Search result for

drone

(43 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drone-, *drone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drone[VI] ส่งเสียงหึ่งๆ, See also: ทำเสียงพึมพำ
drone[N] เสียงต่ำๆ, See also: เสียงพึมพำ, Syn. drone, whir, buzz
drone on[PHRV] พูดเสียงต่ำ, See also: ร่ายยาวด้วยเสียงต่ำๆ, พูดพึมพำ
drone out[PHRV] ทำให้พูดเสียงต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drone(โดรน) n. ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล,เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง,ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ,การพูดเสียงต่ำ,เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ,คนที่พูดเสียงที่น่าเบื่อ v. (ทำ) เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง,ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ,การพูดเสียงต่ำ,เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ,ค
aerodrone(แอ' โรโดรน) n. เครื่องร่อน
padrone(พะโดรน') n. นาย,นายจ้าง,เจ้าของ,หัวหน้า,กัปตันเรือ,เจ้าของเรือ,เจ้าของโรงแรม, See also: padronism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
drone(n) ภมร,ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินบังคับ
drone(vi) ทำเสียงอย่างผึ้ง,พูดพึมพำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Fighter drones.- เครื่องบินต่อสู้ Babylon A.D. (2008)
They're gonna send more drones!พวกมันจะส่งกำลังเสริมมาในไม่ช้า Babylon A.D. (2008)
[TV drones][โทรทัศน์ส่งเสียงหึ่งๆ] New York, I Love You (2008)
Yes, but nowhere does it say that for the rest of the 75% he gets to drone on and sound presidential.ใช่ แต่ไม่มีตรงไหนที่ระบุ สำหรับส่วนที่เหลืออีก 75% เขาพูดราบเรียบน่าเบื่อ และโทนเสียงอย่าง ปธน. Frost/Nixon (2008)
Use every surveillance satellite, every drone aircraft, every freeway camera.ใช้ดาวเทียมสังเกตการณ์ทุกดวง และเครื่องบินสำรวจทุกลำ The Day the Earth Stood Still (2008)
We are locked on. Madam Secretary, they're sending in the drones.ท่านรัฐมนตรีึีครับ พวกเขาส่งเครื่องบินเข้าไป The Day the Earth Stood Still (2008)
# I walked in the rain like a drone ## I walked in the rain like a drone500 Days of Summer (2009)
The missile's just gone drone.มิซซายล์ยังทำงานอยู่.. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Mom's a drone, and Dad abandoned you.และฉันก็รู้ส่วนลึกในใจของแก Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Easy Warrior Goddess, I'm just a little salvage scrap drone.อย่าโหดน่าแม่เทพีนักบู๊, ชั้นแค่หุ่นเศษเหล็กเน่าๆ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Junkyard drone.พูดเสียงพึมๆ Junkyard. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We decided to make our own unmanned drone with a gyro-stabilized Hi-Def camera below it.ที่จะซ่อนกล้องไฮ-เดฟ และ ไฮโดรโฟน เขาเป็นอัจฉริยะจริงๆ The Cove (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
droneHe just drones on and on but hardly even touches on what we need to know for the test.
droneShe droned on for hours about her family history.

CMU English Pronouncing Dictionary
DRONE    D R OW1 N
DRONED    D R OW1 N D
DRONES    D R OW1 N Z
DRONET    D R OW1 N EH0 T
DRONEY    D R OW1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drone    (v) (d r ou1 n)
droned    (v) (d r ou1 n d)
drones    (v) (d r ou1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドローン[, doro-n] (n) drone [Add to Longdo]
花虻[はなあぶ;ハナアブ, hanaabu ; hanaabu] (n) (1) (uk) hoverfly (any fly of family Syrphidae); syrphid; (2) drone fly (Eristalis tenax) [Add to Longdo]
金蚊[かなぶん;カナブン, kanabun ; kanabun] (n) (uk) drone beetle (scarabaeid beetle) (Rhomborrhina japonica) [Add to Longdo]
穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰(io);ゴク潰し[ごくつぶし(穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰);ゴクつぶし(ゴク潰し), gokutsubushi ( koku tsubushi ; koku tsubushi ; goku tsubushi ; koku tsubusu ); goku] (n) good-for-nothing; parasite; deadbeat; loafer; drone; idler [Add to Longdo]
坐食の徒[ざしょくのと, zashokunoto] (n) drone; idler [Add to Longdo]
無人機[むじんき, mujinki] (n) drone; unmanned aircraft [Add to Longdo]
雄蜂[おばち, obachi] (n) drone [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雄蜂[xióng fēng, ㄒㄩㄥˊ ㄈㄥ, ] drone (bee), #69,199 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drone \Drone\, n. [OE. drane a dronebee, AS. dr[=a]n; akin to
   OS. dr[=a]n, OHG. treno, G. drohne, Dan. drone, cf. Gr. ? a
   kind of wasp, dial. Gr. ? drone. Prob. named fr. the droning
   sound. See {Drone}, v. i.]
   1. (Zool.) The male of bees, esp. of the honeybee. It gathers
    no honey. See {Honeybee}.
    [1913 Webster]
 
       All with united force combine to drive
       The lazy drones from the laborious hive. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. One who lives on the labors of others; a lazy, idle
    fellow; a sluggard.
    [1913 Webster]
 
       By living as a drone,to be an unprofitable and
       unworthy member of so noble and learned a society.
                          -- Burton.
    [1913 Webster]
 
   3. That which gives out a grave or monotonous tone or dull
    sound; as:
    (a) A drum. [Obs.] Halliwell.
    (b) The part of the bagpipe containing the two lowest
      tubes, which always sound the key note and the fifth.
      [1913 Webster]
 
   4. A humming or deep murmuring sound.
    [1913 Webster]
 
       The monotonous drone of the wheel.  --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) A monotonous bass, as in a pastoral composition.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drone \Drone\ (dr[=o]n), v. i. [imp. & p. p. {Droned}; p. pr. &
   vb. n. {Droning}.] [Cf. (for sense 1) D. dreunen, G.
   dr["o]hnen, Icel. drynja to roar, drynr a roaring, Sw.
   dr["o]na to bellow, drone, Dan. dr["o]ne, Goth. drunjus
   sound, Gr. ? dirge, ? to cry aloud, Skr. dhran to sound. Cf.
   {Drone}, n.]
   1. To utter or make a low, dull, monotonous, humming or
    murmuring sound.
    [1913 Webster]
 
       Where the beetle wheels his droning flight. --T.
                          Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. To love in idleness; to do nothing. "Race of droning
    kings." --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drone
   n 1: stingless male bee in a colony of social bees (especially
      honeybees) whose sole function is to mate with the queen
   2: an unchanging intonation [syn: {monotone}, {drone},
     {droning}]
   3: someone who takes more time than necessary; someone who lags
     behind [syn: {dawdler}, {drone}, {laggard}, {lagger},
     {trailer}, {poke}]
   4: an aircraft without a pilot that is operated by remote
     control [syn: {drone}, {pilotless aircraft}, {radio-
     controlled aircraft}]
   5: a pipe of the bagpipe that is tuned to produce a single
     continuous tone [syn: {drone}, {drone pipe}, {bourdon}]
   v 1: make a monotonous low dull sound; "The harmonium was
      droning on"
   2: talk in a monotonous voice [syn: {drone}, {drone on}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 drone
  n.
 
   Ignorant sales or customer service personnel in computer or electronics
   superstores. Characterized by a lack of even superficial knowledge about
   the products they sell, yet possessed of the conviction that they are more
   competent than their hacker customers. Usage: ?That video board probably
   sucks, it was recommended by a drone at Fry's? In the year 2000, their
   natural habitats include Fry's Electronics, Best Buy, and CompUSA.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top