ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drone

D R OW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drone-, *drone*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drone(vi) ส่งเสียงหึ่งๆ, See also: ทำเสียงพึมพำ
drone(n) เสียงต่ำๆ, See also: เสียงพึมพำ, Syn. drone, whir, buzz
drone on(phrv) พูดเสียงต่ำ, See also: ร่ายยาวด้วยเสียงต่ำๆ, พูดพึมพำ
drone out(phrv) ทำให้พูดเสียงต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drone(โดรน) n. ผึ้งตัวผู้, กาฝาก, เครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล, เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง, ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ, การพูดเสียงต่ำ, เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ, คนที่พูดเสียงที่น่าเบื่อ v. (ทำ) เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง, ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ, การพูดเสียงต่ำ, เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ, ค
aerodrone(แอ' โรโดรน) n. เครื่องร่อน
padrone(พะโดรน') n. นาย, นายจ้าง, เจ้าของ, หัวหน้า, กัปตันเรือ, เจ้าของเรือ, เจ้าของโรงแรม, See also: padronism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
drone(n) ภมร, ผึ้งตัวผู้, กาฝาก, เครื่องบินบังคับ
drone(vi) ทำเสียงอย่างผึ้ง, พูดพึมพำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Intolerable as it may be I'm completely dependent upon those wretched drones for sustenance.ฉันยังต้องพึ่งนังกาฝากคนนั้นในการดำรงชีพ Death Has a Shadow (1999)
He sent me to Smallville because he'd rather surround himself with drones than people who challenge his archaic business practices.พ่อส่งฉันมาที่สมอลวิลล์ เพราะพ่ออยากอยู่คนเดียว มากกว่าที่จะอยู่ร่วมกับคนที่คอยแต่จะท้าทาย ความเป็นนักธุรกิจอันแสนคร่ำครึของพ่อ Hothead (2001)
Yes, and my drone dutifully reported it to me.ใช่สิ, พวกนั้นรายงานให้ฉันรู้เรียบร้อยแล้ว Hothead (2001)
The drone must die!ตัวผู้.. ต้องตาย! The Wicker Man (2006)
The drone must die!ตัวผู้ต้องตาย! The Wicker Man (2006)
The drone must die!ตัวผู้ต้องตาย! The Wicker Man (2006)
The drone must die!ตัวผู้ต้องตาย! The Wicker Man (2006)
The drone must die!ตัวผู้ต้องตาย! The Wicker Man (2006)
The drone must die!ตัวผู้ต้องตาย! The Wicker Man (2006)
It's those drones again.โดรนพวกนั้นอีกแล้ว Appleseed Ex Machina (2007)
You can't just drone on like that.พูดลอยๆแบบนี้ไม่ได้ แกกำลังขออะไรจากพระเจ้าอยู่นะ Funny Games (2007)
It's the remote system by which all our military drones are controlled and our smart bombs are guided.มันคือระบบควบคุม ซึ่งหุ่นยนต์ทางทหารทั้งหมดจะถูกควบคุม และช่วยนำร่องจรวดสมาร์ทบอมม์ของเราด้วย Knight Rider (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
droneHe just drones on and on but hardly even touches on what we need to know for the test.
droneShe droned on for hours about her family history.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DRONE D R OW1 N
DRONED D R OW1 N D
DRONES D R OW1 N Z
DRONET D R OW1 N IH0 T
DRONEY D R OW1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drone (v) drˈoun (d r ou1 n)
droned (v) drˈound (d r ou1 n d)
drones (v) drˈounz (d r ou1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雄蜂[xióng fēng, ㄒㄩㄥˊ ㄈㄥ, ] drone (bee), #69,199 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドローン[doro-n] (n) drone [Add to Longdo]
花虻[はなあぶ;ハナアブ, hanaabu ; hanaabu] (n) (1) (uk) hoverfly (any fly of family Syrphidae); syrphid; (2) drone fly (Eristalis tenax) [Add to Longdo]
金蚊[かなぶん;カナブン, kanabun ; kanabun] (n) (uk) drone beetle (scarabaeid beetle) (Rhomborrhina japonica) [Add to Longdo]
穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰(io);ゴク潰し[ごくつぶし(穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰);ゴクつぶし(ゴク潰し), gokutsubushi ( koku tsubushi ; koku tsubushi ; goku tsubushi ; koku tsubusu ); goku] (n) good-for-nothing; parasite; deadbeat; loafer; drone; idler [Add to Longdo]
坐食の徒[ざしょくのと, zashokunoto] (n) drone; idler [Add to Longdo]
無人機[むじんき, mujinki] (n) drone; unmanned aircraft [Add to Longdo]
雄蜂[おばち, obachi] (n) drone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drone \Drone\, n. [OE. drane a dronebee, AS. dr[=a]n; akin to
   OS. dr[=a]n, OHG. treno, G. drohne, Dan. drone, cf. Gr. ? a
   kind of wasp, dial. Gr. ? drone. Prob. named fr. the droning
   sound. See {Drone}, v. i.]
   1. (Zool.) The male of bees, esp. of the honeybee. It gathers
    no honey. See {Honeybee}.
    [1913 Webster]
 
       All with united force combine to drive
       The lazy drones from the laborious hive. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. One who lives on the labors of others; a lazy, idle
    fellow; a sluggard.
    [1913 Webster]
 
       By living as a drone,to be an unprofitable and
       unworthy member of so noble and learned a society.
                          -- Burton.
    [1913 Webster]
 
   3. That which gives out a grave or monotonous tone or dull
    sound; as:
    (a) A drum. [Obs.] Halliwell.
    (b) The part of the bagpipe containing the two lowest
      tubes, which always sound the key note and the fifth.
      [1913 Webster]
 
   4. A humming or deep murmuring sound.
    [1913 Webster]
 
       The monotonous drone of the wheel.  --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) A monotonous bass, as in a pastoral composition.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drone \Drone\ (dr[=o]n), v. i. [imp. & p. p. {Droned}; p. pr. &
   vb. n. {Droning}.] [Cf. (for sense 1) D. dreunen, G.
   dr["o]hnen, Icel. drynja to roar, drynr a roaring, Sw.
   dr["o]na to bellow, drone, Dan. dr["o]ne, Goth. drunjus
   sound, Gr. ? dirge, ? to cry aloud, Skr. dhran to sound. Cf.
   {Drone}, n.]
   1. To utter or make a low, dull, monotonous, humming or
    murmuring sound.
    [1913 Webster]
 
       Where the beetle wheels his droning flight. --T.
                          Gray.
    [1913 Webster]
 
   2. To love in idleness; to do nothing. "Race of droning
    kings." --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drone
   n 1: stingless male bee in a colony of social bees (especially
      honeybees) whose sole function is to mate with the queen
   2: an unchanging intonation [syn: {monotone}, {drone},
     {droning}]
   3: someone who takes more time than necessary; someone who lags
     behind [syn: {dawdler}, {drone}, {laggard}, {lagger},
     {trailer}, {poke}]
   4: an aircraft without a pilot that is operated by remote
     control [syn: {drone}, {pilotless aircraft}, {radio-
     controlled aircraft}]
   5: a pipe of the bagpipe that is tuned to produce a single
     continuous tone [syn: {drone}, {drone pipe}, {bourdon}]
   v 1: make a monotonous low dull sound; "The harmonium was
      droning on"
   2: talk in a monotonous voice [syn: {drone}, {drone on}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 drone
  n.
 
   Ignorant sales or customer service personnel in computer or electronics
   superstores. Characterized by a lack of even superficial knowledge about
   the products they sell, yet possessed of the conviction that they are more
   competent than their hacker customers. Usage: ?That video board probably
   sucks, it was recommended by a drone at Fry's? In the year 2000, their
   natural habitats include Fry's Electronics, Best Buy, and CompUSA.
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top