ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stabilize

S T EY1 B AH0 L AY2 Z   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stabilize-, *stabilize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stabilize[VT] ทำให้มั่นคง, See also: ทำให้มีเสถียรภาพ, Syn. secure, steady
stabilize[VI] มั่นคง, See also: มีเสถียรภาพ, Syn. secure, steady
stabilize[VT] ทำให้คงที่, See also: รักษาระดับ, Syn. maintain, sustain
stabilizer[N] ปีกท้ายที่ทำให้เครื่องบินบินได้อย่างคงที่, Syn. aileron
stabilizer[N] สารกันบูด, Syn. preservative
stabilizer[N] คนหรือสิ่งที่ทำให้มั่นคง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stabilize(สเท'บิไลซ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นคงที่ (มั่นคง,สม่ำเสมอ,มีเสถียรภาพ) ., See also: stabilisation,stabilization n., Syn. secure,brace ###A. loosen
stabilizer(สเท'บิไลเซอะ) n. ผู้ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ) ,สิ่งที่ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ)

English-Thai: Nontri Dictionary
stabilize(vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้คงที่,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้มีเสถียรภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stabilizeทำให้มีเสถียรภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stabilized dune; anchored duneเนินทรายอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stabilized pricesราคาที่ตรึงไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilizer bar; antiroll bar; stabilizer; sway barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilizer; antiroll bar; stabilizer bar; sway barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
stabilizer (n) ขาค้ำยัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fire at will when stabilizer is in sync.ยิงเมื่อพร้อม. Ghost in the Shell (1995)
It's definitely an image. Let's try and stabilize it.แน่นอนว่ามันเป็นภาพ ลองและรักษาเสถียรภาพของมัน Contact (1997)
I've stopped the bleeding, stabilized him best I can.ห้ามเลือดได้แล้ว ผมจะทำให้ดีที่สุด Event Horizon (1997)
As soon as we can stabilize this situation, then I'll take 'em.ถ้าผมจัดการได้เมื่อไหร่ ผมจะมารับพวกเขาไป Hotel Rwanda (2004)
Ask Professor Househoffer to stabilize the gate.แล้วก็ให้ศาสตราจารย์ฮาวฮอฟเฟอร์ตรึงประตูให้เสถียรไว้ด้วย Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
He's stabilized.เขาอาการทรงตัว Saw III (2006)
Dr.GreyI need you to help me stabilize his neck and his head,please.ดร.เกรย์ ผมอยากให้คุณช่วยจับคอและศรีษะ ให้อยู่นิ่งๆ The Heart of the Matter (2007)
Uh, uh, I'm gonna have to stabilize that shoulder somehow.อืม,อืม,ฉันกำลังจะทำให้ไหล่เขา อยู่กับทีซะที Kung Fu Fighting (2007)
Looks like the Tartaros Conference Hall is stabilized and under control.ท่าทางหอประชุมทาทาร์รอส จะปลอดภัยและอยู่ภายใต้การควบคุม Appleseed Ex Machina (2007)
This is the refresh toner stage, to stabilize the skin.นี่เป็นขั้นตอนของการใส่ toner ให้ทั่วใบหน้า Unstoppable Marriage (2007)
Watch your stabilizer, Gold 6รักษาการบินด้วย Star Wars: The Clone Wars (2008)
We finally stabilized the link.ในที่สุดเราก็สามารถทำให้มันเสถียรได้ The Ghost Network (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stabilizeThe authorities are striving in vain to stabilize the currency.
stabilizeThe authorities managed to stabilize the currency.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทำให้คงที่[v. exp.] (thamhai khongthī) EN: stabilize   
ทำให้มั่นคง[v. exp.] (thamhai mankhong) EN: strengthen ; stabilize   
ทำให้มีเสถียรภาพ[v. exp.] (thamhai mī sathīenraphāp) EN: stabilize   
ทำให้นิ่ง[v. exp.] (thamhai ning) EN: stabilize   
ทำให้ตลาดปั่นป่วน[v. exp.] (thamhai talāt panpūan) EN: destabilize the market ; upset the market   
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down   FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir
ตรึงราคาข้าว[v. exp.] (treung rakhā khāo) EN: stabilize the price of rice ; hold down the price of rice   FR: stabiliser le prix du riz

CMU English Pronouncing Dictionary
STABILIZE    S T EY1 B AH0 L AY2 Z
STABILIZED    S T EY1 B AH0 L AY2 Z D
STABILIZER    S T EY1 B AH0 L AY2 Z ER0
STABILIZES    S T EY1 B AH0 L AY2 Z AH0 Z
STABILIZERS    S T EY1 B AH0 L AY2 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stabilize    (v) stˈɛɪbəlaɪz (s t ei1 b @ l ai z)
stabilized    (v) stˈɛɪbəlaɪzd (s t ei1 b @ l ai z d)
stabilizer    (n) stˈɛɪbəlaɪzər (s t ei1 b @ l ai z @ r)
stabilizes    (v) stˈɛɪbəlaɪzɪz (s t ei1 b @ l ai z i z)
stabilizers    (n) stˈɛɪbəlaɪzəz (s t ei1 b @ l ai z @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャイロスタビライザー[, jairosutabiraiza-] (n) gyrostabilizer [Add to Longdo]
スタビライザー[, sutabiraiza-] (n) stabilizer; stabiliser [Add to Longdo]
トレハロース[, toreharo-su] (n) trehalose (used in foods as a sweetener, stabilizer and flavor enhancer) (stabiliser) (flavour) [Add to Longdo]
ビルトインスタビライザー[, birutoinsutabiraiza-] (n) (See 自動安定装置) built-in stabilizer [Add to Longdo]
フィンスタビライザー[, finsutabiraiza-] (n) fin stabilizer [Add to Longdo]
安定器[あんていき, anteiki] (n) stabilizer; stabiliser [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]
自動安定装置[じどうあんていそうち, jidouanteisouchi] (n) (See ビルトインスタビライザー) built-in stabilizer [Add to Longdo]
水平尾翼[すいへいびよく, suiheibiyoku] (n) tailplane; horizontal stabilizer; horizontal stabiliser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stabilize
   v 1: make stable and keep from fluctuating or put into an
      equilibrium; "The drug stabilized her blood pressure";
      "stabilize prices" [syn: {stabilize}, {stabilise}] [ant:
      {destabilise}, {destabilize}]
   2: support or hold steady and make steadfast, with or as if with
     a brace; "brace your elbows while working on the potter's
     wheel" [syn: {brace}, {steady}, {stabilize}, {stabilise}]
   3: become stable or more stable; "The economy stabilized" [syn:
     {stabilize}, {stabilise}] [ant: {destabilise}, {destabilize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top