ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delusion

D IH0 L UW1 ZH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delusion-, *delusion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delusion(n) การเข้าใจผิด, See also: ความผิดพลาด, ความเชื่อที่ผิด, Syn. error, illusion, misconception, Ant. truism, fact, certainty
delusion(n) อาการหลงผิด (ทางจิตวิทยา), See also: อาการหลอน, Syn. hallucination, mental error

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delusion(ดิลู'เ??ชิน) n. การลวงตา, การหลอกลวง, ความเชื่อผิด ๆ , ความคิดเพ้อเจ้อ, การเข้าใจผิด, มหันต์

English-Thai: Nontri Dictionary
delusion(n) การหลอกลวง, การตบตา, โมหันธ์, ภาพลวงตา, ความเข้าใจผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
delusion(จิตเวช.) อาการหลงผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delusion of grandeur; delusion, grandiose(จิตเวช.) อาการหลงผิดคิดตนเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delusion, fixed(จิตเวช.) อาการหลงผิดตายตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delusion, grandiose; delusion of grandeur(จิตเวช.) อาการหลงผิดคิดตนเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delusion, hypochondriacal(จิตเวช.) อาการหลงผิดคิดตนป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delusional Jealousyอาการหลงผิดเกี่ยวกับความอิจฉาริษยา [การแพทย์]
Delusional Systemระบบเกี่ยวกับการหลงผิด [การแพทย์]
Delusionsหลงผิด, อาการหลงผิด, การหลงผิด, การเชื่อผิด, ความหลงผิด, การเชื่ออย่างผิดๆ [การแพทย์]
Delusions of Being Controlledการกระทำของตนถูกควบคุมบังคับจากอำนาจภายนอก [การแพทย์]
Delusions, Bizarreอาการหลงผิดที่พิลึกพิลั่น [การแพทย์]
Delusions, Grandioseอาการหลงผิดเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ [การแพทย์]
Delusions, Nihilisticหลงผิดคิดว่าอวัยวะบางส่วนเสียไป [การแพทย์]
Delusions, Religiousความหลงผิดในศาสนา [การแพทย์]
Delusions, Somaticความหลงผิดในการเจ็บป่วยทางกาย [การแพทย์]
Delusions, Systematic, Persistentความคิดหลงผิดที่เป็นระบบและไม่เปลี่ยนแปลง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
DELUSIONALหลอกลวง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In a way, I'm grateful, as this delusion spares her the reality of our predicament.ในวิธีที่ฉันรู้สึกขอบคุณเป็นความเข้าใจผิดนี้ อะไหล่ของเธอเป็นจริงของสถานการณ์ของเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Professor Plum, you were once a professor of psychiatry, specializing in helping paranoid and homicidal lunatics suffering from delusions of grandeur.ศาสตราจารย์พลัม คุณเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตเวช เชี่ยวชาญในการช่วย คนหวาดระแวงและฆ่าตัวตาย ทุกข์ทรมานจากโรคหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ Clue (1985)
What delusions have I got?ผมมีเรื่องหลอนอะไร Don Juan DeMarco (1994)
So how is it that she and Mr. Correll are having the same delusion making up imaginary children from the same plane crash?แล้วมันเป็นไปได้ไหมที่เธอและคุณคอรเรลจะคิดไปเอง... ...โดยสร้างลูกในจินตนาการจากเครื่องบินตกเหมือน ๆ กัน The Forgotten (2004)
It can start with delusions of grandeur.มันกำลังเริ่มเจริญรอยตามกันแล้วไง Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Your father tells me you have delusions of magical powers.พ่อของคุณบอกว่าคุณมีความเพ้อฝัน ว่ามีพลังพิเศษ 65 Million Years Off (2007)
Now, this is exactly how it started with your mother... with the religious delusions and the paranoia and the losing touch with reality.ฟังนะ เรื่องที่เกิดขึ้นกับแม่ของลูกนั้น... เพราะความหลงผิดกับอาการทางจิต ทำให้แม่ไม่ยอมรับความเป็นจริง The Haunting of Molly Hartley (2008)
Do you really think it's a good idea to feed into his delusions at this point?คุณคิดจริงๆเหรอว่านี่เป็นความคิดที่ดี The Arrival (2008)
She suffers from paranoia, delusions of persecution and dislocation from reality;เธอทรมานกับการติดมาก ภาพหลอนและสับสนกับความจริง Changeling (2008)
He may be under the delusion that he is working for god.แต่เขาต้องคิดว่า เขาทำงานให้กับพระเจ้า Demonology (2009)
I got no delusions about us being on the same side.ฉันไม่ได้เข้าใจผิด ว่าเราเป็นพวกเดียวกัน Potlatch (2009)
Challenging a delusion like his can have unpredictable consequences.เราทำนายผลจากการท้าทายคนที่หลงผิดอย่างเขาไม่ได้หรอกครับ Roadkill (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delusionPeople have worldly passions which lead them into delusions and sufferings.
delusionThat girl is under the delusion that she is a princess.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งลวงตา(n) illusion, See also: delusion, deception, Syn. ภาพลวงตา
ภาพลวงตา(n) illusion, See also: delusion, hallucination, mirage, chimera, Syn. สิ่งลวงตา, ภาพลวง, ภาพหลอน, Ant. ภาพจริง, ความเป็นจริง, ความจริง, Example: หากไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น ทุกคนก็ยังคงหลงไปกับภาพลวงตาว่า ประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยู่, Thai Definition: ภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง
มายา(n) illusion, See also: delusion, deception, fallacy, Syn. สิ่งลวงตาลวงใจ, การหลอกลวง, การลวง, ความเข้าใจผิด, Example: เหตุการณ์ที่ปรากฏต่อสายตานั้นไม่ใช่ความจริงแท้ แต่เป็นมายาที่ไม่มีความแน่นอน
โมหันธ์(n) delusion, See also: illusion, confusion, false impression, Thai Definition: ความมืดมนด้วยความหลง, Notes: (บาลี)
โมหาคติ(n) delusion, See also: partiality, unfairness, favoritism, intolerance, Example: เขามีโมหาคติจึงทำผิดไป, Thai Definition: ความลำเอียงเพราะโมหะ, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โมห = โมหะ[mōha] (n) EN: delusion ; ignorance ; dullness  FR: égarement [ m ] ; ignorance [ f ] ; illusion[ f ]
โมหาคติ[mōhākhati] (n) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance  FR: partialité due à l'ignorance [ f ]
โมหันธ์[mōhan] (n) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression
ภาพลวงตา[phāplūangtā] (n) EN: illusion ; delusion ; hallucination ; mirage ; chimera  FR: mirage [ m ] ; illusion [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DELUSION D IH0 L UW1 ZH AH0 N
DELUSIONS D IH0 L UW1 ZH AH0 N Z
DELUSIONAL D IH0 L UW1 ZH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delusion (n) dˈɪlˈuːʒn (d i1 l uu1 zh n)
delusions (n) dˈɪlˈuːʒnz (d i1 l uu1 zh n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幻想[huàn xiǎng, ㄏㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, ] delusion; fantasy, #5,258 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Täuschung { f } | Täuschungen { pl }delusion | delusions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気の迷い[きのまよい, kinomayoi] (exp) (See 気迷い) delusion; trick of the imagination [Add to Longdo]
虚妄[きょもう, kyomou] (n) falsehood; untruth; delusion [Add to Longdo]
[く, ku] (n) { Buddh } (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering) [Add to Longdo]
錯覚[さっかく, sakkaku] (n, vs, adj-no) (1) optical illusion; hallucination; (2) misapprehension; delusion; (P) [Add to Longdo]
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) { Buddh } (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering) [Add to Longdo]
煩悩[ぼんのう, bonnou] (n) (1) worldly desires; evil passions; appetites of the flesh; (2) { Buddh } klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering); (P) [Add to Longdo]
迷夢[めいむ, meimu] (n) illusion; fallacy; delusion [Add to Longdo]
迷妄[めいもう, meimou] (n) illusion; fallacy; delusion [Add to Longdo]
妄執;盲執(iK)[もうしゅう, moushuu] (n) { Buddh } deep-rooted delusion; firm conviction (based on incorrect beliefs) [Add to Longdo]
妄想(P);盲想[もうそう(P);ぼうそう, mousou (P); bousou] (n, vs) wild idea; delusion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delusion \De*lu"sion\n. [L. delusio, fr. deludere. See
   {Delude}.]
   1. The act of deluding; deception; a misleading of the mind.
    --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being deluded or misled.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is falsely or delusively believed or
    propagated; false belief; error in belief.
    [1913 Webster]
 
       And fondly mourned the dear delusion gone. --Prior.
 
   Syn: {Delusion}, {Illusion}.
 
   Usage: These words both imply some deception practiced upon
      the mind. Delusion is deception from want of
      knowledge; illusion is deception from morbid
      imagination. An illusion is a false show, a mere cheat
      on the fancy or senses. It is, in other words, some
      idea or image presented to the bodily or mental vision
      which does not exist in reality. A delusion is a false
      judgment, usually affecting the real concerns of life.
      Or, in other words, it is an erroneous view of
      something which exists indeed, but has by no means the
      qualities or attributes ascribed to it. Thus we speak
      of the illusions of fancy, the illusions of hope,
      illusive prospects, illusive appearances, etc. In like
      manner, we speak of the delusions of stockjobbing, the
      delusions of honorable men, delusive appearances in
      trade, of being deluded by a seeming excellence. "A
      fanatic, either religious or political, is the subject
      of strong delusions; while the term illusion is
      applied solely to the visions of an uncontrolled
      imagination, the chimerical ideas of one blinded by
      hope, passion, or credulity, or lastly, to spectral
      and other ocular deceptions, to which the word
      delusion is never applied." --Whately.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delusion
   n 1: (psychology) an erroneous belief that is held in the face
      of evidence to the contrary [syn: {delusion}, {psychotic
      belief}]
   2: a mistaken or unfounded opinion or idea; "he has delusions of
     competence"; "his dreams of vast wealth are a hallucination"
     [syn: {delusion}, {hallucination}]
   3: the act of deluding; deception by creating illusory ideas
     [syn: {delusion}, {illusion}, {head game}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top