Search result for

*nation*

(839 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nation, -nation-
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
plastination (n ) วิธีการกำซาบเนื้อเยื่อด้วยพลาสติก

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization[UNESCO.org ] United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is a specialized agency of the United Nations. Its purpose is to contribute to peace and security by promoting international collaboration through education, science, and culture in order to further universal respect for justice, the rule of law, and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
See also: S. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, R. UN,
United Nations International Children's Emergency Fund[UNICEF.org] United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF - now United Nations Children's Fund) works for children's rights, their survival, development and protection, guided by the Convention on the Rights of the Child. The UNICEF is a United Nations Programme headquartered in New York City, that provides long-term humanitarian and developmental assistance to children and mothers in developing countries. It is one of the members of the United Nations Development Group and its Executive Committee. Donate to help UNICEF meet the urgent needs of children. [en.wikipedia.org/wiki/UNICEF]
See also: S. UNICEF, United Nations Children's Fund, formerly United Nations International Chi

English-Thai: Longdo Dictionary
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ
hibernation(n) การจำศีลของกบ, การอยู่ในสภาพนิ่งหรือกบดาน เช่น He tries to re-launch the association after years in hibernation in rural Thailand.
international terrorists(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายสากล
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)
decaffeination(n.) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง
National Children's Day(n) วันเด็กแห่งชาติ
Coronation Day(n) วันฉัตรมงคล
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nation[N] ประเทศ, See also: ประเทศชาติ, Syn. country, land, nation, state
nation[N] คนในประเทศ, See also: พลเมือง, ประชาชน, Syn. nationality, Ant. alien, foreigner
donation[N] การบริจาค, See also: สิ่งของที่บริจาค, Syn. bestowal, endowment
national[ADJ] ประจำชาติ, See also: ระดับชาติ, แห่งชาติ, ของชาติ, Syn. federal, state, municipal
national[N] ประชาชน, Syn. citizen, patrial
venation[N] ลวดลายเส้นซึ่งอยู่บนปีกของแมลงหรือใบไม้, See also: ลายเส้น
zonation[N] การเป็นแถว, See also: การเป็นแนว
carnation[N] คาร์เนชั่น, See also: ไม้ดอกชนิดหนึ่ง ดอกมีสีขาว ชมพู หรือแดง
carnation[N] ดอกคาร์เนชั่น
cognation[N] ความสัมพันธ์ที่มีบรรพบุรุษเดียวกัน
emanation[N] การส่งผ่านออกมา, Syn. emission, radiation
emanation[N] สิ่งที่ผ่านออกมา, See also: สิ่งที่กระจายออกมา
ruination[N] การล่มจม, See also: การย่อยยับ, การล่มสลาย, Syn. bankruptcy, damage, decay
tarnation[N] การสาปแช่ง, See also: นรก, Syn. damnation
tarnation[INT] คำอุทานแสดงการสาปแช่ง
urination[N] การถ่ายปัสสาวะ, See also: การขับปัสสาวะ, Syn. excretion
alienation[N] การทำให้เหินห่าง, See also: การทำให้บาดหมาง, Syn. enstrangement, disaffection
alienation[N] การโอน (ทรัพย์)
alienation[N] ความห่างเหิน, See also: ความหมางเมิน
alienation[N] สภาวะผิดปกติ, See also: สภาวะวิกลจริต
coronation[N] พิธีสวมมงกุฎ, Syn. enthronement, enthronization
detonation[N] การระเบิด, Syn. blast, burst, eruption, discharge
divination[N] การทำนายโชคชะตา, See also: การทำนายดวงชะตา
domination[N] การมีอำนาจเหนือกว่า
gemination[N] การทำซ้ำ, See also: การเขียน / พูดซ้ำ, การทำสำเนา, Syn. duplication, repetition
intonation[N] การออกเสียงสูงต่ำ, See also: น้ำเสียง
intonation[N] เสียงสูงต่ำ (การร้องเพลงหรือดนตรี), Syn. pitch, timbre
lamination[N] การทำให้เป็นชั้นๆ
marination[N] การจุ่มในของหมัก
nationally[ADV] ประจำชาติ, See also: เกี่ยวกับประเทศชาติ, Syn. publicly
nationhood[N] ความเป็นชาติ
nationwide[ADJ] ทั่วประเทศ, Syn. general, public, universal
nationwide[ADV] ทั่วประเทศ, Syn. nationally
nomination[N] การได้รับเสนอชื่อเข้ารับรางวัลหรือชิงตำแหน่ง, See also: การเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง, Syn. choosing, electing, naming, selection
nomination[N] การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือรับหน้าที่, Syn. assignment
ordination[N] การบวช
pagination[N] หมายเลขหน้า, Syn. page numbers
rumination[N] การใคร่ครวญ, See also: การไตร่ตรอง, Syn. introspectin, reflection, thought
stagnation[N] ความซบเซา
venational[ADJ] เกี่ยวกับลวดลายเส้นซึ่งอยู่บนปีกของแมลงหรือใบไม้
abomination[N] ความชัง, See also: ความชิงชัง, Syn. hatred, loathing, aversion
abomination[N] สิ่งที่น่าเกลียดชัง, See also: สิ่งที่เลวทราม
alternation[N] การผลัดเปลี่ยนกัน, Syn. rotation, variation, shift
combination[N] การรวมกัน, See also: การผนึกกัน, การผสมกัน, Syn. combine, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
combination[N] จำนวนสิ่งของที่รวมกัน, Syn. mixture, amalgamation, amalgam
combination[N] พันธมิตร, See also: กลุ่มคน, Syn. association, federation, league, coalition, cartel, combine, monopoly, bloc, cabal, conspiracy, union, alliance, organisation, organization
combination[N] รหัสเปิดกุญแจ, Syn. key, order
combination[N] สิ่งที่เกิดจากการรวมกัน, Syn. blend, compound, mixture, aggregate, composition
commination[N] การขู่, Syn. threat, denunciation
condonation[N] การให้อภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agglutination(อะกลูทิเน' เชิน) n. การเกาะติดกัน, ก้อนที่เกาะติดกัน, การจับเป็นก้อนของแบคทีเรียเม็ดเลือดแดงหรืออื่นเนื่องจาก antibody. -agglutinative adj., Syn. adhesion of parts) -agglutinate v.
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
alternation(ออลเทอเน' เชิน) n. การสลับ, ภาวะที่ถูกสลับ, การต่อเนื่องที่สลับกัน, ครึ่งหนึ่งของวงจรสลับ, Syn. interchange, variation
alternation of generationการสลับของวงจรชีวิตของรูปแบบต่าง ๆ ของชีวิต เช่น แบบที่ใช้เพศกับแบบที่ไม่ใช้เพศ
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
arlington national cemetrสุสานประจำชาติของอเมริกาในรัฐเวอร์จีเนีย
artificial inseminationn. การฉีดน้ำกามเข้าไปช่องคลอดหรือมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการร่วมเพศ
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
carnation(คาร์เน'เ'ชิน) n. ดอกคาร์เนชั่นซึ่งคล้ายดอกยี่โถ (มักใช้ปักเสื้อผู้ชาย) ,สีชมพู
chinese nationalistn. จีนคณะชาติ,จีนไต้หวัน
combination(คอมบะเน'เชิน) n. การรวมกัน,จำนวนสิ่งของที่รวมกัน,พันธมิตร,รหัสตัวเลขหรืออักษรของกุญแจที่ไขด้วยการหมุนตัวเลข หรือหมุนอักษรดังกล่าว,การจัดเป็นกลุ่ม -Phr. (in combination with ร่วมกับ), Syn. combining,joining,blend
commination(คอมมิเน'เชิน) การประณามหรือขู่ทำโทษ,การขู่ขวัญ., See also: comminatory adj. ดูcommination
conation(โคเน' เชิน) n. ภาวะจิต, See also: conative adj.
condemnation(คอนเดมเน'เชิน) n. การประณาม, See also: condemnotory adj. ดูcondemnation, Syn. judgment,censure,blame
condonation(คอนโด เน'เชิน) n. การให้อภัย,การไม่เอาโทษ
consternation(คอนสเทอเน'เชิน) n. ความตกตะลึง,ความอกสั่นขวัญหนี,ความน่ากลัว, Syn. alarm
contamination(คันแทมมิเน'เชิน) n. การเจือปน,ภาวะที่มีสิ่งเจือปน,สิ่งเจือปน
coordination(โคออร์ดิเน'เชิน) n. ความเสมอกัน,การอยู่ในระดับเดียวกัน,การประสานกัน,ความพร้อมเพรียงกัน, See also: co-ordination n. ดูcoordination, Syn. harmony,cooperation,unity
coronation(คอระเน'เชิน) n. การสวมมงกุฎ,พิธีสวมมงกุฎ,พิธีราชาภิเษก
crenation(ครีเน'ชัน) n. ส่วนที่ยื่นกลม,รูปฟันทู่,หยักกลม
culmination(คัลมะเน'เชิน) n. การบรรลุถึงสุดยอด,จุดสุดยอด, Syn. zenith,apex
damnation(แดมเน'เชิน) n. การสาปแช่ง,คำสาปแช่ง,คำสบถ
declinationn. การเอียงลาด,การเสื่อมลง,การบอกปฏิเสธอย่างสุภาพ
denomination(ดินอมมิเน'เชิน) n. ชื่อ,การตั้งชื่อ,ประเภท,นิกาย,สำนัก,หน่วย (เงินตรา,มาตรา,น้ำหนัก,ปริมาตร ฯลฯ)
denominationalizevt. แบ่งแยกออกเป็นนิกายสำนักหรือฝ่าย
designation(เดซซิกเน'เชิน) n. การตั้ง,การระบุ,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้งชื่อ,การเลือกตั้ง, Syn. nomination, See also: designed adj.
destination(เดสทะเน'เชิน) n. จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย, Syn. objective
determination(ดิเทอร์มิเน'เชิน) n. การกำหนดความแน่นอน,การตกลงใจ,ความตั้งใจ,การยุติ,การสิ้นสุด -S.decision ###A. uncertainty
detonation(เดททะเน'เชิน) n. การระเบิด,เสียงระเบิด, See also: detonative adj. ดูdetonation, Syn. explosion
discrimination(ดิสคริมมะเน'เชิน) n. การแยกแยะ,การแบ่งแยก,การเลือกที่รักมักที่ชัง,การวินิจฉัย., Syn. perception,bias ###A. equity,impartiality
divination(ดิฟวะเน'เชิน) n. การพยากรณ์,การทำนาย., See also: divinatory adj.
domination(ดอมมะเน'เชิน) n. การครอบงำ,การมีอำนาจเหนือ,การมีอิทธิพลเหนือ,การปกครอง,การควบคุม, Syn. jurisdiction
donation(โดเน'เชิน) n. การบริจาค,การมอบให้,ของที่บริจาค,เงินที่บริจาค,ของขวัญ, Syn. grant
eburnation(อีเบอะเน'เชิน) n. ภาวะกระดูกแข็งและแน่นคล้ายงาช้าง, See also: eburnated adj.
elimination(อิลิม'มะเน'เชิน) n. การตัดออก,การขับออก,การทำลาย, Syn. expulsion
examination(อิกแซมมะเน'เชิน) n. การสอบ,การทดสอบ,การตรวจสอบ, Syn. inspection,
explanation(เอคซฺพลเน'เชิน) n. การอธิบาย,การชี้แจง,สิ่งที่อธิบาย,สิ่งที่ชี้แจง,ความหมาย,คำอธิบาย,คำชี้แจง
fascination(แฟสซะเน'เชิน) n. การทำให้หลงเสน่ห์,ความตรึงใจ,เสน่ห์,อำนาจดึงดูดใจ, Syn. charm
gemination(เจมมิเน'เชิน) n. การทำซ้ำ,การเกิดเป็นคู่, Syn. repeat
grand canyon national parวนอุทยานแห่งชาติในอริโซนา ในสหรัฐอเมริกา
gross national productค่าเงินของสินค้าที่ผลิตได้และการบริการทั้งหมดของประเทศในระยะเวลาหนึ่ง,GNP
hallucinationn. อาการหลอนประสาทhallucinational,hallucinative adj., Syn. illusion,delusion
illuminationn. การส่องแสงสว่าง,การทำให้กระจ่าง,ความสว่าง,แหล่งของแสง,การประดับประดาด้วยสีสัน,การระบายสีประกอบ
imagination(อิแมจจะเน'เชิน) n. จินตนาการ,การนึกเอาเอง,มโนภาพ,เจ้าความคิด, Syn. conception,fancy,vision
incarnation(อินคาร์เน' เชิน) n. ผู้จุติลงมาเกิด, ร่างแปลงกาย, ผู้มาเกิดใหม่, การจุติลงมาเกิด, การปรากฎอยู่ในร่างใหม่
inclination(อินคละเน' เชิน) n. ความโน้มเอียง, ความโน้มน้าว, การเบี่ยงเบน, ผิวหน้าที่เอียงลาด, มุมระหว่างเส้น 2 เส้นหรือที่ราบ 2 ที่ราบ, สิ่งที่ชอบ, Syn. tendency,disposition
incoordination(อินโคออร์ดิเน' เชิน) n. การไม่ประสานกัน, ความไม่พร้อมเพรียงกัน.
indetermination(อินดีเทอมิเน' เชิน) n. ภาวะที่ไม่แน่นอน,ภาวะที่ยังไม่ตกลงใจหรือตัดสินใจ
indignation(อินดิกเน' เชิน) n. ความเดือดดาล, ความไม่พอใจมาก, ความขุ่นเคือง, Syn. wrath

English-Thai: Nontri Dictionary
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
alternation(n) การหมุนเวียน,การสลับกัน,การผลัดกัน
assassination(n) การลอบฆ่า,การลอบสังหาร
carnation(adj) สีชมพู
carnation(n) ดอกคาร์เนชั่น
combination(n) การรวมกัน,การจัดกลุ่ม,พันธมิตร
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
condonation(n) การอภัยโทษ,การยกโทษ,การให้อภัย,การไม่เอาผิด
consternation(n) ความอกสั่นขวัญหนี,ความตกตะลึง,ความน่ากลัว
contamination(n) การทำให้เปรอะ,การทำเลอะ,การเจือปน,สิ่งเจือปน
coordination(n) การประสาน,การร่วมมือกัน,ความเสมอกัน
coronation(n) พิธีบรมราชาภิเษก,พิธีสวมมงกุฎ
damnation(n) การแช่ง,การด่า,การประณาม,การสาปแช่ง
declination(n) การเบนลง,การเอียงลง,ความทรุดโทรม,การปฏิเสธ
denomination(n) การตั้งชื่อ,หน่วยเงินตรา,ประเภท,นิกาย
denominational(adj) เกี่ยวกับการตั้งชื่อ,เกี่ยวกับนิกาย
designation(n) การแต่งตั้ง,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้ง,การเรียกขาน,การระบุ
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
determination(n) การตกลงใจ,ความตั้งใจ,ความแน่นอน,การกำหนด
discrimination(n) การทำให้แตกต่าง,การแบ่งแยก,การแยกแยะ
disinclination(n) ความไม่สมัครใจ,ความไม่เต็มใจ,ความไม่ยินยอม
dissemination(n) การแจกจ่าย,การแพร่กระจาย,การเผยแพร่
domination(n) การครอบครอง,การปกครอง,การครอบงำ,การควบคุม
donation(n) การมอบให้,การบริจาค,ของบริจาค,ของขวัญ
elimination(n) การขจัด,การขับไล่,
emanation(n) การออกไป,การระเหยออก,บ่อเกิด,การกำเนิด,การปล่อยออกมา
examination(n) การตรวจสอบ,การทดสอบ,ข้อสอบ,การสอบสวน
explanation(n) การชี้แจง,การอธิบาย,การบรรยาย,คำชี้แจง,คำอธิบาย
extermination(n) การทำลายสิ้น,การผลาญ,การกำจัด,การถอนรากถอนโคน
fascination(n) ความหลงใหล,ความมีเสน่ห์,เสน่ห์,ความตรึงใจ,ความงดงาม
germination(n) การเพาะตัว,การงอก,การแตกหน่อ
hallucination(n) อาการประสาทหลอน,อาการเพ้อ,สัญญาวิปลาส
illumination(n) การตามไฟ,การส่องแสง,การอธิบาย
imagination(n) จินตนาการ,มโนคติ,มโนภาพ
impersonation(n) การแสดงบทบาท,การปลอมตัว,การเสแสร้ง
impregnation(n) การทำให้มีขึ้น,การทำให้ท้อง,การทำให้ชุ่ม
incarnation(n) การเข้าสิง,การอวตาร,การจุติลงมา,การเกิดใหม่
inclination(n) ความเอียง,ความชอบ,ความลำเอียง,ความโน้มเอียง
indignation(n) ความไม่พอใจ,ความขุ่นเคือง,ความเดือดดาล
indoctrination(n) การสั่งสอน,การอบรม,การปลูกฝัง
international(adj) เกี่ยวกับนานาชาติ,สากล,ระหว่างประเทศ,ทั่วโลก
internationalize(vt) ทำให้เป็นของนานาชาติ,ทำให้เป็นเขตระหว่างชาติ
intonation(n) การออกเสียงสูงต่ำ,ท่วงทำนองเสียง
machination(n) การคบคิดกัน,การวางแผน,เล่ห์กระเท่ห์,เพทุบาย
nation(n) ชาติ,ประชาชาติ,ประเทศชาติ
national(adj) เพื่อชาติ,เกี่ยวกับประชาชาติ,ของชาติ
national(n) ประชาชาติ,ประชาชน,พลเมือง
nationalism(n) ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ
nationalist(n) ผู้รักชาติ,นักชาตินิยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
private international lawกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
private international lawกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล [ดู jus civile ความหมายที่ ๒] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
product, nationalผลิตภัณฑ์ประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudohallucinationประสาทหลอนเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parallel venation; striate venationการเรียงเส้นใบแบบขนาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prefoliation; vernationลักษณะใบอ่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
petition nominationการเข้าชื่อเสนอเพื่อการแต่งตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
place of destinationถิ่นปลายทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of destinationสถานที่รับตราส่ง, ตำบลที่กำหนดให้ส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-mortem examination; post-mortem inquestการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-mortem examination; post-mortem inquestการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy และ necropsy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
post-mortem inquest; post-mortem examinationการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-mortem inquest; post-mortem examinationการชันสูตรพลิกศพ [ดู autopsy และ necropsy] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)พีซีเอ็มซีไอเอ (สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)พีซีเอ็มซีไอเอ (สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
park, nationalอุทยานแห่งชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
park, nationalอุทยานแห่งชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phonationการออกเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (พีซีเอ็มซีไอเอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA)สมาคมบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลระหว่างประเทศ (พีซีเอ็มซีไอเอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
positive discriminationการเลือกปฏิบัติเชิงบวก, การเลือกปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paginationการแบ่งหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
power of alienationอำนาจจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phonationการเปล่งเสียงพูด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
phonation typeลักษณะเสียงพูด [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
political nationalityสัญชาติทางการเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
practical examinationการสอบภาคปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personationการปลอมตัวเป็นผู้อื่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personationการปลอมตัวเป็นผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary examination; preliminary hearingการไต่สวนมูลฟ้อง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preliminary hearing; preliminary examinationการไต่สวนมูลฟ้อง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
predestinationพรหมลิขิต, เทวลิขิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
public international lawกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public international lawกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง [ดู jus gentium] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police forces, internationalกองกำลังระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Police, International (Interpol)ตำรวจสากล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pollinationการถ่ายเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pronationการคว่ำ (มือ, เท้า) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
public examinationการไต่สวนลูกหนี้โดยเปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
phleboclysis; injection, intravenous; intravenationการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pre-marital examinationการตรวจร่างกายก่อนสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
physical examinationการตรวจร่างกาย, กายพินิจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
loss of nationalityการเสียสัญชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loss of nationalityการเสียสัญชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
League of Nationsสันนิบาตชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
League of Nationsสันนิบาตชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
law, internationalกฎหมายระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
law, internationalกฎหมายระหว่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laminationการมีชั้นบางซ้อนกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lamination๑. ชั้นบาง, แผ่นบาง๒. ลักษณะเป็นชั้นบาง ๆ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานหนังสือสากล

ISBN [เทคโนโลยีการศึกษา]

National Information Standards Organization - NISOองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [เทคโนโลยีการศึกษา]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ว่าด้วยการมาตรฐาน (ANSI) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
General Material Designation คำระบุประเภทวัสดุอย่างกว้าง ๆ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
American National Standards Instituteสถาบันแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐาน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Content designationการระบุเนื้อหา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
International Federation of Library Assoสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) สหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) มีวัตถุประสงค์ในการประสานสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ สารนิเทศศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และร่วมมือกันสร้างความพัฒนาถาวรให้แก่ห้องสมุด และสถาบันบริการสารนิเทศ รวมทั้งการพัฒนาทางมาตรฐานงานเทคนิคของห้องสมุด ปัจจุบันมีสมาชิกทั่วโลกจำนวน 1,600 คน / หน่วยงาน จาก 150 ประเทศ

IFLA มีสถานภาพเป็นองค์กรอิสระระดับสากล ไม่แสวงหากำไร ให้คำแนะนำปรึกษาด้านห้องสมุด บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ แก่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน สภาระหว่างประเทศว่าด้วยการจดหมายเหตุ และองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารนิเทศ การศึกษา และวัฒนธรรม IFLA ก่อตั้งขึ้นที่เมือง Edinburgh, Scotland และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ให้ตั้งสำนักงานที่กรุงเฮก เนเธอร์แลนด์

IFLA จัดการประชุมวิชาการทุกปีโดยหมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่ไปตามประเทศสมาชิกต่าง ๆ เพื่อให้บรรณารักษ์นานาชาติจากทั่วโลกได้มาพบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพ และสร้างมิตรภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้องสมุด โดยประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IFLA ครั้งที่ 65 ในปี พ.ศ. 2542 (วันที่ 19 - 27 สิงหาคม 2542) โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์การประชุม หัวข้อการประชุมในครั้งนั้น เรื่อง On the Threshold of the 21st Century : Libraries as Gateways to an Enlightened World หรือ ห้องสมุดเป็นประตูไปสู่โลกอันสดใสในรุ่งอรุณแห่งศตวรรษใหม่ สนใจกิจกรรมการจัดประชุมของ IFLA ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.ifla.org [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

International Serial Data Systemระบบข้อมูลวารสารระหว่างชาติ

ระบบข้อมูลวารสารระหว่างชาติ (ISDS) เป็นระบบที่ดำเนินการเก็บรวบรวมและสร้างแหล่งข้อมูลวารสารทั่วโลกด้วยคอมพิวเตอร์ ในการกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number : ISSN) ศูนย์กลางอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ทั้งนี้ประเทศต่าง ๆ สามารถเข้าเป็นสมาชิก ISDS ได้ โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติระดับประเทศขึ้น ในประเทศไทย หอสมุดแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ประเทศสมาชิก คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย

ISSN เป็นเลขรหัสเฉพาะที่กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทวารสารแต่ละชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการค้นข้อมูลวารสาร การแลกเปลี่ยน และการติดต่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวารสารได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

International Standard Bibliographic Descriptionsมาตรฐานสากลการลงรายการบรรณานุกรมทั่วไป, ข้อมูลทางบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
International Standard Book Numberเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

Inter<b>nation</b>al Standard Book Number

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ หรือ International Standard Book Number หรือ ISBN

ประวัติความเป็นมา : บริษัท W.H. Smith (http://www.whsmith.co.uk) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายหนังสือรายใหญ่ของอังกฤษ ได้ร่วมกับสภาสมาคมสำนักพิมพ์ และ Prof. F.G. Foster แห่ง The London School of Economic จัดทำตัวเลขกำกับหนังสือเพื่อให้เป็นมาตรฐาน (Standard Book Number: SBN) ในปี ค.ศ. 1967 ต่อมา ISO (International Standard Organization: องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ) ร่วมกับสมาคมสำนักพิมพ์ และห้องสมุดต่างๆ ของยุโรป และอเมริกา เห็นความสำคัญของตัวเลขดังกล่าว จึงปรับปรุงให้เป็นระบบสากล ในปี ค.ศ. 1970 เรียกว่า ISBN (International Standard Book Number)

สำหรับประเทศไทยได้มีการนำ ISBN มาใช้โดยปี พ.ศ. 2519 หอสมุดแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์ประมวลผลด้วยเครื่องจักรแห่งประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ สร้าง ISBN ภายในประเทศ และเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

โครงสร้างของเลข ISBN : เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ มีตัวเลข 10 หรือ 13 หลัก โดยแบ่งเป็น 4-5 ส่วน ตัวเลขแต่ละส่วนถูกแบ่งให้ชัดเจนด้วยเครื่องหมาย (-) หรือเว้นวรรค ส่วนที่ 1 รหัสบาร์โค้ด แสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ส่วนที่ 2 รหัสกลุ่มประเทศ (Group identifier) แบ่งตามประเทศหรือกลุ่มประเทศตามภูมิศาสตร์หรือกลุ่มประเทศตามภาษา มี 1-5 หลัก เช่น 974 รหัสประเทศไทย ส่วนที่ 3 รหัสสำนักพิมพ์ (Publisher prefix) มี 2-7 หลัก ขึ้นกับว่าสำนักพิมพ์นั้นพิมพ์หนังสือมากน้อยเพียงใดถ้าพิมพ์มากจะได้รหัสน้อยหลัก สำหรับ สวทช. คือ 229 ส่วนที่ 4 รหัสลำดับชื่อเรื่อง (Title number) มีกี่หลักขึ้นกับจำนวนรหัสกลุ่มและรหัสสำนักพิมพ์ ส่วนที่ 5 เลขตรวจสอบ (Check digit) ใช้ตรวจสอบว่าเลขที่ถูกป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์นั้นถูกต้องหรือไม่ มี 1 หลัก (0-9) หรือ X

ISBN เป็นประโยชน์ต่อหลายวงการ เช่น ห้องสมุด นำ ISBN มาประยุกต์ใช้ในการยืมคืน การยืมระหว่างห้องสมุด การสืบค้น เข้าถึง และแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ ร้านหนังสือ คลังสินค้าต่างๆ ISBN ช่วยในการบริหารสินค้าและคลังสินค้า ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว

การขอรับเลข ISBN จากหอสมุดแห่งชาติ : สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ หรือหน่วยงานราชการ ต้องกรอกรายละเอียดของหนังสือในแบบฟอร์มการขอเลข ISBN ได้ 4 วิธี 1. ทางจดหมาย ถึง ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ 2. ทางโทรสาร ที่หมายเลข 0-2281-5450, 0-2628-5175 3. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ E-mail : isbn@nlt.go.th 4. ติดต่อขอรับด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานคัดเลือกและประเมินคุณภาพทรัพยากรห้องสมุด

สิ่งพิมพ์ที่ไม่สามารถขอ ISBN ได้ 1. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ 2. สิ่งพิมพ์อายุการใช้งานสั้น เช่น แผ่นพับ แผ่นโฆษณา 3. ปฏิทิน สมุดบันทึก เกมส์ต่าง ๆ 4. หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา 5. สมุดภาพระบายสี สมุดแบบฝึกหัด 6. บัตรอวยพร บัตรคำ 7. ผลงานทางวิชาการที่ขอปรับระดับในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 8. รายงานการวิจัยของหน่วยงาน 9. สิ่งพิมพ์ฉบับสำเนาที่ไม่ได้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะการพิมพ์แบบดิจิตอล (ถ่ายเอกสาร,อัดสำเนา,โรเนียว,copyprint) 10. สิ่งพิมพ์ขนาด A5 ที่มีเนื้อหาไม่เกิน 50 หน้า ซึ่งจัดเป็นจุลสาร 11.ISBN ไม่สามารถกำหนดย้อนหลังได้

ตัวอย่างบาร์โค้ด ISBN ที่พิมพ์ลงบนปกหนังสือ :

Inter<b>nation</b>al Standard Book Number        Inter<b>nation</b>al Standard Book Number [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

International Standard Serial Numberเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number : ISSN) เป็นเลขรหัสเฉพาะที่กำหนดให้แก่สิ่งพิมพ์ประเภทวารสารแต่ละชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการค้นข้อมูลวารสาร การแลกเปลี่ยน และการติดต่อต่าง ๆ เกี่ยวกับวารสารได้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว

การสร้างเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ศูนย์ข้อมูลวารสารสากล ประเทศฝรั่งเศส (International Centre for the Registration of Serial Publications, Paris, France) เป็นหน่วยงานที่สร้างเลข ISSN ประกอบด้วยเลขอารบิค 8 หลัก ตั้งแต่ 0-9 ยกเว้น เลขตัวสุดท้ายซึ่งบางครั้งจะเป็นตัวอักษร X (ตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรภาษาอังกฤษ) การเขียนเลข 8 หลักนี้ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ตัว และมีเครื่องหมาย (-) คั่นกลาง เลขแต่ละตัว ไม่มีความหมาย นอกจากจะใช้สำหรับกำกับวารสารแต่ละชื่อเรื่องเท่านั้น และได้มอบหมายให้ศูนย์ข้อมูลวารสารประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN ให้กับสิ่งพิมพ์ประเภทวารสารที่พิมพ์ในประเทศ สำหรับประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดเลข ISSN คือ ศูนย์ข้อมูลวารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย ศูนย์สารนิเทศห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ

สิ่งพิมพ์ที่ให้เลข ISSN ได้แก่ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทต่างๆ เช่น วารสาร วารสารอิเล็กทรอนิกส์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร หนังสือรายปี นามานุกรม วารสารที่มีการพิมพ์ภาษาอื่นด้วย ต้องให้เลข ISSN สำหรับวารสารภาษาอื่นอีกเลขหนึ่ง ส่วนวารสารที่พิมพ์ด้วยสื่อประเภทอื่น นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ซีดีรอม ออนไลน์ ต้องให้เลข ISSN แยกต่างหากเช่นเดียวกัน

การขอเลข ISSN ต้องส่งหลักฐานเพื่อประกอบการขอเลข ดังนี้

1. สำเนาแบบฟอร์มการขอเลข ISSN พร้อมลงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวารสารอย่างครบถ้วน

2. สำเนาหน้าปกวารสารและสารบัญ

3. สำเนาใบอนุญาตตีพิมพ์ จากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (เฉพาะที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานเอกชน)

4. ติดต่อขอเลข ISSN โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และติดต่อด้วยตนเอง

สำหรับวารสารที่มีการเปลี่ยนชื่อ ผู้จัดพิมพ์ต้องติดต่อขอรับเลข ISSN สำหรับวารสารที่เปลี่ยนชื่อ จะใช้เลขเดิมไม่ได้ เนื่องจากระบบเลข ISSN จะไม่รับข้อมูลที่มีการให้เลขซ้ำ หรือชื่อวารสารซ้ำ

การพิมพ์เลข ISSN บนตัวเล่ม กำหนดให้พิมพ์ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน คือ หน้าปกมุมบนขวา เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด หรือหน้าปกใน หรือปกหลัง

ประโยชน์ของเลข ISSN ที่เด่นชัด คือ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในการสั่งซื้อ จำหน่าย การสืบค้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลวารสาร และเพื่อทราบสถิติการผลิตวารสารภายในประเทศ ในแต่ละสาขาวิชา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

National archivesหอจดหมายเหตุแห่งชาติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
National Information Standards Organizatองค์การแห่งชาติสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการมาตรฐานสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
National libraryหอสมุดแห่งชาติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Paginationจำนวนหน้า
ลำดับเลขหน้า การนับเลขหน้าถึงแม้จะไม่มีข้อความต้องนับรวมด้วย การนับเริ่มเลขคี่อยู่ทางขวามือ เลขคู่อยู่ซ้ายมือตลอดเล่ม บรรณานุกรม : วารสารศึกษาศาสตร์ 14, 2 (พฤศจิกายน 2545-มีนาคม 2546) : 25 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Food contaminationการปนเปื้อนในอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Particle size determinationการกระจายของขนาดอนุภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Particle size determinationการกระจายของขนาดอนุภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hydrogenationไฮโดรจีเนชัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial inseminationการผสมเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Multinational Companyบริษัทข้ามชาติ
บริษัทที่มีฐานการผลิตหรือการลงทุนโดยตรงอยู่ในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งประเทศและครอบคลุมกิจการระดับโลก ตัวอย่างของบริษัทประเภทนี้ อาทิ บริษัทน้ำมันเอสโซ่ (Esso) หรือ เอกซอน (Exxon) ของสหรัฐอเมริกา บริษัทข้ามชาติได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่บริษัทข้ามชาตินั้นๆ เข้าไปดำเนิน กิจการโดยเฉพาะการจ้างงาน การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนั้น อย่างไรก็ตามบทบาทในแง่ลบของบริษัทข้ามชาติต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่โดยเฉพาะในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมขาติอย่างมากของของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศในระยะยาว [ปิโตรเลี่ยม]
International Energy Agencyองค์การพลังงานระหว่างประเทศ
ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1974 เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์พลังงานของโลก ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้ใช้พลังงาน และจัดทำแนวนโยบายสำหรับการจัดหาพลังงานในสถานการณ์คับขัน [ปิโตรเลี่ยม]
Denationalizationการโอนกลับเป็นของเอกชน [เศรษฐศาสตร์]
Discriminationการเลือกปฏิบัติ [เศรษฐศาสตร์]
Economic discriminationการเลือกปฏิบัติทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Price discriminationการตั้งราคาแตกต่างกัน [เศรษฐศาสตร์]
International classification of goods and servicesการจำแนกประเภทสินค้าและบริการระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
International commercial transactionธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
International courtศาลระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
International health regulationข้อบังคับว่าด้วยการอนามัยระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
International shipping legislationกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือระหว่างประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Economic stagnationความชะงักงันทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Multinational enterpriseวิสาหกิจข้ามชาติ [เศรษฐศาสตร์]
National health insuranceการประกันสุขภาพแห่งชาติ [เศรษฐศาสตร์]
New international economic orderระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
Age determination by skeletonการกำหนดอายุจากโครงร่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Age determination by teethการกำหนดอายุจากฟัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
American National Standards Instituteสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน
สถาบันที่ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้งาน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ANSI จะมีลักษณะการทำงานแบบเดียวกัน โปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐาน จะสามารถนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่ยอมรับภาษานั้น [คอมพิวเตอร์]
Vaccinationการฉีดวัคซีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Radioactive contamination of milkการปนเปื้อนกัมมันตรังสีในน้ำนม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Microbial contaminationการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial insemination, Humanการผสมเทียมมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Contaminationการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ [นิวเคลียร์]
Decontaminationการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, การใช้กระบวนการทางเคมี ฟิสิกส์ หรือชีวภาพ เพื่อให้สารกัมมันตรังสีทั้งหมดหรือบางส่วน หลุดออกจากสิ่งที่เปื้อน [นิวเคลียร์]
Personal Computer Memory Card International Association สมาคมที่บริษัทผู้ผลิตและผู้ขายคอมพิวเตอร์จัดขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐาน [คอมพิวเตอร์]
Radioactive decontaminationการขจัดการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, การใช้กระบวนการทางเคมี ฟิสิกส์ หรือชีวภาพ เพื่อให้สารกัมมันตรังสีทั้งหมดหรือบางส่วน หลุดออกจากสิ่งที่เปื้อน [นิวเคลียร์]
Radioactive contaminationการเปื้อนสารกัมมันตรังสี, สารกัมมันตรังสีทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำ อากาศ หรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิววัสดุ อุปกรณ์ ร่างกาย และหรือบริเวณที่ต้องการใช้งาน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
[นิวเคลียร์]
National Computer Committeeคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของรัฐ [คอมพิวเตอร์]
National Electronics and Computer Technology Centerศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
National Center for Genetic Engineering and Biotechnologyศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Agriculture Organisation of the United Nations (n org) (หรือ FAO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ
Bank for International Settlements (org ) ธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ
cabonation[คาบอเนชั่น] (n ) การอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อทำให้เป็นน้ำอัดลม,ความอิ่มตัวของกรดถ่าน,การเติมเกลือกรดถ่าน,การเป็นถ่าน
concatenation (n ) การเชื่อมเข้าด้วยกัน, การเชื่อมต่อกัน, การต่อกัน
See also: S. concatenate,
designationการตั้งชื่อ
discrimination (n) การเลือกปฏิบัติ
See also: S. bias,
gross national income (n ) รายได้รวมของประชากรของชาติ
IATA :International Air Transport Association (org ) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
international atomic energy agency (name org ) ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
International Civil Aviation Organization (name org ) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
See also: S. ICAO,
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (n jargon ) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติด้านชนชาติทุกรูปแบบ
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (n jargon abbrev uniq ) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
International Investment Business (n ) นิติบุคคลต่างประเทศ
International Marketing CoE Organizational AnnouncementInternational Marketing CoE Organizational Announcement
ISO, International Organization for Standardization (n phrase abbrev org uniq ) ความไวแสงของฟิล์มในการถ่ายภาพหรือตัวเซ็นเซอร์ของกล้องถ่ายรูป
multinational (adj ) พหุชาติ
multinational corporation (n ) บรรษัทข้ามชาติ
multiple choice examination (n) ข้อสอบปรนัย
See also: R. write-up examination
National Diet (org ) สภานิติบัญญัติแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น
national gallery (n ) หอศิลป์แห่งชาติ
NATIONAL SECURITY AGENCY (n ) สภาความมั่นคง
NATIONAL SECURITY AGENCYสภาความมั่นคงแห่งชาติ
nationate[เเนเชอะเนท] (vt ) ทําให้เกิดประเทศ
nationative[เเนะเชอะนะทิฟว] (adj ) ซึ่งทําให้เกิดประเทศ, ซึ่งทําให้เป็นของชาติ
nationatory[แนเชอะนะเทอะริ] (n ) ภูมิการ
reincarnation (n ) การกลับชาติมาเกิดใหม่ แต่ไม่ได้แปลว่าจุติใหม่ จุติแปลว่าเคลื่อน หรือหมายถึงตาย ใช้กับเทวดาที่ลงมายังโลกมนุษย์เท่านั้น เช่นเทวดาจุติลงมายังโลก
The National Elephant Conservation Foundationมูลนิธิอนุรักษ์ช้างภาคเหนือ
The National Elephant Instituteสถาบันช้างแห่งชาติ
transcended the boundaries of modern Southeast Asian nations, representing larger patranscended the boundaries of modern Southeast Asian nations, representing larger patterns of influence. Scholars often resort to Indian terms to describe these influences, suggesting they existed as overlapping “mandalas.”
United Nations Secretariat (org ) สำนักเลขาธิการสหประชาชาติ
write-up examination (n) ข้อสอบอัตนัย
See also: R. multiple choice examination

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I simply don't understand the fascination.จะคลั่งใคล้อะไรหล่อนกันหนักหนา New Haven Can Wait (2008)
National magazine?ลงหนังสือหรอ? Chuck in Real Life (2008)
In front of a national magazine.ต่อหน้าหนังสือ national Chuck in Real Life (2008)
With an imagination like that, you should be a writer.- ที่ทำให้คิดแบบนั้นเหรอ นายน่าจะเป็นนักเขียนนะ There Might be Blood (2008)
Here. I do have to admire her determinationฉันนับถือความมุ่งมั่นของเธอจริง ๆ There Might be Blood (2008)
I want an explanation.- มีเวลาให้ผมได้ขอโทษบ้างมั๊ย? - ฉันไม่ต้องการคำขอโทษ! Committed (2008)
It would be tragic, if the DDS decided Chloe was a threat to national security after all.มันคงจะแย่นะ ถ้าหากโคลอี้\ ถูกหาว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ Odyssey (2008)
Sometimes the sedatives cause hallucinations.ยาระงับประสาททำให้เกิดภาพหลอน Dead Space: Downfall (2008)
It's the only explanation for the irrational behavior that has been plaguing the colony, the crew, and now the officers.นี่คือคำอธิบาย พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล ที่ละบาดทั่วนิคม ทั้งลูกเรือและเจ้าหน้าที่ทุกคน Dead Space: Downfall (2008)
500 different things can cause hallucination.ภาพหลอน เป็นผลมาจากสมอง ใช่ไหม มีตั้ง 500 อย่างที่ต่างกัน สามารถทำให้เกิดภาพหลอนได้ Not Cancer (2008)
No international travel in the 12 months-การเดินทางระหว่างประเทศ ในช่วง 12 เดือน Not Cancer (2008)
And you gave money to amnesty international.คุณบริจาคเงินให้ Amnesty International. Adverse Events (2008)
Alienation, divorce.คนแปลกหน้า/การหย่า Adverse Events (2008)
There is a simple explanation.นี่เป็นการอธิบายง่ายๆ Birthmarks (2008)
There are things you should be doing, working out, improving balance and coordination...มีหลายอย่างที่คุณทำได้ ออกกำลังกายใช้ชีวิตสมดุลย์ คบหาสมาคมกับคนอื่นๆ Lucky Thirteen (2008)
Perfectly reasonable explanation.เหตุผลที่สมบูรณ์แบบ คำอธิบาย The Itch (2008)
And--and then it's the inevitable blowup and the recriminations and we don't talk for two months.และ.. และมันก็จะระเบิดออกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นการทำความผิดซ้ำ The Itch (2008)
It lights up when we use our imagination.มันสว่างขึ้น เมื่อเราใช้จินตนาการ Emancipation (2008)
We're treating your daughter Sophia for leukemia and we need to test both you and your wife for bone marrow donation.เรากำลังรักษาโรคลูคีเมีย ให้กับโซเฟียลูกสาวคุณ และเราต้องการทดสอบ คุณกับภรรยาของคุณ สำหรับไขกระดูกเพื่อบริจาค Emancipation (2008)
That's your rational explanation of her emotional response.นั่นคือเหตุผลที่คุณอธิบายเกี่ยวกับอารมณ์เธอ Emancipation (2008)
That was her explanation.นั่นเป็นเหตุผลที่เธออธิบาย Emancipation (2008)
The combination of meds could knock me out.พอยาหลายๆอย่างรวมกันอาจทำผมน็อคได้ Last Resort (2008)
Because your problem is a national problem.เพราะปัญหาของคุณเป็นปัญหาระดับชาติ Dying Changes Everything (2008)
I'd hardly call a few isolated incidents a national problem.ผมแทบจะไม่เรียกอุบัติเหตุพวกนี้ว่าเป็นปัญหาระดับชาติ Dying Changes Everything (2008)
{\pos(194,215)}Hallucinations, possible memory loss.ภาพหลอน เป็นไปได้ว่าสูญเสียความทรงจำ Dying Changes Everything (2008)
Hallucinations, anemia, bradycardia,ภาพหลอน โลหิตจาง อัตราการเต้นหัวใจต่ำ Dying Changes Everything (2008)
I'm writing Cuddy my resignation right now.ฉันกำลังเขียนจดหมายลาออกถึงคัดดี้อยู่ Dying Changes Everything (2008)
- I'm just saying it's understandable. - You only have to understand something if it needs an explanation.ฉันแค่พูดว่ามันเข้าใจได้น่ะ คุณต้องเข้าใจบางอย่าง Dying Changes Everything (2008)
I met my needs. End of explanation.ฉันได้ที่ต้องการแล้ว จบการอธิบาย Dying Changes Everything (2008)
Hallucinations. Heart won't respondภาพหลอน หัวใจจะไม่ตอบสนอง Dying Changes Everything (2008)
She was pounding her legs during the hallucinations.เธอทุบขาตัวเอง ตอนเห็นภาพหลอน Dying Changes Everything (2008)
Gaius. Can you offer any explanation for this?ไกรอัส เจ้าสามารถอธิบายมันได้ไหม The Labyrinth of Gedref (2008)
I cannot think of a scientific explanation.ข้าไม่สามารถอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
I suppose you have some explanation for this, Merlin?ข้าหวังว่าเจ้าจะอธิบายได้ เมอร์ลิน The Labyrinth of Gedref (2008)
Anakin Skywalker and his weary battle group are all that stands between the system and domination by the droid army.อนาคิน สกายวอล์เกอร์ และหน่วยรบที่อิดโรยของเขา จำต้องอยู่ระหว่างระบบดาว ภายใต้การครอบงำจากกองทัพดรอยด์ Downfall of a Droid (2008)
My designation is trooper 27-5555, sir.ผมสังกัด กองทหารม้าที่ 27-5555 ครับ Rookies (2008)
Will you run it against the National Child Identification Database?คุณช่วยค้นจากฐานข้อมูลประวัติเยาวชนให้หน่อยสิ And How Does That Make You Kill? (2008)
Is it my imagination or are you beginning to enjoy yourself?นี่ลุงคิดไปเอง หรือว่า เธอเริ่มจะสนุกกับงานนี้แล้ว? Valiant (2008)
Let's take a vote, yeah? Like nominations.งั้นเรามาลงเสียงกัน อือ Episode #1.5 (2008)
Kuan Zhong of Qi said civility is one of four pillars constituting a nationกวนซ่งแห่งเมืองฉีกล่าวไว้ว่า ขุนนางคือเสาหลักของประเทศ Portrait of a Beauty (2008)
If one is missing, nation will declineขาดไปเสียหนึ่ง ประเทศชาติจะตกต่ำ Portrait of a Beauty (2008)
When all four is gone, the nation will fallหากขาดไปเสียทั้งหมด ประเทศชาติจะล่มสลาย Portrait of a Beauty (2008)
A unique experience beyond imagination,ประสพการณ์เฉพาะที่แตกต่างเกินจะจินตนาการ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Visual Radio, with the entire nation watching.ครับ และนี่คือรายการที่ทุกคนติดตามอยู่ "โบ ยัง อิน เรดิโอ" Scandal Makers (2008)
Dear, is it my imagination or our son drew better than me?เหมือนที่จินตนาการไว้หรือบุตรของเราวาดได้ดีกว่าข้า Iljimae (2008)
You can pass the court examination and become righteous.เจ้าจะสอบผ่านและกลายเป็นนายทหาร Iljimae (2008)
You even made an internationally awarded tuba player completely give up on music.และคุณยังทำให้นักดนตรีทูบาที่ได้รับรางวัลนานาชาติมาแล้ว \ ต้องถึงกับทิ้งวงการเพลงไป Beethoven Virus (2008)
Property values will rise once we have the Special Cultural Zone designation.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะต้องดีขึ้นอีกครั้ง ถ้าเราได้รับแต่งตั้งเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ Beethoven Virus (2008)
Write me your resignation letter!ไปเขียนจดหมายลาออกซะ! Beethoven Virus (2008)
Before this matter affects other students, we will accept his voluntary resignation.ก่อนที่เรื่องนี้จะก่อปัญหาให้เด็กคนอื่น เราควรมาหารือกันก่อน Baby and I (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nationA combination of parties formed the new government.
nationA combination of several mistakes led to the accident.
nationA considerable amount of money was appropriated for the national defense.
nationAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
nationAfter all, it might be imagination.
nationAfter completing his examination the doctor lifted his head up and said:
nationAfter finishing his examinations, my brother is enjoying skiing to his heart's content.
nationAfter lunch, set out for the next destination.
nationAge discrimination is illegal and retirement is mandatory in only a few occupations.
nationAll in all, the international conference was a success.
nationAllow the imagination full play.
nationAll you have to do is to read this book to pass the entrance examination.
nationAlthough each person follows a different path, our destinations are the same.
nationAlthough she studied hard, she did not succeed in the examination.
nationAlthough we may want to be international, we all have our limits.
nationAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
nationAn army is a nation within a nation; it is one of the vices of our age.
nationA national campaign for energy saving is underway.
nationA nation need not necessarily be powerful to be great.
nationAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
nationAnd even outside these nations, English is perhaps more widely used as a medium of international communication than any other language.
nationAn international trade ban could be the last straw for that country's economy.
nationAnyone can participate in the game, no matter what nationality they are.
nationA population policy should be considered on the international view point so as to balance the interests of both sides.
nationApplication to his studies brought him excellent results in the final examination.
nationA republic is a nation whose head is not a king or queen but a president.
nationAre you going to take the entrance examination?
nationAre you satisfied with my explanation?
nationAs a matter of course, she passed an examination.
nationAs for me, I am not satisfied with the result of the examination the other day.
nationAs for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person.
nationAs long as there are sovereign nations possessing great power, war is inevitable.
nationA small border dispute ballooned into a major international incident.
nationA small, naked bulb gave the only illumination.
nationAssassination has never changed the history of the world.
nationAs soon as I arrived at the destination I called him.
nationAs to your final grade, that depends on your final examination.
nationAt last we reached our destination.
nationAt long last, she has come to be regarded by the nation as the most charismatic actress.
nationBad people are at the helm of the nation.
nationBecause I passed the examination.
nationBecause of his determination, he was able to tide over the crisis.
nationBecause they had not achieved complete success they gave more scope for the activity of my imagination.
nationBenson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.
nationBetty brought some roses and Jane some carnations.
nationBill entered for the examination.
nationBob is keen to pass the examination.
nationBob will fail in the entrance examination ten to one.
nationBoeing's safety experts have joined others in the industry to form an international task force to try to eliminate one particular kind of air crash known as controlled flight into terrain, CFIT.
nationBoth nations entered into a war.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระหว่างชาติ[ADJ] international, Syn. ระหว่างประเทศ, Example: ประเทศไทย-จีนได้จัดการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชาติขึ้น ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, Thai definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชาติตั้งแต่ 2 ชาติขึ้นไป
ระหว่างประเทศ[ADJ] international, Syn. ระหว่างชาติ, Example: ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นปัญหายุ่งยากปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาคนต่างด้าว, Thai definition: เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป
ผู้สมัครสอบ[N] examination candidate, Syn. คนสมัครสอบ, Example: ผมเป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบและได้เข้ารับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสงขลา เนื่องจากเป็นบุตรข้าราชการครู, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เต็มใจที่จะเข้ารับการทดสอบ
มลพิษ[N] pollution, See also: contamination, Syn. มลภาวะ, Example: สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสภาวะแวดล้อมนั้น มีที่มาจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, Thai definition: พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มลภาวะ[N] contamination, See also: pollution, Syn. มลพิษ, Example: การคมนาคมขนส่งทำให้เกิดมลภาวะขึ้น แม้จะมีการใช้อุปกรณ์ในการกรองฝุ่นและไอเสียก็ตาม, Thai definition: ภาวะอันเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาตรฐานสากล[N] universal standard, See also: international standard, Example: ตุ๊กตาผ้าของคุณหญิงทองก้อน เป็นตุ๊กตาที่ทำขึ้นอย่างประณีต ได้มาตรฐานสากล, Thai definition: สิ่งที่ถือเป็นหลักของทั้งหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภาพมายา[N] illusion, See also: hallucination, delusion, Example: สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาที่ลวงตาเราเท่านั้นเอง, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภาพที่ไม่เป็นไปตามจริง
สมทบทุน[V] join donating, See also: participate in donation, Example: คณะอาจารย์สมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุจากการไปทัศนศึกษา, Thai definition: รวมทุนเข้าไปด้วยหรือให้ทุนเพิ่มเติมเข้าไป
ซองขาว[N] resignation, Example: คนงานถูกยื่นซองขาวโดยไม่ทราบเหตุผลของการให้ออกจากงาน, Thai definition: การให้ออกจากงาน, Notes: (สแลง)
บรรษัทข้ามชาติ[N] multi-national corporation, Example: ธุรกิจหลายประเภทถูกครอบครองโดยบรรษัทข้ามชาติ, Thai definition: บริษัทที่ไปลงทุนจดทะเบียนดำเนินกิจการในประเทศอื่น
กคช.[N] National Housing Authority, See also: NHA, Syn. การเคหะแห่งชาติ
ไจกา[N] JICA, See also: Japan International Co-operation Agency, Syn. องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
นาซา[N] NASA, See also: National Aeronautics and Space Administration, Syn. องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (ของสหรัฐอเมริกา)
เนคเทค[N] NECTEC, See also: National Electronics and Computer Technology Center, Syn. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ป.ป.ช.[N] Office of the National Counter Corruption Commission, See also: NCCC, Syn. สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ยูนิเซฟ[N] UNICEF, See also: United Nations International Children's Fund, Syn. กองทุนฉุกเฉินสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ
ยูเนสโก[N] UNESCO, See also: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, Syn. องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ยูเอ็น[N] UN, See also: United Nations, Syn. องค์การสหประชาชาติ
สกศ.[N] Office of the National Education Commission, See also: ONEC, Syn. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สขช.[N] National Intelligence Agency, See also: NIA, Syn. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สปช.[N] Office of the National Primary Education Commission, Syn. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
สพช.[N] National Energy Policy Office, See also: NEPO, Syn. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
สมช.[N] Office of the National Security Council, See also: NSC, Syn. สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สยช.[N] National Youth Bureau, See also: NYB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
สวช.[N] Office of the National Culture Commission, Syn. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สวทช.[N] National Science and Technology Development Agency, Syn. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สศช.[N] Office of the National Economic and Social Development Board, Syn. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สสช.[N] National Statistical Office, See also: NSO, Syn. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
อาเซียน[N] Association of Southeast Asian Nations, See also: ASEAN
เอ็นบีเอ[N] National Basketball Association, See also: NBA, Syn. สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ
ไอเอ็มเอฟ[N] International Monetary Fund, See also: IMF, Syn. กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ไอเอสบีเอ็น[N] International Standard Book Number, See also: ISBN, Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
ไอเอสเอสเอ็น[N] International Standard Serial Number, See also: ISSN, Syn. หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
ไอเอสโอ[N] International Organization for Standardization, See also: ISO, Syn. ไอโซ, องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
คีมจับ[N] combination cutting pliers, Syn. คีมตัด
การสอบปากเปล่า[N] oral examination, Ant. การสอบข้อเขียน, Example: ทันตแพทยสภาจะเน้นการสอบปากเปล่าและการเสนอผลงานวิจัยมากที่สุด, Thai definition: สอบความรู้โดยให้พูดออกมาแทนการเขียนตอบ
ขาดสอบ[V] absent from examination, Example: นักศึกษาขาดสอบกันมากเพราะเป็นไข้หวัดใหญ่ไปตามๆ กัน, Thai definition: ไม่มาสอบตามวันเวลาที่กำหนด
จิตหลอน[N] hallucination, Example: ยาชนิดนี้ถ้าเสพเป็นเวลานานจะมีจิตหลอนเพิ่มเข้ามาด้วย, Thai definition: การที่จิตเห็นภาพน่ากลัวหรือภาพสะเทือนใจอยู่ในมโนภาพ
โรงเรียนนานาชาติ[N] international school, Count unit: โรง, แห่ง
สอบไล่[N] final examination, Syn. สอบปลายภาค
สัญชาติ[N] nationality, Syn. เชื้อชาติ, ชนชาติ
ข้ามชาติ[ADJ] transnational, Syn. ระหว่างชาติ, ระหว่างประเทศ, Example: รัฐบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งยาสมุนไพรพื้นบ้านให้มาก จะได้ปลอดพ้นจากอิทธิพลของบรรษัทยาข้ามชาติ
คดีลอบสังหาร[N] assassination, See also: killing, Syn. คดีลอบฆ่า, Example: เขาถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับคดีลอบสังหาร จนถูกถอดยศจากพันเอกสู่สามัญชน, Thai definition: คดีเกี่ยวกับการลอบทำร้ายบุคคลให้ถึงแก่ความตาย
พระนาม[N] name, See also: appellation, designation, Syn. ชื่อ, นาม, Example: พระปรเมศวรมีพระมเหสีซ้ายขวา องค์ซ้ายเป็นที่โปรดปรานมากทรงพระนามว่า ศรีสุดาจันทร์, Notes: (ราชา)
พระอุปัชฌาย์[N] preceptor, See also: priest who officiates at an ordination ceremony, Syn. อุปัชฌาย์, อุปัชฌาย, อุปัชฌายะ, Example: มหาเถรสมาคมมีคำสั่งให้พระอุปัชฌาย์เอาใจใส่พระภิกษุสามเณรที่พระอุปัชฌาย์บวชให้, Count unit: รูป, องค์, Thai definition: พระเถระผู้เป็นประธานการบวชกุลบุตรในพระพุทธศาสนา
ภาพลวงตา[N] illusion, See also: delusion, hallucination, mirage, chimera, Syn. สิ่งลวงตา, ภาพลวง, ภาพหลอน, Ant. ภาพจริง, ความเป็นจริง, ความจริง, Example: หากไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น ทุกคนก็ยังคงหลงไปกับภาพลวงตาว่า ประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยู่, Thai definition: ภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง
ภาษาประจำชาติ[N] national language, Example: คนไทยทุกคนควรจะภาคภูมิใจในการที่ประเทศไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติมาถึง 700 ปี, Thai definition: ภาษาที่คนในชาติใดชาติหนึ่งใช้สื่อสารกันในประเทศ
รายได้ประ ชาชาติ[N] national income, Thai definition: รายได้สุทธิจากปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่ดิน แรงงาน ทุน ในรูปของค่าเช่า ค่าจ้าง กำไร หรือดอกเบี้ย ในช่วงระยะเวลาใดระยะหนึ่ง
อุทยานแห่งชาติ[N] national park, Example: เขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาก
ตำรวจสากล[N] International Police, See also: Interpol, Example: เราได้ประสานงานกับตำรวจสากล เพื่อขอประวัติอาชญากรรมคนร้ายชาวต่างชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจควบคุม[n. exp.] (amnāt khūapkhum) EN: mastery ; domination   
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: coronation ; royal wedding   
อารยชาติ[n.] (ārayachāt) EN: civilized nation ; civilized country   FR: nation civilisée [f] ; pays civilisé [m]
อารมณ์ในการใช้จ่าย[n. exp.] (ārom nai kān chaijāi) EN: inclination to spend   
อาเซียน [org.] (Asīen) EN: ASIAN (Association of Southeast Asian Nations)   
อธิปไตยของประเทศ[n. exp.] (athippatai khøng prathēt) FR: souveraineté nationale [f]
อรรถาธิบาย[n.] (atthāthibāi) EN: explanation   
อวตาร[n.] (awatān) EN: avatar ; reincarnation   FR: incarnation [f] ; avatar [m]
อวตาร[X] (awatān) EN: incarnation of Vishnu ; Vishnu ; Rama ; Ramachandra   
ใบลาออก[n. exp.] (bai lā-øk) EN: resignation ; notice   FR: lettre de démission [m]
บ้านเมือง[n.] (bānmeūang) EN: country ; state ; nation   
บรรษัทข้ามชาติ[n. exp.] (bansat khāmchāt) EN: multi-national corporation   FR: société multinationale [f] ; multinationale [f]
บินตรงไปยัง ...[v. exp.] (bin trong pai yang ...) EN: fly nonstop to ...   FR: voler sans escale à destination de ...
บริษัทข้ามชาติ[n. exp.] (børisat khāmchāt) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC)   FR: société multinationale [f]
บริษัทนานาชาติ[n. exp.] (børisat nānāchāt) EN: multinational corporation   
บริษัทใหญ่[n. exp.] (børisat yai) EN: multinational company   
บรมราชาภิเษก[n.] (børommarāchāphisēk) EN: coronation of a king   
บวชนาค[X] (būat nāk) EN: ordination ceremony   FR: ordination [f]
ชักธงชาติ[v. exp.] (chak thong chāt) EN: fly the national flag   FR: hisser les couleurs nationales
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people   FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาติ[n.] (chāt) EN: life ; incarnation ; existence   FR: vie [f] ; incarnation [f]
ชาติ[n.] (chāt) EN: nation ; country ; people ; nationality   FR: nation [f] ; pays [m] ; patrie [f] ; peuple [m] ; nationalité [f]
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation   FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ชาตินิยม[n.] (chātniyom) EN: nationalism   FR: nationalisme [m]
ชาตินิยม[adj.] (chātniyom) EN: nationalistic ; nationalist   FR: nationaliste
ชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง[n. exp.] (chāt thī dāirap anukhrǿ ying) EN: Most favoured nation (MFN)   
ฉายา[n.] (chāyā) EN: alias ; nickname ; designation   FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชื่อ [n.] (cheū) EN: name ; appellation ; designation   FR: nom [m] ; appellation [f] ; désignation [f] ; dénomination [f]
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction   FR: race [f] ; espèce [f] ; origine [f]
ชนชาติ[n.] (chonchāt) EN: nationality ; people ; race   FR: nation [f] ; peuple [m] ; communauté [f] ; nationalité [f] ; race [f]
ชนชาติไทย[n. exp.] (chonchāt Thai) EN: Thai nation ; Thai people   FR: population thaïe [f] ; peuple thaï [m] ; nation thaïe [f] ; communauté thaïe [f]
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally   
เอกลักษณ์ประชาชาติ[n. exp.] (ēkkalak prachāchāt) EN: nation traits   
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[xp] (fontok mai thūa fā) EN: It does not rain everywhere at once ; There is bound to be some discrimination and favoritism   
แห่งชาติ[adj.] (haengchāt) EN: national ; federal   FR: national ; fédéral
เหตุการณ์ของโลก[n. exp.] (hētkān khøng lōk) EN: the international situation   FR: la situation internationale [f]
ห้องตรวจโรค[n. exp.] (hǿng trūat rōk) EN: medical examination room : medical treatment room   FR: salle d'examen médical [f] ; cabinet médical [m]
หอพระสมุด แห่งชาติ [org.] (Hø Phra Samut Haengchāt) EN: National Library (in Bangkok)   FR: Bibliothèque nationale (de Thaïlande) [f]
หอสมุดแห่งชาติ[n. exp.] (høsamut haengchāt) EN: National Library   FR: bibliothèque nationale [f]
อินเตอร์[adj.] (intoē) EN: international   FR: international
อินเตอร์เนชั่นแนล[adj.] (intoēnēchannaēn) EN: international   FR: international
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration   FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective   FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
จินตนา[n.] (jintanā) EN: imagination ; reflection   FR: réflexion [f] ; méditation [f]
จินตนาการ[n.] (jintanākān) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection   FR: imagination [f]
โจทนาว่ากล่าวซึ่งกันและกัน[v. exp.] (jōtthanā wā klāo seung kan lae kan) EN: indulge in mutual recriminations   

CMU English Pronouncing Dictionary
NATION    N EY1 SH AH0 N
NATIONS    N EY1 SH AH0 N Z
NATIONAL    N AE1 SH AH0 N AH0 L
NATIONAL    N AE1 SH N AH0 L
DONATION    D OW0 N EY1 SH AH0 N
NATIONS'    N EY1 SH AH0 N Z
NATION'S    N EY1 SH AH0 N Z
NATIONALS    N AE1 SH AH0 N AH0 L Z
DAMNATION    D AE0 M N EY1 SH AH0 N
NATIONAIR    N EY1 SH AH0 N EH1 R
NATIONALE    N AE1 SH AH0 N AH0 L
NATIONALE    N AE1 SH AH0 N AE2 L EY0
CARNATION    K AA0 R N EY1 SH AH0 N
EMANATION    EH2 M AH0 N EY1 SH AH0 N
DONATIONS    D OW0 N EY1 SH AH0 N Z
NATIONALS    N AE1 SH N AH0 L Z
NATIONALES    N AE2 SH AH0 N AA1 L EH0 S
EMANATIONS    EH2 M AH0 N EY1 SH AH0 N Z
NATIONHOOD    N EY1 SH AH0 N HH UH2 D
DOMINATION    D AA2 M AH0 N EY1 SH AH0 N
DIVINATION    D IH2 V AH0 N EY1 SH AH0 N
RUMINATION    R UW2 M AH0 N EY1 SH AH0 N
PAGINATION    P AE2 JH AH0 N EY1 SH AH0 N
DETONATION    D EH2 T AH0 N EY1 SH AH0 N
NOMINATION    N AA2 M AH0 N EY1 SH AH0 N
NATIONALLY    N AE1 SH N AH0 L IY0
ALIENATION    EY2 L IY0 AH0 N EY1 SH AH0 N
NATIONAL'S    N AE1 SH AH0 N AH0 L Z
CARNATIONS    K AA0 R N EY1 SH AH0 N Z
STAGNATION    S T AE0 G N EY1 SH AH0 N
INTONATION    IH2 N T AH0 N EY1 SH AH0 N
BINATIONAL    B AY0 N AE1 SH AH0 N AH0 L
NATIONAL'S    N AE1 SH N AH0 L Z
CORONATION    K AO2 R AH0 N EY1 SH AH0 N
NATIONWIDE    N EY1 SH AH0 N W AY1 D
ORDINATION    AO2 R D AH0 N EY1 SH AH0 N
NATIONALLY    N AE1 SH AH0 N AH0 L IY0
ELIMINATION    AH0 L IH2 M AH0 N EY1 SH AH0 N
NATIONALIST    N AE1 SH AH0 N AH0 L AH0 S T
ALTERNATION    AO1 L T ER0 N EY2 SH AH0 N
INDIGNATION    IH2 N D IH0 G N EY1 SH AH0 N
NATIONALISM    N AE1 SH AH0 N AH0 L IH2 Z AH0 M
GERMINATION    JH ER2 M AH0 N EY1 SH AH0 N
NATIONALITY    N AE2 SH AH0 N AE1 L AH0 T IY0
FASCINATION    F AE2 S AH0 N EY1 SH AH0 N
MACHINATION    M AE2 SH AH0 N EY1 SH AH0 N
NATIONALIST    N AE1 SH N AH0 L AH0 S T
NATIONALIZE    N AE1 SH N AH0 L AY2 Z
IMAGINATION    IH2 M AE2 JH AH0 N EY1 SH AH0 N
NATIONALIZE    N AE1 SH AH0 N AH0 L AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nation    (n) (n ei1 sh @ n)
nations    (n) (n ei1 sh @ n z)
donation    (n) (d ou1 n ei1 sh @ n)
national    (n) (n a1 sh @ n @ l)
carnation    (n) (k aa1 n ei1 sh @ n)
damnation    (n) (d a1 m n ei1 sh @ n)
donations    (n) (d ou1 n ei1 sh @ n z)
emanation    (n) (e2 m @ n ei1 sh @ n)
nationals    (n) (n a1 sh @ n @ l z)
ruination    (n) (r uu2 i n ei1 sh @ n)
nationhood    (n) (n ei1 sh @ n h uu d)
alienation    (n) (ei2 l i@ n ei1 sh @ n)
carnations    (n) (k aa1 n ei1 sh @ n z)
coronation    (n) (k o2 r @ n ei1 sh @ n)
detonation    (n) (d e2 t @ n ei1 sh @ n)
divination    (n) (d i2 v i n ei1 sh @ n)
domination    (n) (d o2 m i n ei1 sh @ n)
emanations    (n) (e2 m @ n ei1 sh @ n z)
intonation    (n) (i2 n t @ n ei1 sh @ n)
nationally    (a) (n a1 sh @ n @ l ii)
nationwide    (j) (n ei1 sh @ n w ai d)
nomination    (n) (n o2 m i n ei1 sh @ n)
ordination    (n) (oo2 d i n ei1 sh @ n)
pagination    (n) (p a2 jh i n ei1 sh @ n)
rumination    (n) (r uu2 m i n ei1 sh @ n)
stagnation    (n) (s t a1 g n ei1 sh @ n)
abomination    (n) (@1 b o2 m i n ei1 sh @ n)
alternation    (n) (oo2 l t @ n ei1 sh @ n)
assignation    (n) (a2 s i g n ei1 sh @ n)
calcination    (n) (k a2 l s i n ei1 sh @ n)
combination    (n) (k o2 m b i n ei1 sh @ n)
commination    (n) (k o2 m i n ei1 sh @ n)
condonation    (n) (k o2 n d ou n ei1 sh @ n)
coronations    (n) (k o2 r @ n ei1 sh @ n z)
culmination    (n) (k uh2 l m i n ei1 sh @ n)
declination    (n) (d e2 k l i n ei1 sh @ n)
designation    (n) (d e2 z i g n ei1 sh @ n)
destination    (n) (d e2 s t i n ei1 sh @ n)
detonations    (n) (d e2 t @ n ei1 sh @ n z)
divinations    (n) (d i2 v i n ei1 sh @ n z)
elimination    (n) (i1 l i2 m i n ei1 sh @ n)
examination    (n) (i1 g z a2 m i n ei1 sh @ n)
explanation    (n) (e2 k s p l @ n ei1 sh @ n)
fascination    (n) (f a2 s i n ei1 sh @ n)
fulmination    (n) (f uh2 l m i n ei1 sh @ n)
germination    (n) (jh @@2 m i n ei1 sh @ n)
hibernation    (n) (h ai2 b @ n ei1 sh @ n)
imagination    (n) (i1 m a2 jh i n ei1 sh @ n)
incarnation    (n) (i2 n k aa n ei1 sh @ n)
inclination    (n) (i2 n k l i n ei1 sh @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
組合せ[くみあわせ, kumiawase] Thai: การประกอบ English: combination
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การตรวจสอบ English: examination
説明[せつめい, setsumei] Thai: การอธิบาย English: explanation (vs)
総合[そうごう, sougou] Thai: รวม English: coordination
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ระดับชาติ English: national
指定[してい, shitei] Thai: ระบุ English: designation (vs)
整合[せいごう, seigou] Thai: การประสานเข้ากัน English: coordination
旅先[たびさき, tabisaki] Thai: เป้าหมายหรือแหล่งที่ตั้งใจจะไปท่องเที่ยว English: destination
識別[しきべつ, shikibetsu] Thai: การแยกความแตกต่างระหว่างสองสิ่ง English: discrimination
伝送先[でんそうさき, densousaki] Thai: ผู้รับสารปลายทาง English: destination (of transmission)
検討[けんとう, kentou] Thai: การพิจารณา English: examination (vs)
検査[けんさ, kensa] Thai: การทดสอบ English: examination
国連[こくれん, kokuren] Thai: องค์การสหประชาชาติ English: United Nations(UN)
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation
国文[こくぶん, kokubun] Thai: วรรณคดีของชาติ English: national literature

German-Thai: Longdo Dictionary
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ
Ordination(n) |die, pl. Ordinationen| การบวชเป็นพระทางศาสนาพุทธ เช่น Er konnte erst mit zwanzig Jahren die volle Ordination empfangen. , See also: R. die Priesterweihe, die Primiz
Nationalstaat(n) |der, pl. -staaten| ประเทศที่มีประชากรเพียงชนชาติเดียว, See also: A. Vielvölkerstaat,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdankung {f} | Abdankungen {pl}resignations | resignations [Add to Longdo]
Abfindungsvertrag {m}termination agreement [Add to Longdo]
Abhängigkeit {f} (Linguistik)subordination [Add to Longdo]
Abitur {n}; Abi {n} [ugs.]; Matura {f} [Ös.]; Abiturprüfung {f}; Reifeprüfung {f} | englisches Abiturschool leaving examination | A levels [Add to Longdo]
Ablauforganisation {f}internal coordination and scheduling [Add to Longdo]
Ablehnung {f}; Absage {f}; Weigerung {f} | Ablehnungen {pl}refusal; declination | refusals [Add to Longdo]
Abmagerungspille {f}; Appetitzügler {m} (Kombination aus Fenfluramin und Phentermin)fen-phen (diet pill containing fenfluramine and phentermine) [Add to Longdo]
Abneigung {f} | Abneigungen {pl}disinclination | disinclinations [Add to Longdo]
Absatzstockung {f}stagnation of the market [Add to Longdo]
Abschäumer {m} | Kombination aus Abschäumer und Filterskimmer | skilter [Add to Longdo]
Abscheu {f}abomination [Add to Longdo]
Abscheulichkeit {f}abomination [Add to Longdo]
Abschiedsgesuch {n} | sein Abschiedsgesuch einreichenletter of resignation | to tender one's resignation [Add to Longdo]
Abschluss {m}termination [Add to Longdo]
Abschlussprüfung {f} | Abschlussprüfungen {pl}final examination; final; finals; graduation [Am.] | final examinations [Add to Longdo]
Abschlusszyklus {m}termination cycle [Add to Longdo]
Abstimmung {f} (von Terminen)coordination (of dates) [Add to Longdo]
Abstimmungsbedarf {m}need for coordination [Add to Longdo]
planerischer Abstimmungsprozessprocess of coordination of planning [Add to Longdo]
Alternantensatz {m} [math.]alternation theorem [Add to Longdo]
Angelegenheit {f}; Geschäft {n} | Angelegenheiten {pl} | seine Angelegenheiten in Ordnung bringen | seine Angelegenheiten abwickeln | internationale Angelegenheiten; zwischenstaatliche Angelegenheitenaffair | affairs | to order one's affairs | to wind up one's affairs | International Affairs [Add to Longdo]
Anhäufung {f}; Kulmination {f}culmination [Add to Longdo]
Ankerneigung {f}inclination of anchor [Add to Longdo]
Anlagenbezeichnung {f} | mehrstellige Anlagenbezeichungsystem designation | multi-digit system designation [Add to Longdo]
Anliegen {n} | ein nationales Anliegenconcern | a matter of national concern [Add to Longdo]
Anreise {f}arrival; journey to a destination [Add to Longdo]
Anschlagwerkzeug {n}termination tool [Add to Longdo]
Anschluss {m} (Telefon)termination [Add to Longdo]
Anschlussart {f} [electr.]contact termination [Add to Longdo]
Anschlussdurchmesser {m}termination diameter [Add to Longdo]
Anschlusslänge {f}termination length [Add to Longdo]
Anschlusspfosten {m}round termination post [Add to Longdo]
Anstiftung {f} | Anstiftungen {pl}subornation | subornations [Add to Longdo]
Antriebskombination {f}drive combination [Add to Longdo]
Anweisung {f}; Zuweisung {f}; Bestimmung {f} | Anweisungen {pl}; Zuweisungen {pl}; Bestimmungen {pl}assignation | assignations [Add to Longdo]
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora [Add to Longdo]
Attentat {n} (auf) | ein Attentat auf jdn. verübenassassination attempt (on); (attempted) assassination | to assassinate someone [Add to Longdo]
Aufklärung verlangen; Aufschluss verlangen (über)to demand an explanation (of) [Add to Longdo]
Aufnahmeprüfung {f}entrance examination [Add to Longdo]
Aufschub {m}procrastination [Add to Longdo]
Aufstellung {f}; Nominierung {f} (Kandidaten; Spieler)nomination [Add to Longdo]
Ausflugsziel {n}excursion destination [Add to Longdo]
Ausflugsziel {n}destination for a day trip [Add to Longdo]
Auslandsbeziehungen {pl}international relations [Add to Longdo]
Auslandserfahrung {f}experience abroad; international experience [Add to Longdo]
Auslandsgespräch {n}; Auslandsverbindung {f} (Telefon)international call [Add to Longdo]
Ausrottung {f} | Ausrottungen {pl}extermination | extirpations [Add to Longdo]
Ausscheiden {n}elimination; withdrawal [Add to Longdo]
Aussendung {f}; Ausstrahlung {f}emanation [Add to Longdo]
Ausstreuung {f}; Verteilung {f}dissemination [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
nationalité(n) |f| สัญชาติ
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.

Japanese-English: EDICT Dictionary
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
IMO[アイエムオー, aiemuo-] (n) (1) (See 国際数学オリンピック) International Mathematical Olympiad; IMO; (2) (See 国際海事機関) International Maritime Organization; IMO; (3) International Meteorological Organization; IMO [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]
SNP[スニップ, sunippu] (n) Scottish National Party; SNP [Add to Longdo]
UN[ユーエン, yu-en] (n) (See 国際連合) United Nations; UN [Add to Longdo]
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P) [Add to Longdo]
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination [Add to Longdo]
お国言葉;御国言葉[おくにことば, okunikotoba] (n) (pol) (See 国言葉) national language; local dialect [Add to Longdo]
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
かさねの色目;襲の色目[かさねのいろめ, kasanenoirome] (n) (See 襲) combination of colors created by layering of garments (colours) [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination [Add to Longdo]
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
こっくりさん[, kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette [Add to Longdo]
こどもの日;子供の日[こどものひ, kodomonohi] (n) Children's Day (national holiday; May 5th) [Add to Longdo]
ごみ音;ゴミ音[ごみおん(ごみ音);ゴミおん(ゴミ音), gomion ( gomi oto ); gomi on ( gomi oto )] (n) contamination noise; noise from contamination [Add to Longdo]
じゃあ(P);じゃ(P)[, jaa (P); ja (P)] (conj,int) (1) (See では) then; well; so; well then; (2) (See で・1,で・2,で・3,で・4,は) combination of 'de' and 'wa' particles; (aux) (3) (じゃ only) (ksb [Add to Longdo]
すべからず[, subekarazu] (exp) (combination of する and 可からず) (See 可からず) must not do; should not do; do not do [Add to Longdo]
たがる[, tagaru] (aux-v,v5r) (See がる,たい) wanting to (verb) (not used in the first person, combination of ~tai and ~garu) [Add to Longdo]
って(P);て(P)[, tte (P); te (P)] (prt) (abbr for というのは and other similar combinations) casual quoting particle; (P) [Add to Longdo]
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
ない[, nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf,adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P) [Add to Longdo]
ならず者国家[ならずものこっか, narazumonokokka] (n) rogue nation; rogue state [Add to Longdo]
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
ぴんと来る[ぴんとくる, pintokuru] (vk) to get (a joke or explanation); to strike home; to know intuitively [Add to Longdo]
みどりの日;緑の日(iK)[みどりのひ, midorinohi] (n) Greenery Day (national holiday; May 4) [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]
アーカイブ先[アーカイブさき, a-kaibu saki] (n) {comp} archiving destination [Add to Longdo]
アイエーイーエー[, aie-i-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IAEA [Add to Longdo]
アイエーシーエー[, aie-shi-e-] (n) (See 国際原子力機関) International Atomic Energy Agency; IACA; IAEA [Add to Longdo]
アイエムエフ[, aiemuefu] (n) International Monetary Fund; IMF [Add to Longdo]
アイエルオー[, aieruo-] (n) International Labour Organization (Labor, Organisation); ILO [Add to Longdo]
アイセック[, aisekku] (n) L'Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commercial; AIESEC [Add to Longdo]
アイソトープ検査[アイソトープけんさ, aisoto-pu kensa] (n) isotope examination [Add to Longdo]
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
アサシネイション[, asashineishon] (n) assassination [Add to Longdo]
アジア諸国[アジアしょこく, ajia shokoku] (n) (See 亜細亜,諸国) Asian countries; Asian nations [Add to Longdo]
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei [Add to Longdo]
アドボ[, adobo] (n) Filipino national dish of braised chicken or pork [Add to Longdo]
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三八[sān bā, ㄙㄢ ㄅㄚ, ] foolish; International Women's day on 8th March [Add to Longdo]
三合一疫苗[sān hé yī yì miáo, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄧ ㄧˋ ㄇㄧㄠˊ, ] DTP vaccination [Add to Longdo]
三江并流[Sān jiāng bìng liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄤ ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] Three Parallel Rivers National Park, in mountainous northwest Yunnan World Heritage protected area: the three rivers are Nujian 怒江 or Salween, Jinsha 金沙江 or upper reaches of Changjiang and Lancang 澜沧江 or Mekong [Add to Longdo]
上海外国语大学[Shàng hǎi wài guó yǔ dà xué, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Shanghai International Studies University (SISU) [Add to Longdo]
上辈子[shàng bèi zi, ㄕㄤˋ ㄅㄟˋ ㄗ˙, / ] one's ancestors; past generations; a former incarnation [Add to Longdo]
世代交替[shì dài jiāo tì, ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄧˋ, ] alternation of generations [Add to Longdo]
世界粮食署[shì jiè liáng shi shǔ, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄌㄧㄤˊ ㄕ˙ ㄕㄨˇ, / ] World food program (United Nations aid agency) [Add to Longdo]
中国中央电视台[zhōng guó zhōng yāng diàn shì tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ, / ] China Central Television (CCTV), Chinese National TV [Add to Longdo]
中国人大[Zhōng guó rén dà, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ, / ] China National People's Congress [Add to Longdo]
中国国际信托投资公司[Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨㄛ ㄊㄡˊ ㄗ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] CITIC; Chinese International Trust and Investment Company [Add to Longdo]
中国国际广播电台[zhōng guó guó jì guǎng bō diàn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 广 / ] China Radio International; CRI [Add to Longdo]
中国核能总公司[zhōng guó hé néng zǒng gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄜˊ ㄋㄥˊ ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China National Nuclear Corporation (CNNC) [Add to Longdo]
中国民主建国会[Zhōng guó Mín zhǔ Jiàn guó huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Democratic National Construction Association [Add to Longdo]
中国海洋石油总公司[Zhōng guó Hǎi yáng Shí yóu Zǒng gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] CNOOC; China National Offshore Oil Corporation [Add to Longdo]
中国石油天然气集团公司[Zhōng guó Shí yóu Tiān rán qì Jí tuán Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China National Petroleum Corporation [Add to Longdo]
中国美术馆[Zhōng guó Měi shù guǎn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄟˇ ㄕㄨˋ ㄍㄨㄢˇ, / ] China National Art Gallery [Add to Longdo]
中国航天技术进出口公司[zhōng guó háng tiān jì shù jìn chū kǒu gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄊㄧㄢ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China National Aero-Technology Import-Export Corporation (CATIC) [Add to Longdo]
中央广播电台[Zhōng yāng guǎng bō diàn tái, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 广 / ] Radio Taiwan International (RTI) [Add to Longdo]
中央民族大学[Zhōng yāng Mín zú Dà xué, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Central University for Nationalities [Add to Longdo]
中方[Zhōng fāng, ㄓㄨㄥ ㄈㄤ, ] the Chinese side (in an international venture) [Add to Longdo]
中东国家[Zhōng dōng guó jiā, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] Nations of the Middle East; Middle East countries [Add to Longdo]
中油[zhòng yóu, ㄓㄨㄥˋ ㄧㄡˊ, ] CNPC, China National Petroleum Corporation (abbr.) [Add to Longdo]
中海油[zhōng hǎi yóu, ㄓㄨㄥ ㄏㄞˇ ㄧㄡˊ, ] China National Offshore Oil Corporation [Add to Longdo]
中举[zhòng jǔ, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄩˇ, / ] to pass imperial examination [Add to Longdo]
二项式系数[èr xiàng shì xì shù, ㄦˋ ㄒㄧㄤˋ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] a binomial coefficient (math.); the number of combinations [Add to Longdo]
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, ] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
五四爱国运动[wǔ sì ài guó yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
五四运动[Wǔ sì Yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
五星红旗[wǔ xīng hóng qí, ˇ ㄒㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄑㄧˊ, / ] five-starred red flag (Chinese National Flag) [Add to Longdo]
亚太国家[Yà Tài guó jiā, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] Asian-Pacific country; Asian-Pacific nation [Add to Longdo]
亚洲国家[Yà zhōu guó jiā, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] Asian country; Asian nation [Add to Longdo]
亚当・斯密[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Si1 mi4, / ] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论 [Add to Longdo]
交汇[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, / ] to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation [Add to Longdo]
交彙[jiāo huì, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, ] variant of 交匯|交汇; to flow together; confluence (of rivers, airflow, roads); (international) cooperation [Add to Longdo]
交变[jiāo biàn, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ, / ] half-period of a wave motion; alternation [Add to Longdo]
亮度[liàng dù, ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ, ] illumination [Add to Longdo]
人大[rén dà, ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ, ] (China) National People's Congress [Add to Longdo]
人工受孕[rén gōng shòu yùn, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄡˋ ㄩㄣˋ, ] artifical insemination [Add to Longdo]
人道[rén dào, ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, ] human sympathy; humanitarianism; humane; (Buddh.) the "human way" (one of the stages in the cycle of reincarnation) [Add to Longdo]
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, ] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively [Add to Longdo]
仰光[Yǎng guāng, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ, ] Yangon (Rangoon), main city of south Myanmar (Burma), the national capital until November 2005, when the capital moved to Naypyidaw 内比都 or Pyinmana 彬馬那 彬马那 [Add to Longdo]
伯杰[bó jié, ㄅㄛˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] (name) Berger; Samuel Berger, former US National Security Advisor under President Carter [Add to Longdo]
佐格比国际[zuǒ gé bì guó jì, ㄗㄨㄛˇ ㄍㄜˊ ㄅㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ, / ] Zogby International (polling company) [Add to Longdo]
作出[zuò chū, ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ, ] to put out; to come up with; to make (a choice, decision, proposal, response, comment etc); to issue (a permit, statement, explanation, apology, reassurance to the public etc); to draw (conclusion); to deliver (speech, judgment); to devise (explanation); [Add to Longdo]
来华[lái huá, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] to come to China; to settle in China (of a foreign national) [Add to Longdo]
保安族[bǎo ān zú, ㄅㄠˇ ㄢ ㄗㄨˊ, ] the Baoan (Paoan) nationality living in Gansu [Add to Longdo]
保家卫国[bǎo jiā wèi guó, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] guard home, defend the country (成语 saw); national defense [Add to Longdo]
俾路支[Bǐ lù zhī, ㄅㄧˇ ㄌㄨˋ ㄓ, ] Balochi (national minority of Pakistan and Afghanistan) [Add to Longdo]
偷渡[tōu dù, ㄊㄡ ㄉㄨˋ, ] to stowaway (on a ship); to steal across the international border; to run a blockade [Add to Longdo]
催芽[cuī yá, ㄘㄨㄟ ㄧㄚˊ, ] to promote germination [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
ガウス消去[ガウスしょうきょ, gausu shoukyo] Gaussian elimination [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
データの汚染[データのおせん, de-ta noosen] data corruption, data contamination [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
デスティネーション[ですていねーしょん, desuteine-shon] destination [Add to Longdo]
デスティネーションドライブ[ですていねーしょんどらいぶ, desuteine-shondoraibu] destination drive [Add to Longdo]
トランザクション終了フェーズ[とらんざくしょんしゅうりょうフェーズ, toranzakushonshuuryou fe-zu] termination phase of a transaction [Add to Longdo]
ハイフネーション[はいふねーしょん, haifune-shon] hyphenation [Add to Longdo]
ビット組み[びっとくみ, bittokumi] bit combination [Add to Longdo]
ビット組合せ[びっとくみあわせ, bittokumiawase] bit combination [Add to Longdo]
プリンタ指定[プリンタしてい, purinta shitei] printer designation [Add to Longdo]
ページ分け[ページわけ, pe-ji wake] pagination (vs) [Add to Longdo]
宛先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
宛先アドレス[あてさきアドレス, atesaki adoresu] destination address [Add to Longdo]
異常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
異常切断[いじょうせつだん, ijousetsudan] abnormal termination (of a call, e.g.) [Add to Longdo]
回線終端[かいせんしゅうたん, kaisenshuutan] line termination [Add to Longdo]
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE) [Add to Longdo]
各国語キーボード[かくこくごキーボード, kakukokugo ki-bo-do] national keyboard [Add to Longdo]
寄贈[きぞう, kizou] donation, gift [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling [Add to Longdo]
国際空港[こくさいくうこう, kokusaikuukou] international airport [Add to Longdo]
国際書誌[こくさいしょし, kokusaishoshi] international bibliography [Add to Longdo]
国際通話[こくさいつうわ, kokusaitsuuwa] international call [Add to Longdo]
国際電気通信連合[こくさいでんきつうしんれんごう, kokusaidenkitsuushinrengou] International Telecommunication Union, ITU [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC) [Add to Longdo]
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT [Add to Longdo]
国際標準化[こくさいひょうじゅんか, kokusaihyoujunka] international standardization [Add to Longdo]
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] International Organization for Standardization, ISO [Add to Longdo]
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR [Add to Longdo]
国立図書館[こくりつとしょかん, kokuritsutoshokan] national library [Add to Longdo]
指示[しじ, shiji] designation (vs) [Add to Longdo]
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase [Add to Longdo]
試験協調手続[しけんきょうちょうてつづき, shikenkyouchoutetsuduki] test coordination procedures [Add to Longdo]
受け側ドライブ[うけがわドライブ, ukegawa doraibu] destination drive [Add to Longdo]
終了[しゅうりょう, shuuryou] termination (vs) [Add to Longdo]
詳細説明[しょうさいせつめい, shousaisetsumei] detailed explanation [Add to Longdo]
世界電気通信会議[せかいでんきつうしんかいぎ, sekaidenkitsuushinkaigi] International Telecommunications Union (ITU) [Add to Longdo]
全国書誌[ぜんこくしょし, zenkokushoshi] national bibliography [Add to Longdo]
組合せ[くみあわせ, kumiawase] combination [Add to Longdo]
組合せ回路[くみあわせかいろ, kumiawasekairo] combinational circuit [Add to Longdo]
調整水準[ちょうせいすいじゅん, chouseisuijun] coordination level [Add to Longdo]
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery [Add to Longdo]
配信期限指定[はいしんきげんしてい, haishinkigenshitei] latest delivery designation [Add to Longdo]
分散[ぶんさん, bunsan] distribution (vs), dissemination, allocation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不振[ふしん, fushin] Flauheit, Stillstand, Stagnation [Add to Longdo]
借款[しゃっかん, shakkan] (internationale) Anleihe, Darlehen [Add to Longdo]
偏差[へんさ, hensa] Abweichung, Deklination [Add to Longdo]
公海[こうかい, koukai] internationale_Gewaesser [Add to Longdo]
国宝[こくほう, kokuhou] nationaler_Schatz [Add to Longdo]
国家[こっか, kokka] Staat, Nation [Add to Longdo]
国歌[こっか, kokka] Nationalhymne [Add to Longdo]
国民[こくみん, kokumin] Nation, Volk, Buerger [Add to Longdo]
国立[こくりつ, kokuritsu] staatlich, Staats-, National- [Add to Longdo]
国籍[こくせき, kokuseki] Staatsangehoerigkeit, Nationalitaet [Add to Longdo]
国際[こくさい, kokusai] international, Welt- [Add to Longdo]
幻覚[げんかく, genkaku] Halluzination, Sinnestaeuschung [Add to Longdo]
抑揚[よくよう, yokuyou] Intonation, Akzent [Add to Longdo]
[たみ, tami] Volk, Nation [Add to Longdo]
沈滞[ちんたい, chintai] Flaute, Stagnation [Add to Longdo]
照明[しょうめい, shoumei] Beleuchtung, Illumination [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] Verbindung, Vereinigung, Kombination [Add to Longdo]
観念[かんねん, kannen] Idee, Sinn, Resignation [Add to Longdo]
[み, mi] CHARME, FASZINATION [Add to Longdo]
魅惑[みわく, miwaku] -Reiz, _Zauber, Faszination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nation \Na"tion\, n. [F. nation, L. natio nation, race, orig., a
   being born, fr. natus, p. p. of nasci, to be born, for
   gnatus, gnasci, from the same root as E. kin. [root]44. See
   {Kin} kindred, and cf. {Cognate}, {Natal}, {Native}.]
   1. (Ethnol.) A part, or division, of the people of the earth,
    distinguished from the rest by common descent, language,
    or institutions; a race; a stock.
    [1913 Webster]
 
       All nations, and kindreds, and people, and tongues.
                          --Rev. vii. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. The body of inhabitants of a country, united under an
    independent government of their own.
    [1913 Webster]
 
       A nation is the unity of a people.  --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       Praise the power that hath made and preserved us a
       nation.                --F. S. Key.
    [1913 Webster]
 
   3. Family; lineage. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4.
    (a) One of the divisions of university students in a
      classification according to nativity, formerly common
      in Europe.
    (b) (Scotch Universities) One of the four divisions (named
      from the parts of Scotland) in which students were
      classified according to their nativity.
      [1913 Webster]
 
   5. A great number; a great deal; -- by way of emphasis; as, a
    nation of herbs. --Sterne.
    [1913 Webster]
 
   {Five nations}. See under {Five}.
 
   {Law of nations}. See {International law}, under
    {International}, and {Law}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: people; race. See {People}.
     [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 nation
   nation
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 nation [nasjõ]
   nation
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 nation
   nation
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Nation [natsiːoːn] (n) , s.(f )
   nation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top