Search result for

cartel

(42 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cartel-, *cartel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cartel[N] กลุ่มบริษัทที่ตกลงราคาขายร่วมกันเพื่อไม่ให้มีการแข่งขันกัน, Syn. combine, corporate trust, trust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cartel(คาร์'เทิล) n. ระบบผูกขาดทางการค้าชนิดหนึ่ง, Syn. monopoly

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cartel๑. ข้อตกลงแลกเปลี่ยนเชลยศึก๒. การรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cartel shipเรือบรรทุกเชลยศึกที่จะนำไปแลกกัน (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cartel; chartel๑. เอกสารแลกเปลี่ยนเชลยศึกระหว่างคู่สงคราม (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ข้อตกลงระงับการแข่งขันกันทางธุรกิจ (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cartelการรวมหัว
หมายถึง การทำความตกลงร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปรกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพื่อที่จะยกระดับราคาและผลกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพื่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Cartelการร่วมกลุ่มเพื่อครอบงำตลาด [เศรษฐศาสตร์]
Cartel การรวมหัว
การตกลงทำความร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรม หรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพที่จะยกระดับราคาและกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน (homogenecus product) และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพิ่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต (ดู OPEC) [สิ่งแวดล้อม]
Cartelsคาร์เทลส์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cartel (n) กลุ่มสหพันธ์ธุรกิจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Our target tonight is a drug trafficking cartelคืนนี้เป้าหมายของเราคือ ขบวนการค้าขายยา Infernal Affairs (2002)
In this case, the highest bidder was the Colombian cocaine cartels that wanted these pesky lawmen off their backs.ในกรณีนี้.. คนที่จ่ายสูงสุด พ่อค้ายาจากโคลัมเบีย. เขาต้องการให้พวกน่ารำคาญนี่หลบทางให้. Transporter 2 (2005)
The Triads from Hong Kong had been moving in on the local drug cartels.พวกเจ้าพ่อจากฮ่องกง ทำการขยับตัวในวงการยาท้องถิ่น Crank (2006)
Alahi is an international financier for the opium cartel, which is why the Drug Enforcement Administration has asked us to cooperate.อลาฮีเป็นนายทุนให้ขบวนการค้าฝิ่น ปปส.เลยขอให้เราร่วมมือด้วย Chuck Versus the Wookiee (2007)
The Intersect knew about Peyman Alahi's connection to the opium cartels.อินเตอร์เซ็ค มีชื่อสายของอลาฮีในพวกค้าฝิ่น Chuck Versus the Wookiee (2007)
Of a nicaraguan drug cartel.ตัวแทนฝั่งอีสต์โคสท์ของ แก๊งค์ค้ายาข้ามชาตินิคารากัว The Ghost Network (2008)
Said she heard members of the cartel Discussing something about the pattern.เธอได้ยินคนในแก๊งค์ พูดถึงเรื่องแพทเทิร์น The Ghost Network (2008)
Park is a scout who recruits street racers to be a newest for Braga cartelปาร์ค เป็นแมวมองหานักซิ่งข้างถนน ไปขนยาให้กับ บราก้า Fast & Furious (2009)
- Million dollor cartel And how do you suggest we do that?แนะนำสิตอนนี้เราควรทำยังไง? Fast & Furious (2009)
I've investigated world bank organizations, drug cartels, arms dealers.ผมเคยสืบสวนเรื่องของธนาคารโลก พวกค้ายา ค้าอาวุธ Ninja Assassin (2009)
And even worse, El Paso says he' s got some kind of cartel connection.เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นบ้าง เรามั่นใจห่าสุดๆ ไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นที่นี่ Grilled (2009)
The Columbian drug cartels.เจ้าพ่อโคเคนในโคลัมเบีย The International (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรวมตัวทางธุรกิจ[n. exp.] (kān rūamtūa thāng thurakit) EN: cartel   
กงสี[n.] (kongsī) EN: company ; joint-stock company ; corporation ; firm ; cartel ; family business ; combine ; ring ; pool   FR: compagnie [f] ; cartel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CARTEL    K AA0 R T EH1 L
CARTELS    K AA0 R T EH1 L Z
CARTEL'S    K AA0 R T EH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cartel    (n) (k aa1 t e1 l)
cartels    (n) (k aa1 t e1 l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kartell {n} | Kartelle {pl}cartel | cartels [Add to Longdo]
Kartellabsprache {f} | Kartellabsprachen {pl}cartel agreement | cartel agreements [Add to Longdo]
Kartellwesen {n}cartel system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルテル[, karuteru] (n) cartel (ger [Add to Longdo]
闇カルテル[やみカルテル, yami karuteru] (n) unauthorized cartel; unauthorised cartel [Add to Longdo]
価格カルテル[かかくカルテル, kakaku karuteru] (n) price cartel [Add to Longdo]
企業連合[きぎょうれんごう, kigyourengou] (n) cartel; syndicate [Add to Longdo]
国際カルテル[こくさいカルテル, kokusai karuteru] (n) international cartel [Add to Longdo]
麻薬組織[まやくそしき, mayakusoshiki] (n) drug cartel; drug ring; drug syndicate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cartel \Car"tel\, v. t.
   To defy or challenge. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      You shall cartel him.          --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cartel \Car*tel"\, n. [F., fr. LL. cartellus a little paper,
   dim. fr. L. charta. See 1st {Card}.]
   [1913 Webster]
   1. (Mil.) An agreement between belligerents for the exchange
    of prisoners. --Wilhelm.
    [1913 Webster]
 
   2. A letter of defiance or challenge; a challenge to single
    combat. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He is cowed at the very idea of a cartel., --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Cartel}, or {Cartel ship}, a ship employed in the exchange
    of prisoners, or in carrying propositions to an enemy; a
    ship beating a flag of truce and privileged from capture.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cartel
   n 1: a consortium of independent organizations formed to limit
      competition by controlling the production and distribution
      of a product or service; "they set up the trust in the hope
      of gaining a monopoly" [syn: {trust}, {corporate trust},
      {combine}, {cartel}]

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 cartel
  notice; placard; poster(afiŝo)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top