ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thought

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thought-, *thought*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thought(n) ความคิด, See also: ความนึกคิด, ความสามารถในการคิด, ปัญญา, Syn. philosophy, outlook, speculation, reflection, deliberation
thought(vi) กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ think
thought(vt) กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ think
thoughtful(adj) ครุ่นคิด, See also: ไตร่ตรอง, Syn. thinking, meditative, engrossed
thought-out(adj) ไตร่ตรองมาก, See also: ครุ่นคิดมาก, ละเอียด
thoughtless(adj) ไม่ระมัดระวัง, See also: สะเพร่า, เลินเล่อ, ไม่เอาใจใส่, ประมาท, Syn. irrational, unreasoning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thought(ธอท) n. ความคิด, การไตร่ตรอง, การรำพึง, ปัญญา, การพิจารณา, ความตั้งใจ vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ think, Syn. idea, notion
thought-outadj. ไตร่ตรองมาก, ครุ่นคิดมาก, คิดมาอย่างละเอียด
thoughtful(ธอท'ฟูล) adj. ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง, ใช้ความคิด, คิดหนัก, เอาอกเอาใจผู้อื่น, ระมัดระวัง., Syn. meditative, attentive
thoughtless(ธอส'ลิส) adj. ไม่ระมัดระวัง, สะเพร่า, เลินเล่อ, ไม่เอาใจใส่, ประมาท, ไม่คิดถึงคนอื่น, ไม่มีความคิด., See also: thoughtlessness n., Syn. careless
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated
bethought(บิธอทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bethink
forethought(ฟอร์'ธอท) adj. ซึ่งได้คิดล่วงหน้าไว้, รอบคอบ, สุขุม., See also: forethoughtfully adv. forethoughtfulness n., Syn. prudence
free thoughtn. ความคิดที่อิสระ, ความคิดเสรี
malice aforethoughtn. การไตร่ตรองก่อนการกระทำผิด
merrythought(เมอ'รีธอท) n. กระดูกสองง่ามที่หน้าอกสัตว์จำพวกนกเป็นไก่ แต่ก่อนใช้สำหรับอธิษฐาน

English-Thai: Nontri Dictionary
thought(n) ความคิด, การนึก, การไตร่ตรอง, การรำพึง, ปัญญา
thought(vi pt และ pp ของ) think
thoughtful(adj) ช่างคิด, ครุ่นคิด, รอบคอบ, เกรงใจ
thoughtless(adj) สะเพร่า, เลินเล่อ, ไม่มีความคิด, ประมาท
aforethought(adj) จงใจ, ที่คิดไว้แล้ว
afterthought(n) ความคิดภายหลัง
bethought(vt pt และ pp ของ) bethink
forethought(n) การคิดล่วงหน้า, ความสุขุม, ความรอบคอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thought blockingอาการความคิดชะงัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought broadcastingอาการหลงผิดว่าความคิดถูกป่าวประกาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought controlอาการหลงผิดว่าความคิดถูกควบคุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought controlอาการหลงผิดว่าความคิดถูกควบคุม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought disorderความผิดปรกติในความคิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought disorderความผิดปรกติในความคิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought withdrawalอาการหลงผิดว่าความคิดถูกถอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought withdrawalอาการหลงผิดว่าความคิดถูกถอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thought, pattern ofรูปแบบความคิด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thought and thinkingความคิดและการคิด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
thought-provoking(adj) กระตุ้นความคิดหรือสิ่งที่สนใจ

WordNet (3.0)
thought(n) the organized beliefs of a period or group or individual
thoughtful(adj) having intellectual depth
thoughtful(adj) exhibiting or characterized by careful thought, Ant. thoughtless
thoughtful(adj) acting with or showing thought and good sense, Syn. serious-minded
thoughtful(adj) considerate of the feelings or well-being of others
thoughtfully(adv) in a thoughtful manner, Ant. thoughtlessly
thoughtfully(adv) showing consideration and thoughtfulness, Ant. thoughtlessly
thoughtfulness(n) the trait of thinking carefully before acting, Ant. unthoughtfulness
thoughtless(adj) showing lack of careful thought, Ant. thoughtful
thoughtless(adj) without care or thought for others, Syn. uncaring, unthinking

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Thought

imp. & p. p. of Think. [ 1913 Webster ]

Thought

n. [ OE. þoght, þouht, AS. þōht, geþōht, fr. þencean to think; akin to D. gedachte thought, MHG. dāht, gedāht, Icel. þōttr, þōtti. See Think. ] 1. The act of thinking; the exercise of the mind in any of its higher forms; reflection; cogitation. [ 1913 Webster ]

Thought can not be superadded to matter, so as in any sense to render it true that matter can become cogitative. Dr. T. Dwight. [ 1913 Webster ]

2. Meditation; serious consideration. [ 1913 Webster ]

Pride, of all others the most dangerous fault,
Proceeds from want of sense or want of thought. Roscommon. [ 1913 Webster ]

3. That which is thought; an idea; a mental conception, whether an opinion, judgment, fancy, purpose, or intention. [ 1913 Webster ]

Thus Bethel spoke, who always speaks his thought. Pope. [ 1913 Webster ]

Why do you keep alone, . . .
Using those thoughts which should indeed have died
With them they think on? Shak. [ 1913 Webster ]

Thoughts come crowding in so fast upon me, that my only difficulty is to choose or to reject. Dryden. [ 1913 Webster ]

All their thoughts are against me for evil. Ps. lvi. 5. [ 1913 Webster ]

4. Solicitude; anxious care; concern. [ 1913 Webster ]

Hawis was put in trouble, and died with thought and anguish before his business came to an end. Bacon. [ 1913 Webster ]

Take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink. Matt. vi. 25. [ 1913 Webster ]

5. A small degree or quantity; a trifle; as, a thought longer; a thought better. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

If the hair were a thought browner. Shak. [ 1913 Webster ]

☞ Thought, in philosophical usage now somewhat current, denotes the capacity for, or the exercise of, the very highest intellectual functions, especially those usually comprehended under judgment. [ 1913 Webster ]

This [ faculty ], to which I gave the name of the “elaborative faculty, ” -- the faculty of relations or comparison, -- constitutes what is properly denominated thought. Sir W. Hamilton. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Idea; conception; imagination; fancy; conceit; notion; supposition; reflection; consideration; meditation; contemplation; cogitation; deliberation. [ 1913 Webster ]

Thoughtful

a. 1. Full of thought; employed in meditation; contemplative; as, a man of thoughtful mind. [ 1913 Webster ]

War, horrid war, your thoughtful walks invades. Pope. [ 1913 Webster ]

2. Attentive; careful; exercising the judgment; having the mind directed to an object; as, thoughtful of gain; thoughtful in seeking truth. Glanvill. [ 1913 Webster ]

3. Anxious; solicitous; concerned. [ 1913 Webster ]

Around her crowd distrust, and doubt, and fear,
And thoughtful foresight, and tormenting care. Prior. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Considerate; deliberate; contemplative; attentive; careful; wary; circumspect; reflective; discreet. -- Thoughtful, Considerate. He who is habitually thoughtful rarely neglects his duty or his true interest; he who is considerate pauses to reflect and guard himself against error. One who is not thoughtful by nature, if he can be made considerate, will usually be guarded against serious mistakes. “He who is thoughtful does not forget his duty; he who is considerate pauses, and considers properly what is his duty. It is a recommendation to a subordinate person to be thoughtful in doing what is wished of him; it is the recommendation of a confidential person to be considerate, as he has often to judge according to his own discretion.” Crabb. [ 1913 Webster ]

-- Thought"ful*ly, adv. -- Thought"ful*ness, n. [ 1913 Webster ]

Thoughtless

adv. 1. Lacking thought; careless; inconsiderate; rash; as, a thoughtless person, or act. [ 1913 Webster ]

2. Giddy; gay; dissipated. [ R. ] Johnson. [ 1913 Webster ]

3. Deficient in reasoning power; stupid; dull. [ 1913 Webster ]

Thoughtless as monarch oaks that shade the plain. Dryden. [ 1913 Webster ]

-- Thought"less*ly, adv. -- Thought"less*ness, n. [ 1913 Webster ]

Thought transference

. Telepathy. [ Webster 1913 Suppl. ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I must have hit my head harder than I thought.หัวฉันคงกระทบแรงกว่าที่คิด Aladdin (1992)
But, I thought the law says that only a prince can marry a princess, I'm quite sure.แต่ ข้าว่ากฏหมายบอกแต่ว่า เจ้าหญิงต้องแต่งงานกับเจ้าชายเท่านั้นนะ Aladdin (1992)
You thought you could defeat the most powerful being on earth!เจ้าคิดว่าจะสามารถฆ่า คนที่เเข็งแกร่งที่สุดบนโลกได้งั้นรึ Aladdin (1992)
You thought about daytime television?คุณคิดถึงรายการทีวีตอนกลางวันรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
The reason I agreed to the evaluation was because I thought it would be fun.เหตุผลที่ฉันยอมรับในการพิจารณาคดี เป็นเพราะ ฉันคิดว่ามันคงสนุก Basic Instinct (1992)
But if you told me you were going to murder someone specifically and I thought you were serious then, yes, I'd go to the police.แต่ถ้าคุณบอกผมว่าคุณกำลังจะ ฆาตกรรมใครซักคนโดยจงใจ... ...และผมคิดว่าคุณเอาจริง... ...อย่างนั้น ใช่ ผมจะแจ้งตำรวจ Basic Instinct (1992)
I thought she might enjoy an occasion like this.ฉันคิดว่าเธอคงสนุกกับโอกาสแบบนี้ Basic Instinct (1992)
I was looking for your coat. I thought we could go for a drink.ผมหาเสื้อโค้ทคุณอยู่ ผมคิดว่าเราน่าจะไปหาอะไรดื่มกัน Basic Instinct (1992)
I thought she was in danger, but I know that's not the point.ผมคิดว่าเธอตกอยู่ในอันตราย แต่ผมรู้ว่ามันไม่ใช่ประเด็น Basic Instinct (1992)
Adam thought he did it to set up Catherine Tramell.อดัมคิดว่าเขาจัดฉากให้ แคทเธอรีน ทราเมล Basic Instinct (1992)
Yes, Kelly thought. She liked Irena.ใช่ เคลลี่ คิดว่า เธอชอบเออเรน่า Basic Instinct (1992)
I thought I could help her but I was wrong.ผมคิดว่าผมจะช่วยเธอได้ แต่ผมคิดผิด Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thoughtActually, that's what I thought.
thoughtA fearful thought entered my mind.
thoughtAfter careful thought, I elected to stay at home.
thoughtAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
thoughtA little thought will tell you that the whole plan is out of the question.
thoughtAll day, I have been strangely preoccupied with thoughts of my hometown.
thoughtAll in all, I thought it was a good book.
thoughtAll the boys thought Carol was a dog.
thoughtAll things considered, and it's just my opinion but, I think that the value of a present changes depending on how much thought is put into it.
thoughtAlthough he thought he was helping us, he was only in the way.
thoughtAnd we can communicate so many things in so many ways - with our faces, hands, bodies, and voices. We can even write our thoughts in words.
thoughtA penny for your thoughts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอาทร(n) concern, See also: thoughtfulness, care, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอาใจใส่, ความพะวง, Example: พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องแก่บุตร โดยให้ความเอาใจใส่บุตรด้วยความอาทรในทุกเรื่องราว
ลอยๆ(adj) indiscreet, See also: thoughtless, heedless, irresponsible, Example: เพราะคำพูดลอยๆ ของเขานั่นเองจึงทำให้หลายคนคิดมาก, Thai Definition: ไม่เฉพาะเจาะจง
ลอยๆ(adv) indiscreetly, See also: thoughtlessly, heedlessly, irresponsibly, without thinking, Syn. พล่อยๆ, Example: การจะกล่าวหาว่าผู้ใดทุจริตคอรัปชั่นจะต้องมีหลักฐาน มิใช่กล่าวลอยๆ, Thai Definition: อย่างไม่เจาะจงผู้ใดโดยเฉพาะ
เจต(n) mind, See also: thought, Syn. ใจ, Thai Definition: สิ่งที่คิด, Notes: (บาลี)
มโนคติ(n) thought, See also: concept, idea, train of thought, Syn. ความคิด, Example: มโนคติของเขาได้รับอิทธิพลจากความเชื่อทางศาสนา, Notes: (สันสกฤต)
กะพรวดกะพราด(adv) thoughtlessly, See also: rushingly, Syn. พรวดพราด, ลุกลน, ลนลาน, Example: หล่อนวิ่งกะพรวดกะพราดเข้าไปในครัว
กามวิตก(n) sensual thought, See also: thought about sensual matter, Example: เขาเป็นโรคกามวิตก, Thai Definition: ความรำพึงในกาม
ตรรกะ(n) thought, See also: thinking, Syn. ตรรก, ความคิด, ความตรึก, Example: ผมพยายามใช้ตรรกะและความรู้ของตัวเองให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้คำตอบ
สิ่งที่คิด(n) what someone thinks, See also: thought, idea, speculation, reflection, Example: บางครั้งสิ่งที่คิดก็ไม่เป็นจริงเสมอไป
สิ่งที่คิด(n) what someone thinks, See also: thought, idea, speculation, reflection, Example: บางครั้งสิ่งที่คิดก็ไม่เป็นจริงเสมอไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารความคิด[āhān khwāmkhit] (n, exp) EN: food for thought
ช่างคิด[chang khit] (adj) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever  FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
หัวเก่า[hūakao] (adj) EN: conservative ; old-fashioned ; of the old school of thought  FR: conservateur
หัวคิด[hūakhit] (n) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover
จินตนาการ[jintanākān] (n) EN: imagination ; fancy ; fantasy ; thought ; reflection  FR: imagination [ f ]
จิต[jit] (n) EN: mind ; heart ; spirit ; thoughts  FR: âme [ f ] ; pensée [ f ] ; esprit [ m ] ; conscience [ f ] ; mental [ m ]
จิตใจ[jitjai] (n) EN: mind ; sentiment ; feeling ; emotion ; spirit ; thoughts  FR: sentiment [ m ] ; émotion [ f ] ; mental [ m ] ; psychisme [ m ] ; pensée [ f ] ; esprit [ m ] ; impression [ f ] ; âme [ f ]
คิดกันว่า ...[khit kan wā ...] (v, exp) EN: it was thought that ...
คิดไม่ออก[khit mai øk] (v, exp) EN: be thoughtless ; have no idea  FR: ne pas avoir d'idée
คิดร้าย[khit rāi] (v, exp) EN: have malice ; have wicked intentions ; harbour evil designings ; harbour evil thoughts  FR: être animé de mauvaises intentions

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
thought
thoughts
thoughtful
thoughtless
thoughtfully
thoughtfulness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thought
thoughts
thoughtful
thoughtless
thoughtfully
thoughtlessly
thought-reader
thoughtfulness
thought-readers
thoughtlessness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
思想[sī xiǎng, ㄙ ㄒㄧㄤˇ,  ] thought; thinking; idea #562 [Add to Longdo]
心思[xīn si, ㄒㄧㄣ ㄙ˙,  ] thought; idea; to think hard about sth; inclination; mood #5,774 [Add to Longdo]
念头[niàn tou, ㄋㄧㄢˋ ㄊㄡ˙,   /  ] thought; idea; intention #6,703 [Add to Longdo]
周到[zhōu dào, ㄓㄡ ㄉㄠˋ,   /  ] thoughtful; considerate #13,222 [Add to Longdo]
不注意[bù zhù yì, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ,   ] thoughtless; not pay attention to [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denken { n } | logisches Denkenthought | logical thought [Add to Longdo]
Gedanke { m }; Denkweise { f } | in Gedanken | bei dem Gedanken an | in Gedanken versunken | in Gedanken versunken sein | sich über etw. Gedanken machen | sich über etw. keine Gedanken machen | sein einziger Gedanke | schwarze Gedanken | finstere Gedanken | der bloße Gedanke daran | der leitende Gedanke | der Gedanke zähltthought | in thought | at the thought of | absorbed in thought | to be sunk in thoughts; to be lost in thought | to be concerned about sth. | to be unconcerned about | his one thought | glum thoughts | dark thoughts | the very thought of it | the leading thought | it's the thought that counts [Add to Longdo]
Nachdenken { n }; Überlegung { f } | bei näherem Nachdenkenthought | on second thought [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]
思い(P);想い[おもい, omoi] (n) thought; mind; heart; feelings; emotion; sentiment; love; affection; desire; wish; hope; expectation; imagination; experience; (P) #159 [Add to Longdo]
考え[かんがえ, kangae] (n) thinking; thought; ideas; intention; (P) #265 [Add to Longdo]
[ね, ne] (n) (1) child (esp. a boy); (2) (See 子爵) viscount; (3) (hon) master (founder of a school of thought, esp. Confucius); (4) (See 諸子百家) philosophy (branch of Chinese literature); non-Confucian Hundred Schools of Thought writings; (5) (arch) you (of one's equals); (n-suf) (6) -er (i.e. a man who spends all his time doing...) #443 [Add to Longdo]
[よう, you] (n-suf, n) (1) (uk) (See 様だ) (usu. after the -masu stem of a verb) appearing ...; looking ...; (2) (usu. after the -masu stem of a verb) way to ...; method of ...ing; (3) (usu. after a noun) form; style; design; (4) (usu. after a noun) like; similar to; (n) (5) thing (thought or spoken); (P) #945 [Add to Longdo]
[る, ru] (n, n-suf) style of; method of; manner of; school (of thought); (P) #1,369 [Add to Longdo]
[あん, an] (n, n-suf) (1) idea; plan; thought; (2) (See 原案) draft plan; motion; rough copy; (3) expectation; (P) #1,442 [Add to Longdo]
[やす, yasu] (pref, suf) (1) cheap; (pref) (2) (See 安請け合い) rash; thoughtless; careless; indiscreet; frivolous #1,580 [Add to Longdo]
思想[しそう, shisou] (n) thought; idea; ideology; (P) #2,077 [Add to Longdo]
[い, i] (n) (1) feelings; thoughts; (2) meaning #3,755 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top