ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alienation

EY2 L IY0 AH0 N EY1 SH AH0 N   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alienation-, *alienation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alienation[N] การทำให้เหินห่าง, See also: การทำให้บาดหมาง, Syn. enstrangement, disaffection
alienation[N] การโอน (ทรัพย์)
alienation[N] ความห่างเหิน, See also: ความหมางเมิน
alienation[N] สภาวะผิดปกติ, See also: สภาวะวิกลจริต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม

English-Thai: Nontri Dictionary
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alienationการโอนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alienationความรู้สึกแปลกพวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alienation๑. การตีตัวออกห่าง๒. การโอนอสังหาริมทรัพย์๓. การลดคุณค่าในความเป็นมนุษย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alienationอัญภาวะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alienation (Philosophy)ความผิดแปลกสภาวะ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Alienation (Social psychology)ความผิดแปลกสภาวะ (จิตวิทยาสังคม) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alienation, divorce.คนแปลกหน้า/การหย่า Adverse Events (2008)
I mean, Adam, right now you're going through what's called the alienation phase.ตอนนี้นะ.. คุณกำลังเข้าสู่ช่วง.. ที่เรียกว่า รู้สึกแปลกแยก 50/50 (2011)
Well, during our brief alienation -- before the whole Keller fiasco I moved your portion of the treasure out of the country, should you ever care to claim it.ก็ ตอนที่เราขัดแย้งกัน ก่อนที่เคลเลอร์จะมาสร้างความวุ่นวาย... . Judgment Day (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขาย[n.] (kān khāi) EN: sale ; selling   FR: vente [f] ; aliénation [f]
ความบ้า[n.] (khwām bā) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy   FR: folie [f] ; démence [f] ; aliénation [f] ; délire [m] ; déséquilibre mental [m] ; déglingue [f] (fam.)
ความรู้สึกแปลกแยก[n. exp.] (khwām rūseuk plaēk yaēk) EN: feeling of alienation   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIENATION    EY2 L IY0 AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alienation    (n) ˌɛɪlɪəʴnˈɛɪʃən (ei2 l i@ n ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
異化効果[いかこうか, ikakouka] (n) alienation effect; Verfremdungseffekt [Add to Longdo]
自己疎外[じこそがい, jikosogai] (n) self-alienation [Add to Longdo]
精神錯乱[せいしんさくらん, seishinsakuran] (n,adj-no) mental derangement; mental confusion; alienation [Add to Longdo]
疎外[そがい, sogai] (n,vs) estrangement; neglect; alienation; casting out; (P) [Add to Longdo]
疎外感[そがいかん, sogaikan] (n) feeling of alienation [Add to Longdo]
疎隔[そかく, sokaku] (n,vs) alienation [Add to Longdo]
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room) [Add to Longdo]
離間[りかん, rikan] (n,vs) estrangement; alienation [Add to Longdo]
離間策[りかんさく, rikansaku] (n) scheme to provoke discord or alienation [Add to Longdo]
離反[りはん, rihan] (n,vs) estrangement; alienation; disaffection; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alienation \Al`ien*a"tion\, n. [F. ali['e]nation, L. alienatio,
   fr. alienare, fr. alienare. See {Alienate}.]
   1. The act of alienating, or the state of being alienated.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A transfer of title, or a legal conveyance of
    property to another.
    [1913 Webster]
 
   3. A withdrawing or estrangement, as of the affections.
    [1913 Webster]
 
       The alienation of his heart from the king. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. Mental alienation; derangement of the mental faculties;
    insanity; as, alienation of mind.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Insanity; lunacy; madness; derangement; aberration;
     mania; delirium; frenzy; dementia; monomania. See
     {Insanity}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alienation
   n 1: the feeling of being alienated from other people [syn:
      {alienation}, {disaffection}, {estrangement}]
   2: separation resulting from hostility [syn: {alienation},
     {estrangement}]
   3: (law) the voluntary and absolute transfer of title and
     possession of real property from one person to another; "the
     power of alienation is an essential ingredient of ownership"
   4: the action of alienating; the action of causing to become
     unfriendly; "his behavior alienated the other students"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top