ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snowstorm

S N OW1 S T AO2 R M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snowstorm-, *snowstorm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snowstorm(n) พายุหิมะ, Syn. blizzard, hailstorm, snow squall

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snowstormn. พายุหิมะ, การกวนน้ำนมเนย

English-Thai: Nontri Dictionary
snowstorm(n) พายุหิมะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A snowstorm is like a present from God.พายุหิมะเป็นเหมือน ปัจจุบันจากพระเจ้า In the Name of the Father (1993)
Ah, first one's on me. Call it a snowstorm special.ตอนเจอพายุครั้งแรก ฉันตั้งชื่อให้มันด้วย Deadfall (2012)
This is what we want for Christmas- a snowstorm and... - to sit here in the-นี่คือสิ่งที่เราต้องการสำหรับคริสต์มาส เจอพายุหิมะและต้องนั่งอยู่ที่นี่ Meru (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snowstormA heavy snowstorm kept us from going out.
snowstormDriving through that snowstorm was a nightmare.
snowstormShe arrived at school on time in spite of the snowstorm.
snowstormThe snowstorm blotted out the view.
snowstormThe snowstorm raged for a full week.
snowstormThe traffic was paralyzed by the snowstorm.
snowstormThe train arrived late because of the snowstorm.
snowstormThe train was held up for two hours on account of the snowstorm.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พายุหิมะ[phāyu hima] (n, exp) EN: snowstorm  FR: tempête de neige [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SNOWSTORM S N OW1 S T AO2 R M
SNOWSTORMS S N OW1 S T AO2 R M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snowstorm (n) snˈoustɔːm (s n ou1 s t oo m)
snowstorms (n) snˈoustɔːmz (s n ou1 s t oo m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴风雪[bào fēng xuě, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄒㄩㄝˇ, / ] snowstorm; blizzard #31,590 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雪しまき;雪風巻[ゆきしまき, yukishimaki] (n) blizzard; snowstorm [Add to Longdo]
雪起こし;雪起し[ゆきおこし, yukiokoshi] (n) thunder before a snowstorm [Add to Longdo]
雪嵐[ゆきあらし, yukiarashi] (n) (See 吹雪) snowstorm; blizzard [Add to Longdo]
風雪[ふうせつ, fuusetsu] (n) wind and snow; snowstorm; hardships [Add to Longdo]
暴風雪[ぼうふうせつ, boufuusetsu] (n) blizzard; snowstorm [Add to Longdo]
猛吹雪[もうふぶき, moufubuki] (n) blizzard; furious snowstorm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Snowstorm \Snow"storm`\, n.
   A storm with falling snow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snowstorm
   n 1: a storm with widespread snowfall accompanied by strong
      winds [syn: {blizzard}, {snowstorm}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top