ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

see

S IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -see-, *see*
Possible hiragana form: せえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
seep(vi) รั่วซึมออกอย่างช้าๆ เช่น Believers say oil is seeping from icon in Bethlehem., Syn. leak
The Holy See(n) นครรัฐวาติกัน (Vatican City State)
to see a man about a horse(phrase, slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., Syn. to see a man about a dog
indirect seeding(n) การปักดำ(นา) เช่น Transplanting, or indirect seeding, is the process of growing seedlings in a greenhouse or other controlled. environment before placing plants outdoors.
Image:
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
see(vt) เห็น, See also: รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา, Syn. visualize, behold, know, recognize
see(vi) เห็น, See also: รับรู้, เห็นด้วยตา, มองเห็น, รู้ด้วยตา
see(vt) ดู, See also: มอง, จ้องมอง, แล, Syn. look at, view, gaze, pay attention to, stare
see(vi) ดู, See also: มอง, จ้องมอง, แล
see(vt) เข้าใจ, See also: เล็งเห็น, ตระหนัก, ประจักษ์แจ้ง
see(vi) เข้าใจ, See also: เล็งเห็น, ตระหนัก, ประจักษ์แจ้ง, Syn. comprehend, understand, perceive
see(vt) ไปหา, See also: เยี่ยม, เข้าไปพบ, ไปมาหาสู่, ไปสนทนา, ติดต่อ, ปรึกษา, ติดตาม, พูดคุย, สัมภาษณ์, Syn. attend, escort, speak to, have a conference with, consult, discuss, visit
see(vi) คบหา, See also: คบค้า, คบ, มีสัมพันธ์กับ
see(vt) พบ, See also: เจอ, ประสบ, เจอหน้า, พบปะ, พบพาน
see(vt) จินตนาการ, See also: วาดภาพ, คิดคำนึง, คิด, นึก, Syn. imagine, dream

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
see(ซี) vt., vi. เห็น, มอง, ดู, นึกดู, ตรวจดู, ดูแล, หา, สังเกต, พบ, ผ่าน, เยี่ยม, ชม, ค้นพบ, ไปส่ง, ทราบ, ได้ทราบ, เข้าใจ, ชอบใจ, เห็นด้วย, ต้อนรับ, นัดพบ, ให้ความช่วยเหลือ, ดูแล, วางเดิมพัน, สอบถาม, พิจารณา, นึก, สังเกต n. เขตอำนาจหน้าที่ของพระราชาคณะในคริสต์ศาสนา -Phr. (see about ตร
seeable(ซี'อะเบิล) adj. เห็นได้, See also: seeableness n.
seed(ซีด) n. เมล็ด, เมล็ดพืช, เชื้อ, พันธุ์, ลูกหลาน, น้ำเชื้อ, น้ำกาม, ไข่ของสัตว์บางชนิด (เช่นของกุ้ง) , ผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว, ฟองน้ำในกระจก, สิ่งที่มีลักษณะคล้ายเมล็ด vt. หว่านเมล็ด, เร่งการเจริญเติบโต, เร่งเมฆให้กลายเป็นฝน, คลายเมล็ดออก, จัดคู่แข่งขัน (ไม่ให้คู่แข่งขั
seed coatn. เปลือกเมล็ด, เปลือกนอกของเมล็ด
seed cornn. เมล็ดข้าว, เมล็ดพันธุ์
seed cottonเมล็ดฝ้าย
seed leaf = cotyledon(ดู) , ใบยาสูบที่กว้างชนิดหนึ่งที่ใช้ทำบุหรี่ซิการ์
seed pearln. ไข่มุกที่มีน้ำหนักต่ำกว่า1/4grain
seed plantn. พืชให้เมล็ด, พืชเมล็ด, =spermatophyte (ดู)
seedbedn. แปลงสำหรับหว่านเมล็ด, แปลงเพาะ, แหล่งกำเนิด

English-Thai: Nontri Dictionary
see(n) ที่ทำการของสังฆราชา
see(vi) สนใจ, เห็น, พบ, สังเกต, พิจารณา, สอบถาม
see(vt) ดู, เห็น, เข้าใจ, ทราบ, เยี่ยม, ต้อนรับ, เห็นด้วย
seed(n) เชื้อ, เมล็ด, พันธุ์, น้ำเชื้อ, น้ำกาม, ลูกหลาน
seed(vt) เอาเมล็ดออก, หว่านเมล็ด, เร่งการเจริญเติบโต
seedling(n) ต้นอ่อน
seedsman(n) คนหว่านเมล็ด, คนขายเมล็ดพันธุ์
seedy(adj) ที่ให้เมล็ด, มีเมล็ดมาก
seeing(con) เมื่อพิจารณาถึง, ด้วยเหตุว่า, ตามความเป็นจริง
seeing(n) การมอง, การเห็น, การดู, ประสาทตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seedเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seed coat; spermodermเปลือกเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seedlingกล้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
seekแสวงหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
seekเพ่งเล็ง, ค้นหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seekแสวงหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seek areaพื้นที่แสวงหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
seek timeเวลาแสวงหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
seeking workกำลังหางาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seepage๑. การซึมไหล๒. การหยดน้ำเข้าทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
See &quot;reference&quot;ดูที่, Example: <p>เป็นรูปแบบหนึ่งของการรายการโยง (Cross reference) เพื่อแสดงการเชื่อมโยงคำที่ไม่ใช้เป็นคำหลักสู่คำที่ใช้เป็นคำหลักตามที่มีการกำหนดใช้ เพื่อควบคุมการใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้เป็นมาตรฐาน เป็นแบบฉบับ และมีความสม่ำเสมอ ในการใช้รูปแบบของคำซึ่งเป็นจุดเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การค้นหาและเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศมีประสิทธิภาพ <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/see.jpg" Title="See reference" alt="See reference"> <p>ตัวอย่างข้างต้น Labor unions ดูที่ Trade-unions หมายถึง Labor unions ไม่ใช่คำที่กำหนดให้ใช้ โดยคำที่กำหนดให้ใช้ คือ Trade-unions [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
See alsoดูเพื่มเติมที่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
See also &quot;reference&quot;ดูเพิ่มเติมที่, Example: <p>เป็นรูปแบบหนึ่งของการรายการโยง (Cross reference) เพื่อแสดงการเชื่อมโยงคำ 2 คำที่ใช้เป็นคำหลักตามที่มีการกำหนดใช้ โดยคำดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในลักษณะคำที่แคบกว่า หรือ กว้างกว่า เพื่อควบคุมการใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้เป็นมาตรฐาน เป็นแบบฉบับ และมีความสม่ำเสมอ ในการใช้รูปแบบของคำซึ่งเป็นจุดเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การค้นหาและเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศมีประสิทธิภาพ <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/see-also.jpg" Title="See also reference" alt="See also reference"> <p>ตัวอย่างข้างต้น Lighting ดูเพิ่มเติมที่ Exterior lighting หมายถึง Lighting คือคำที่กำหนดให้ใช้ โดยสามารถดูคำว่า Exterior lighting เพิ่มเติม ซึ่งเป็นคำที่กำหนดให้ใช้เช่นเดียวกัน แต่เป็นคำที่มีความหมายแคบกว่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Seedเมล็ดพันธุ์, Example: เมล็ด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ใช้เพาะปลูกหรือใช้ทำพันธุ์ เช่น ต้น ตอ หน่อ เหง้า กิ่ง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือผล [สิ่งแวดล้อม]
Seedหัวเชื้อ, Example: จุลินทรีย์ที่เติมลงในระบบบำบัด เพื่อให้แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว [สิ่งแวดล้อม]
seed beddingseed bedding, แปลงตกกล้า [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Seed certificationการรับรองมาตรฐานเมล็ดพืช [เศรษฐศาสตร์]
Seed cropพืชที่ปลูกเอาเมล็ด [เศรษฐศาสตร์]
Seed industryพืชที่ปลูกเอาเมล็ด, อุตสาหกรรมเมล็กพืช [เศรษฐศาสตร์]
Seed industry and tradeอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See(n) สังฆมณฑล
see a man about a horse[go to take to toilet, pass urine, piss, take a pee] (phrase, slang) ไปถ่ายปัสสาวะ, ไปฉี่, ไปเยี่ยว
See you[ซี ยู] (colloq) แล้วเจอกัน
seeing thatโดยที่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See what?เห็นอะไร ? The Thing That Counts Is What's Inside (2010)
See ya.เจอกันจ้า Deadline (2011)
See ya.เจอกันนะ Give Me the Blame (2012)
See ya.เจอกัน Out of Control (2012)
Let me see thy face.ให้ฉันเห็นพระพักตร์ของ พระองค์ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let's see what's upstairs.ลองมาดูกันว่ามีอะไรที่ชั้นบน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Did you see it? -How big is it?คุณเห็นมันได้หรือไม่ มันใหญ่ แค่ไหน? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let me see your hands.ฉันขอดูมือของคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Come on, let's see them.มาสิ ขอดูมัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'd like to see anybody make me wash if I didn't wanna.ฉันต้องการที่จะเห็นใคร ทำให้ฉันล้างถ้าฉันไม่ได้ ต้องการที่จะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Anyone could see that the Prince was charming.ทุกคนจะได้เห็น ว่าเจ้าชายที่มีเสน่ห์ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
See you tonight.เจอกันคืนนี้. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seeAbove all, I want to see him again.
seeA boy and a girl came in. I spoke to the boy, who seemed to be older than the girl.
seeA boy sleeping in bed seems to be an angel.
seeA cat can see in the dark.
seeA cat can see much better at night.
seeA church spire could be seen in the distance.
seeA clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.
seeA crowd gathered to see the fire.
seeA discussion of the proposal seems to be in order.
seeA dog can see in the dark.
seeAdults and children alike would like to see the movie.
seeA fire was seen to blaze up far away.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รู้เท่าทัน(v) see through someone's trick, See also: know someone's trick, Syn. รู้ทัน, Example: วิชากฎหมายสอนให้คนเราฉลาด รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของคนทุจริตมิจฉาชีพทั้งหลาย, Thai Definition: รู้เท่าและรู้ทัน
หาอาหาร(v) go hunting, See also: seek for food, Example: แม่นกพาลูกนกที่โตพอบินจากรังออกไปหาอาหาร
จับปลาสองมือ(v) catch two fish with each hand, See also: seek two things simultaneously, Example: คุณจะเรียนหรือจะทำงานก็เลือกเอาซักอย่างดีกว่า อย่ามัวจับปลาสองมือแบบนี้ เดี๋ยวจะเหลวทั้งสองอย่าง, Thai Definition: มุ่งหวังสองสิ่งในเวลาเดียวกัน ในที่สุดไม่ได้อะไรสักอย่าง, Notes: (สำนวน)
สังเกตเห็น(v) notice, See also: see something happen, Syn. มองเห็น, Ant. ไม่ได้สังเกต, Example: คนบางคนพูดไปยักคิ้วไปโดยไม่รู้ตัว แต่ผู้อื่นนั้นสังเกตเห็น
เห็นชัด(v) see obviously, See also: see clearly, Syn. เห็นกระจ่าง, เห็นได้ชัด, Example: ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทำให้เราเห็นชัดว่า อเมริกาก็มีพฤติกรรมไม่ต่างจากอิรัก
แสวงหา(v) seek for, See also: search for, look for, Syn. เที่ยวหา, ค้นหา, เสาะหา
ครบวาระ(adv) see out its term, Syn. ครบกำหนด, Example: หากรัฐบาลคิดว่าจะอยู่ให้ครบวาระ รัฐบาลก็จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ฟื้นในเร็ววัน, Thai Definition: หมดเวลาตามที่กำหนดไว้
พันธุ์พืช(n) seed, See also: grain, Syn. พืชพันธุ์, Example: ในแต่ละปีไทยมีการนำเข้าพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป
ประจักษ์ชัด(v) realize, See also: see clearly, understand well, perceive clearly, Syn. ประจักษ์แจ้ง, Example: สิ่งที่เราได้ประจักษ์ชัดอยู่ทุกเมื่อก็คือ พระองค์ทรงวางพระองค์อยู่ในฐานะที่โกรธใครไม่ได้, Thai Definition: ปรากฏชัด
หาทาง(v) seek, See also: search for, look for, Syn. ค้น, แสวงหา, เสาะหา, Example: นักคอมพิวเตอร์ต้องนั่งกุมขมับ เพื่อหาทางป้องกันไวรัสเหล่านี้ให้ได้, Thai Definition: หาวิธีการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านใจเขาออก[ānjai khao øk] (v, exp) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind  FR: lire dans les pensées de qqn
อารยชาติ[ārayachāt] (n) EN: civilized nation ; civilized country  FR: nation civilisée [ f ] ; pays civilisé [ m ]
อารยชน[ārayachon] (n) EN: civilized man ; civilized people  FR: peuple civilisé [ m ] ; personnes civilisées [ mpl ]
ใบเลี้ยง[bailīeng] (n) EN: cotyledon ; seed leaf  FR: cotylédon [ m ]
บ้องไฟ[bǿngfai] (n) EN: rocket ; sky rocket  FR: fusée [ f ]
บอด[bøt] (adj) EN: blind ; unseeing ; sightless  FR: aveugle
ชั้นล่าง[chan lāng] (n) EN: downstairs ; ground floor ; first floor  FR: rez-de-chaussée [ m ]
ฉะอ้อน[cha-øn] (v) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously
เดือนค้างฟ้า[deūoen khāng fā] (n, exp) EN: moon that can be seen in the sky during the daytime
ดีใจที่ได้พบคุณ[dījai thī dāi phop khun] (xp) EN: glad to have met you ; so glad to see you  FR: content de vous avoir rencontré ; ravi d'avoir fait votre connaissance

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEE S IY1
SEEP S IY1 P
SEED S IY1 D
SEES S IY1 Z
SEEK S IY1 K
SEER S IY1 R
SEEM S IY1 M
SEEL S IY1 L
SEEN S IY1 N
SEEDY S IY1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
see (v) sˈiː (s ii1)
seed (v) sˈiːd (s ii1 d)
seek (v) sˈiːk (s ii1 k)
seem (v) sˈiːm (s ii1 m)
seen (v) sˈiːn (s ii1 n)
seep (v) sˈiːp (s ii1 p)
seer (n) sˈɪəʳr (s i@1 r)
sees (v) sˈiːz (s ii1 z)
seeds (v) sˈiːdz (s ii1 d z)
seedy (j) sˈiːdiː (s ii1 d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, / ] seed; breed; species; race; strain; kind; type; sort; classifier meaning kind, type, sort; classifier for languages #113 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] see 拮据 or 拮據, hard pressed for cash; in financial difficulties #158 [Add to Longdo]
看到[kàn dào, ㄎㄢˋ ㄉㄠˋ, ] see (that); note #181 [Add to Longdo]
[biè, ㄅㄧㄝˋ, / ] see 彆扭|别扭, contrary; difficult; awkward #367 [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, / ] see Chányú 單於|单于, Han dynasty name for chieftain of Xiongnu Huns 匈奴 #413 [Add to Longdo]
[qiāng, ㄑㄧㄤ, / ] see 搶風|抢风 contrary wind #1,095 [Add to Longdo]
[bǎn, ㄅㄢˇ, / ] see 老闆|老板, boss #1,446 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, / 彿] seemingly #2,891 [Add to Longdo]
种子[zhǒng zi, ㄓㄨㄥˇ ㄗ˙, / ] seed #3,326 [Add to Longdo]
似的[sì de, ㄙˋ ㄉㄜ˙, ] seems as if; rather like; also pr. (shi4 de5) or (shi5 de5) #3,547 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
See(n) |der, pl. Seen| ทะเลสาบ, See also: Related: die See, das Meer
See(n) |die, nur Sg.| ทะเล, มหาสมุทร, Syn. das Meer
Seele(n) |die, pl. Seelen| จิตวิญญาน, จิตใจ, See also: Related: Geist
Seele(n) |die, pl. Seelen| ดวงวิญญาณ, จิตวิญญาณ, ความคิด, See also: Geist
Seemann(n) |der, pl. Seemänner| กลาสี, กลาสีเรือ เช่น Kapitän Hartwig Egge rettet sieben Seemänner.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Seebestattung(n) พิธีโปรยเถ้ากระดูกกลางทะเล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seelische Belastung { f }mental (emotional) strain [Add to Longdo]
Seelsorge { f }cure of souls [Add to Longdo]
seelische Schwankungenmental ups and downs; fluctuations in one's mental state [Add to Longdo]
Seedienst { m }naval service [Add to Longdo]
Seefahrer { m }navigator [Add to Longdo]
Seefahrer { m } | Seefahrer { pl }seafarer | seafarers [Add to Longdo]
See { f } | auf hoher See | auf offener See | zur See; auf See | glatte See | gekräuselte See | die stampfende See | in See stechensea; ocean | on the high seas | on the open sea | at sea | calm sea | rippled sea | churning sea | to put to sea [Add to Longdo]
See { m }; Binnensee { m } | Seen { pl }lake | lakes [Add to Longdo]
See { m }; Loch { m } | Seen { pl }; Lochs { pl }loch [ Sc. ] | lochs [Add to Longdo]
See { m }merest (poetical) [Add to Longdo]
See...naval [Add to Longdo]
Seeamt { n }maritime casualty investigation board [Add to Longdo]
Seebad { n } | Seebäder { pl }seaside resort; coastal resort | seaside resorts [Add to Longdo]
Seebär { m } | Seebären { pl }sea bear | sea bears [Add to Longdo]
Seebeben { n }seaquake [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
musée(n) |m| พิพิธภัณฑ์สถาน เช่น Le Louvre est un musée important.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
see each other[ซี อีช อาเธอ] (phrase) พบปะ พูดคุย เยี่ยมเยี่ยน, See also: talk, Syn. visit

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action #9 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]
[つき, tsuki] (n) (abbr) (See 月曜) Monday #12 [Add to Longdo]
[にち, nichi] (n) (1) (abbr) (See 日曜) Sunday; (suf) (2) (also んち or ち) day (of the month); (suf, ctr) (3) (also んち or ち) counter for days #13 [Add to Longdo]
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) #15 [Add to Longdo]
[mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) #18 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーク時間[シークじかん, shi-ku jikan] positioning time, seek time [Add to Longdo]
位置決め時間[いちぎめじかん, ichigimejikan] positioning time, seek time [Add to Longdo]
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR [Add to Longdo]
送る[おくる, okuru] to send, to dispatch, to see off [Add to Longdo]
予見外試験結果[よけんがいしけんけっか, yokengaishikenkekka] unforeseen test outcome [Add to Longdo]
予見試験結果[よけんしけんけっか, yokenshikenkekka] foreseen test outcome [Add to Longdo]
シーユーシーミー[しーゆーしーみー, shi-yu-shi-mi-] CU-SeeMe [Add to Longdo]
エンハンストシーユーシーミー[えんはんすとしーゆーしーみー, enhansutoshi-yu-shi-mi-] Enhanced Cu-SeeMe [Add to Longdo]
インフォシーク[いんふぉしーく, infoshi-ku] Infoseek [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
亡霊[ぼうれい, bourei] Seele_eines_Verstorbenen, Geist_eines_Verstorbenen, Gespenst [Add to Longdo]
海上[かいじょう, kaijou] See-, Meer-, Meeres- [Add to Longdo]
海員[かいいん, kaiin] Seemann [Add to Longdo]
海賊[かいぞく, kaizoku] Seeraeuber [Add to Longdo]
海路[かいろ, kairo] Seeweg [Add to Longdo]
海里[かいり, kairi] Seemeile [Add to Longdo]
湖沼[こしょう, koshou] Seen [Add to Longdo]
湖畔[こはん, kohan] Seeufer [Add to Longdo]
穴子[あなご, anago] Seeaal [Add to Longdo]
舟歌[ふなうた, funauta] Seemannslied [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 See \See\ (s[=e]), v. t. [imp. {Saw} (s[add]); p. p. {Seen}
   (s[=e]n); p. pr. & vb. n. {Seeing}.] [OE. seen, sen, seon,
   AS. se['o]n; akin to OFries. s[imac]a, D. zien, OS. & OHG.
   sehan, G. sehen, Icel. sj[=a], Sw. se, Dan. see, Goth.
   sa['i]hwan, and probably to L. sequi to follow (and so
   originally meaning, to follow with the eyes). Gr. "e`pesqai,
   Skr. sac. Cf. {Sight}, {Sue} to follow.]
   1. To perceive by the eye; to have knowledge of the existence
    and apparent qualities of by the organs of sight; to
    behold; to descry; to view.
    [1913 Webster]
 
       I will now turn aside, and see this great sight.
                          --Ex. iii. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To perceive by mental vision; to form an idea or
    conception of; to note with the mind; to observe; to
    discern; to distinguish; to understand; to comprehend; to
    ascertain.
    [1913 Webster]
 
       Go, I pray thee, see whether it be well with thy
       brethren.               --Gen. xxxvii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       Jesus saw that he answered discreetly. --Mark xii.
                          34.
    [1913 Webster]
 
       Who's so gross
       That seeth not this palpable device? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To follow with the eyes, or as with the eyes; to watch; to
    regard attentively; to look after. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I had a mind to see him out, and therefore did not
       care for contradicting him.      --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To have an interview with; especially, to make a call
    upon; to visit; as, to go to see a friend.
    [1913 Webster]
 
       And Samuel came no more to see Saul until the day of
       his death.              --1 Sam. xv.
                          35.
    [1913 Webster]
 
   5. To fall in with; to meet or associate with; to have
    intercourse or communication with; hence, to have
    knowledge or experience of; as, to see military service.
    [1913 Webster]
 
       Make us glad according to the days wherein thou hast
       afflicted us, and the years wherein we have seen
       evil.                 --Ps. xc. 15.
    [1913 Webster]
 
       Verily, verily, I say unto you, if a man keep my
       saying, he shall never see death.   --John viii.
                          51.
    [1913 Webster]
 
       Improvement in wisdom and prudence by seeing men.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   6. To accompany in person; to escort; to wait upon; as, to
    see one home; to see one aboard the cars.
    [1913 Webster]
 
   7. In poker and similar games at cards, to meet (a bet), or
    to equal the bet of (a player), by staking the same sum.
    "I'll see you and raise you ten."
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   {God you see} (or {God him see} or {God me see}, etc.), God
    keep you (him, me, etc.) in his sight; God protect you.
    [Obs.] --Chaucer.
 
   {To see (anything) out}, to see (it) to the end; to be
    present at, work at, or attend, to the end.
 
   {To see stars}, to see flashes of light, like stars; --
    sometimes the result of concussion of the head. [Colloq.]
    
 
   {To see (one) through}, to help, watch, or guard (one) to the
    end of a course or an undertaking.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 See \See\, n. [OE. se, see, OF. se, sed, sied, fr. L. sedes a
   seat, or the kindred sedere to sit. See {Sit}, and cf.
   {Siege}.]
   1. A seat; a site; a place where sovereign power is
    exercised. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Jove laughed on Venus from his sovereign see.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically:
    (a) The seat of episcopal power; a diocese; the
      jurisdiction of a bishop; as, the see of New York.
    (b) The seat of an archbishop; a province or jurisdiction
      of an archbishop; as, an archiepiscopal see.
    (c) The seat, place, or office of the pope, or Roman
      pontiff; as, the papal see.
    (d) The pope or his court at Rome; as, to appeal to the
      see of Rome.
      [1913 Webster]
 
   {Apostolic see}. See under {Apostolic}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 See \See\, v. i.
   1. To have the power of sight, or of perceiving by the proper
    organs; to possess or employ the sense of vision; as, he
    sees distinctly.
    [1913 Webster]
 
       Whereas I was blind, now I see.    --John ix. 25.
    [1913 Webster]
 
   2. Figuratively: To have intellectual apprehension; to
    perceive; to know; to understand; to discern; -- often
    followed by a preposition, as through, or into.
    [1913 Webster]
 
       For judgment I am come into this world, that they
       which see not might see; and that they which see
       might be made blind.         --John ix. 39.
    [1913 Webster]
 
       Many sagacious persons will find us out, . . . and
       see through all our fine pretensions. --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. To be attentive; to take care; to give heed; -- generally
    with to; as, to see to the house.
    [1913 Webster]
 
       See that ye fall not out by the way. --Gen. xlv.
                          24.
    [1913 Webster]
 
   Note: Let me see, Let us see, are used to express
      consideration, or to introduce the particular
      consideration of a subject, or some scheme or
      calculation.
      [1913 Webster]
 
         Cassio's a proper man, let me see now, 
         To get his place.         --Shak.
      [1913 Webster]
 
   Note: See is sometimes used in the imperative for look, or
      behold. "See. see! upon the banks of Boyne he stands."
      --Halifax.
      [1913 Webster]
 
   {To see about a thing}, to pay attention to it; to consider
    it.
 
   {To see on}, to look at. [Obs.] "She was full more blissful
    on to see." --Chaucer.
 
   {To see to}.
    (a) To look at; to behold; to view. [Obs.] "An altar by
      Jordan, a great altar to see to" --Josh. xxii. 10.
    (b) To take care about; to look after; as, to see to a
      fire.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 see
   n 1: the seat within a bishop's diocese where his cathedral is
      located
   v 1: perceive by sight or have the power to perceive by sight;
      "You have to be a good observer to see all the details";
      "Can you see the bird in that tree?"; "He is blind--he
      cannot see"
   2: perceive (an idea or situation) mentally; "Now I see!"; "I
     just can't see your point"; "Does she realize how important
     this decision is?"; "I don't understand the idea" [syn:
     {understand}, {realize}, {realise}, {see}]
   3: perceive or be contemporaneous with; "We found Republicans
     winning the offices"; "You'll see a lot of cheating in this
     school"; "The 1960's saw the rebellion of the younger
     generation against established traditions"; "I want to see
     results" [syn: {witness}, {find}, {see}]
   4: imagine; conceive of; see in one's mind; "I can't see him on
     horseback!"; "I can see what will happen"; "I can see a risk
     in this strategy" [syn: {visualize}, {visualise}, {envision},
     {project}, {fancy}, {see}, {figure}, {picture}, {image}]
   5: deem to be; "She views this quite differently from me"; "I
     consider her to be shallow"; "I don't see the situation quite
     as negatively as you do" [syn: {see}, {consider}, {reckon},
     {view}, {regard}]
   6: get to know or become aware of, usually accidentally; "I
     learned that she has two grown-up children"; "I see that you
     have been promoted" [syn: {learn}, {hear}, {get word}, {get
     wind}, {pick up}, {find out}, {get a line}, {discover},
     {see}]
   7: see or watch; "view a show on television"; "This program will
     be seen all over the world"; "view an exhibition"; "Catch a
     show on Broadway"; "see a movie" [syn: {watch}, {view},
     {see}, {catch}, {take in}]
   8: come together; "I'll probably see you at the meeting"; "How
     nice to see you again!" [syn: {meet}, {run into},
     {encounter}, {run across}, {come across}, {see}]
   9: find out, learn, or determine with certainty, usually by
     making an inquiry or other effort; "I want to see whether she
     speaks French"; "See whether it works"; "find out if he
     speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time"
     [syn: {determine}, {check}, {find out}, {see}, {ascertain},
     {watch}, {learn}]
   10: be careful or certain to do something; make certain of
     something; "He verified that the valves were closed"; "See
     that the curtains are closed"; "control the quality of the
     product" [syn: {see}, {check}, {insure}, {see to it},
     {ensure}, {control}, {ascertain}, {assure}]
   11: go to see for professional or business reasons; "You should
     see a lawyer"; "We had to see a psychiatrist"
   12: go to see for a social visit; "I went to see my friend Mary
     the other day"
   13: go to see a place, as for entertainment; "We went to see the
     Eiffel Tower in the morning" [syn: {visit}, {see}]
   14: take charge of or deal with; "Could you see about lunch?";
     "I must attend to this matter"; "She took care of this
     business" [syn: {attend}, {take care}, {look}, {see}]
   15: receive as a specified guest; "the doctor will see you now";
     "The minister doesn't see anybody before noon"
   16: date regularly; have a steady relationship with; "Did you
     know that she is seeing an older man?"; "He is dating his
     former wife again!" [syn: {go steady}, {go out}, {date},
     {see}]
   17: see and understand, have a good eye; "The artist must first
     learn to see"
   18: deliberate or decide; "See whether you can come tomorrow";
     "let's see--which movie should we see tonight?"
   19: observe as if with an eye; "The camera saw the burglary and
     recorded it"
   20: observe, check out, and look over carefully or inspect; "The
     customs agent examined the baggage"; "I must see your
     passport before you can enter the country" [syn: {examine},
     {see}]
   21: go or live through; "We had many trials to go through"; "he
     saw action in Viet Nam" [syn: {experience}, {see}, {go
     through}]
   22: accompany or escort; "I'll see you to the door" [syn: {see},
     {escort}]
   23: match or meet; "I saw the bet of one of my fellow players"
   24: make sense of; assign a meaning to; "What message do you see
     in this letter?"; "How do you interpret his behavior?" [syn:
     {interpret}, {construe}, {see}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SEE
     Societe des Electriciens et Electroniciens (org., France)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SEE
     Safenet Ethernet Encryptor (cryptography)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SEE
     Software Engineering Environments
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SEE
     Systems Equipment Engineering
     

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 See /zeː/ 
  lake; ocean; sea

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 See... /zeː/
  naval

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top