Search result for

universal

(119 entries)
(0.0522 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -universal-, *universal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
universal[ADJ] ที่เป็นสากล, See also: ที่มีผลกับคนทั้งโลก, Syn. worldly, Ant. local
universal[N] ข้อต่อเอนกประสงค์, Syn. universal joint
universally[ADV] อย่างเป็นสากล, See also: ทั่วโลก, Syn. internationally, globally, terrestrially, Ant. there, here, occasionally
universalist[N] ผู้มีความรู้กว้างขวาง, See also: ผู้มีความรู้ทุกแขนงวิชา
universality[N] ความเป็นสากล
universal joint[N] ส่วนที่เป็นข้อต่อของเครื่องกลไก, Syn. universal coupling
universal coupling[N] ส่วนที่เป็นข้อต่อของเครื่องกลไก, Syn. universal joint

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
universal(ยูนิเวอ'เซิล) adj. สากล,เกี่ยวกับจักรวาล,ทั้งหมด,ทั่วไป,มีผลทั่วไป,ทุกหนทุกแห่ง,ทั้งมวล,n. (ปรัชญา) ข้อเสนอสำหรับทุกชนชั้น,มโนธรรมทั่วไป,ลักษณะเฉพาะทั่วไป,ข้อต่ออเนกประสงค์ (หรือuniversal joint) ., See also: universalness n.
universal chuckn. หัวหนีบอเนกประสงค์,เครื่องจับดอก,สว่านอเนกประสงค์
universality(ยูนิเวอแซล'ลิที) n. ลักษณะแพร่หลาย,ลักษณะที่มีอยู่อยู่ทั่วไป,การใช้ได้ทั่วไป,การมีความรู้กว้างขวาง,การมีความสนใจทั่วไป, Syn. all-inclusiveness,comprehension

English-Thai: Nontri Dictionary
universal(adj) สากล,ทั่วไป,ดกดื่น,กว้างขวาง
universality(n) ความมีอยู่ทั่วไป,ความแพร่หลาย,ความเป็นสากล
universally(adv) โดยทั่วไป,อย่างกว้างขวาง,เป็นที่แพร่หลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
universalสิ่งสากล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal agentตัวแทนซึ่งได้รับมอบอำนาจทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal donor; donor, generalผู้ให้เลือดหมู่โอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
universal maliceเจตนาร้ายโดยไม่เจาะจง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal naming convention (UNC)ข้อตกลงการตั้งชื่อสากล (ยูเอ็นซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
universal naming convention (UNC)ข้อตกลงการตั้งชื่อสากล (ยูเอ็นซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal partnershipห้างหุ้นส่วนสามัญ [ดู ordinary partnership] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal product code (UPC)รหัสผลิตภัณฑ์สากล (ยูพีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal product code (UPC)รหัสผลิตภัณฑ์สากล (ยูพีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
universal propositionประพจน์สากล, ญัติสากล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Universal banksธนาคารครบวงจร [TU Subject Heading]
Universal Bibliographical Controlการควบคุมทางบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal bibliographyบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal Decimal Classificationระบบทศนิยมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal Declaration of Human Rightsปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติให้การรับรองตามข้อมติที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 โดยไทยออกเสียงสนับสนุน [การทูต]
Universal designหลักการออกแบบที่เป็นสากล
หลักการออกแบบที่เป็นสากล (universal design) หมายถึง การออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด [Assistive Technology]
universal gravitation constantค่าคงตัวโน้มถ่วงสากล, ค่าคงตัวของแรงดึงดูดระหว่างมวล เป็นค่าเดียวกันเสมอไม่ว่าวัตถุที่ดึงดูดกันจะเป็นวัตถุใดๆ ก็ตามในเอกภพซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.67 x 10-11 นิวตัน เมตร2 กิโลกรัม-2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
universal indicatorยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์, อินดิเคเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้หลายสีเมื่อ pH ของสารละลายเปลี่ยนไป เตรียมขึ้นจากการผสมอินดิเคเตอร์ที่เลือกไว้หลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกัน ใช้บอก pH โดยประมาณของสารละลายโดยวิธีเทียบสีที่ให้ไว้ มีทั้งชนิดที่ทำเป็นสารละลายและชนิดที่ทำเป็นกระดาษ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Universal Postal Unionสหภาพไปรษณีย์สากล [การทูต]
Universal precautionsยูนิเวอร์แซล พรีคอชันส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
It may surprise you, Merlin, but my knowledge of your life is not universal.เจ้าอาจแปลกใจ เมอลิน แต่ความรู้ของข้าเกี่ยวกับเจ้านั้น ไม่ใช่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง Excalibur (2008)
Is Kang Gun Woo some kind of universal Master Key?รู้สึกว่าคังกอนวูจะเป็นพหูสูตไปซะแล้วทำได้ทุกอย่างเลยรึไง? Beethoven Virus (2008)
They want the universal caliphate established across the face of the Earth and they want every infidel converted or dead.พวกเขาได้อุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้าของพวกเขาแล้ว เพื่อเปลี่ยนพวกนอกศาสนาให้มาเข้ารีต ไม่ก็กำจัดทิ้ง Body of Lies (2008)
You have reached Universal Exports, Our offices are currently closed...สวัสดีค่ะ ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์พอร์ท ขณะนี้ออฟฟิศยังไม่เปิดให้บริการ.. Quantum of Solace (2008)
The model of a lucky-few countries has become a universal dream preached by TVs all over the world.แบบจำลองของไม่กี่ประเทศที่โชคดี กลายเป็นความฝันสากล ล้างสมองคนทั่วโลกด้วยโทรทัศน์ Home (2009)
Universal health care?การดูแลสุขภาพสากล? The Grandfather (2009)
It's like a universal rite of passage.ต่างก็มีรูปแบบของวันเกิดครบรอบ 16 ปี Remains of the J (2009)
- Universal health care? - I believe that's what you call it, yes.เราทั้งคู่อยากให้ลูกให้เวลากับตัวเอง V (2009)
I think it's universal instinct for mothers to be protective of their young.ยืนยัน V (2009)
Some experiences are universal, containing both the dark and the light.รูปถูกถ่ายเมื่อเช้านี้ ตอนที่เธอควรจะต้องอยู่กับลูกของเธอ หน่วยลาดตะเวณส่งให้ผม ตอนผมกลับมาถึงที่นี่คืนนี้ V (2009)
It was lead using a corporate credit car Universal Exports.ถูกเช่าโดย "ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์ปอร์ต" จ่ายเป็นเครดิตการ์ด The Bond in the Boot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
universalEnglish is a kind of universal language.
universalEnglish is a universal language and is used all over the world.
universalIt has no absolute and universal significance.
universalMusic is universal.
universalThis is a universal truth that transcends time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรฐานสากล[N] universal standard, See also: international standard, Example: ตุ๊กตาผ้าของคุณหญิงทองก้อน เป็นตุ๊กตาที่ทำขึ้นอย่างประณีต ได้มาตรฐานสากล, Thai definition: สิ่งที่ถือเป็นหลักของทั้งหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ครอบจักรวาล[ADJ] universal, See also: of wide application, Example: นักวิจัยหลายท่านยังคงมุ่งประเด็นการวิจัยไปยังความรู้แบบครอบจักรวาล, Thai definition: ครอบทั่วหมดทุกอย่าง
ทั่วๆ ไป[ADJ] general, See also: universal, over all, public, ordinary, common, Syn. ปกติ, พื้นๆ, สามัญ, ธรรมดา, Example: นักภาษาศาสตร์ทั่วๆ ไป มุ่งศึกษาแง่ใดแง่หนึ่งของภาษา, Thai definition: มะม่วงทั่วๆ ไปต้องการช่วงแล้งก่อนการออกดอก
ความเป็นสากล[N] universality, Example: การใส่เสื้อสูทดูแล้วมีความเป็นสากลมากกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกภพสัมพัทธ์[n. exp.] (ēkkaphop samphat) EN: relative universe; universal set   
ครอบจักรวาล[adj.] (khrøpjakkrawān) EN: universal ; of wide application   FR: universel
ความเป็นสากล[n. exp.] (khwām pen sākon) EN: universality   FR: internationalité [f] ; cosmopolitisme [m]
กงเกวียนกำเกวียน[n. exp.] (kong kwīen kam kwīen ) EN: law of universal causation ; fortune's wheel ; karma ; retribution   FR: loi universelle de causalité [f] ; roue de la fortune [f] ; karma [m] ; rétribution des actes [f]
สกล[adj.] (sakon) EN: all ; entire ; whole ; full ; complete ; total ; universal   
สากล[adj.] (sākon) EN: international ; universal   FR: international ; universel
ธรรมดา[adj.] (thammadā) EN: ordinary ; common ; usual ; regular ; general ; natural ; universal ; routine ; copybook   FR: ordinaire ; commun ; normal ; habituel ; courant ; usuel ; routinier ; quelconque ; banal ; naturel
ยุคพระศรีอาริย์[n. exp.] (yuk Phra Sīān) EN: Sri Aryayuga ; age of universal well-being   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNIVERSAL    Y UW2 N IH0 V ER1 S AH0 L
UNIVERSAL'S    Y UW2 N IH0 V ER1 S AH0 L Z
UNIVERSALLY    Y UW2 N IH0 V ER1 S AH0 L IY0
UNIVERSALITY    Y UW2 N IH0 V ER0 S AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
universal    (j) (y uu2 n i v @@1 s l)
universally    (a) (y uu2 n i v @@1 s @ l ii)
universality    (n) (y uu2 n i v @@ s a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelenkeinsatz {m} (für Schraubenschlüssel)universal socket [Add to Longdo]
Gelenkwelle {f} [techn.]universal shaft [Add to Longdo]
Kreuzgelenk {n} [techn.]universal joint [Add to Longdo]
Kugelgelenk {n}universal joint [Add to Longdo]
Universal...all purpose [Add to Longdo]
Universalbank {f}all purpose bank [Add to Longdo]
Universalerbe {m}; Universalerbin {f}sole heir; universal heir [Add to Longdo]
Universalfräsmaschine {f}universal milling machine [Add to Longdo]
Universalgebildete {m,f}; Universalgebildeterpolymath [Add to Longdo]
Universalismus {m}universalism [Add to Longdo]
Universalmessgerät {n}multimeter [Add to Longdo]
Universalmittel {n} | Universalmittel {pl}universal remedy | universal remedies [Add to Longdo]
Universalprüfmaschine {f}universal testing machine [Add to Longdo]
Universalrundschleifmaschine {f}universal grinding machine [Add to Longdo]
Universalschraubenschlüssel {m}; Franzose {m} [techn.]monkey wrench [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
USB[ユーエスビー, yu-esubi-] (n) {comp} universal serial bus; USB [Add to Longdo]
ユニバーサル(P);ユニバサル[, yuniba-saru (P); yunibasaru] (adj-na,n) universal; (P) [Add to Longdo]
ユニバーサルサービス[, yuniba-sarusa-bisu] (n) universal service [Add to Longdo]
ユニバーサルジョイント[, yuniba-sarujointo] (n) universal joint [Add to Longdo]
ユニバーサルスペース[, yuniba-sarusupe-su] (n) universal space [Add to Longdo]
ユニバーサルタイム[, yuniba-sarutaimu] (n) universal time [Add to Longdo]
ユニバーサルデザイン[, yuniba-sarudezain] (n) universal design [Add to Longdo]
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence [Add to Longdo]
一般[いっぱん, ippan] (n,adj-no) general; liberal; universal; ordinary; average; (P) [Add to Longdo]
一般分類体系[いっぱんぶんるいたいけい, ippanbunruitaikei] (n) {comp} universal classification system; general classification system [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普遍[pǔ biàn, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ, ] universal; general; widespread; commonplace, #1,598 [Add to Longdo]
博爱[bó ài, ㄅㄛˊ ㄞˋ, / ] universal fraternity (or brotherhood); universal love, #22,003 [Add to Longdo]
惊世骇俗[jīng shì hài sú, ㄐㄧㄥ ㄕˋ ㄏㄞˋ ㄙㄨˊ, / ] universally shocking; to offend the whole of society, #38,223 [Add to Longdo]
通用性[tōng yòng xìng, ㄊㄨㄥ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, ] universality, #44,807 [Add to Longdo]
世界人权宣言[Shì jiè Rén quán Xuān yán, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, / ] Universal Declaration of Human Rights [Add to Longdo]
普遍性假设[pǔ biàn xìng jiǎ shè, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ, / ] universal hypothesis [Add to Longdo]
普遍理论[pǔ biàn lǐ lùn, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] universal hypothesis [Add to Longdo]
泛代数[fàn dài shù, ㄈㄢˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, / ] universal algebra [Add to Longdo]
百科[bǎi kē, ㄅㄞˇ ㄎㄜ, ] universal; encyclopedic; abbr. for 百科全書|百科全书 [Add to Longdo]
众人敬仰[zhòng rén jìng yǎng, ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄤˇ, / ] universally admired; highly esteemed by everyone [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ユニバーサルサービス[ゆにばーさるさーびす, yuniba-sarusa-bisu] universal (telephone) service [Add to Longdo]
一般分類体系[いっぱんぶんるいたいけい, ippanbunruitaikei] universal classification system, general classification system [Add to Longdo]
協定世界時[きょうていせかいじ, kyouteisekaiji] Coordinated Universal Time, UTC [Add to Longdo]
全域アドレス管理[ぜんいきアドレスかんり, zen'iki adoresu kanri] universal address administration, global address administration [Add to Longdo]
全集合[ぜんしゅうごう, zenshuugou] universal set [Add to Longdo]
汎用入出力制御装置[はんようにゅうしゅつりょくせいぎょそうち, hanyounyuushutsuryokuseigyosouchi] UIOC, Universal I, O Control unit [Add to Longdo]
普遍分類体系[ふへんぶんるいたいけい, fuhenbunruitaikei] universal classification system, general classification system [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Universal \U`ni*ver"sal\, n.
   1. The whole; the general system of the universe; the
    universe. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Plato calleth God the cause and original, the nature
       and reason, of the universal.     --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
   2. (Logic)
    (a) A general abstract conception, so called from being
      universally applicable to, or predicable of, each
      individual or species contained under it.
    (b) A universal proposition. See {Universal}, a., 4.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Universal \U`ni*ver"sal\, a. [L. universalis: cf. F. universel,
   OF. also universal. See {Universe}.]
   1. Of or pertaining to the universe; extending to, including,
    or affecting, the whole number, quantity, or space;
    unlimited; general; all-reaching; all-pervading; as,
    universal ruin; universal good; universal benevolence or
    benefice. "Anointed universal King." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The universal cause
       Acts not by partial, but by general laws. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       This universal frame began.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   Note: Universal and its derivatives are used in common
      discourse for general and its derivatives. See
      {General}.
      [1913 Webster]
 
   2. Constituting or considered as a whole; total; entire;
    whole; as, the universal world. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       At which the universal host up dent
       A shout that tore Hell's concave.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) Adapted or adaptable to all or to various uses,
    shapes, sizes, etc.; as, a universal milling machine.
    [1913 Webster]
 
   4. (Logic) Forming the whole of a genus; relatively unlimited
    in extension; affirmed or denied of the whole of a
    subject; as, a universal proposition; -- opposed to
    {particular}; e. g. (universal affirmative) All men are
    animals; (universal negative) No men are omniscient.
    [1913 Webster]
 
   {Universal chuck} (Mach.), a chuck, as for a lathe, having
    jaws which can be moved simultaneously so as to grasp
    objects of various sizes.
 
   {Universal church}, the whole church of God in the world; the
    catholic church. See the Note under {Catholic}, a., 1.
 
   {Universal coupling}. (Mach.) Same as {Universal joint},
    below.
 
   {Universal dial}, a dial by which the hour may be found in
    any part of the world, or under any elevation of the pole.
    
 
   {Universal instrument} (Astron.), a species of altitude and
    azimuth instrument, the peculiarity of which is, that the
    object end of the telescope is placed at right angles to
    the eye end, with a prism of total reflection at the
    angle, and the eye end constitutes a portion of the
    horizontal axis of the instrument, having the eyepiece at
    the pivot and in the center of the altitude circle, so
    that the eye has convenient access to both at the same
    time.
 
   {Universal joint} (Mach.), a contrivance used for joining two
    shafts or parts of a machine endwise, so that the one may
    give rotary motion to the other when forming an angle with
    it, or may move freely in all directions with respect to
    the other, as by means of a cross connecting the forked
    ends of the two shafts (Fig. 1). Since this joint can not
    act when the angle of the shafts is less than 140[deg], a
    double joint of the same kind is sometimes used for giving
    rotary motion at angles less than 140[deg] (Fig. 2).
 
   {Universal umbel} (Bot.), a primary or general umbel; the
    first or largest set of rays in a compound umbel; --
    opposed to partial umbel. A universal involucre is not
    unfrequently placed at the foot of a universal umbel.
    [1913 Webster]
 
   Syn: General; all; whole; total. See {General}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 universal
   adj 1: of worldwide scope or applicability; "an issue of
       cosmopolitan import"; "the shrewdest political and
       ecumenical comment of our time"- Christopher Morley;
       "universal experience" [syn: {cosmopolitan},
       {ecumenical}, {oecumenical}, {general}, {universal},
       {worldwide}, {world-wide}]
   2: applicable to or common to all members of a group or set;
     "the play opened to universal acclaim"; "rap enjoys universal
     appeal among teenage boys"
   3: adapted to various purposes, sizes, forms, operations;
     "universal wrench", "universal chuck"; "universal
     screwdriver"
   n 1: (linguistics) a grammatical rule (or other linguistic
      feature) that is found in all languages [syn: {universal},
      {linguistic universal}]
   2: (logic) a proposition that asserts something of all members
     of a class [syn: {universal}, {universal proposition}] [ant:
     {particular}, {particular proposition}]
   3: a behavioral convention or pattern characteristic of all
     members of a particular culture or of all human beings; "some
     form of religion seems to be a human universal"
   4: coupling that connects two rotating shafts allowing freedom
     of movement in all directions; "in motor vehicles a universal
     joint allows the driveshaft to move up and down as the
     vehicle passes over bumps" [syn: {universal joint},
     {universal}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 universal
   general; universal; worldwide
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 universal
   worldwide
   general; universal; worldwide
   general; usual
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Universal [uːniːvɛrzaːl]
   all purpose
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 universal [uːniːvɛrzaːl]
   cyclopedic; universal
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 universal
   general; usual
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top