ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blizzard

B L IH1 Z ER0 D   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blizzard-, *blizzard*, blizzar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blizzard[N] พายุหิมะ, Syn. snowstorm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blizzard(บลิซ'เซิร์ด) n. พายุหิมะ

English-Thai: Nontri Dictionary
blizzard(n) พายุหิมะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blizzardพายุหิมะ หรือพายุบลิซซาร์ด [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, you can give that baby to me, or go get lost in a blizzard. It's your choice.เอาละ นายจะให้เด็กฉัน หรือจะติดพายุหิมะ นายจะเลือกแบบไหน. Ice Age (2002)
It'll turn into a massive blizzard with an eye in the center like a huge hurricane.มันจะกลายเป็นพายุหิมะยักษ์ มีความกดอากาศต่ำที่ศูนย์กลางเหมือนเฮอร์ริเคน The Day After Tomorrow (2004)
I worked through a blizzard last Christmas.ก็ตลอดช่วงคริสต์มาสน่ะผมทำงานตลอดเลย Brokeback Mountain (2005)
We hold without failing, under the mother of all blizzards melded together, a single body, like the scale ...of turltes are fitted.เราหยุดแต่ไม่ล้ม ภายใต้ พายุหิมะอันยิ่งใหญ่ - หลอมรวมไปด้วยกัน ร่างอันโดดเดี่ยว เหมือนเลียนแบบ ตอนเต่าหดกระดอง March of the Penguins (2005)
The dying winter is kicking us with it last blizzard.ฤดูหนาว กำลังมาอีกแล้ว พายุหิมะ ที่สุดมันก็มา March of the Penguins (2005)
Volvos are incredible, man, when it's a blizzard outside.วอลโว่ไว้ใจได้ เวลามีพายุหิมะข้างนอกนั่น Four Brothers (2005)
I told her to wait till tomorrow, since a blizzard was coming in and the lifts have stoppedฉันบอกเธอแล้วว่าให้รอถึงพรุ่งนี้เพราะว่ากำลังเริ่มมีพายุหิมะแล้ว และลิฟท์ที่ไปก็กำลังหยุด Boys Over Flowers (2005)
Could... she be out there in this blizzard?ทำไมเธอถึงออกไปตอนที่มีพายุหิมะล่ะ! Boys Over Flowers (2005)
Well, here's to a blizzard.ก็ที่นี่กับพายุหิมะ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Four years before, on my wedding day- which also happened to be the day of the worst freak spring blizzard... in the history of southern Michigan.4 ปีก่อนหน้านั้น ในวันแต่งงานของผม ซึ่งกลายเป็นวันที่เกิดพายุหิมะ รุนแรงที่สุด ในประวัติศาสตร์ของมิชิแกนตอนใต้ Marley & Me (2008)
What do you think that means- a blizzard on your wedding day?คุณคิดว่ามันหมายความว่าไงเนี่ย พายุหิมะวันแต่งงานเนี่ยนะ? Marley & Me (2008)
All right, kiddies, get your snow boots on because tonight there is gonna be a blizzard.All right, kiddies, get your snow boots on because tonight there is gonna be a blizzardHot Tub Time Machine (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blizzardI feel a chill seeing the blizzard outside.
blizzardThe mountaineers set off, paying no heed to the severe blizzard.
blizzardThere are sometimes blizzards in Kanazawa.
blizzardWe found it very hard going back to our base camp in the blizzard.
blizzardWe had a terrible time in the blizzard.
blizzardWe made good time until we ran into a blizzard.

CMU English Pronouncing Dictionary
BLIZZARD    B L IH1 Z ER0 D
BLIZZARDS    B L IH1 Z ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blizzard    (n) blˈɪzəd (b l i1 z @ d)
blizzards    (n) blˈɪzədz (b l i1 z @ d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schneesturm {m}; Blizzard {m} | Schneestürme {pl}; Blizzards {pl}blizzard | blizzards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドカ雪[ドカゆき, doka yuki] (n) heavy snowfall; blizzard [Add to Longdo]
ブリザード[, buriza-do] (n) blizzard [Add to Longdo]
吹雪[ふぶき, fubuki] (n) snow storm; blizzard; (P) [Add to Longdo]
雪しまき;雪風巻[ゆきしまき, yukishimaki] (n) blizzard; snowstorm [Add to Longdo]
雪嵐[ゆきあらし, yukiarashi] (n) (See 吹雪) snowstorm; blizzard [Add to Longdo]
飛雪[ひせつ, hisetsu] (n) blizzard; snowdrift [Add to Longdo]
暴風雪[ぼうふうせつ, boufuusetsu] (n) blizzard; snowstorm [Add to Longdo]
猛吹雪[もうふぶき, moufubuki] (n) blizzard; furious snowstorm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Storm \Storm\, n. [AS. storm; akin to D. storm, G. sturm, Icel.
   stormr; and perhaps to Gr. ? assault, onset, Skr. s? to flow,
   to hasten, or perhaps to L. sternere to strew, prostrate (cf.
   {Stratum}). [root]166.]
   1. A violent disturbance of the atmosphere, attended by wind,
    rain, snow, hail, or thunder and lightning; hence, often,
    a heavy fall of rain, snow, or hail, whether accompanied
    with wind or not.
    [1913 Webster]
 
       We hear this fearful tempest sing,
       Yet seek no shelter to avoid the storm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A violent agitation of human society; a civil, political,
    or domestic commotion; sedition, insurrection, or war;
    violent outbreak; clamor; tumult.
    [1913 Webster]
 
       I will stir up in England some black storm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Her sister
       Began to scold and raise up such a storm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A heavy shower or fall, any adverse outburst of tumultuous
    force; violence.
    [1913 Webster]
 
       A brave man struggling in the storms of fate.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mil.) A violent assault on a fortified place; a furious
    attempt of troops to enter and take a fortified place by
    scaling the walls, forcing the gates, or the like.
    [1913 Webster]
 
   Note: Storm is often used in the formation of self-explained
      compounds; as, storm-presaging, stormproof,
      storm-tossed, and the like.
      [1913 Webster]
 
   {Anticyclonic storm} (Meteor.), a storm characterized by a
    central area of high atmospheric pressure, and having a
    system of winds blowing spirally outward in a direction
    contrary to that cyclonic storms. It is attended by low
    temperature, dry air, infrequent precipitation, and often
    by clear sky. Called also {high-area storm},
    {anticyclone}. When attended by high winds, snow, and
    freezing temperatures such storms have various local
    names, as {blizzard}, {wet norther}, {purga}, {buran},
    etc.
 
   {Cyclonic storm}. (Meteor.) A cyclone, or low-area storm. See
    {Cyclone}, above.
 
   {Magnetic storm}. See under {Magnetic}.
 
   {Storm-and-stress period} [a translation of G. sturm und
    drang periode], a designation given to the literary
    agitation and revolutionary development in Germany under
    the lead of Goethe and Schiller in the latter part of the
    18th century.
 
   {Storm center} (Meteorol.), the center of the area covered by
    a storm, especially by a storm of large extent.
 
   {Storm door} (Arch.), an extra outside door to prevent the
    entrance of wind, cold, rain, etc.; -- usually removed in
    summer.
 
   {Storm path} (Meteorol.), the course over which a storm, or
    storm center, travels.
 
   {Storm petrel}. (Zool.) See {Stormy petrel}, under {Petrel}.
    
 
   {Storm sail} (Naut.), any one of a number of strong, heavy
    sails that are bent and set in stormy weather.
 
   {Storm scud}. See the Note under {Cloud}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Tempest; violence; agitation; calamity.
 
   Usage: {Storm}, {Tempest}. Storm is violent agitation, a
      commotion of the elements by wind, etc., but not
      necessarily implying the fall of anything from the
      clouds. Hence, to call a mere fall or rain without
      wind a storm is a departure from the true sense of the
      word. A tempest is a sudden and violent storm, such as
      those common on the coast of Italy, where the term
      originated, and is usually attended by a heavy rain,
      with lightning and thunder.
      [1913 Webster]
 
         Storms beat, and rolls the main;
         O! beat those storms, and roll the seas, in
         vain.               --Pope.
      [1913 Webster]
 
         What at first was called a gust, the same
         Hath now a storm's, anon a tempest's name.
                          --Donne.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blizzard \Bliz"zard\ (bl[i^]z"z[~e]rd), n. [Cf. {Blaze} to
   flash. Formerly, in local use, a rattling volley; cf. "to
   blaze away" to fire away.]
   A gale of piercingly cold wind, usually accompanied with fine
   and blinding snow; a furious blast. [U. S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blizzard
   n 1: a storm with widespread snowfall accompanied by strong
      winds [syn: {blizzard}, {snowstorm}]
   2: a series of unexpected and unpleasant occurrences; "a rash of
     bank robberies"; "a blizzard of lawsuits" [syn: {rash},
     {blizzard}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top