Search result for

blizzard

(38 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blizzard-, *blizzard*, blizzar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blizzard[N] พายุหิมะ, Syn. snowstorm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blizzard(บลิซ'เซิร์ด) n. พายุหิมะ

English-Thai: Nontri Dictionary
blizzard(n) พายุหิมะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blizzardพายุหิมะ หรือพายุบลิซซาร์ด [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Four years before, on my wedding day- which also happened to be the day of the worst freak spring blizzard... in the history of southern Michigan.4 ปีก่อนหน้านั้น ในวันแต่งงานของผม ซึ่งกลายเป็นวันที่เกิดพายุหิมะ รุนแรงที่สุด ในประวัติศาสตร์ของมิชิแกนตอนใต้ Marley & Me (2008)
What do you think that means- a blizzard on your wedding day?คุณคิดว่ามันหมายความว่าไงเนี่ย พายุหิมะวันแต่งงานเนี่ยนะ? Marley & Me (2008)
All right, kiddies, get your snow boots on because tonight there is gonna be a blizzard.All right, kiddies, get your snow boots on because tonight there is gonna be a blizzardHot Tub Time Machine (2010)
* Like a blizzard * The law of affinity refers to unlikely compositions forming a bond through a purely chemical reaction.ส่วนประกอบที่ไม่เข้ากัน ที่เชื่อมกันได้ ด้วยปฏิกิริยาเคมีล้วนๆ Goodbye, Columbia (2010)
Blizzard?พายุหิมะเหรอ? The Grey (2011)
♪ Like a blizzard#เหมือนพายุหิมะ# Blame It on the Alcohol (2011)
Now, the rest of these teams, they're in a holding pattern until the blizzard clears.คนที่เหลือในทีม เขารอให้พายุสงบอยู่ข้างบน The Long Way Down Job (2011)
I guess I must've missed the blizzard.เดาว่า เราคงต้องพลาดพายุหิมะไป What Remains (2011)
I heard blizzard conditions.ผลพวงจากพายุหิมะ Deadfall (2012)
Full on blizzard.พายุหิมะขั้นสูงสุด Deadfall (2012)
One night... A blizzard hit.คืนนึง เกิดพายุหิมะ Party On, Garth (2012)
I was just thinking, your schooldays, were they just a blizzard of snogging and smooth moves?ผมเพิ่งคิดถึงวัยเรียนของคุณ มันผ่านมาได้สวยหรูและราบรื่นไหม Episode #18.3 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blizzardI feel a chill seeing the blizzard outside.
blizzardThe mountaineers set off, paying no heed to the severe blizzard.
blizzardThere are sometimes blizzards in Kanazawa.
blizzardWe found it very hard going back to our base camp in the blizzard.
blizzardWe had a terrible time in the blizzard.
blizzardWe made good time until we ran into a blizzard.

CMU English Pronouncing Dictionary
BLIZZARD    B L IH1 Z ER0 D
BLIZZARDS    B L IH1 Z ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blizzard    (n) (b l i1 z @ d)
blizzards    (n) (b l i1 z @ d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schneesturm {m}; Blizzard {m} | Schneestürme {pl}; Blizzards {pl}blizzard | blizzards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドカ雪[ドカゆき, doka yuki] (n) heavy snowfall; blizzard [Add to Longdo]
ブリザード[, buriza-do] (n) blizzard [Add to Longdo]
吹雪[ふぶき, fubuki] (n) snow storm; blizzard; (P) [Add to Longdo]
雪しまき;雪風巻[ゆきしまき, yukishimaki] (n) blizzard; snowstorm [Add to Longdo]
雪嵐[ゆきあらし, yukiarashi] (n) (See 吹雪) snowstorm; blizzard [Add to Longdo]
飛雪[ひせつ, hisetsu] (n) blizzard; snowdrift [Add to Longdo]
暴風雪[ぼうふうせつ, boufuusetsu] (n) blizzard; snowstorm [Add to Longdo]
猛吹雪[もうふぶき, moufubuki] (n) blizzard; furious snowstorm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Storm \Storm\, n. [AS. storm; akin to D. storm, G. sturm, Icel.
   stormr; and perhaps to Gr. ? assault, onset, Skr. s? to flow,
   to hasten, or perhaps to L. sternere to strew, prostrate (cf.
   {Stratum}). [root]166.]
   1. A violent disturbance of the atmosphere, attended by wind,
    rain, snow, hail, or thunder and lightning; hence, often,
    a heavy fall of rain, snow, or hail, whether accompanied
    with wind or not.
    [1913 Webster]
 
       We hear this fearful tempest sing,
       Yet seek no shelter to avoid the storm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A violent agitation of human society; a civil, political,
    or domestic commotion; sedition, insurrection, or war;
    violent outbreak; clamor; tumult.
    [1913 Webster]
 
       I will stir up in England some black storm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Her sister
       Began to scold and raise up such a storm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A heavy shower or fall, any adverse outburst of tumultuous
    force; violence.
    [1913 Webster]
 
       A brave man struggling in the storms of fate.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) A violent assault on a fortified place; a furious
    attempt of troops to enter and take a fortified place by
    scaling the walls, forcing the gates, or the like.
    [1913 Webster]
 
   Note: Storm is often used in the formation of self-explained
      compounds; as, storm-presaging, stormproof,
      storm-tossed, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {Anticyclonic storm} (Meteor.), a storm characterized by a
    central area of high atmospheric pressure, and having a
    system of winds blowing spirally outward in a direction
    contrary to that cyclonic storms. It is attended by low
    temperature, dry air, infrequent precipitation, and often
    by clear sky. Called also {high-area storm},
    {anticyclone}. When attended by high winds, snow, and
    freezing temperatures such storms have various local
    names, as {blizzard}, {wet norther}, {purga}, {buran},
    etc.
 
   {Cyclonic storm}. (Meteor.) A cyclone, or low-area storm. See
    {Cyclone}, above.
 
   {Magnetic storm}. See under {Magnetic}.
 
   {Storm-and-stress period} [a translation of G. sturm und
    drang periode], a designation given to the literary
    agitation and revolutionary development in Germany under
    the lead of Goethe and Schiller in the latter part of the
    18th century.
 
   {Storm center} (Meteorol.), the center of the area covered by
    a storm, especially by a storm of large extent.
 
   {Storm door} (Arch.), an extra outside door to prevent the
    entrance of wind, cold, rain, etc.; -- usually removed in
    summer.
 
   {Storm path} (Meteorol.), the course over which a storm, or
    storm center, travels.
 
   {Storm petrel}. (Zool.) See {Stormy petrel}, under {Petrel}.
    
 
   {Storm sail} (Naut.), any one of a number of strong, heavy
    sails that are bent and set in stormy weather.
 
   {Storm scud}. See the Note under {Cloud}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Tempest; violence; agitation; calamity.
 
   Usage: {Storm}, {Tempest}. Storm is violent agitation, a
      commotion of the elements by wind, etc., but not
      necessarily implying the fall of anything from the
      clouds. Hence, to call a mere fall or rain without
      wind a storm is a departure from the true sense of the
      word. A tempest is a sudden and violent storm, such as
      those common on the coast of Italy, where the term
      originated, and is usually attended by a heavy rain,
      with lightning and thunder.
      [1913 Webster]
 
         Storms beat, and rolls the main;
         O! beat those storms, and roll the seas, in
         vain.               --Pope.
      [1913 Webster]
 
         What at first was called a gust, the same
         Hath now a storm's, anon a tempest's name.
                          --Donne.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blizzard \Bliz"zard\ (bl[i^]z"z[~e]rd), n. [Cf. {Blaze} to
   flash. Formerly, in local use, a rattling volley; cf. "to
   blaze away" to fire away.]
   A gale of piercingly cold wind, usually accompanied with fine
   and blinding snow; a furious blast. [U. S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blizzard
   n 1: a storm with widespread snowfall accompanied by strong
      winds [syn: {blizzard}, {snowstorm}]
   2: a series of unexpected and unpleasant occurrences; "a rash of
     bank robberies"; "a blizzard of lawsuits" [syn: {rash},
     {blizzard}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top