Search result for

เฉลียว

(49 entries)
(0.0388 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เฉลียว-, *เฉลียว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉลียว[V] be perceptive, See also: discern, have an intuition, be shrewd, realize suddenly, Syn. มีไหวพริบ, Example: การถือว่าเป็นคนเก่ง ต้องอย่าลืมว่าฉลาดแต่อย่างเดียวเท่านั้นไม่พอ ต้องเฉลียวด้วย
เฉลียว[V] doubt, See also: suspect, be suspicious, Syn. ระแวง, เอะใจ, สงสัย, Example: ผมไม่เคยเฉลียวเลยว่า เขาจะเป็นเพื่อนที่คอยจ้องจะหักหลังผม
เฉลียวใจ[V] suspect, See also: be suspicious, have an inkling, Syn. ระแวง, เอะใจ, สงสัย, Example: พ่อยังเมตตาเขา โดยมิได้นึกเฉลียวใจเลยว่าสันดานผู้ร้ายก็ต้องเป็นผู้ร้ายอยู่วันยังค่ำ
เฉลียวฉลาด[ADJ] clever, See also: intelligent, ingenious, talented, quick-witted, smart, gifted, apt, expert, Syn. มีไหวพริบ, ฉลาด, Ant. โง่, Example: เขาอายุประมาณ 25 ปี เป็นคนเฉลียวฉลาด สติปัญญาดี ความจำเป็นเลิศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เฉลียว(ฉะเหฺลียว) ก. นึกระแวงขึ้นมา เช่น ไม่เฉลียวว่าเขาจะหักหลัง, มีไหวพริบ เช่น ฉลาดแต่ไม่เฉลียว.
เฉลียวฉลาดว. มีปัญญาและไหวพริบดี, ฉลาดเฉลียว ก็ว่า.
เฉลียวใจก. นึกระแวงขึ้นมา, ชักจะสงสัย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were a brilliant, socially isolated 12-year-old, and you create a parallel universe in which your life doesn't suck.นายเฉลียวฉลาด.. แยกตัวออกจากสังคม และนายก็สร้างจักรวาลคู่ขนานขึ้นซึ่งทำชีวิตนายไม่พัง Birthmarks (2008)
Again, had your brilliant plan included a roomful of hostagesอีกแล้ว.. แผนอันเฉลียวฉลาดของคุณ รวมถึงห้องที่เต็มไปด้วยตัวประกัน Last Resort (2008)
Are you familiar with an escort named Tara?ท่าทางคุณก็ฉลาดเฉลียว ไม่ทราบ เอ่อ... The Girlfriend Experience (2009)
Yes, thousands of lives have been enriched by your wisdom.ใช่ เป็นพันๆคน ที่คุณช่วยเอาไว้ด้วยความเฉลียวฉลาด The Ugly Truth (2009)
What, did his parents know he was gonna grow up to be a fucking egghead?พ่อแม่เขาคงรู้ ว่าเขาโตขึ้นมา จะเฉลียวฉลาดแบบนี้? Blinded by the Light (2009)
He's not the sharpest tack, but he's a good man.เขาไม่ได้เป็น คนฉลาดเฉลียวอะไร แต่เขาก็เป็นคนดี Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
Unimaginably wise.เฉลียวฉลาดเกินคาด TRON: Legacy (2010)
Not an inkling?ไม่เฉลียวใจเลยหรอ? A Few Good Men (2010)
Mr. Vaziri, your obsession with sport will no doubt diminish your mental acuity.คุณวาซีรี่ ความหมกมุ่นของคุณ เรื่องเบสบอลเนี่ย จะทำให้ความเฉลียวฉลาดทางด้านจิตใจของคุณลดลงนะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
She was smart. She had this excitement in her eyes.เธอเฉลียวฉลาด เธอมีความตื่นเต้นอยู่ในดวงตาของเธอ Blood Brothers (2010)
That should have been my first clue. ♪ Our whole universe was in a hot, dense state ♪ ♪ Then nearly 14 billion years ago expansion started...นั่นเป็นครั้งแรกที่ผมควรจะเฉลียวใจ งั้นเพื่อนร่วมห้องคนสุดท้าย ของเชลด้อนพยายามเตือนคุณสินะ The Staircase Implementation (2010)
In retrospect, that was clue number two.พอนึกย้อนแล้ว นั่นเป็นครั้งสองที่ผมควรจะเฉลียวใจ The Staircase Implementation (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: think ; imagine ; expect   FR: penser
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd   FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
เฉลียว[adj.] (chalīo) EN: perceptive   FR: vif ; prompt
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalāt) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute   FR: perspicace ; sagace ; intelligent
เฉลียวใจ[v.] (chalīojai) EN: suspect ; be suspicious ; have an inkling   FR: jaillir à l'esprit

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apt[ADJ] เฉลียวฉลาด, See also: เรียนรู้เร็ว, สามารถเป็นพิเศษ, Syn. quick
clever[ADJ] เฉลียวฉลาด, Syn. smart, bright, intelligent
cute[ADJ] เฉลียวฉลาด, Syn. clever, sharp, shrewd
dexterous[ADJ] เฉลียวฉลาด, See also: หลักแหลม, Syn. adroit, Ant. maladroit
wise[ADJ] เฉลียวฉลาด, See also: มีสติปัญญา, รู้แจ้ง, Syn. sagacious, sage, sapient, judicious, prudent, sensible, sane, Ant. unwise, stupid
wise up[PHRV] ฉลาด, See also: เฉลียวฉลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ
esprit(เอสพรี') n. ปฏิภาณ,สติปัญญา,ความเฉลียวฉลาด, Syn. spirit
ingenious(อินเจน'เยิส) adj. ช่างประดิษฐ์,เฉลียวฉลาด,คล่องแคล่ว,ปราดเปรียว,เจ้าความคิด., See also: ingeniousness n., Syn. adroit
ingenuity(อินจะนู'อิที) n. ความเป็นช่างประดิษฐ์,ความเฉลียวฉลาด,ความแคล่วคล่อง,สิ่งประดิษฐ์, Syn. cleverness
inkling(อิงค'ลิง) n. ความเฉลียว,ข้อสงสัย, Syn. hint
intelligence(อินเทล'ลิเจินซฺ) n. สติปัญญา,อำนาจในการเข้าใจ,เชาวน์,ความเฉลียวฉลาด,ไหวพริบ,ความรู้จักคิด, Syn. brains,intellect,wit
knowing(โน'อิง) adj. รู้ดี,หลักแหลม,เฉียบแหลม,เฉลียวฉลาด,รอบรู้,หูไว,ตาไว,มีสติ,ตั้งใจ, See also: knowingly adv. ดูknowing know-nothing n., Syn. perceptive,astute
knowledgeable(นอล'ลิดจะเบิล) adj. มีความรู้,เฉลียวฉลาด -S.,knowledgable.
perspicacity(เพอสพิแคส'ซิที) n. การมีสายตาแหลม,ความเฉียบแหลมของปัญญา,ความเฉลียวฉลาด, Syn. discernment
sharp-witted(ชาร์พ'วิท'ทิด) adj. ปัญญาไว,เฉียบแหลม,เชาวน์ไว,เฉลียวฉลาด., See also: sharp-wittedly adv. sharp-wittedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
esprit(n) จิตใจ,สติปัญญา,ปฏิภาณ,ความเฉลียวฉลาด
intelligence(n) เชาวน์,สติปัญญา,ความรู้,ไหวพริบ,ความเฉลียวฉลาด,ข่าว
knowingly(adv) อย่างซึมซาบ,อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างรอบรู้
sagacious(adj) หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,เฉียบแหลม
sagacity(n) ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด,ความเฉียบแหลม,ไหวพริบ
shrewd(adj) สุขุม,ฉลาด,หลักแหลม,เฉลียวฉลาด
shrewdness(n) ความสุขุม,ความฉลาด,ความหลักแหลม,ความเฉลียวฉลาด
wisdom(n) ความเฉลียวฉลาด,ความรอบรู้,ปัญญา,ความสุขุม,การไตร่ตรอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Weisheit(n) |die, pl. Weisheiten| สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, ความรอบรู้เฉียบแหลม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top