ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

actualize

AE1 K CH UW2 AH0 L AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actualize-, *actualize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actualize(vt) ทำให้เป็นจริง, Syn. actualise, realize, make real

English-Thai: Nontri Dictionary
actualize(vt) ดำเนินการ, ทำให้เป็นจริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your son is trying to right an imbalance in the world to actualize the divine potential.ลูกชายคุณกำลังพยายามแก้ไข ความไม่สมดุลย์ในโลกนี้ แล้วทำให้มันเกิดขึ้นจริง\ ศักยภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้า Tessellations (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACTUALIZE AE1 K CH UW2 AH0 L AY2 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
顕在[けんざい, kenzai] (n, vs) actual (as opposed to hidden or obscured); obvious; clear; manifest; explicit; overt; apparent; evident; actualized; actualised; (P) [Add to Longdo]
顕在化[けんざいか, kenzaika] (n, vs) being actualized; being actualised [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actualize \Ac"tu*al*ize\, v. t.
   To make actual; to realize in action. [R.] --Coleridge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 actualize
   v 1: make real or concrete; give reality or substance to; "our
      ideas must be substantiated into actions" [syn: {realize},
      {realise}, {actualize}, {actualise}, {substantiate}]
   2: represent or describe realistically [syn: {actualize},
     {actualise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top