ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apply

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apply-, *apply*, app
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apply(vt) ใช้, See also: นำมาใช้, ประยุกต์ใช้, ใช้ประโยชน์, ปรับใช้, ดัดแปลง, Syn. use, utilize
apply(vt) ทา, See also: ไล้, ฉาบ, ป้าย
apply(vt) ทำงานหนัก, Syn. devote, dedicate
apply(vi) นำมาใช้กับ
apply to(phrv) สมัคร (งาน, เรียน) กับ, See also: ยื่นขอสมัครต่อ, Syn. make to
apply to(phrv) ทำให้เกี่ยวข้องกับ, See also: ทำให้มีผลต่อ, นำไปใช้กับ, Syn. refer to
apply to(phrv) ทำให้ทำงานหนัก, See also: ทำให้ต้องใช้ความพยายามอย่างมากกับ
apply to(phrv) ใช้ (บางสิ่งเช่น ความสามารถ) เพื่อ
apply for(phrv) ขอสมัคร (งาน, เรียน), See also: สมัครเป็น, ขอสมัครเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apply(อะไพล') vt., vi. ใช้, ใช้เป็นประโยชน์, ประยุกต์, แผ่บน, สมัคร, ขอ, ร้องเรียน, บอกกล่าว,

English-Thai: Nontri Dictionary
apply(vi) สมัครงาน, ร้องเรียน, ขอ, ร้องขอ, บอกกล่าว
apply(vt) ใช้, ประยุกต์, นำมาใช้
misapply(vt) ใช้ผิดที่, ใช้ในทางผิด, ยักยอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apply mutatus mutandisใช้บังคับโดยอนุโลม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
apply for creditขอสินเชื่อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lee-Enfield apply for help?จะขอความช่วยเหลือได้อย่างไร Gandhi (1982)
Well, I don't think the word "just" could apply to you about anything.ผมไม่คิดว่าคุณเหมือนสาวใช้ซักนิด The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Yes, and when we apply this to the rest of the message we find this.ใช่และเมื่อเราใช้นี้ส่วนที่ เหลือของข้อความ เราพบนี้ Contact (1997)
-He wants to apply here.- He wants to apply here. Gattaca (1997)
And you wouldn't know about sleepin' sittin' up in a hospital room... for two months, holding her hand, because the doctors could see in your eyes... that the terms "visiting hours" don't apply to you.เธอไม่รู้หรอกว่าไอ้การนั่งหลับ ในห้องผู้ป่วย 2 เดือน กุมมือเธอไว้ เพื่อหมอจะได้เห็นตาเธอ เหมือนเป็นการสัญญาว่า เธอจะอยู่ในโรงพยาบาล Good Will Hunting (1997)
My top schools where I want to apply to are Oxford and the Sorbonne.มหาวิทยาลัยที่ผมอยากสมัครเรียนก็คือ อ็อกซ์ฟอร์ดกับซอร์บอร์น Rushmore (1998)
Why did you apply to this school?ทำไมที่คุณมาอยู่โรงเรียนนี้? April Story (1998)
That doesn't apply to you, you're not a member of the yakuza.นั่นใช้กับนายไม่ได้ นายไม่ได้เป็นยากูซ่า Blues Harp (1998)
My job was to apply the formula.อะไรก็ได้ Fight Club (1999)
But that doesn't apply here, does it?แต่ว่า มันไม่ได้บอกอะไรเราเลย ใช่ไหม? The Story of Us (1999)
The person interested should apply at the address popping up below on this screen [ ?คนไหนสนใจสมัครได้่ตามนี้่ครับ ตามข้อความที่อยู่ด้านล่างทีึ่คุณมองเห็นอยู่ตรงนี้ GTO (1999)
After some time passes, I'm gonna apply for the management program.After some time passes, l'm gonna apply for the management program. Maid in Manhattan (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
applyA committee should apply the focus to the more concrete problem.
applyApplicants are requested to apply in person.
applyApply a bandage.
applyApply a compress to the affected part every two hours.
applyApply in writing.
applyApply the key to a safe.
applyApply to the office for further details.
applyApply two coats of the paint for a good finish.
applyApply within.
applyApply yourself to your own work.
applyBears also tend to sleep more during the day than at night, although in the summer, with twenty-four hours of light, this does not apply.
applyCan we apply this rule in this case?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงสมัคร(v) apply for a candidate, Syn. สมัคร, Example: เขาลงสมัคร ส.ส. ครั้งแรกก็สอบตกเสียแล้ว, Thai Definition: เข้าร่วมลงแข่งขันอย่างเต็มใจ
สมัครงาน(v) apply for a job, Example: คนร้ายจะสมัครงานโดยใช้เอกสารปลอมทั้งหมด, Thai Definition: เข้ารับคัดเลือกเป็นพนักงาน
ใช้กับ(v) apply to, Example: กระดาษ 90 แกรมแถมมาให้ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ในการพิมพ์ภาพสี
สมัครงาน(v) apply for, See also: be a candidate for
สมัคร(v) apply for, See also: be a candidate for, enrol/enroll, Example: ถ้าข้าราชการจะสมัครเข้ารับเลือกตั้ง จะต้องลาออกจากตำแหน่งเสียก่อน, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (ตะเลง)
วางยา(v) apply a remedy, See also: give medicine, administer a remedy, Syn. ให้ยา, Example: หลังจากหมอวางยาให้แค่สองหม้อ อาการเขาก็ดีขึ้น, Thai Definition: จัดยาให้กิน
อาศัย(v) apply, Syn. อ้างถึง, Example: บาลอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา 89 จัดตั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, Notes: (สันสกฤต)
โบก(v) apply (plaster or cement) over a surface, See also: plaster, whitewash, Syn. ฉาบ, ทา, Example: เขาโบกปูนอุดรูในผนัง
ลง(v) apply, Example: การหาอาหารด้วยการทอดแห ลงเบ็ด หรือใช้ไซ และลอบดักปลา เป็นงานของผู้ชาย, Thai Definition: เอาเครื่องมือจับสัตว์น้ำวาง ขึง หรือ ปัก เพื่อจับสัตว์น้ำ
ลงทอง(v) plate, See also: apply gold leaf, cover with gold leaf, Syn. ปิดทอง, Example: พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์มักจะมีการลงรักปิดทอง หรือลงทองล่องชาดในกรุ, Thai Definition: ปิดทองตามลวดลาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบก[bōk] (v) EN: apply ; whitewash  FR: appliquer
โบกปูน[bōk pūn] (v, exp) EN: apply cement (over a surface)  FR: appliquer du ciment (sur une surface)
ใช้[chai] (v) EN: use ; employ ; take ; consume ; apply   FR: utiliser ; employer ; dépenser ; recourir à ; avoir recours à
ใช้ได้[chaidāi] (v) EN: be serviceable ; apply ; obtain, to hold good
ใช้กับ[chai kap] (v) EN: apply to
ใช้ผิด[chai phit] (v, exp) EN: misuse ; misapply  FR: mésuser (litt.) ; abuser ; employer improprement ; faire un mauvais usage
ใช้ประโยชน์[chai prayōt] (v, exp) EN: apply  FR: se servir de ; mettre à profit
การกดจุด[kān kotjut] (n) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief
ขอ[khø] (v) EN: ask for ; beg for ; request ; apply for  FR: demander ; solliciter ; prier ; désirer ; adresser une demande ; faire une demande
ขอกู้[khø kū] (v, exp) EN: apply for a loan

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
apply
applying

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apply
applying

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chá, ㄔㄚˊ, ] apply (ointment, powder); smear; paint on #27,114 [Add to Longdo]
报户口[bào hù kǒu, ㄅㄠˋ ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ,    /   ] apply for a resident permit [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufnahmeantrag { m }apply for admission [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
押す(P);圧す;捺す[おす, osu] (v5s, vt) (1) (押す only) to push; to press; (2) (押す, 圧す only) to apply pressure from above; to press down; (3) (押す, 捺す only) (See 判を押す) to stamp (i.e. a passport); to apply a seal; (P) #525 [Add to Longdo]
該当[がいとう, gaitou] (n, vs) corresponding; answering to; coming under; applying to; (P) #1,348 [Add to Longdo]
適用[てきよう, tekiyou] (n, vs) applying (e.g. a technology); adoption; (P) #1,935 [Add to Longdo]
反映(P);反影[はんえい, han'ei] (n) (1) influence; (vs) (2) to apply; to implement; (n) (3) reflection; (P) #3,089 [Add to Longdo]
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1, vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P) #4,700 [Add to Longdo]
当てる[あてる, ateru] (v1, vt) (1) to hit; (2) to expose; (3) to apply (e.g. patch); (4) to allot; to call on someone (e.g. in class); (5) to guess (an answer); (6) to make a hit (e.g. in a lottery); (P) #12,006 [Add to Longdo]
準ずる[じゅんずる, junzuru] (vz, vi) (See 準じる) to apply correspondingly; to correspond to; to be proportionate to; to conform to; (P) #15,514 [Add to Longdo]
当てはまる(P);当て嵌まる[あてはまる, atehamaru] (v5r) to apply (a rule); to be applicable; to come under (a category); to fulfill; (P) #17,111 [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1, vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v, v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) #18,130 [Add to Longdo]
応じる[おうじる, oujiru] (v1, vi) to respond; to satisfy; to accept; to comply with; to apply for; (P) #18,233 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
該当[がいとう, gaitou] to apply, to be applicable (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apply \Ap*ply"\, v. t. [imp. & p. p. {Applied}; p. pr. & vb. n.
   {Applying}.] [OF. aplier, F. appliquer, fr. L. applicare to
   join, fix, or attach to; ad + plicare to fold, to twist
   together. See {Applicant}, {Ply}.]
   1. To lay or place; to put or adjust (one thing to another);
    -- with to; as, to apply the hand to the breast; to apply
    medicaments to a diseased part of the body.
    [1913 Webster]
 
       He said, and the sword his throat applied. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To put to use; to use or employ for a particular purpose,
    or in a particular case; to appropriate; to devote; as, to
    apply money to the payment of a debt.
    [1913 Webster]
 
   3. To make use of, declare, or pronounce, as suitable,
    fitting, or relative; as, to apply the testimony to the
    case; to apply an epithet to a person.
    [1913 Webster]
 
       Yet God at last
       To Satan, first in sin, his doom applied. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. To fix closely; to engage and employ diligently, or with
    attention; to attach; to incline.
    [1913 Webster]
 
       Apply thine heart unto instruction.  --Prov. xxiii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   5. To direct or address. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Sacred vows . . . applied to grisly Pluto. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. To betake; to address; to refer; -- used reflexively.
    [1913 Webster]
 
       I applied myself to him for help.   --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   7. To busy; to keep at work; to ply. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She was skillful in applying his "humors." --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   8. To visit. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And he applied each place so fast.  --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   {Applied chemistry}. See under {Chemistry}.
 
   {Applied mathematics}. See under {Mathematics}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apply \Ap*ply"\, v. i.
   1. To suit; to agree; to have some connection, agreement, or
    analogy; as, this argument applies well to the case.
    [1913 Webster]
 
   2. To make request; to have recourse with a view to gain
    something; to make application. (to); to solicit; as, to
    apply to a friend for information.
    [1913 Webster]
 
   3. To ply; to move. [R.]
    [1913 Webster]
 
       I heard the sound of an oar applying swiftly through
       the water.              --T. Moore.
    [1913 Webster]
 
   4. To apply or address one's self; to give application; to
    attend closely (to).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apply
   v 1: put into service; make work or employ for a particular
      purpose or for its inherent or natural purpose; "use your
      head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't use this
      tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was
      applied to many projects"; "How do you utilize this tool?";
      "I apply this rule to get good results"; "use the plastic
      bags to store the food"; "He doesn't know how to use a
      computer" [syn: {use}, {utilize}, {utilise}, {apply},
      {employ}]
   2: be pertinent or relevant or applicable; "The same laws apply
     to you!"; "This theory holds for all irrational numbers";
     "The same rules go for everyone" [syn: {apply}, {hold}, {go
     for}]
   3: ask (for something); "He applied for a leave of absence";
     "She applied for college"; "apply for a job"
   4: apply to a surface; "She applied paint to the back of the
     house"; "Put on make-up!" [syn: {put on}, {apply}]
   5: be applicable to; as to an analysis; "This theory lends
     itself well to our new data" [syn: {lend oneself}, {apply}]
     [ant: {defy}, {refuse}, {resist}]
   6: give or convey physically; "She gave him First Aid"; "I gave
     him a punch in the nose" [syn: {give}, {apply}]
   7: avail oneself to; "apply a principle"; "practice a religion";
     "use care when going down the stairs"; "use your common
     sense"; "practice non-violent resistance" [syn: {practice},
     {apply}, {use}]
   8: ensure observance of laws and rules; "Apply the rules to
     everyone"; [syn: {enforce}, {implement}, {apply}] [ant:
     {exempt}, {free}, {relieve}]
   9: refer (a word or name) to a person or thing; "He applied this
     racial slur to me!"
   10: apply oneself to; "Please apply yourself to your homework"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top