ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลี้ยงดู

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลี้ยงดู-, *เลี้ยงดู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลี้ยงดู[V] give someone a treat, See also: feed, Syn. เลี้ยง, Example: เขามักเลี้ยงดูเพื่อนฝูงอยู่เสมอ, Thai definition: เลี้ยงอาหาร
เลี้ยงดู[V] look after somebody/something, See also: provide for, bring up, rear, raise, take care of, Syn. เลี้ยง, Example: แม่เกือบทุกคนเลี้ยงดูลูกด้วยตนเอง และมีความพอใจให้ลูกดูดนม, Thai definition: ดูแล, เอาใจใส่, บำรุง, ปรนปรือด้วยอาหารการกินเป็นต้น
เลี้ยงดู[V] support, See also: provide for somebody/something, Example: เมื่อได้หล่อนเป็นเมียแล้วเขาไม่ยอมเลี้ยงดูหล่อนเลย, Thai definition: รับว่าเป็นเมียและให้ที่อยู่กินให้ดำรงชีวิตอยู่ได้
เลี้ยงดู[V] give a feast, See also: give a banquet, entertain with food (and escorts), treat, Syn. เลี้ยงดูปูเสื่อ, Example: เขาเลี้ยงดูเพื่อนฝูงอยู่เสมอ, Thai definition: เลี้ยงอาหาร
เลี้ยงดู[V] foster, See also: bring up, cherish, look after, nurture, raise, provide for, Syn. เลี้ยง, Example: พ่อแม่เลี้ยงดูลูกด้วยความรัก, Thai definition: เลี้ยงอย่างเอาใจใส่
เลี้ยงดู[V] support, See also: look after, take care of, sustain, Example: เมื่อเขาได้หล่อนเป็นเมียแล้วเขาก็ไม่เลี้ยงดู, Thai definition: รับว่าเป็นเมียและให้ที่อยู่กิน ให้ดำรงชีวิตอยู่ได้
เลี้ยงดูปูเสื่อ[V] entertain warmly, See also: entertain with food and women, Example: พวกชาวบ้านเลี้ยงดูปูเสื่อพวกนักพัฒนาเป็นอย่างดี, Thai definition: ปรนปรือด้วยอาหารการกินและการหลับนอน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลี้ยงดูก. ดูแล, เอาใจใส่, บำรุง, ปรนปรือด้วยอาหารการกินเป็นต้น, (มักใช้แก่คน) เช่น เลี้ยงดูพ่อแม่, เลี้ยง ก็ว่า.
เลี้ยงดูปูเสื่อก. ต้อนรับเลี้ยงดูด้วยอาหารการกินอย่างดี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Raja was reared on the classics.เขาได้รับการเลี้ยงดูในคลาสสิก Help! (1965)
It saddens and hurts me... that the two young men whom I raised... to believe in the Ten Commandments... have returned to me as two thieves... with filthy mouths and bad attitudes.มันทำให้ฉันเสียใจและทำให้ฉันเจ็บปวด เพราะชายหนุ่มสองคนที่ฉันเฝ้าเลี้ยงดู ความเชื่อ 10 ข้อ The Blues Brothers (1980)
He promised to raise me and my mother's son as his honored children, the highest position.เขาสัญญาจะเลี้ยงดูแม่กับน้องชาย ให้เหมือนกับลูกของตัวเองจริงๆ อยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุด The Joy Luck Club (1993)
How would I support the family?ฉันจะเลี้ยงดูครอบครัว ได้อย่างไร ? Squeeze (1993)
- and a normal upbringing!- และการอบรมเลี้ยงดู Junior (1994)
The character I played, Raven McCoy, her background was she grew up raised by circus performers.ตัวละครที่ผมเล่นกาแท้ พื้นหลังของเธอเป็นเธอเติบโตขึ้นมาเลี้ยงดูมาโดยนักแสดงละครสัตว์ Pulp Fiction (1994)
For the last ten years, I've fed you, I've clothed you, I've...10 ปีที่ผ่านมา ฉันเลี้ยงดูเธอ ฉันให้เสื้อผ้า ฉัน... Anastasia (1997)
It's a wonderful place in which to raise a family.มันเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยม ในการที่จะเลี้ยงดูครอบครัว Dante's Peak (1997)
I have raised a son who destroys lives... instead of saving them.ข้าเลี้ยงดูลูกชายที่ทำลายชีวิต แทนที่จะช่วยชีวิต The Man in the Iron Mask (1998)
An orphan raised by monks.เด็กกำพร้าที่พระช่วยกันเลี้ยงดู The Red Violin (1998)
- (inaudible)ถูกเลี้ยงดูโดยผู้หญิง Fight Club (1999)
But being in a country with so many unique customs, if I am to raise my son to be like his father, which I very much hope he will be, then I must feel free to follow our own traditions.แต่การที่ได้อยู่ในประเทศที่มีเอกลักษณ์ทางประเพณีที่หลากหลาย ถ้าหม่อมฉันจะเลี้ยงดูบุตรชายของหม่อมฉัน ให้เป็นเหมือนพ่อของเขา ซึ่งหม่อมฉันเอง ก็ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะเป็น เมื่อนั้น หม่อมฉันก็จะต้องรู้สึกเป็นอิสระที่จะปฎิบัติตามธรรมเนียมของพวกหม่อมฉันเองเพค่ะ Anna and the King (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลี้ยงดู[v.] (līengdū) EN: look after ; support ; bring up   FR: prendre soin ; veiller sur ; élever ; faire vivre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aliment[VT] เลี้ยงดู, See also: ให้อาหาร, Syn. nourish
bring up[PHRV] เลี้ยงดู, See also: ให้การศึกษา, Syn. drag up, fetch up
cradle[VT] เลี้ยงดู, Syn. nurture
drag up[PHRV] เลี้ยงดูไม่ดี
foster[VT] เลี้ยงดูเด็ก, See also: ดูแล, อุปการะ, อุปถัมภ์, Syn. nurture, rear
grub[VT] เลี้ยงดู, See also: ให้อาหาร
keep[VT] เลี้ยงดู, See also: เลี้ยง, ดูแล
look after[PHRV] ดูแล, See also: เลี้ยงดู, Syn. take care of
mother[VT] เลี้ยงดู, Syn. raise up
nourish[VT] เลี้ยงดู, See also: บำรุงเลี้ยง, Syn. feed, supply, sustain, Ant. starve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
bringing-upn. การเลี้ยงดูอบรมเด็ก
foster(ฟอส'เทอะ) v.,adj. เลี้ยงดู,สนับสนุน,ให้กำลังใจ,อุปถัมภ์. -fosterer n., Syn. nurse
foster homen. สถานที่เลี้ยงดูเด็กกำพร้า
mothercraft(-คราฟทฺ) n. การเลี้ยงดูบุตร
nurse(เนิร์ซฺ) {nursed,nursing,nurses} n. นางพยาบาล,หญิงเลี้ยงเด็ก,แม่นม,ผึ้งงาน vt.,vi. พยาบาล,ดูแล,รักษา,ให้ (ทารก) กินนม,ถนอมอย่างดี,เลี้ยงดู.
nursling(เนิร์ซ'ลิง) n. ทารกเด็กเล็กหรือลูกสัตว์ที่ได้รับการเลี้ยงดู,ลูกเลี้ยง,บุคคลหรือสิ่งที่ได้รับการอุปถัมภ์., Syn. nurseling
rear(เรียร์) n. ข้างหลัง,ด้านหลัง,ส่วนหลัง,แนวหลัง,กองหลัง,ท้าย,ห้องส้วม,บั้นท้าย,ก้น vt. เลี้ยง,เลี้ยงดู,อบรมสั่งสอน,เพาะปลูก,ก่อสร้าง,ตั้ง,สร้าง,ทำให้ม้าชูเท้าหน้าขึ้น vi. (ม้า) ชูเท้าหน้าขึ้น,ชูศีรษะ,ชูขึ้น adj. หลัง,ท้าย -Phr. (bring up the rear ตามหลัง,อยู่ท้าย)
stand(สแทนดฺ) {stood,stood,standing,stands} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ยืน,ยืนตรง,ตั้ง,ตั้งอยู่,ติดอยู่,ค้างอยู่,ยืนหยัด,ทนฝ่า,มีผลต่อไป,เป็นม้าพันธุ์,เผชิญ,อดทน,เลี้ยงดู,ปฎิบัติหน้าที่,จุดยืน,ตำแหน่ง,พยานในศาล,แท่นพูด,บัลลังก์,ที่จอดรถ,แผงหนังสือพิมพ์,แผง,แผงลอย,
upbringing(อัพ'บริงอิง) n. การเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอน, Syn. breeding,rearing

English-Thai: Nontri Dictionary
browse(vi,vt) กินหญ้า,แทะเล็ม,เลี้ยงดู
maintain(vt) เก็บรักษา,เลี้ยงดู,บำรุง,ค้ำจุน,ผดุงไว้,ตั้ง
nurture(n) การเลี้ยงดู,การทะนุถนอม,การอบรม,การบำรุง
nurture(vt) เลี้ยงดู,ทะนุถนอม,อบรม,อุปถัมภ์
suckle(vt) ให้ดูดนม,ให้กินนม,เลี้ยงดู
treat(n) การเลี้ยงดู,การปฎิบัติ,การรักษา,การสัญญา
treat(vt) กระทำกิจ,รักษา,บรรยาย,เลี้ยงดู,ทำสัญญา
upbringing(n) การเลี้ยงดู,การอบรม,การศึกษา,การสั่งสอน
uprear(vt) ยกขึ้น,ก่อสร้าง,ยกฐานะ,เลี้ยงดู,อุปถัมภ์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
育てる[そだてる, sodateru] Thai: เลี้ยงดู English: to be brought up
養う[やしなう, yashinau] Thai: เลี้ยงดู English: to support one's family

German-Thai: Longdo Dictionary
sorgen für jmdn.(vi) |sorgte, hat gesorgt| ให้เงินเลี้ยงดู เช่น Er sorgt für seine ganze Familie. เขาเลี้ยงดูครอบครัวของเขาทั้งหมด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top