Search result for

มีรายได้

(27 entries)
(0.0274 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีรายได้-, *มีรายได้*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - สัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผู้มีรายได้ประจำsomeone with regular income (This does not mean "rentier"--"rentier" ไม่ถูกเลย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
น้ำซึมบ่อทรายมีรายได้มาเรื่อย ๆ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No commercials, no revenue.ไม่มีการขายโฆษณา ไม่มีรายได้เข้า Frost/Nixon (2008)
She's already a state prosecutor, so she earns far more than I do.ตอนนี้เธอได้เป็นอัยการเขตไปแล้ว มีรายได้มากกว่าผมตั้งเยอะ The Reader (2008)
She has a fixed income and at the moment some medical problems.เธอมีรายได้จำกัด แต่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ Drag Me to Hell (2009)
Insurance companies don't want to pay, so at-risk, low-income women are being forced into natural birth, and their babies are dying.บริษัทประกันไม่ต้องการจ่าย,ดังนั้นด้วยภาวะเสี่ยงนั้น ผู้หญิงที่มีรายได้ต่ำจึงถูกบังคับให้คลอดโดยวิธีธรรมชาติ และลูกของพวกเค้าก็จะเสียชีวิต I Lied, Too. (2009)
Ended up with twice your salary.จบลงที่มีรายได้มากกว่าคุณสองเท่า The Ugly Truth (2009)
Please let him earn more money than I do.โปรดให้เขามีรายได้มากว่าที่ฉันมี Up in the Air (2009)
But I can pay you this week, all right? Seventeen fifty?ไม่มีเบี้ยวหนี้อยู่แล้ว ตอนนี้ฉันแค่อยู่ในช่วงที่ไม่มีรายได้พิเศษ Down (2009)
Soou have no problem with me making so much more money that you?งั้นระหว่างเราก็ไม่มีปัญหา ในเรื่องที่ฉันมีรายได้มากกว่า? The Bond in the Boot (2009)
- He lives on a fixed income/ -เขามีรายได้จากการซ่อมของหน่ะ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
I lost my retirement in the market.ภายหลังเกษียณไปแล้ว ผมจะไม่มีรายได้อีก A Night at the Bones Museum (2009)
Probably, um, not... the one of us who's been saving up for a decade, because she makes a pittance compared to the other one of us, but-มันไม่ควรเป็นเราคนนึง ที่เก็บเงินอยู่ถึงสิบปี เพราะมีรายได้น้อยนิดเมื่อเทียบกับอีกคน Bride Wars (2009)
I never thought she resented how much money I made, but I guess I was wrong.ไม่นึกว่าเขาจะเกลียดที่ฉัน มีรายได้ก้อนโตแต่ฉันคิดผิด Bride Wars (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
make ends meet[IDM] มีรายได้พอประทังชีวิต, See also: มีเงินพออยู่รอด
make[VT] หาได้, See also: มีรายได้, หารายได้, Syn. earn, gain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benefice(เบน'นิฟิส) n. ตำแหน่งที่มีรายได้,ตำแหน่งบาทหลวงที่มีเงินเดือน,ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ที่ดินที่ให้ครอบครอง
break-even(เบรค'อีเวิน) adj. มีรายได้เท่ากับรายจ่าย,เสมอตัว,ไม่กำไรและไม่ขาดทุน
commendam(คะเมน'แดม) n. ตำแหน่งพระสอนศาสนา,ตำแหน่งที่มีรายได้
earn(เอิร์น) v. หาได้,หามาได้,ได้กำไร,ได้รับ,สมควรได้รับ,มีรายได้,อยากได้,ปรารถนา, See also: earner n.
high endชั้นดีชั้นสูงหมายถึง ผลิตภัณฑ์ชั้นดีเยี่ยมที่บางบริษัททำการผลิตขี้นมา แน่นอนที่ราคาจะต้องสูงตามไปด้วย เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีฐานะดี บางบริษัทอาจสนใจผลิตตรงข้าม กล่าวคือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่พอใช้ได้ และราคาถูก เป็นที่นิยมในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย ซึ่งเรียกว่า low end แต่ก็มีข้อดีก็คือ จะทำให้ขายได้จำนวนมากกว่า ดู low end เปรียบเทียบ
logical operatorตัวดำเนินการตรรกะหมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การสร้างแผ่นตารางจัดการ หรือการสร้างฐานข้อมูลเพื่อแสดงถึงสัมพันธภาพระหว่างรายการสองรายการ ตัวดำเนินการดังกล่าวมีด้วยกัน 3 ตัวคือ AND, OR, และ NOT เช่น จะเขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องค้นหา (จากแฟ้มข้อมูลใหญ่ ๆ) คนที่มีรายได้สูงกว่าห้าแสนบาทต่อปี AND ใช้รถเบนซ์รุ่นใหม่สุด (หมายความว่า ต้องมีคุณสมบัติทั้งสองอย่าง) ดู OR เปรียบเทียบ
realise(รี'อะไลซ) vt. เข้าใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรารถนา,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้กำไรหรือมีรายได้,ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv.
realize(รี'อะไลซ) vt. เข้าใจ,สำนึก,ทำให้เป็นจริง,ทำให้สมปรารถนา,ทำให้บรรลุผล,เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน,ได้กำไรหรือมีรายได้,ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน, See also: realisable adj. realizable adj. realisably adv.
wageworker(เวจฺ'เวิร์คเคอะ) n. =wage earner ผู้รับจ้างหรือมีรายได้จากการจ้าง, See also: wageworking adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
get(vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้

German-Thai: Longdo Dictionary
aufgrund + G(Präp.) เนื่องจากว่า, ด้วยเหตุว่า, เพราะว่า เช่น Aufgrund des sehr hohen Einkommens kann er bald ein neues Haus aufbauen lassen. = เนื่องจากการมีรายได้ที่สูงมาก เขาจึงสามารถจะสร้างบ้านใหม่ได้ในไม่ช้านี้, See also: S. wegen, infolge

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top