Search result for

legislation

(72 entries)
(0.0043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legislation-, *legislation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legislation[N] การออกกฎหมาย, See also: การออกพระราชบัญญัติ, การบัญญัติกฎหมาย, Syn. legislating, lawmaking
legislation[N] ตัวบทกฎหมาย, See also: กฎหมาย, Syn. law

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legislation(เลจจิสเล'เชิน) n. การบัญญัติกฎหมาย,นิติบัญญัติ,กฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
legislation(n) นิติบัญญัติ,การออกกฎหมาย,การบัญญัติกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legislation๑. การออกกฎหมาย, การตรากฎหมาย๒. กฎหมาย, บทบัญญัติแห่งกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legislation๑. การตรากฎหมาย๒. กฎหมาย, บทบัญญัติแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legislation, delegatedบทบัญญัติที่อาศัยอำนาจกฎหมายอื่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legislation, directการออกกฎหมายโดยทางตรง, การออกกฎหมายโดยประชามติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legislation, labour relations; labour relations legislationกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legislation, labour; labour legislationกฎหมายแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legislation, local; local legislationข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legislation, reciprocalการออกกฎหมายต่างตอบแทน (ระหว่างมลรัฐ) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legislation, retroactive; law, ex post facto; legislation, retrospectiveกฎหมายที่มีผลย้อนหลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legislation, retrospective; law, ex post facto; legislation, retroactiveกฎหมายที่มีผลย้อนหลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legislationการตรากฎหมาย [TU Subject Heading]
Legislationกฎหมาย, พระราชบัญญัติ [การแพทย์]
Legislation, Dentalกฎหมายทันตกรรม [การแพทย์]
Legislation, Drugกฎหมายยา, พระราชบัญญัติยา, ทะเบียนยา [การแพทย์]
Legislation, Foodกฎหมายอาหาร [การแพทย์]
Legislation, Medicalพระราชบัญญัติการแพทย์, กฎหมายการแพทย์ [การแพทย์]
Legislation, Nursingพระราชบัญญัติการพยาบาล, กฎหมายการพยาบาล [การแพทย์]
Legislation, Pharmacyกฎหมายเภสัชกรรม [การแพทย์]
Legislation, Veterinaryกฎหมายสัตวแพทย์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To ease some legislation through the mine fields.เปิดช่องทางสะดวกตามกฎหมาย กับให้เหมืองแร่หน่อย Chapter Three 'Acceptance' (2009)
We need legislation to defend the displaced from slavery, to protect our soldiers from feeling as if there is no future, beyond their warfare, and we must open channels through diplomacy,เราจะต้องออกกฏหมายป้องกันการตกเป็นทาศของผู้ไร้ที่อยู่ เพื่อปกป้องเหล่าทหารจากความรู้สึกที่ว่าำพวกเขาไร้อนาคต จะเป็นการดีกว่าการสงคราม หากเราเปิดช่องทางทางการทูต Assassin (2010)
Just moments ago, legislation was passed to exile the Autobots from American shores.เมื่อไม่กี่นาทีมานี้ ได้มีการออกกฎหมายให้ เนรเทศออโต้บอท จากประเทศสหรัฐอเมริกา Transformers: Dark of the Moon (2011)
Was it the legislation? Or are you trying to pay your employees?้เกี่ยวกับเรื่องการฟ้องร้อง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนพนักงานใช้ไหม A Thousand Days' Promise (2011)
The engine will be different because it needs to meet legislation for emissions, and so on.เครื่องยนต์จะเปลี่ยนไป เพราะมันต้องผ่าน ข้อบังคับมลพิษของยุโรป Episode #18.2 (2012)
Erica was pushing to pass new environmental legislation.เอริก้าผลักดันให้ออกกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ We Are Family (2013)
'..the Government feels duty-bound 'to push through the legislation with all due exped...''.. ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาล' 'ที่ต้องผลักดันกฎหมาย... The Empty Hearse (2014)
We didn't want to create an injustice simply because Mr. Gandhi was abusing our existing legislation.เราไม่ต้องการสร้างความไม่ยุติธรรม เพียงเพราะคานธี ละเมิดกฎหมายของเรา Gandhi (1982)
And what do you think an important professional should write about your response to General Smuts' newest legislation?แล้วคนที่ทำงานสำคัญนี่ควรเขียน ถึงความรู้สึกของคุณต่อกฎหมายใหม่ ของนายพลสมัทยังไง Gandhi (1982)
I thought of calling for a royal commission to investigate the new legislation.ผมเคยคิดว่าจะขอให้ราชกรรมาธิการ พิจารณากฎหมายใหม่นี้ Gandhi (1982)
Gentlemen, I've asked you to come here through Mr. Jinnah's kindness because I've had the chance to see the legislation.ท่านทั้งหลาย ผมเชิญพวกท่านมา ด้วยความกรุณาของคุณจินนาห์ เพราะผมได้เห็นกฎหมายใหม่แล้ว Gandhi (1982)
If you will excuse me, Your Excellency it is our view that matters have gone beyond legislation.ขอโทษด้วยนะครับ พณ. ท่าน เราเห็นว่ามันเกินกว่า เรื่องของกฎหมายแล้ว Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legislationA poll shows that an overwhelming majority is favor of the legislation.
legislationExisting legislation does not take diversity of races into account.
legislationFortune 500 companies were the hardest hit by recent legislation.
legislationThe government has the power of legislation.
legislationThis group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การออกกฎหมาย[N] legislation, See also: enactment, lawmaking, Syn. การบัญญัติกฎหมาย, Example: รัฐบาลยอมเปิดเวทีขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
การตรากฎหมาย[N] enactment, See also: legislation, promulgation, edict, Syn. การออกกฎหมาย, การบัญญัติกฎหมาย, การออกพระราชบัญญัติ, การออกพระราชกฤษฎีกา, การออกพระราชกำหนด, Example: การตรากฎหมายต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะตุลาการ, Thai definition: การสร้างกฎหมายขึ้นใช้โดยวิธีการทางนิติบัญญัติ
การบัญญัติ[N] enactment, See also: legislation, constitution, establishment, Syn. การกำหนด, การตรา, Example: พระธรรมศาสตร์ใช้เป็นหลักในการบัญญัติกฎหมายในสมัยกรุงสุโขทัย, Thai definition: การตราหรือการกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับเป็นหลักเกณฑ์ หรือเป็นกฎหมาย เช่น การบัญญัติศัพท์ การบัญญัติกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทบัญญัติ[n.] (botbanyat) EN: law ; legal provision ; legislation   
ข้อบัญญัติท้องถิ่น[n. exp.] (khøbanyat thøngthin) EN: local law ; local legislation   
กฎหมาย[n.] (kotmāi) EN: law ; legislation ; statute ; enactment ; rule ; act   FR: loi [f] ; droit [m] ; code [m] ; législation [f]
กฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตว์ [n. exp.] (kotmāi kīokap pasusat) EN: livestock legislation   
กฎหมายแรงงาน [n. exp.] (kotmāi raēng-ngān) EN: labour legislation ; labour law   FR: législation du travail [f]
กฎหมายสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kotmāi singwaētløm) FR: législation environnementale [f]
กฎหมายศุลกากร[n. exp.] (kotmāi sunlakākøn) EN: customs law   FR: législation douanière [f]
กฎหมายไทย[n. exp.] (kotmāi Thai) EN: Thai Law   FR: législation thaïlandaise [f] ; loi thaïlandaise [f]
นิติบัญญัติ[n.] (nitibanyat) EN: legislation ; statute   FR: législation [f]
ประมวลกฎหมาย[n. exp.] (pramūan kotmāi) EN: code of laws ; law code   FR: code de législation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LEGISLATION    L EH2 JH AH0 S L EY1 SH AH0 N
LEGISLATION'S    L EH2 JH AH0 S L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legislation    (n) (l e2 jh i s l ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法规[fǎ guī, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄟ, / ] legislation; statute, #2,106 [Add to Longdo]
立法[lì fǎ, ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ, ] legislation, #3,733 [Add to Longdo]
法治建设[fǎ zhì jiàn shè, ㄈㄚˇ ㄓˋ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄜˋ, / ] legislation; constructing legal institutions [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsschutzgesetzgebung {f}legislation concerning health and safety at work [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
委任立法[いにんりっぽう, ininrippou] (n) delegated legislation [Add to Longdo]
議員立法[ぎいんりっぽう, giinrippou] (n) private member's bill; legislation introduced by a Diet member [Add to Longdo]
時限立法[じげんりっぽう, jigenrippou] (n) temporary legislation [Add to Longdo]
対決法案[たいけつほうあん, taiketsuhouan] (n) controversial legislation [Add to Longdo]
特別立法[とくべつりっぽう, tokubetsurippou] (n) special legislation [Add to Longdo]
内閣法制局[ないかくほうせいきょく, naikakuhouseikyoku] (n) Cabinet Legislation Bureau; (P) [Add to Longdo]
法案審議[ほうあんしんぎ, houanshingi] (n) discussion; debate (on a piece of legislation) [Add to Longdo]
法規制[ほうきせい, houkisei] (n) regulation; legislation [Add to Longdo]
法制[ほうせい, housei] (n) legislation; laws; (P) [Add to Longdo]
法制局[ほうせいきょく, houseikyoku] (n) Cabinet Legislation Bureau; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Legislation \Leg`is*la"tion\ (-l[=a]"sh[u^]n), n. [Cf. F.
   l['e]gislation, L. legis latio. See {Legislator}.]
   The act of legislating; preparation and enactment of laws;
   the laws enacted.
   [1913 Webster]
 
      Pythagoras joined legislation to his philosophy.
                          --Lyttelton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 legislation
   n 1: law enacted by a legislative body [syn: {legislation},
      {statute law}]
   2: the act of making or enacting laws [syn: {legislation},
     {legislating}, {lawmaking}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top