ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -協-, *協*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[協, xié, ㄒㄧㄝˊ] to assist; to cooperate, to join; to harmonize
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  劦 (xié ㄒㄧㄝˊ) 
Etymology: [pictophonetic] cooperate

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xié, ㄒㄧㄝˊ, / ] cooperate; harmonize; to help; to assist; to join, #6,597 [Add to Longdo]
协议[xié yì, ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] agreement; pact; protocol, #1,393 [Add to Longdo]
协会[xié huì, ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] an association; a society, #1,580 [Add to Longdo]
协调[xié tiáo, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ, / 調] to coordinate; to harmonize; negotiation, #1,799 [Add to Longdo]
政协[zhèng xié, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, / ] CPPCC (Chinese People's Political Consultative Committee), #3,807 [Add to Longdo]
协商[xié shāng, ㄒㄧㄝˊ ㄕㄤ, / ] to consult with; to talk things over; agreement, #3,843 [Add to Longdo]
协助[xié zhù, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄨˋ, / ] provide assistance; aid, #4,023 [Add to Longdo]
协作[xié zuò, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] cooperation; coordination, #5,936 [Add to Longdo]
足协[zú xié, ㄗㄨˊ ㄒㄧㄝˊ, / ] soccer league; same as 足球會|足球协会, #6,584 [Add to Longdo]
协定[xié dìng, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] (reach an) agreement; protocol, #7,394 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょうりょく, kyouryoku] (vt) ให้ความร่วมมือ
[きょうぎ, kyougi] ปรึกษาหารือ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きょうかい, kyoukai] (n) องค์กร, สมาคม
[きょうさん, kyousan] (n vt ) ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง, S. . supportly adv., S. bear,sustain,uphold

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[きょうかい, kyoukai] Thai: องค์กร English: organization
[きょうかい, kyoukai] Thai: สมาคม English: association

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きょうかい, kyoukai] (n) association; society; organization; organisation; (P) [Add to Longdo]
会旅費[きょうかいりょひ, kyoukairyohi] (n) travel allowance paid to salaried sumo wrestlers for tournaments held outside Tokyo [Add to Longdo]
技者[きょうぎしゃ, kyougisha] (n) contestant; athlete [Add to Longdo]
[きょうぎ, kyougi] (n,vs) conference; consultation; discussion; negotiation; (P) [Add to Longdo]
議員[きょうぎいん, kyougiin] (n) delegate [Add to Longdo]
議会[きょうぎかい, kyougikai] (n) conference; convention [Add to Longdo]
議会員[きょうぎかいいん, kyougikaiin] (n) conferees [Add to Longdo]
議官[きょうぎかん, kyougikan] (n) conferees [Add to Longdo]
議事項[きょうぎじこう, kyougijikou] (n) agenda [Add to Longdo]
議所[きょうぎしょ, kyougisho] (n) conference site [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Kyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.10年前に和銀行と埼玉銀行は合併してあさひ銀行になった。
Twelve musicians constitute the society.12人の音楽家たちが会を構成しています。
The two boys cooked their meal between them.2人の兄弟は力して食事をこしらえた。
The letters STEP stand for the Society for Testing English Proficiency.STEPという文字は日本英語検定会を表している。
People of Asia must work together.アジアの民族は力し合わなければならない。
Without your help this plan would be impossible.あなたがたの力がなければこの計画は不可能でしょう。
We know we may count on your cooperation.あなたのご力がいただけるものと確信しています。
There is nothing for it but to compromise in a situation like this.こういう場合には妥するよりほかし方がない。
If you want to stay a member of this club, you have to fish or cut bait.このままクラブのメンバーを続けたいと思うなら、君ははっきりと力する姿勢をみせなければ駄目だ。 [M]
I'd like to take advantage of this opportunity to thank you all for your cooperation.この機会を利用して、皆様方のご力に感謝したいと思います。
Your help would be appreciated on this matter.この件についてご力いただけたら、ありがたいと思います。
The three organizations are the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, and the General Agreement on Tariffs and Trade.この三つの機関とは国際通貨基金、国際復興開発銀行、関税・貿易一般定である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I won't do it. I've done enough.[JA] もうごめんだ すでに充分力した He Walked by Night (1948)
Look, no one's done enough until we find this killer.[JA] 犯人を見つけるまで 力してもらいます He Walked by Night (1948)
I'm thirty, don't forget. So you shouldn't be surprised I'm not backing down.[CN] 別忘了我三十歲了,我不會妥 La Poison (1951)
Compromise.[CN] 妥 Lincoln (2012)
TONY: He's cooperating.[JA] 力するそうだ Kansas City Confidential (1952)
It was his lead turned the trick.[JA] こいつの力が 功を奏した Kansas City Confidential (1952)
You know that will I made before I had my operation?[CN] 你知道在我手術之前 我簽的議嗎? Grand Hotel (1932)
Equality. Mutual everything. - Or nothing.[CN] 平等和相互 不然絕不妥 Adam's Rib (1949)
I think this riot is a direct result of your policy of compromise with the convicts.[CN] 你妥政策的直接後果 Riot in Cell Block 11 (1954)
To aid me in my conquest of the Americas.[CN] 那就是助我征服美洲 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
I am in favour of any measure which would lead to closer cooperation in Europe.[JA] 各国の力関係が緊密になるのであれば 私はいかなる法案も支持します Roman Holiday (1953)
- Cancelled it out.[CN] -取消了 Riot in Cell Block 11 (1954)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
調試験法[きょうちょうしけんほう, kyouchoushikenhou] coordinated test method [Add to Longdo]
定世界時[きょうていせかいじ, kyouteisekaiji] Coordinated Universal Time, UTC [Add to Longdo]
同収集[きょうどうしゅうしゅう, kyoudoushuushuu] co-operative acquisition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょう, kyou] ZUSAMMENARBEIT [Add to Longdo]
[きょうかい, kyoukai] Verein, Gesellschaft [Add to Longdo]
[きょうりょく, kyouryoku] Zusammenarbeit, Kooperation [Add to Longdo]
力者[きょうりょくしゃ, kyouryokusha] Mitarbeiter, Mitwirkender [Add to Longdo]
[きょうどう, kyoudou] Gemeinsamkeit, Partnerschaft [Add to Longdo]
[きょうてい, kyoutei] Abkommen, Vereinbarung [Add to Longdo]
調[きょうちょう, kyouchou] Zusammenarbeit, Harmonie [Add to Longdo]
[きょうぎ, kyougi] Beratung, Konferenz [Add to Longdo]
[きょうさん, kyousan] Genehmigung, Bewilligung, Zustimmung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top