, {realize}, {realise}, {see}]
   3: make sense of a language; "She understands French"; "Can you
     read Greek?" [syn: {understand}, {read}, {interpret},
     {translate}]
   4: believe to be the case; "I understand you have no previous
     experience?" [syn: {understand}, {infer}]
   5: be understanding of; "You don't need to explain--I
     understand!" [syn: {sympathize}, {sympathise}, {empathize},
     {empathise}, {understand}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top