ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

civilization

S IH2 V AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -civilization-, *civilization*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
civilization[N] ความศิวิไลซ์, Syn. civilisation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civilization(ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม,การมีวัฒนธรรมประเพณี

English-Thai: Nontri Dictionary
civilization(n) อารยธรรม,ความเจริญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civilizationอารยธรรม [TU Subject Heading]
Civilization, Ancientอารยธรรมสมัยโบราณ [TU Subject Heading]
Civilization, Hinduอารยธรรมฮินดู [TU Subject Heading]
Civilization, Islamicอารยธรรมอิสลาม [TU Subject Heading]
Civilization, Medievalอารยธรรมสมัยกลาง [TU Subject Heading]
Civilization, Modernอารยธรรมสมัยใหม่ [TU Subject Heading]
Civilization, Orientalอารยธรรมตะวันออก [TU Subject Heading]
Civilization, Westernอารยธรรมตะวันตก [TU Subject Heading]
Civilization, Western, in literatureอารยธรรมตะวันตกในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Many civilizations spoke of it in legends.หลายอารยธรรมพูดถึงมันในตำนาน Kong: Skull Island (2017)
Well, the cornerstone of civilization isn't language, it's science.ดีรากฐานที่สำคัญของอารยธรรม ไม่ใช่ภาษามันเป็นวิทยาศาสตร์ Arrival (2016)
Jemma never told me there was an ancient civilization here.เจ็มม่าไม่เคยบอกว่า มีอารยธรรมโบราณอยู่ที่นี่ด้วย Maveth (2015)
Because when you are civilizations last hope peace is not merely an ideal its an obligation.แต่เรากับต้องเผชิญหน้ากับภัย ที่แอบอยู่ในหมู่พวกเราเอง เมื่อเราคือความหวังสุดท้ายของอารยธรรม สันติไม่ใช่แค่อุดมการณ์ Insurgent (2015)
And then we'll have enough men to get back out there and shoot some civilization into those fucking arikara, get back our pelts.แล้วเราก็จะมีคนเพียงพอ จะกลับไปที่นั่น และยิง. พวกอริคารานั่น เอาหนังสัตว์เรากลับมา The Revenant (2015)
But people. A civilization that's evolved past the four dimensions we know.อารยธรรมที่มีวิวัฒนาการ 4 มิติ อย่างที่เรารู้ไง Interstellar (2014)
In civilizations past, when someone in the village was murdered, the League would come and kill 50 people a day until the true criminal was rooted out.ในอารยธรรมที่ผ่านมา เมื่อใครบางคนในหมู่บ้านถูกฆาตกรรม สมาคมจะมาจะมาและฆ่าห้าสิบคนต่อวัน The Climb (2014)
What could we possibly have in common with an alien civilization with its own separate evolutionary history and one so far advanced beyond us that they can patrol interstellar space?สิ่งที่เราอาจจะมีเหมือนกัน กับอารยธรรมของมนุษย์ต่างดาว กับประวัติศาสตร์วิวัฒนาการ ของตัวเองที่แยกต่างหาก Unafraid of the Dark (2014)
Yet our civilization seems to be in the grip of denial;แต่อารยธรรมของเราน่าจะเป็น ในการยึดเกาะของการปฏิเสธ; The Immortals (2014)
But what about civilizations that self-destruct?แต่สิ่งที่เกี่ยวกับ อารยธรรมที่ทำลายตัวเอง? The Immortals (2014)
The great civilizations of the New World crumbled under the onslaught of invading microbes.อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกใหม่ ร่วงภายใต้การโจมตี ของจุลินทรีย์ที่บุกรุก The Immortals (2014)
But what happens when the danger to a civilization is invisible?แต่สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่ออันตรายต่ออารยธรรม จะมองไม่เห็น? The Immortals (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
civilizationAll civilization is against war.
civilizationAs civilization advances, poetry almost necessarily declines.
civilizationBriefly stated, Hobsbawm's thesis is that the history of the twentieth century is that of the decline of civilization.
civilizationBut as civilizations grew more complex, better methods of communication were needed.
civilizationCivilization is now threatened by nuclear war.
civilizationEuropean civilization.
civilizationEuropean civilization had its birth in these lands.
civilizationImagination is the root of all civilization.
civilizationIn the twilight of our civilization.
civilizationIt was the triumph of civilization over force.
civilizationModern civilization rests on a foundation of science and education.
civilizationOil has played an important part in the progress of civilization.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัฒนธรรม[N] culture, See also: civilization, way of life, Example: ผู้คนมากมายเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นต่างๆ, Thai definition: สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ, วิถีชีวิตของหมู่คณะ
อารยธรรม[N] civilization, Syn. ความศิวิไลซ์, Example: รัชกาลที่ 4 รับเอาอารยธรรมจากตะวันตกเข้ามาเพื่อปรับประเทศให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ, Thai definition: ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี
ศิวิไลซ์[N] civilization, Syn. อารยธรรม, ความเจริญ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารยธรรม[n.] (ārayatham) EN: civilization   FR: civilisation [f]
แหล่งอารยธรรม[n. exp.] (laēng ārayatham) EN: place of civilization ; source of civilization   FR: berceau de la civilisation [m]
วัฒนธรรม[n.] (watthanatham = watthanātham) EN: culture ; civilization ; way of life   FR: culture [f] ; civilisation [f]
วัฒนธรรมแห่งกรีก[n. exp.] (watthanatham haeng krīk) EN: Greek civilization   FR: civilisation grecque [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CIVILIZATION    S IH2 V AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N
CIVILIZATIONS    S IH2 V AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
civilization    (n) sˌɪvɪlaɪzˈɛɪʃən (s i2 v i l ai z ei1 sh @ n)
civilizations    (n) sˌɪvɪlaɪzˈɛɪʃənz (s i2 v i l ai z ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
文化[ぶんか, bunka] Thai: อารยธรรม English: civilization

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kultur {f}; Zivilisation {f} | Kulturen {pl}; Zivilisationen {pl}civilization | civilizations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
エーゲ文明[エーゲぶんめい, e-ge bunmei] (n) Aegean civilization [Add to Longdo]
エジプト文明[エジプトぶんめい, ejiputo bunmei] (n) Egyptian civilization [Add to Longdo]
シビリゼーション[, shibirize-shon] (n) civilization; civilisation [Add to Longdo]
メソポタミア文明[メソポタミアぶんめい, mesopotamia bunmei] (n) Mesopotamian civilization [Add to Longdo]
黄河文明[こうがぶんめい, kougabunmei] (n) Yellow River civilization; Huang civilization; cradle of Chinese civilization [Add to Longdo]
開化[かいか, kaika] (n,vs) civilization; civilisation; enlightenment [Add to Longdo]
開明[かいめい, kaimei] (n) civilization; civilisation; enlightenment [Add to Longdo]
機械文明[きかいぶんめい, kikaibunmei] (n) technical civilization; technical civilisation [Add to Longdo]
教化[きょうけ;きょうげ, kyouke ; kyouge] (n,vs) culture; education; civilization; civilisation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Civilization \Civ`i*li*za"tion\, n. [Cf. F. civilisation.]
   1. The act of civilizing, or the state of being civilized;
    national culture; refinement.
    [1913 Webster]
 
       Our manners, our civilization, and all the good
       things connected with manners, and with
       civilization, have, in this European world of ours,
       depended for ages upon two principles -- . . . the
       spirit of a gentleman, and spirit of religion.
                          --Burke
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Rendering a criminal process civil. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 civilization
   n 1: a society in an advanced state of social development (e.g.,
      with complex legal and political and religious
      organizations); "the people slowly progressed from
      barbarism to civilization" [syn: {civilization},
      {civilisation}]
   2: the social process whereby societies achieve an advanced
     stage of development and organization [syn: {civilization},
     {civilisation}]
   3: a particular society at a particular time and place; "early
     Mayan civilization" [syn: {culture}, {civilization},
     {civilisation}]
   4: the quality of excellence in thought and manners and taste;
     "a man of intellectual refinement"; "he is remembered for his
     generosity and civilization" [syn: {refinement},
     {civilization}, {civilisation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top