ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -住-, *住*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[住, zhù, ㄓㄨˋ] to reside, to live at, to dwell, to lodge; to stop
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  主 (zhǔ ㄓㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 who hosts 主; 主 also provides the pronunciation,  Rank: 309

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhù, ㄓㄨˋ, ] to live; to dwell; to stay; to reside; to stop, #353 [Add to Longdo]
[zhù fáng, ㄓㄨˋ ㄈㄤˊ, ] housing, #1,615 [Add to Longdo]
[zhù zhái, ㄓㄨˋ ㄓㄞˊ, ] residence; tenement, #2,043 [Add to Longdo]
[zhuā zhù, ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ, ] grab, #2,295 [Add to Longdo]
[bù zhù, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, ] repeatedly; continuously; constantly, #2,609 [Add to Longdo]
[jū zhù, ㄐㄩ ㄓㄨˋ, ] to reside; to dwell; to live in a place; resident in, #2,806 [Add to Longdo]
忍不[rěn bu zhù, ㄖㄣˇ ㄅㄨ˙ ㄓㄨˋ, ] cannot help; unable to bear, #3,617 [Add to Longdo]
[jì zhu, ㄐㄧˋ ㄓㄨ˙, / ] to remember, #3,647 [Add to Longdo]
[zhù yuàn, ㄓㄨˋ ㄩㄢˋ, ] to be in hospital; to be hospitalized, #4,359 [Add to Longdo]
[zhù hù, ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ, / ] inhabitant; householder, #8,292 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
民票[じゅうみんひょう, juuminhyou] (n) สำเนาทะเบียนบ้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
居登録証[じゅうきょとうろくしょう, juukyotourokushou] (n) ทะเบียนบ้าน
[じゅうにん, juunin] (n) ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตนั้น ๆ , See also: S. 民, R.
[じゅうみん, juumin] (n) ชาวเมือง,คนในพื้นที่,คนที่อาศัยอยู่ในเขตนั้น ๆ , See also: S. 人, R.

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[すむ, sumu] Thai: อาศัยอยู่ English: to reside
[じゅうしょ, juusho] Thai: ที่อยู่ English: address (e.g. of house)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じゅう, juu] (n) dwelling; living; (P) [Add to Longdo]
[じゅうす, juusu] (v5s,vi) (See する) to live; to reside; to inhabit [Add to Longdo]
する[じゅうする, juusuru] (vs-s,vi) to live; to reside; to inhabit [Add to Longdo]
まい(P);居(P);[すまい(P);じゅうきょ(居)(P), sumai (P); juukyo ( juukyo )(P)] (n,vs) dwelling; house; residence; address; (P) [Add to Longdo]
まう[すまう, sumau] (v5u,vi) to live; to reside; to inhabit; (P) [Add to Longdo]
みにくい;み難い[すみにくい, suminikui] (adj-i) inconvenient (residence); unpleasant (surroundings); difficult (to live in) [Add to Longdo]
み慣れる;み馴れる[すみなれる, suminareru] (v1) to get used to living in [Add to Longdo]
み荒らす[すみあらす, sumiarasu] (v5s,vt) to leave a house in bad shape [Add to Longdo]
み込み[すみこみ, sumikomi] (n,adj-no) live-in [Add to Longdo]
み込む[すみこむ, sumikomu] (v5m,vi) to be a live-in employee; to live in; to live with [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Where do you live?" "I live in Tokyo."「あなたはどこにんでるのでしょうか」「東京です」
"This must be living in the city," thought the Little House, and didn't know whether she liked it or not.「ここはもう町にんでいるということなのだ」と小さいおうちはおもいました。そして彼女はそれが好きかどうかよくわかりませんでした。
I asked him if he knew her address.「君は彼女の所を知っているかい」と私は彼にたずねた。 [M]
What does "resident alien" mean?「居外国人」とは、どういう意味ですか。
As many as ten people live in this small house.10人もの人がこの小さな家にんでいる。
Why don't we share a room?1つの部屋に一緒にまないか。
One lives in Fukuoka, and the others live in Niigata.1人は福岡にんでいて、残りは新潟にんでいます。
A grasshopper and many ants lived in a field.1匹のキリギリスと多くのアリが野原にんでいた。
Two families live in the same house.2つの家族が同じ家にんでいる。
I came to Tokyo three years ago and have live here ever since.3年前に東京へ来て以来ここにんでいる。
Because he lived in the United States for five years.5年間アメリカにんでいたからだよ。
Oh, by the way, do you know where she lives now?ああ、ところで彼女が今どこにんでいるか知ってるかしら。 [F]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't belong in this house.[JA] きみはこの家の人じゃない And Then There Were None (1945)
I was. I live here. I'm a light sleeper, but my hearing is good and my...[JA] 私です ここにんでます 耳がいいもんで... He Walked by Night (1948)
Stop it[CN]  Tendres cousines (1980)
Get him, gal![CN] 抓他! The Party (1968)
We may call you. Get his name and address, will you, Bob?[JA] また連絡する 名前と所を聞いておけ He Walked by Night (1948)
A place to which he/she feels like go to to see you, don't unite pigpen like this.[JA] まともな アパートにめるぜ こんなごみ溜めでなく 俺が来たがるような Scarlet Street (1945)
He/she rented the apartment during three years.[JA] この部屋に3年 んでました Scarlet Street (1945)
Stop[CN]  The 36th Chamber of Shaolin (1978)
Shut up![CN] 还不嘴? Prison on Fire (1987)
No![CN]  Giallo a Venezia (1979)
What about yourself Mr Lombard, what about those 21 poor natives in South Africa?[JA] 自分はどうなんだ 21人のかわいそうな 南アフリカの原民は? And Then There Were None (1945)
Listen.[CN] 记 Kagemusha (1980)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
居表示[じゅうきょひょうじ, juukyohyouji] displayed address [Add to Longdo]
居表示番号[じゅうきょひょうじばんごう, juukyohyoujibangou] displayed address number [Add to Longdo]
宅用[じたくよう, jitakuyou] home, residential use [Add to Longdo]
[すみとも, sumitomo] Sumitomo [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まい[すまい, sumai] Wohnung, Adresse [Add to Longdo]
まう[すまう, sumau] wohnen, leben [Add to Longdo]
み心地[すみごこち, sumigokochi] Wohnlichkeit [Add to Longdo]
[すむ, sumu] wohnen, leben [Add to Longdo]
[じゅうにん, juunin] Bewohner, Einwohner [Add to Longdo]
[じゅうたく, juutaku] Wohnung, Wohnhaus [Add to Longdo]
[じゅうきょ, juukyo] Wohnung [Add to Longdo]
[じゅうしょ, juusho] Wohnort, Adresse [Add to Longdo]
[じゅうみん, juumin] Bewohner, Einwohner, Bevoelkerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top