ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conclude

K AH0 N K L UW1 D   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conclude-, *conclude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conclude[VI] จบ, See also: สรุป
conclude[VT] ตัดสินใจ, Syn. determine, decide
conclude[VT] ทำให้จบ, See also: สรุป, Syn. finish up, end, close

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conclude(คันคลูด') {concluded,concluding,concludes} vt. ลงเอย,สิ้นสุดลง,สรุป,ลงมติ,ตัดสินใจ. vi. สิ้นสุดลง,ลงเอย,ลงความเห็น,ตัดสินใจ, Syn. finish,infer,deduce

English-Thai: Nontri Dictionary
conclude(vi,vt) จบ,ลงมติ,ตัดสินใจ,ลงเอย,สิ้นสุด,ปลงใจ,ทำเสร็จ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's hard to conclude and come to a conclusion where I got it.มันยากที่จะสรุปและได้ข้อสรุป ว่าผมติดมาจากที่ไหน นั่นละคือปัญหา After Porn Ends 2 (2017)
I have to conclude that the reason you don't engage with people you disagree with is because you can't and you might learn some facts.ฉันมีที่จะสรุป ว่าเหตุผลที่คุณไม่ได้มีส่วนร่วม กับคนที่คุณไม่เห็นด้วยกับ Denial (2016)
One can only conclude that people are simply... abysmal. Don't you agree?เราได้แค่สรุปว่ามนุษย์นั้น มันสุดหยั่งถึง เห็นด้วยมั้ย Urge (2016)
I think that concludes our press conference.ผมว่านั่นคือว่าจบการแถลงข่าวของเรา Rules Don't Apply (2016)
Now, I believe, that concludes our business.Now, I believe, that concludes our business. Haunted (2015)
What else are we to conclude when the door to life, liberty and the pursuit of happiness is so cruelly slammed in our faces?เราจะสรุปอย่างไรได้อีก เมื่อประตูสู่ชีวิต อิสรภาพ และการแสวงความสุข ถูกปิดดังปังต่อหน้าต่อตาเรา Blood and Fear (2015)
This concludes our business.ธุระของเราจะจบลง Midnight City (2015)
And the mission concludes with Earth intercept... 211 days later.ตัดกับโลก 211 วันต่อมา The Martian (2015)
That concludes the first part of our presentation.สรุปว่าในส่วนแรกของเรา The Big Short (2015)
Well, that concludes our show for today.มาถึงบทสรุปรายการเราในวันนี้ Harvey Dent (2014)
Look, some of the patients have complained about you talking late into the night, and since cell phones are strictly forbidden and you have no roommate, I can only conclude that you're talking to yourself.คนไข้บางคนบ่น เรื่องที่คุณ พูดคุยอยู่ดึกๆ และเนื่องจากเราห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ Liberty (2013)
And let me conclude by saying that even though we've been deemed the city of tomorrow, this award says as much about Bronson Springs today.และขอผมสรุปให้ฟัง ด้วยการพูดว่า ถึงแม้ว่าเราจะถูกรับเลือก ให้เป็นเมืองแห่งวันพรุ่งนี้ Pay It Forward (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
concludeCease-fire talks concluded without progress Thursday.
concludeHaving discussed the new project for three hours, we conclude that Andrew's plan was the best.
concludeI concluded his judgement was right.
concludeIn 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.
concludeI thought that meeting would never conclude.
concludeOur engineers compared this information with similar products being sold in Japan and concluded that they might compete very well.
concludeThe commission concluded that the answer was no.
concludeThe concert concluded with the National Anthem.
concludeThe judge concluded that the prisoner was guilty.
concludeThe judge concluded that the prisoner was innocent.
concludeThe play concludes with the hero's death.
concludeThe story concluded abruptly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรุปผล[V] conclude, See also: sum up
ปิดท้าย[V] conclude, See also: end, terminate, finish, wind up, cease, complete, Syn. จบท้าย, Example: ผู้เขียนปิดท้ายบทความด้วยคำของไซคอฟสกี้คีตกวีของโลกผู้เป็นกวีในดวงใจของผู้เขียน
ลงความเห็น[V] conclude, See also: judge, Syn. สรุป, Example: เพราะไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าหล่อนกระทำผิด อัยการสูงสุดจึงลงความเห็นสั่งไม่ฟ้อง
เอาเป็นว่า[V] conclude, Syn. ตกลงว่า, สรุปว่า, Example: เรื่องบุหรี่นี้ เอาเป็นว่าไม่สูบได้ก็ดี แต่ใครอยากจะสูบก็ตัวใครตัวมัน เอางั้นก็แล้วกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดทำข้อตกลง[v. exp.] (jattham khøtoklong) EN: conclude an agreement   
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate   FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever
เลิก[v.] (loēk) EN: end ; be over ; stop ; close ; be finished ; be ended ; be concluded   FR: finir ; terminer ; se terminer ; arrêter ; achever
ลงเอย[v.] (long-oēi) EN: end up ; stop ; finish ; conclude ; be concluded ; finish up (with) ; wind up   FR: conclure ; terminer
ลงท้าย[v.] (longthāi) EN: end up ; end ; finish ; conclude   FR: terminer ; conclure
ปิดท้าย[v.] (pitthāi) EN: conclude ; end   FR: conclure ; clôturer
ปลงใจ[v.] (plongjai) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide   FR: conclure
รวมความว่า[v. exp.] (rūam khwām) EN: summarize ; sum up ; conclude   
สรุป[v.] (sarup) EN: summarize ; sum up ; make a precis ; abstract ; abridge ; brief ; recapitulate ; conclude   FR: résumer ; récapituler ; synthétiser
สรุปความ[v.] (sarupkhwām) EN: summarize ; brief ; make a resume ; make a summary ; resume ; conclude   FR: résumer

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCLUDE    K AH0 N K L UW1 D
CONCLUDED    K AH0 N K L UW1 D AH0 D
CONCLUDED    K AH0 N K L UW1 D IH0 D
CONCLUDES    K AH0 N K L UW1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conclude    (v) kˈənklˈuːd (k @1 n k l uu1 d)
concluded    (v) kˈənklˈuːdɪd (k @1 n k l uu1 d i d)
concludes    (v) kˈənklˈuːdz (k @1 n k l uu1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
結ぶ[むすぶ, musubu] (v5b,vt) (1) to tie; to bind; to link; (2) (See 実を結ぶ) to bear (fruit); (3) to close (e.g. deal); to confirm; to conclude; (4) to close tightly; to purse (e.g. lips); (5) to unite (with); to ally; to join hands; (P) [Add to Longdo]
結論づける;結論付ける[けつろんづける, ketsurondukeru] (v1) to reason; to sum up; to conclude [Add to Longdo]
語を結ぶ[ごをむすぶ, gowomusubu] (exp,v5b) to conclude one's speech [Add to Longdo]
済ます[すます, sumasu] (v5s,vt) (1) to finish; to get it over with; to conclude; (2) to settle; to pay back; (3) (often with で) to get along (without something); to make do with (without); (P) [Add to Longdo]
煮詰める(P);煮つめる[につめる, nitsumeru] (v1,vt) (1) to boil down; to concentrate (soup, milk, stock, etc.); (2) to reach a conclusion; to conclude a discussion; (P) [Add to Longdo]
取り結ぶ;取結ぶ;とり結ぶ[とりむすぶ, torimusubu] (v5b,vt) (1) to make (a promise); to conclude (a contract); (2) to act as a go-between; to act as mediator; (3) (usu. as ご機嫌を取り結ぶ) to curry favour with [Add to Longdo]
推す[おす, osu] (v5s,vt) to infer; to conclude; to support; (P) [Add to Longdo]
成り立つ(P);成立つ[なりたつ, naritatsu] (v5t,vi,vt) (1) to consist of; to be made up of; to be composed of; (2) to be practical (logical, feasible, viable); to be concluded; to hold true; (P) [Add to Longdo]
断じる[だんじる, danjiru] (v1) to draw the conclusion that ...; to conclude [Add to Longdo]
舞い納める[まいおさめる, maiosameru] (v1,vt) to conclude a dance; to dance the last dance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conclude \Con*clude"\, v. i.
   1. To come to a termination; to make an end; to close; to
    end; to terminate.
    [1913 Webster]
 
       A train of lies,
       That, made in lust, conclude in perjuries. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       And, to conclude,
       The victory fell on us.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To form a final judgment; to reach a decision.
    [1913 Webster]
 
       Can we conclude upon Luther's instability? --Bp.
                          Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       Conclude and be agreed.        --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conclude \Con*clude"\, v. t. [imp. & p. p. {Concluded}; p. pr. &
   vb. n. {Concluding}.] [L. concludere, conclusum; con- +
   claudere to shut. See {Close}, v. t.]
   1. To shut up; to inclose. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The very person of Christ [was] concluded within the
       grave.                --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. To include; to comprehend; to shut up together; to
    embrace. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For God hath concluded all in unbelief. --Rom. xi.
                          32.
    [1913 Webster]
 
       The Scripture hath concluded all under sin. --Gal.
                          iii. 22.
    [1913 Webster]
 
   3. To reach as an end of reasoning; to infer, as from
    premises; to close, as an argument, by inferring; --
    sometimes followed by a dependent clause.
    [1913 Webster]
 
       No man can conclude God's love or hatred to any
       person by anything that befalls him. --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
       Therefore we conclude that a man is justified by
       faith.                --Rom. iii.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   4. To make a final determination or judgment concerning; to
    judge; to decide.
    [1913 Webster]
 
       But no frail man, however great or high,
       Can be concluded blest before he die. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Is it concluded he shall be protector? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To bring to an end; to close; to finish.
    [1913 Webster]
 
       I will conclude this part with the speech of a
       counselor of state.          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. To bring about as a result; to effect; to make; as, to
    conclude a bargain. "If we conclude a peace." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To shut off; to restrain; to limit; to estop; to bar; --
    generally in the passive; as, the defendant is concluded
    by his own plea; a judgment concludes the introduction of
    further evidence argument.
    [1913 Webster]
 
       If therefore they will appeal to revelation for
       their creation they must be concluded by it. --Sir
                          M. Hale.
 
   Syn: To infer; decide; determine; settle; close; finish;
     terminate; end.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conclude
   v 1: decide by reasoning; draw or come to a conclusion; "We
      reasoned that it was cheaper to rent than to buy a house"
      [syn: {reason}, {reason out}, {conclude}]
   2: bring to a close; "The committee concluded the meeting"
   3: reach a conclusion after a discussion or deliberation [syn:
     {conclude}, {resolve}]
   4: come to a close; "The concert closed with a nocturne by
     Chopin" [syn: {conclude}, {close}]
   5: reach agreement on; "They concluded an economic agreement";
     "We concluded a cease-fire"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top