ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spiritualize

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spiritualize-, *spiritualize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spiritualize(vt) ทำให้มีจิตวิญญาณ, See also: ทำให้มีชีวิตจิตใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
spiritualize(vt) ทำให้เป็นเรื่องจิตและวิญญาณ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spiritualize (v) spˈɪrɪtʃuəʳlaɪz (s p i1 r i ch u@ l ai z)
spiritualized (v) spˈɪrɪtʃuəʳlaɪzd (s p i1 r i ch u@ l ai z d)
spiritualizes (v) spˈɪrɪtʃuəʳlaɪzɪz (s p i1 r i ch u@ l ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spiritualize \Spir"it*u*al*ize\, v. t. [imp. & p. p.
   {Spiritualized}; p. pr. & vb. n. {Spiritualizing}.] [Cf. F.
   spiritualiser.]
   1. To refine intellectiually or morally; to purify from the
    corrupting influence of the world; to give a spiritual
    character or tendency to; as, to spiritualize soul.
    [1913 Webster]
 
       This seen in the clear air, and the whole
       spiritualized by endless recollections, fills the
       eye and the heart more forcibly than I can find
       words to say.             --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a spiritual meaning to; to take in a spiritual
    sense; -- opposed to {literalize}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Old Chem.) To extract spirit from; also, to convert into,
    or impregnate with, spirit.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spiritualize
   v 1: give a spiritual meaning to; read in a spiritual sense
      [syn: {spiritualize}, {spiritualise}] [ant: {literalise},
      {literalize}]
   2: elevate or idealize, in allusion to Christ's transfiguration
     [syn: {transfigure}, {glorify}, {spiritualize}]
   3: purify from the corrupting influences of the world; "During
     his stay at the ashram he was spiritualized" [syn:
     {spiritualize}, {spiritualise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top