ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

civilization

S IH2 V AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -civilization-, *civilization*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
civilization(n) ความศิวิไลซ์, Syn. civilisation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civilization(ซิฟวิลไลเซ'เชิน) n. อารยธรรม, การมีวัฒนธรรมประเพณี

English-Thai: Nontri Dictionary
civilization(n) อารยธรรม, ความเจริญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civilizationอารยธรรม [TU Subject Heading]
Civilization, Ancientอารยธรรมสมัยโบราณ [TU Subject Heading]
Civilization, Hinduอารยธรรมฮินดู [TU Subject Heading]
Civilization, Islamicอารยธรรมอิสลาม [TU Subject Heading]
Civilization, Medievalอารยธรรมสมัยกลาง [TU Subject Heading]
Civilization, Modernอารยธรรมสมัยใหม่ [TU Subject Heading]
Civilization, Orientalอารยธรรมตะวันออก [TU Subject Heading]
Civilization, Westernอารยธรรมตะวันตก [TU Subject Heading]
Civilization, Western, in literatureอารยธรรมตะวันตกในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I should fail to return from the unknown, the whole future of our civilization may be yours to preserve or destroy.ถ้าฉันไม่สามารถกลับจากนิรเเดน อนาคตความศิวิไลซ์ของพวกเรา อยู่ที่เธอจะอนุรักษ์หรือทําลายมัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
A thousand miles from civilization and death at my heels, ห่างไกลจากอารยธรรมเป็นพันไมล์ และความตายก็อยู่แทบเท้าของผม The Little Prince (1974)
I figure we have 42 minutes until the end of civilization as we know it.เรามีเวลาอีก 42 นาที ก่อนที่อารยธรรมมนุษย์จะล่มสลาย Spies Like Us (1985)
They forgot all shame and honor and cast off the civilization and science we had created, and shut the lid of the Pandora's Box they themselves had opened.พวกเขาลืมความละอายใจ และเกียรติยศ ชื่อเสียง... ...และ โยนวิทยาศาสตร์ และ อารยธรรมที่เราได้สร้างขึ้นทิ้ง และ ปิดกล่องแพนโดร่า ที่พวกเขาได้ทำการเปิดขึ้นเอง Akira (1988)
That which is called civilization devastates the spirit of man!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าอารยธรรม สำหรับทำลายจิตวิญญาณคน! Akira (1988)
That which is called civilization devastates the spirit of man!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าอารยธรรม สำหรับทำลายจิตวิญญาณคน! Akira (1988)
of civilizations out there...จะมีอักษรล้าน Contact (1997)
You think a civilization sending this message intends it just for Americans?คุณคิดว่าการส่งอารยธรรมนี้ ข้อความตั้งใจมันก็ สำหรับชาวอเมริกัน? Contact (1997)
Every time they detect a new civilization they fax construction plans from space.ทุกครั้งที่ตรวจพบอารยธรรมใหม่ พวกเขาแฟกซ์แผนการ ก่อสร้างจากอวกาศ Contact (1997)
This message is from a civilization that may be anywhere from hundreds to millions and millions of years ahead of us.ข้อความนี้เป็นจาก อารยธรรมที่อาจจะเป็นที่ใดก็ได้ จากหลายร้อยล้านและ Contact (1997)
All the civilizations you find come here?อารยธรรมทั้งหมด ที่คุณพบมาที่นี่? Contact (1997)
Then this is another great difference between our civilization and yours.นี่แหละความแตกต่างอย่างสุดขั้ว ระหว่างชนชาติของเรากับของคุณ Seven Years in Tibet (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
civilizationAll civilization is against war.
civilizationAs civilization advances, poetry almost necessarily declines.
civilizationBriefly stated, Hobsbawm's thesis is that the history of the twentieth century is that of the decline of civilization.
civilizationBut as civilizations grew more complex, better methods of communication were needed.
civilizationCivilization is now threatened by nuclear war.
civilizationEuropean civilization.
civilizationEuropean civilization had its birth in these lands.
civilizationImagination is the root of all civilization.
civilizationIn the twilight of our civilization.
civilizationIt was the triumph of civilization over force.
civilizationModern civilization rests on a foundation of science and education.
civilizationOil has played an important part in the progress of civilization.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัฒนธรรม(n) culture, See also: civilization, way of life, Example: ผู้คนมากมายเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นต่างๆ, Thai Definition: สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ, วิถีชีวิตของหมู่คณะ
อารยธรรม(n) civilization, Syn. ความศิวิไลซ์, Example: รัชกาลที่ 4 รับเอาอารยธรรมจากตะวันตกเข้ามาเพื่อปรับประเทศให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ, Thai Definition: ความเจริญด้วยขนบธรรมเนียมอันดี
ศิวิไลซ์(n) civilization, Syn. อารยธรรม, ความเจริญ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารยธรรม[ārayatham] (n) EN: civilization  FR: civilisation [ f ]
แหล่งอารยธรรม[laēng ārayatham] (n, exp) EN: place of civilization ; source of civilization  FR: berceau de la civilisation [ m ]
วัฒนธรรม[watthanatham = watthanātham] (n) EN: culture ; civilization ; way of life  FR: culture [ f ] ; civilisation [ f ]
วัฒนธรรมแห่งกรีก[watthanatham haeng krīk] (n, exp) EN: Greek civilization  FR: civilisation grecque [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CIVILIZATION S IH2 V AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N
CIVILIZATIONS S IH2 V AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
civilization (n) sˌɪvɪlaɪzˈɛɪʃən (s i2 v i l ai z ei1 sh @ n)
civilizations (n) sˌɪvɪlaɪzˈɛɪʃənz (s i2 v i l ai z ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
文化[ぶんか, bunka] TH: อารยธรรม  EN: civilization

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kultur { f }; Zivilisation { f } | Kulturen { pl }; Zivilisationen { pl }civilization | civilizations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インダス文明[インダスぶんめい, indasu bunmei] (n) Indus (valley) civilization (civilisation) [Add to Longdo]
エーゲ文明[エーゲぶんめい, e-ge bunmei] (n) Aegean civilization [Add to Longdo]
エジプト文明[エジプトぶんめい, ejiputo bunmei] (n) Egyptian civilization [Add to Longdo]
シビリゼーション[shibirize-shon] (n) civilization; civilisation [Add to Longdo]
メソポタミア文明[メソポタミアぶんめい, mesopotamia bunmei] (n) Mesopotamian civilization [Add to Longdo]
黄河文明[こうがぶんめい, kougabunmei] (n) Yellow River civilization; Huang civilization; cradle of Chinese civilization [Add to Longdo]
開化[かいか, kaika] (n, vs) civilization; civilisation; enlightenment [Add to Longdo]
開明[かいめい, kaimei] (n) civilization; civilisation; enlightenment [Add to Longdo]
機械文明[きかいぶんめい, kikaibunmei] (n) technical civilization; technical civilisation [Add to Longdo]
教化[きょうけ;きょうげ, kyouke ; kyouge] (n, vs) culture; education; civilization; civilisation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Civilization \Civ`i*li*za"tion\, n. [Cf. F. civilisation.]
   1. The act of civilizing, or the state of being civilized;
    national culture; refinement.
    [1913 Webster]
 
       Our manners, our civilization, and all the good
       things connected with manners, and with
       civilization, have, in this European world of ours,
       depended for ages upon two principles -- . . . the
       spirit of a gentleman, and spirit of religion.
                          --Burke
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Rendering a criminal process civil. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 civilization
   n 1: a society in an advanced state of social development (e.g.,
      with complex legal and political and religious
      organizations); "the people slowly progressed from
      barbarism to civilization" [syn: {civilization},
      {civilisation}]
   2: the social process whereby societies achieve an advanced
     stage of development and organization [syn: {civilization},
     {civilisation}]
   3: a particular society at a particular time and place; "early
     Mayan civilization" [syn: {culture}, {civilization},
     {civilisation}]
   4: the quality of excellence in thought and manners and taste;
     "a man of intellectual refinement"; "he is remembered for his
     generosity and civilization" [syn: {refinement},
     {civilization}, {civilisation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top