ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -括-, *括*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[括, kuò, ㄎㄨㄛˋ] to embrace, to enclose, to include
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  舌 (shé ㄕㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 850

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, ] enclose; include, #21,692 [Add to Longdo]
[bāo kuò, ㄅㄠ ㄎㄨㄛˋ, ] to comprise; to include; to involve; to incorporate; to consist of, #297 [Add to Longdo]
[gài kuò, ㄍㄞˋ ㄎㄨㄛˋ, ] summarize; generalize; briefly, #7,100 [Add to Longdo]
[náng kuò, ㄋㄤˊ ㄎㄨㄛˋ, ] include; embrace; bring together, #19,471 [Add to Longdo]
[kuò hào, ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] parentheses; brackets, #32,536 [Add to Longdo]
[Zhào Kuò, ㄓㄠˋ ㄎㄨㄛˋ, / ] Zhao Kuo (-260 BC), hapless general of Zhao 趙國|赵国, who famously led an army of 400,000 to annihilation at Changping in 260 BC; also called Ma Fuzi 馬服子|马服子, #41,677 [Add to Longdo]
[zǒng kuò, ㄗㄨㄥˇ ㄎㄨㄛˋ, / ] to sum up, #74,823 [Add to Longdo]
[kuò hú, ㄎㄨㄛˋ ㄏㄨˊ, ] parenthesis, #92,040 [Add to Longdo]
[gài kuò huà, ㄍㄞˋ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, ] generalization, #173,063 [Add to Longdo]
[xiǎo kuò hào, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] brackets; parentheses ( ), #177,891 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
り出す;くくり出す[くくりだす, kukuridasu] (v5s) to factor out (e.g. in algebra); to pull out common elements [Add to Longdo]
り染め;り染[くくりぞめ, kukurizome] (n) (See 絞り染め) tie-dyeing [Add to Longdo]
り付ける;りつける[くくりつける, kukuritsukeru] (v1,vt) to fasten (a person) to [Add to Longdo]
り枕;枕(io)[くくりまくら, kukurimakura] (n) pillow stuffed with buckwheat chaff, rice husks or similar material [Add to Longdo]
[くくる, kukuru] (v5r,vt) (1) to tie up; to tie together; to bind; to bundle; to fasten; (2) (also written as 縊る) (See 首をる) to hang (oneself); (3) to summarize; to put (it all) together; to consolidate; (4) (See 高をる) to estimate; to expect; (5) (See り染め) to tie-dye; (6) (arch) to detain; to check; to restrain; (P) [Add to Longdo]
[くびれ, kubire] (n) constriction; narrow part; wrinkle [Add to Longdo]
れる[くびれる, kubireru] (v1,vi) to be constricted [Add to Longdo]
[かっこ, kakko] (n,vs,adj-no) parentheses; brackets; (P) [Add to Longdo]
弧閉じ[かっことじ, kakkotoji] (n) (uk) (See 弧) close bracket [Add to Longdo]
約筋[かつやくきん, katsuyakukin] (adj-na,n) sphincter; sphincter muscle; constrictor [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Those agenda items were taken up en bloc for discussion.それらの議題は一して取り上げられた。
I paid in a lump sum when I bought a television set.払いでテレビを買った。
The Secretary of State administers foreign affairs.国務長官は対外関係を統する。
In its broadest sense communication includes all forms of transmitting thoughts or feelings between people.最も広い意味では、意思伝達は、人々の間の考えや感情を伝達するあらゆる形を包する。
I prefer payment in full to payment in part.私は分割払いより一払いの方がいい。
Japan guaranteed a 2 billion yen aid package to developing countries.日本は開発途上国に対し、20億円の包援助を保証しました。
You can get anything less expensive in bulk.物はすべて一して買うとやすい。
I want to buy cooking utensils in one lot.料理用具を一して買いたい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Judgement is "crime control" they driveled[CN] 制裁总犯罪与胡扯 Death Note (2006)
Everything that surround you right now in your life, including the things you're complaining about,[CN] 你现在生活中的一切 包那些你所抱怨的事情, The Secret (2006)
We'll be back later: maybe we will find a way of getting in unnoticed.[JA] 菱で戻つてこよう ー イ可カ'つカ'めそうアど Violent Shit: The Movie (2015)
So, I suppose it's covered under the blanket policy.[JA] 包保険でカバー出来る Diamonds Are Forever (2015)
"x," equals, apostrophe, left bracket, right bracket, left curly brace, colon--[JA] 「X」に等しく アポストロフィ 左大弧 右大弧 左中弧 コロン If-Then-Else (2015)
Likely targets include-[CN] 索马利亚跟总统暗杀有关吗? 目标包... Death of a President (2006)
A Gotham detective who actually closes cases.[JA] ゴッサムを統出来る警官だと Beasts of Prey (2015)
We just received a comprehensive report.[JA] 包的な報告書を受け取りました Sully (2016)
You don't think I could run the family?[JA] 私にファミリーを統出来ないと? Rogues' Gallery (2015)
They tied you to the mast to keep you from jumping overboard.[JA] 船から飛び降りないように マストにりつけられたそうだな Home (2016)
But there were a few people who didn't come forward, including the man seen leaving at the time Molini tried to get into the building.[CN] 兹克里 但是也有几个人没有找到 兹克里 包那个在混乱 时间要从楼里跑出来的人 兹克里 Death of a President (2006)
Before you were in charge of HIG, you ran the Special Activities Division at the C.I.A.[JA] 重要尋問班以前は― CIAで特別活動部を 統してた Guilty (2015)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かっこ, kakko] parentheses, brackets [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かつ, katsu] ZUSAMMENBINDEN, BEFESTIGEN [Add to Longdo]
[かっこ, kakko] (runde) Klammern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top